Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 3113
2611
Verse  2:


மடந்தைபா கத்தர் போலும் மான்மறிக் கையர் போலும்
குடந்தையிற் குழகர் போலுங் கொல்புலித் தோலர் போலும்
கடைந்தநஞ் சுண்பர் போலுங் காலனைக் காய்வர் போலும்
அடைந்தவர்க் கன்பர் போலும் ஆவடு துறைய னாரே.


The Lord in Avaṭutuṟai, has a lady as his half. He holds a young deer in his hand, is the youth in Kuṭantai Kumbakōnam.  He wears the skin of tiger capable of killing will consume the poison, which rose when the ocean was churned. He will kill the god of death. He loves those who have approached him as their refuge.

Arunachala Siva.


2612
General topics / Re: Ardra Darsanam - 02.01.2018
« on: January 03, 2018, 03:42:00 PM »
Nandan Story and other songs:

If it is Adirai, it has to be Chidambaram.  So says the compositions.

***

Nowhere  is Tiru Adirai more famous than at Chidambaram.  Muthuswami Deekshitar's
'Ananda Natana Prakasam' does not specifically mention Tiru Adirai but it does describe the Lord as one who displayed his dancing foot to Patanjali and Vyagrapada.

Colloquially known as Arudra Darsanam, the festival is an old one, being mentioned
in the Tevaram.  It is customary to also associate it with salvation being granted to Nandanar, the outcast devotee who yearned for visiting Chidambaram.  Because he kept postponing his planned pilgrimage, he was known as Tiru Nalaip Povar (he that goes tomorrow).  But he does make it, and there merges with the Lord. 

It is believed that this happened on Tiru Adirai.  What is interesting, however, is that the Periya Puranam of Sekkizhar does not say the event took place on this day. In fact
the story of Tiru Nalaip Povar is rather cursorily dealt with in the work.

It was left to the 19th century composer Gopalakrishna Bharati to create a grand opera out of the story.  From a dramatic point of view it makes perfect sense -- the
climax happening on a grand festival day.

To Bharati this shrine was special and it was natural that its greatest event be a part of the story.  That the composer as a regular at Chidambram during Tiru Adirai and other festival in summer  -- Ani Uthiram -- is clear from the song  'Piravada Mukti Tarum'.  Have I not come to your shrine on Ani Uthiram and Margazhi Tiru Adirai, he
asks.

Another song, 'Maravaamal Epadiyum' has Bharati joining the procession around four streets and then entering the sanctum of Kanakasabha via the Deva Sabha on Tiru Adirai day.  'O Lord, I have come to see you on Tiru Adirai day..' goes another song
(Tiru Adirai Darisamathirukku.  'Please glance me and say speak that I will not have any rebirth', it continues.

That Nandanar wants to go to Tillai on Tiru Adirai day is established in several songs.
'Margazhi Madam Tiru Adirai Naal has Nandan begging to be let of his master to enable him to go to Chidambaram because the festival of Tiru Adirai is fast approaching.  In another song, Maadu Thinnum Pulaiya, the landlord asks Nandan
if a meat eating outcast like him ought to even dare think of the holy day in Margazhi.

A song in the same opera has Nandan stating that the sinners who have not yet seen
the Lord of Chidambaram on Margazhi Tiru Adirai have achieved nothing in life.
Another song, set in the Lavani format has Nandan speak of the qualities of devotees
of Chidambaram.  His journey to Tillai is described in another song -Kollidakarai Ponan
Nandan.

Lakhs of devotees descend on Chidambaram on this day, challenging the town infrastructure. For those unable to go, a reading of Gopalakrishna Bharati's Nandan
Charittram is a good alternative.  It helps to understand why the event is so important
from a devotional perspective.  And the language is delectable with its varying meters and wonderful prosody.  Of course, hearing it performed is even better.

Arunachala Siva.                 
     

 
       

2613
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 01:09:52 PM »
Mountain Path, A Song at First Light:

Upahar:

Clouds are drifting on the hillside,
trees are singing in a morning breeze,
and you are listening to the river,
moving,as the river of boundless peace.

Silence opens like a flower,
a cup of rainbows overflows within,
and you are leaning to the presence,
kneeling in the presence of the one you are.

Wandering in this realm so fair,
trust the way to lead you where it is going;
while bird sails without a care,
she trusts the wind to take her where it is blowing.

Beloved dancer in the halls of dawn,
all beings held now in your first wild light,
shining in your vision, walking to your rhythm,
All creation sways.
O lovers of the ancient pathways,
born into beauty in the fields of grace,
I will meet you in His footsteps,
I will greet you before time begin I will meet you Here.

Though skies may turn and thoughts must flow,
day spine  against its insubstantial story,
yet love to love will laugh and bow;
sing, here to here and now to now, the Glory.       

Arunachala Siva.

2614
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 12:52:47 PM »
Hridaya Guha:

Janet Robinson

Curling tendrils of Grace,
Pull me to your Heart Cave, O Ramana!

Let the Power of this Hill in all Its forms
Reveal the Self shining within.

May the banyan tree of Wisdom
Strangle and starve the habits of my mind.

Flesh eating birds of Bliss,
Tear away the memory of desire.

Lighting of Inquiry, blazing fire,
Burn the knotted ropes,
Loosening, falling,
Falling away.

Iron rich boulders of Sadhana,
Crush the bones of grief then burn them in your furnace,
Blue-black as night.

Cleansing rain of Surrender,
wash away the ash, the cloaking haze of regret.

Healing Nectar of Devotion,
Dissolve the leaf bed on which I dream.
Unwrap my shrouded thoughts,
Let the vibrations of Your Name
Drench my mind with the Medicine of You.

Aruna Path, with your tender stones of Grace, mercifully
Lead me to my sweet demise,
O Ramana, in the cave of your dominion.

Such is Your Love, O Arunachala,
that I will not survive your mercy.

No greater Bliss is there than this;
To become the Space in which
the soaring Arunagiri birds wing home.

Arunachala Siva. 

   

2615
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 12:39:14 PM »
Namam - (Name):

Upahar:

No, you are never distant, never, near,
not subject to remembrance or forgetting.
You are what everything already is,
and all approaches mere imagination,
  no gateway opening
into the infinite palace of the being.

And yet our song of love forever rises,
futile as laughter, tuned to the wandering moon,
flowering here where you abide and shine.

For where shall the radiant bird of praise take flight,
 in every heart set free, 
but in the endless skyway of your name?

Arunachala Siva.

2616
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 09:38:38 AM »
Liberated Ramana:

Our salutations to Sri Ramana, the Yogi,
Who is Sriman Narayana Himself, Who is the
Perfection of all beatific virtues, Who has
cast of all flaws of life, Whose conduct is wonderful,
Who is the Celestial Tree of Parijata fulfilling the desires
of all that resort to Him, Who is fond of residing in Sonagiri
and Who has long been Liberated during life.

Mahamahopadhyaya, Upayavedanta,
R.V.Krishnamacharya Swamy.


Arunachala Siva. 
   
 

2617
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 09:30:15 AM »
To Beloved Bhagavan - the Lord of Love:

Eleanor Pauline Noye:

Oh Lord of Love, Who dwells within my heart!
May I sing Thy Praise through all Eternity,
Thou, the Adorable One, the All Compassionate,
Whose Loving smile illumines the world,
Who art tender as a mother and strong as a father,
Thou, whose sublime life is an inspiring sermon
Fill me with Thy Presence, Beloved Master, with the Nectar of Thy Grace;
May Thy great Love and Light fill my heart to the full.
Resting secure in Thy Presence
And knowing whence cometh Peace, Guidance and Strength,
May I always listen; for, in the Silence I hear Thy Voice, --
The Voice of God...

Arunachala Siva.     

2618
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 09:22:27 AM »
To Sri Bhagavan, the One Reality Eternal:

C.S. Bagi has written in his poem:

The world is still.  And Light and Sound and Thought
Transfixed in Space and Time, like insects caught
In amber rock, are by gone things inwrought
In Cosmic Consciousness, where all is Nought.

Alas, how vain are eyes that think they see!
And ears they hear, and Mind that it is free!
True Freedom is to say all Thought and be
Like wave-less waters of the deepest sea.

No more can I still than go astray,
For fixed is all I do from day to to day.
My steps along the round of Time must stay;
Without Thy Grace I cannot even pray.

But what is fixed to me to Thee is void:
Through hardest rock Thy softest will can ride;
All fire, water, earth and air must hide
As I, this mock existence Thee beside.

Arunachala Siva.       

2619
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 09:12:24 AM »
Bhagavan has written a verse which meant : Why are you celebrating this birthday?
Only when you merge your ahankaram with the Brahman inside, that is the real
birth day.

He also wrote:  When you are born, the others should weep along with you.
Why should they rejoice?

Arunachala Siva.   

2620
Ashrams / Re: Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 09:08:42 AM »
When Bhagavan was in his body, devotees used to come in the morning and present
Him with a pair of kaupinas and towels and do namaskarams to Him.  He will just
see them and by His look, used to bless them.  He will not show His hands by way
of asirvatham.


Arunachala Siva.

2621
Ashrams / Bhagavan Jayanti - 03.01.2018 - 138th Jayanti:
« on: January 03, 2018, 08:29:06 AM »
Today is Bhagavan Jayanti - 138th Jayanti.  Margazhi Punarvasu star day.  The young Venkataraman was born on this day, in Tiruchuzhi. The day next to Ardra Darsanam day. He was born in the early morning.  The mid wife who was blind suddenly saw a flash of Light when the baby was born.

The young Venkatraman was not brilliant in his studies.  He used to swim in the nearby river and spent his time.

**

The Asramam celebrates the Jayanti day, with special abhishekam, alankaram and
arti to Sri Ramaneswara Maha Lingam, followed by many songs in praise of Bhagavan.
Ilayaraja also used to come on this day and sing his own songs in praise of Bhagavan.
This will be followed by good lunch, with sweets.

In evening, there will be dance dramas, reading of Tiruvachakam and other such
functions.

Arunachala Siva.

2622
General topics / Re: Ardra Darsanam - 02.01.2018
« on: January 02, 2018, 12:16:22 PM »
Ignorance crushed:

Unification takes place the Yogi's heart and brings about the cessation of all activities
of the mind.

Nataraja literally means the Lord of the Stage. The idea is that the world is a stage,
a puppet show which presents the vision of life and activity through the power of all
pervading  Atman or God, the unseen Lord of the Stage.  The Atman or Self being the real teacher of the human mind.  Nataraja is meant to represent the Guru, unseen but to foster growth from within.  When we see the eyes of Nataraja we are reminded of the Shambavi Mudra of Yoga in which the eyes are open but the vision is turned inward. 

The little drum holds the cause of the world, i.e. the sound (Shabdha Nishtam Jagad -
through sound the world stands) in his hand. The deer on the one side is the mind
that jumps from one thing to another.  Nataraja wears the skin of a tiger, standing for
ahankara or egoism.  On his head He wears the  Ganga, symbolizing Chit Shakti or wisdom which is most refreshing and the moon represents the ethereal light.  One foot crushes Maha Maya, the endless illusion which is the cause of birth and death.
Ignorance due to bondage with the world is like a demon that has to be crushed and that is what the Lord does in His Nritta.

Symbol of Wisdom

The Mayalaka or Apasmara at the feet of the Lord personifies this truth.  The other foot is raised upward and represents the Turiya state, which is beyond and above the three states of waking, dream and dreamless sleep,  overcoming Maya. The right
hand represents the idea of peace and blessing indicates the glorious privilege of wisdom.   In one of the hands, is held Agni (fire), i.e the purifying flame of Truth.   
The left hand gracefully flows across the right giving the place for Shakti in the dance duet. 

The place of dance, the theater, is Tillai Vanam or the body of the individual as well as of the cosmos referred to as a forest on account of the multitude of its components.
The platform in that theater is the cremation ground, the place where all passions and the names and forms that constitute the vision of the world have been burnt away; Pure consciousness devoid of attachment. He holds the serpent (Kundalini Power) showing that He is the Master of Yoga.  The Vayus are in perfect harmony. The Chakras are in total balance.

Contemplating on this magnetic image, the unification takes place in the Yogi's heart and when it does, it brings about the complete cessation of all activities of the mind.
Nataraja indicates the mystery of transcendence of that harmonious state with the dancing posture.  " I shall show the highest vibrating Cosmic Self and take you there,"
proclaims Nataraja with His anklets...


contd.,

Arunachala Siva.
       
 
 

2623
General topics / Re: Ardra Darsanam - 02.01.2018
« on: January 02, 2018, 10:55:47 AM »
Lord Nataraja and Goddess Sivakami would bless devotees with Arudra Darsanam and enter Kanaka Sabha - Golden Sabha.  Tiruvachakam hymns of Tiru Empaavai by Mankkavachagar are chanted.  Sambandhar had sung in the Tevaram about how
Tiru Adirai was celebrated at the Kapaleeswara Temple.  Appar wrote 10 hymns in
Tevaram  in the name of Tiru Adirai Padigam which describes the importance and celebrations of Tiru Adirai.  On the day of full moon, the chariot procession takes place.
The Arudra Naivedyam made for Lord Nataraja on this day is Tiru Adirai Kali, made of
rice, jaggery, moong dal, coconut, cardamom and ghee to go with Thalagam or Ezhu Koottu, made out of seven vegetables including root vegetables primarily. In Kerala,
Tiru Adirai Kali group dance is performed by women on this day.

Out of 27 Nakshatras, Tiru Adirai (Arudra) is dear to Siva, and Tiru Onam (Sravana) to Vishnu.  Both Vaikunta Ekadasi in honor of Vishnu and Arudra Darsanam in honor
of Siva (Nataraja) signify an integration of Saivism and Vaishnavism, both occurring closely one after the other in Margazhi.

contd.,

Arunachala Siva.             

2624
General topics / Re: Ardra Darsanam - 02.01.2018
« on: January 02, 2018, 10:39:44 AM »
The festival of black paste called Krishna gandha utsavam is held which is unique on this day.  'Kriyakramadyotika'  by Aghora Shivacharya us a ritualistic text, most popular in Tamizh Nadu and followed by a large number of temples.  The Karanaagama gives the process and purpose of this practice.  Sandal paste and the herb Agaru's paste is mixed with jaggery proportionately.  To the heated up and burnt mixture is added cow's ghee and made into a black paste for use in the festival.  It is be believed in Saiva Siddhanta doctrine which has given the famous dictum - Anbe Sivam or God is Love, that all living beings are covered with three kinds of Malas or impurities namely, Anava / finiteness, Karma / past deeds and May /illusory actions,  further classified into gross and subtle impurities.  The gross impurity is placed at the feet of Adi Guru Nataraja.  The black paste represents the impurities which are obliterated while the dance assumes the Aghora form.  After the removal of black paste, the deity is given a bath, all as part of of the Nritta festival.  Nataraja is called
Nritta Nayaka.  The Nritta performed by the Lord is called the Aghora dance.

The holy bath given on this day to the deity is the most meritorious among the six days in a year that they are performed.  In Thillai i.e.Chidambaram, a ten day festival is held during Tiru Adirai.  On the tenth day, at dawn, Maha Abhishekam is done to Lord Nataraja and goddess Sivakamasundari at Raja Sabhai. A special Tiru Abharanam - Sacred Jewels Alankaram, with nine precious gems is done to Sri Nataraja's Pancha Murti. 

The abhishekam of Nataraja in the thousand pillared hall is a great event. It denotes
creation (Srishti). The food offering is preservation (Stithi), Sandal as Krishna Gandham smeared on Him is dissolution (Samhara).  A black cow is brought before Him as obscuration (Tirobhava) and finally the Dipaaradhana Arti which all people witness  is grace (Anugraha).  These separately considered, are the activities of the deities Brahma, Vishnu, Rudra, Maheswara and Sadasiva.

contd.,

Arunachala Siva.
   

2625
General topics / Re: Ardra Darsanam - 02.01.2018
« on: January 02, 2018, 09:17:13 AM »
Iyal,Isai Natakam - form the three fold components of the most ancient languages of Tamizh.  In temple rituals, Geeta (music), Vadya (instrumental music) and Nritya (dance) were the three prominent Upasanas at the culmination of the sixteen Upacharas. Since all festivals were religion based, music and dance had been important factors in the celebrations.  Skanda Purana describes that when the sun shines in the Dhanur constellation, the day of Tiru Adirai Vrata arrives for which Rudra is the Devata.
It is in conjunction with the full moon, Poornami. One gets up early in the morning on this day to worship the dancing Lord.

The worship on Tiru Adirai is of the southern face of Siva Lingam by Abhishekam,
offerings and ghee lamps.

contd.,

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 3113