Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 2905
2611
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:15:18 AM »
Verse  5:

கையி லங்குமறி யேந்துவர் காந்தளம் மெல்விரல்
தையல் பாகமுடை யாரடை யார்புரஞ் செற்றவர்
செய்ய மேனிக்கரி யமிடற் றார்திரு வாஞ்சியத்
தையர் பாதமடை வார்க்கடை யாவரு நோய்களே.

Siva holds in his hand a glittering young deer.  He has as a half a young lady whose beautiful, soft fingers are like the petals of the red Malabar glory lily.He destroyed the cities of the enemies. He has a black neck in the red body. The incurable diseases will not approach those who approach the feet of the father in Tiruvānchiyam.

Arunachala Siva.

2612
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:10:26 AM »
Verse  4:


சூல மேந்திவளர் கையினர் மெய்சுவண் டாகவே
சால நல்லபொடிப் பூசுவர் பேசுவர் மாமறை
சீல மேவுபுக ழாற்பெரு குந்திரு வாஞ்சியம்
ஆல முண்டவடி கள்ளிடம் ஆக வமர்ந்ததே.

Siva has a long hand in which he holds the trident. He will smear profusely with good sacred ash fit for his body. He will chant the great Vēdham. Tiruvānchiyam whose name spreads everywhere by its fame got by good conduct. It is the place which the god who consumed the poison, desired as his abode.


Arunachala Siva.

2613
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 09:00:29 AM »
Verse  3:

மேவி லொன்றர் விரிவுற்ற விரண்டினர் மூன்றுமாய்
நாவி னாலருட லஞ்சின ராறரே ழோசையர்
தேவி லெட்டர்திரு வாஞ்சிய மேவிய செல்வனார்
பாவந் தீர்ப்பர்பழி போக்குவர் தம்மடி யார்கட்கே.


If one worships Siva with desire he will be identical with him. (Siva is the sole thing.) as extensive spiritual wisdom and rituals and ceremonies prescribed in the Agamams (Sivaṉ is Sakti and Sivam). Being the energy of will, energy which provides the souls with gross and subtle bodies and with experience-planes according to their Karmas, the energy of wisdom which has the virtue of liberating the souls from the bondage of Karmas and establishing them in bliss.  (It may also mean the three lights i.e.
the sun, the moon and the fire.) chants with his tongue the four Vēdas that investigate the three things i.e. Pati, Pasu, Pāsam. He has the holy five forms of Parai, Aadhi, Ichai, Jnaṉam and Kiriyai of the five energies. (It may also mean the Panchap Pirama Mantiram bodies) (has his body bathed in the five products of the cow).
has the six attributes (has a river on his head) is the seven notes of the diatonic scale.
has eight divine forms (this means Ashṭa Mūrtam of Siva) the god who dwells in Tiruvānchiyam, will remove the sins of his devotees and obliterate reproach.
[This verse contains many subtle truths according to the philosophy of Saiva Siddhantam].

Arunachala Siva.
2614
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 08:56:39 AM »
Verse  2:


கால காலர்கரி கானிடை மாநட மாடுவர்
மேலர் வேலைவிட முண்டிருள் கின்ற மிடற்றினர்
மாலை கோலமதி மாடமன் னுந்திரு வாஞ்சியம்
ஞாலம் வந்து பணியப்பொலி கோயில் நயந்ததே.

Siva is himself the god who killed the god of death. He will perform the great dance in the charred cremation-ground. He is superior to all things, all living beings and all devas.  He has a neck that has become black by consuming the poison that rose in the ocean. The temple which is with splendor to be worshipped by the people of this world, in Tiruva?chiyam where in the storeys the beautiful moon stays in the evenings, is desired by him.

Arunachala Siva.2615
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 01, 2017, 08:51:56 AM »
Tiru Vanchiyam:

Verse  1:


வன்னி கொன்றைமத மத்த மெருக்கொடு கூவிளம்
பொன்னி யன்றசடை யிற்பொலி வித்தபு ராணனார்
தென்ன வென்றுவரி வண்டிசை செய்திரு வாஞ்சியம்
என்னை யாளுடை யானிட மாக வுகந்ததே.

The ancient god, Siva, who wore in his matted locks,  which is like gold leaves of Indian Mesquit, Koṉṟai flowers, Datura flowers, Yarkam, and Bael leaves to appear brilliantly. Tiruvānchiyam where the bees with lines on them hum like Teṉṉa is the place that Siva, who admitted me into his grace, desired as his abode.

Arunachala Siva.

2616
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 08:00:25 AM »
Verse  3:


குவலயத் தரனார் மேவும்
    கோயில்கள் பலவும் சென்று
தவலரும் அன்பில் தாழ்ந்து
    தக்கமெய்த் தொண்டு செய்வார்
சிவபுரி என்ன மன்னும்
    தென்திரு வாருர் எய்திப்
பவமறுத் தாட்கொள் வார்தங்
    கோயிலுள் பணியப் புக்கார்.

He made a holy pilgrimage to all the shrines of Lord Hara
On this earth, did his worship poised unswervingly
In love and devotion and performed true and fitting
Service; he came to Tiruvaaroor in the south, verily a city
Of Siva, and moved into the temple to adore the Lord, the Snapper
And Redeemer of the cycle of transmigration.

Arunachala Siva.

2617
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:57:47 AM »
Verse  2:

காடவர் குரிசி லாராம்
    கழற்பெருஞ் சிங்க னார்தாம்
ஆடக மேரு வில்லார்
    அருளினால் அமரில் சென்று
கூடலர் முனைகள் சாய
    வடபுலங் கவர்ந்து கொண்டு
நாடற நெறியில் வைக
    நன்னெறி வளர்க்கும் நாளில்.


Kazhal Singkar, the scion of the Kaatava dynasty,
By the grace of the Lord who wields the auric mountain
As His bow, waged a war, destroyed his foes,
Captured the northern realms and fostered
His country establishing it in the way of dharma;
Thus he flourished fostering piety.

Arunachala Siva.2618
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:54:42 AM »
Kazhar Singa Nayanar Puranam:

Verse  1:

படிமிசை நிகழ்ந்த தொல்லைப்
    பல்லவர் குலத்து வந்தார்
கடிமதில் மூன்றும் செற்ற
    கங்கைவார் சடையார் செய்ய
அடிமலர் அன்றி வேறொன்
    றறிவினில் குறியா நீர்மைக்
கொடிநெடுந் தானை மன்னர்
    கோக்கழற் சிங்கர் என்பார்.

He hailed from the hoary Pallava dynasty famed
In this world; he reckoned not aught save the roseate
And redemptive and flower-feet of Lord in whose
Matted hair the Ganga flows, and who, of yore,
Smote the triple hostile cities; the king was endowed
With an immense army that flaunted a victorious flag;
He was called Kokkazhal Singkar -- the emperor.

Arunachala Siva.


2619
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:50:33 AM »
Verse  7:


செறிவுண்டென்று திருத்தொண்டில் சிந்தை செல்லும் பயனுக்குக் குறியுண்டு ஒன்றாகிலும் குறையொன் றில்லோம் நிரையும் கருணையினால் வெறியுண் சோலைத் திருமுருகன் பூண்டி வேடர் வழி பறிக்கப் பறியுண்டவர்எம் பழவினை வேர் பறிப்பார் என்னும் பற்றாலே.


In mercy, full and perfect, he stood robbed
By the bowmen on the way to Tirumurukanpoondi
Girt with meliferous gardens; we are sure,
He will pluck out, root and all, our hoary karma;
We are blessed with a divine aim that will establish us
Firmly in servitorship; so we thrive, lacking nothing.

Munai Aduvar Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

2620
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:47:37 AM »
Verse  6:

யாவர் எனினும் இகலெறிந்தே
    ஈசனடியார் தமக்கின்பம்
மேவ அளிக்கும் முனையடுவார்
    விரைப்பூங் கமலக் கழல்வணங்கித்
தேவர் பெருமான் சைவநெறி
    விளங்கச் செங்கோல் முறைபுரியும்
காவல் பூண்ட கழற்சிங்கர்
    தொண்டின் நிலைமை கட்டுரைப்பாம்.   

Whoever they be, he could vanquish them in battle;
Adoring the fragrant lotus-feet of such Manaiyatuvaar
Who gave away in joy his wealth to the Lord?s devotees,
We proceed to narrate the servitorship of Kazhal Singkar
Who wielded a righteous sceprer and fostered the world
In such a way that the Saivite way of the Lord of gods
Shone in splendor.   

Arunachala Siva.2621
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:45:03 AM »
Verse  5:

மற்றிந் நிலைமை பன்னெடுநாள்
    வையம் நிகழச் செய்துவழி
உற்ற அன்பின் செந்நெறியால்
    உமையாள் கணவன் திருவருளால்
பெற்ற சிவலோ கத்தமர்ந்து
    பிரியா வுரிமை மருவினார்
முற்ற வுழந்த முனையடுவார்
    என்னு நாமம் முன்னுடையார்.


He continued in this servitorship for many many days
Making the way of the traditional servitorship to glow
In splendor; by his righteous way of living, he who
Was known as Munaiyatuvaar, by reason of his vocation
As a warrior-hero, came to abide at Siva loka of Uma's
Consort, for ever linked with the beatitude of bliss.   

Arunachala Siva.


2622
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:42:24 AM »
Verse  4:


இன்ன வகையால் பெற்றநிதி
    எல்லாம் ஈச னடியார்கள்
சொன்ன சொன்ன படிநிரம்பக்
    கொடுத்துத் தூய போனகமும்
கன்னல் நறுநெய் கறிதயிர்பால்
    கனியுள் ளுறுத்த கலந்தளித்து
மன்னும் அன்பின் நெறிபிறழா
    வழித்தொண் டாற்றி வைகினார்.

All the wealth that he thus came by, he gave away
Lavishly to the servitors of the Lord in unison
With their articulated needs; he treated them
To flawless feasts of nectarean food, dishes
Of curry with fragrant ghee, sugar, milk, fruits
And the like; thus he flourished, poised
Unswervingly in the loving way of servitorship.   

Arunachala Siva.

2623
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:38:57 AM »
Verse 3:

மாற்றார்க்கு அமரில் அழிந்துள்ளோர்
    வந்து தம்பால் மாநிதியம்
ஆற்றும் பரிசு பேசினால்
    அதனை நடுவு நிலைவைத்துக்
கூற்றும் ஒதுங்கும் ஆள்வினையால்
    கூலி யேற்றுச் சென்றெறிந்து
போற்றும் வென்றி கொண்டிசைந்த
    பொன்னுங் கொண்டு மன்னுவார்.

When princes and chiefs vanquished by foes
Sought his help and promised to pay him lavishy,
He would weigh their offer impartially
And accept it, if proper; then he would accept
The payment, and so fight the battle
That even Death, fear-stricken, would sulk away;
Thus he would win the battle; with the gold
Received by him as payment for his glorious victory
He flourished well.

Arunachala Siva.

2624
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 01, 2017, 07:35:16 AM »
Verse  2:


விளங்கும் வண்மைத் திருநீடூர்
    வேளாண் தலைமைக் குடிமுதல்வர்
களங்கொள் மிடற்றுக் கண்ணுதலார்
    கழலிற் செறிந்த காதல்மிகும்
உளங்கொள் திருத்தொண் டுரிமையினில்
    உள்ளார் நள்ளார் முனையெறிந்த
வளங்கொ டிறைவர் அடியார்க்கு
    மாறா தளிக்கும் வாய்மையார்.   


He was the head of the Velaala clan of resplendent
Munificence; with intense love for the ankleted feet
Of the blue-throated and triple-eyed Lord,
He established himself with all his heart
In the Lord's servitorship; he vanquished
The unfriendly ones in war and the wealth
He derived thus, he, the servitor true, gave
Freely and dutifully to the Lord's devotees.   

Arunachala Siva.

2625
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 31, 2017, 10:22:15 AM »
Verse  12:


பலிதி ரிந்துழல் பண்டங்கன் மேயவை யாற்றினைக்
கலிக டிந்தகை யான்கடற் காழியர் காவலன்
ஒலிகொள் சம்பந்த னொண்டமிழ் பத்தும்வல் லார்கள்போய்
மலிகொள் விண்ணிடை மன்னிய சீர்பெறு வார்களே.

On Aaiyāṟu in which Siva performed the dance of Pāṇṭaraṅkam
and who very much wanders collecting alms, dwells
one who drove out poverty,
the chief of the inhabitants of Sirkazhi, proximate to the sea.
Those who are capable of reciting
all the ten excellent verses of J?āṉa Sampandhaṉ,
which are full of sweet sounds,
having gone from this world after death
will attain permanent greatness in heaven
which abounds in many good things.

Padigam on Tiru Aiyaaru completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 2905