Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 3139
2596
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:39:33 PM »
Verse  7:

விட்டார் புரங்க ளொருநொடி வேவவொர் வெங்கணையால்
சுட்டாயென் பாசத் தொடர்பறுத் தாண்டுகொள் தும்பிபம்பும்
மட்டார் குழலி மலைமகள் பூசை மகிழ்ந்தருளும்
சிட்டா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


See 1st verse.  You burnt with a hot arrow the cities of the enemies in one instant which is the time taken for the time-measure of the snap of the finger. Admit me as your protege removing the connection of attachments. One who is the embodiment of pure knowledge and who accepted with gladness the worship performed by the daughter of the mountain who has fragrant tresses of hairs on which Tumpi, a superior variety of bee swarms. (From this we learn that Uma worshiped Siva in this shrine.). 

Arunachala Siva.

2597
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:35:17 PM »
Verse  6:


வெம்மை நமன்றமர் மிக்கு விரவி விழுப்பதன்முன்
இம்மையுன் றாளென்றன் னெஞ்சத் தெழுதிவை யீங்கிகழில்
அம்மை யடியேற் கருளுதி யென்பதிங் காரறிவார்
செம்மை தருசத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

O Light of Siva! who dwells in Sakti Mutram, which grants rectitude! Before the servants of the cruel god of death come in large numbers towards me and make the body fall dead, you inscribe your feet in my humble mind in this birth itself.
If you are negligent in this world, who will know in this world that you will grant your grace to your protege after death, in the next world? 

Arunachala Siva.

2598
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:27:33 PM »
Verse  5:

கருவுற் றிருந்துன் கழலே நினைந்தேன் கருப்புவியில்
தெருவிற் புகுந்தேன் றிகைத்தடி யேனைத் திகைப்பொழிவி
உருவிற் றிகழு முமையாள் கணவா விடிற்கெடுவேன்
திருவிற் பொலிசத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


The Lord of Siva Loka,  who dwells in Satti Mutram, which is eminent by its wealth!
When I was in the embryo in the world of embryo, I was thinking of your feet only.
When I went into the street after being born in the world, in my childhood I was perplexed, have my perplexity removed by your grace.  Husband of Uma, who is eminent by her beautiful body!  I will be ruined if your forsake me,  O Light of Siva!

Arunachala Siva.


2599
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:23:21 PM »
Verse  4:


நில்லாக் குரம்பை நிலையாக் கருதியிந் நீணிலத்தொன்
றல்லாக் குழிவீழ்ந் தயர்வுறு வேனைவந் தாண்டுகொண்டாய்
வில்லேர் புருவத் துமையாள் கணவா விடிற்கெடுவேன்
செல்வா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  The husband of Uma, whose eye-brows are curved like the bow.
O the one who possesses riches that are permanent.  You came voluntarily and admitted as your protege me, who forgot you by falling into the pit of other religion which cannot be considered as anything having any merit in this wide world, thinking the impermanent  body to be permanent.  I will be ruined if you forsake me, O Light
of Siva!

Arunachala Siva.

2600
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:17:35 PM »
Verse  3:


பொத்தார் குரம்பை புகுந்தைவர் நாளும் புகலழிப்ப
மத்தார் தயிர்போன் மறுகுமென் சிந்தை மறுக்கொழிவி
அத்தா வடியே னடைக்கலங் கண்டா யமரர்கடம்
சித்தா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  The five senses entering into the body which can be compared to a hut, and which has nine apertures, destroy the hold of your feet which is my refuge.
My mind is unsteady like the curd which is churned by the churning staff.  (This simile is much used in Tamizh literature.)  Because the unsteadiness to leave me,  our father
I, your slave, seek refuge in you, please protect me.  One who stays in the minds of the immortals, O Light of Siva!

Arunachala Siva.

2601
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:10:59 PM »
Verse  2:


காய்ந்தா யனங்க னுடலம் பொடிபடக் காலனைமுன்
பாய்ந்தா யுயிர்செகப் பாதம் பணிவார்தம் பல்பிறவி
ஆய்ந்தாய்ந் தறுப்பா யடியேற் கருளாயுன் னன்பர்சிந்தை
சேர்ந்தாய் திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  You fixed your gaze to reduce to ash the body of Manmatha.(aṉaṅkaṉ is not used in its derivative meaning, it simply means Manmatha. Only after he was burnt by the frontal eye of Siva, he got the name, aṉankaṉ.)  You pounced upon Yama to kill him, in the distant past. You destroyed the many births of those who bow before your feet after much consideration.  One who dwelt in the minds of your devotees and never left them!  Grant your grace to your slave,  O Light of Siva!

Arunachala Siva.

2602
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 11:16:04 AM »
Tiruch Sathi Mutram:

Verse 1:

கோவாய் முடுகி யடுதிறற் கூற்றங் குமைப்பதன்முன்
பூவா ரடிச்சுவ டென்மேற் பொறித்துவை போகவிடில்
மூவா முழுப்பழி மூடுங்கண் டாய்முழங் குந்தழற்கைத்
தேவா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


The god holding in his hand a fire that is making a loud noise!  The Light of Siva, dwelling in Tiruch Sathi Mutram.  Before the god of death which has the strength to kill and having eminence, hastens to take away my life,  stamp your footprints which are like the lotus flowers.  If you send me without doing so, reproach which will never die, will envelop you. (Sathi Mutram- the temple of Sathi. The request of Appar was fulfilled in Nallūr, about which he has composed a Tāṇṭakam referring to this act of Sivaṉ.)

Arunachala Siva.
2603
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 11:09:48 AM »
Verse  10:

கறுக்கொண் டரக்கன் கயிலையைப் பற்றிய கையுமெய்யும்
நெறுக்கென் றிறச்செற்ற சேவடி யாற்கூற்றை நீறுசெய்தீர்
வெறிக்கொன்றை மாலை முடியீர் விரிநீர் மிழலையுள்ளீர்
இறக்கின்று நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

With the red feet which destroyed the hands which caught hold of the mountain, Kailash, of the demon, with implacable hatred, and his body to break with a snapping sound.  You killed the god of a death.  You, who wear on your head a garland of fragrant Konrai flowers! Even if I forget you when I am dying, guard me carefully.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.

2604
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 11:05:22 AM »
Verse  9:

பிள்ளையிற் பட்ட பிறைமுடி யீர்மறை யோத வல்லீர்
வெள்ளையிற் பட்டதொர் நீற்றீர் விரிநீர் மிழலையுள்ளீர்
நள்ளையிற் பட்டைவர் நக்கரைப் பிக்க நமன்றமர்தம்
கொள்ளையிற் பட்டு மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.Siva who wears on his head a young crescent moon, who is capable of chanting the Vedas,  you have smeared yourself with the white holy ash. You are in Mizhalai, which has expanse of water.  Caught in the middle of the five sense organs which laugh at me and cause my life to be ground by sufferings, even if I forget you caught in the plunder of the messengers of the god of death, guard me carefully.


Arunachala Siva.

2605
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 10:59:24 AM »
Verse  8:

சுழிப்பட்ட கங்கையுந் திங்களுஞ் சூடிச்சொக் கம்பயின்றீர்
பழிப்பட்ட பாம்பரைப் பற்றுடை யீர்படர் தீப்பருக
விழிப்பட்ட காமனை விட்டீர் மிழலையுள் ளீர்பிறவிச்
சுழிப்பட்டு நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

You practiced Chokkam, a dance of 108 poses. Wearing on your head Ganga, which has whirlpools, and a crescent moon, you wear in your waist a cobra which has reproach attached to it.  You let the spreading fire to consume Manmatha, who appeared before you. Siva who is in Mizhalai!  Even if I forget you being caught in the whirlpool of birth, guard me carefully.

Arunachala Siva.

2606
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 10:55:03 AM »
Verse  7:


தோற்றங்கண் டான்சிர மொன்றுகொண் டீர்தூய வெள்ளெருதொன்
றேற்றங்கொண் டீரெழில் வீழி மிழலை யிருக்கைகொண்டீர்
சீற்றங்கொண் டென்மேற் சிவந்ததொர் பாசத்தால் வீசியவெம்
கூற்றங்கண் டும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

You removed one head of the creator Brahma, and had it in your hand.
You rode on a spotless white bull.  You desired as your abode Veezhimizhalai. Being angry, with me, seeing the cruel god of death who threw on me the angry noose,
even if I forget you guard me carefully.

Arunachala Siva.


2607
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 10:50:35 AM »
Verse  6:


கண்டியிற் பட்ட கழுத்துடை யீர்கரி காட்டிலிட்ட
பண்டியிற் பட்ட பரிகலத் தீர்பதி வீழிகொண்டீர்
உண்டியிற் பட்டினி நோயி லுறக்கத்தி லும்மையைவர்
கொண்டியிற் பட்டு மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


You have a string of Rudraksham beads in your neck.  You have an eating bowl of the skull of the body which was abandoned in the charred cremation ground, as an eating plate you had Veezhi, as your place.  Even if I forget you being caught in eating, fasting, disease, sleep and the plunder of my intellect by the five sense organs,
guard me carefully.

Arunachala Siva.

2608
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 10, 2018, 01:19:26 PM »
Verse  5:


தோட்பட்ட நாகமுஞ் சூலமுஞ் சுற்றியும் பத்திமையால்
மேற்பட்ட வந்தணர் வீழியு மென்னையும் வேறுடையீர்
நாட்பட்டு வந்து பிறந்தே னிறக்க நமன்றமர்தம்
கோட்பட்டு நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


Having adorned himself with the cobra that lies on the shoulder, and the trident,
you have me and the shrine Mizhalai, in which Brahmins who are superior by their piety, in a different way.  He dwells in the high place of Veezhimizhalai, as well as in the low place of mind without any difference  Is the idea I was reborn very late in life only to die embracing Saivism, is mentioned as rebirth.  Even if I forget you being caught in the noose of the messengers of the god of death, guard me carefully.

Arunachala Siva.

2609
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 10, 2018, 01:14:36 PM »
Verse  4:


தீத்தொழி லான்றலை தீயிலிட் டுச்செய்த வேள்விசெற்றீர்
பேய்த்தொழி லாட்டியைப் பெற்றுடை யீர்பிடித் துத்திரியும்
வேய்த்தொழி லாளர் மிழலையுள் ளீர்விக்கி யஞ்செழுத்தும்
ஓத்தொழிந் தும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


Throwing into the fire the head of Dakshan, who performed a sacrifice and maintained the fire.  You destroyed the sacrifice that he performed. You begot a lady who reigned over the activities of a ghosts.  Siva who is in the Mizhalai, where the Brahmins who carry a trident staff of bamboo! Even if I forget you, when I hiccup and cease chanting the Mantram consisting of five letters, guard me carefully.

Arunachala Siva.

2610
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 10, 2018, 01:10:37 PM »
Verse  3:


அலைக்கின்ற நீர்நிலங் காற்றன லம்பர மாகிநின்றீர்
கலைக்கன்று சேருங் கரத்தீர் கலைப்பொரு ளாகிநின்றீர்
விலக்கின்றி நல்கு மிழலையு ளீர்மெய்யிற் கையொடுகால்
குலைக்கின்று நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


You are pervading the moving water, the earth, the wind, the fire, and the sky.
You hold in your hand a young male deer.  You are the real meaning of all the arts.
Siva in Mizhalai, who gives everything to everybody without exception. Even if I forget you when my arms and legs do not move, guard me carefully.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 3139