Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 3094
256
Verse  3:

அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறஞ்சொன் னானை
    அகத்தியனை யுகப்பானை அயன்மால் தேட
நின்றானைக் கிடந்தகடல் நஞ்சுண் டானை
    நேரிழையைக் கலந்திருந்தே புலன்க ளைந்தும்
வென்றானை மீயச்சூர் மேவி னானை
    மெல்லியலாள் தவத்தினிறை யளக்க லுற்றுச்
சென்றானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


Of yore,
seated under the Banyan tree,
He explicated Dharma.
He loves Agastya.
He stood (a column of fire) whilst Brahma and Vishnu went in quest of its top and its base.
He ate the venom of the sea.
though oned with the bejewelled,
He is the Victor of the five senses.
He presides over Miyaacchoor.
He went to Her of soft mien to assess the steadfastness of Her tapas.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that reach Him not,
Are destined to tread only the evil way.

Arunachala Siva.

257
Verse  2:

சவந்தாங்கு மயானத்துச் சாம்ப லென்பு
    தலையோடு மயிர்க்கயிறு தரித்தான் தன்னைப்
பவந்தாங்கு பாசுபத வேடத் தானைப்
    பண்டமரர் கொண்டுகந்த வேள்வி யெல்லாங்
கவர்ந்தானைக் கச்சியே கம்பன் தன்னைக்
    கழலடைந்தான் மேற்கறுத்த காலன் வீழச்
சிவந்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


He wears the rope of hair as His sacred thread,
holds as skull as His bowl and decks Himself with the ashes and the bones of the corpse-abounding crematorium.
To end the soul's embodiment He assumes the guise of Paasupata.
Of yore,
He totally destroyed the sacrifice in which the Devas participated.
He is Ekampan of Kacchi.
He grew wroth at Death and smote him as he rose up in anger against him that took refuge in His ankleted feet.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that are unwilling to seek Him are,
for sure,
Destined   to tread only the evil way.

Arunachala Siva.

258
General topics / Re: Guru Poornima Day - 27.06.2018
« on: July 27, 2018, 12:16:20 PM »
Today is the Guru Poornima Day, 27.07.2018.  The devotees pray to their Guru.
They pray to Vysasa the most ancient Guru. In Asramam, they do special prayers
to Sri Ramana Maharshi, our Guru.    There will be special abhishekam, alankaram
and arti for Sri Ramaneswara Mahalingam.  This will be followed by special music
and the devotees would sing from Muruganar's work.


Arunachala Siva. 

259
Tiru Vizhimizhalai:

Verse 1:


போரானை ஈருரிவைப் போர்வை யானைப்
    புலியதளே யுடையாடை போற்றி னானைப்
பாரானை மதியானைப் பகலா னானைப்
    பல்லுயிராய் நெடுவெளியாய்ப் பரந்து நின்ற
நீரானைக் காற்றானைத் தீயா னானை
    நினையாதார் புரமெரிய நினைந்த தெய்வத்
தேரானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


He mantled Himself in the hide of the battling tusker.
He is joyously clad in the tiger-skin.
He is earth,
moon and sun.
He is the many lives.
He is the extensive ether.
He is water,
wind and fire.
In His car wrought by the Gods,
He resolved to ride and smite the foes that failed to think on Him.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that are unwilling to seek Him are,
for sure,
Destined to tread only the evil way.

Arunachala Siva.

260
Verse 10:


கையாற் கயிலை யெடுத்தான் தன்னைக்
    கால்விரலால் தோள்நெரிய வூன்றி னான்காண்
மெய்யின் நரம்பிசையாற் கேட்பித் தாற்கு
    மீண்டே யவற்கருள்கள் நல்கி னான்காண்
பொய்யர் மனத்துப் புறம்பா வான்காண்
    போர்ப்படையான் காண்பொருவா ரில்லா தான்காண்
மைகொள் மணிமிடற்று வார்சடை யான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.Pressing His toe,
He crushed his shoulders who lifted up the Kailash with his hands.
When with the veins of his body he made music and caused Him hear He blessed him with manifold grace.
He keeps away from the false-hearted.
He is the Lord of martial weapons.
There is none to fight against Him.
He of the plaited,
matted hair has a dark neck.
He,
for ever,
abides at Gokaranam upon the great main.

Padigam on Tiru Gokaranam completed.

Arunachala Siva.

261
Verse 9:

வெட்ட வெடித்தார்க்கோர் வெவ்வழ லன்காண்
    வீரன்காண் வீரட்டம் மேவி னான்காண்
பொட்ட அநங்கனையும் நோக்கி னான்காண்
    பூதன்காண் பூதப் படையி னான்காண்
கட்டக் கடுவினைகள் காத்தாள் வான்காண்
    கண்டன்காண் வண்டுண்ட கொன்றை யான்காண்
வட்ட மதிப்பாகஞ் சூடி னான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.

He became the blazing fire to them that contended vociferously.
He is the Hero.
He presides over Virattam.
by His look He smote Manmatha.
He is every life.
His hosts are the Bhootas.
From cruel and fettering karma He redeems men and fosters them.
Like sugar He is sweet.
He wears Konrai whose nectar had been eaten away by chafers.
He wears the semicircular crescent moon.
He
for ever,
abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.


262
Verse  8:


பின்னு சடைமேற்பிறை சூடி னான்காண்
    பேரருளன் காண்பிறப்பொன் றில்லா தான்காண்
முன்னி யுலகுக்கு முன்னா னான்காண்
    மூவெயிலுஞ் செற்றுகந்த முதல்வன் றான்காண்
இன்னவுரு வென்றறிவொண் ணாதான் றான்காண்
    ஏழ்கடலு மேழுலகு மாயி னான்காண்
மன்னும் மடந்தையோர் பாகத் தான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.

He wore the crescent moon on His plaited,
matted crest.
Immense is His grace.
He is birth-less.
By His Sankalpa He manifested even before the worlds came into being.
He is the Primal One that smote in joy the three walled towns.
None knows what His form is.
He became the seven seas and the seven worlds.
the aeviternal Matron rests on one half of His body.
He,
for ever,
abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.

263
Verse  7:

மின்னளந்த மேல்முகட்டின் மேலுற் றான்காண்
    விண்ணவர்தம் பெருமான்காண் மேவி லெங்கும்
முன்னளந்த மூவர்க்கும் முதலா னான்காண்
    மூவிலைவேற் சூலத்தெங் கோலத் தான்காண்
எண்ணளந்தென் சிந்தையே மேவி னான்காண்
    ஏவலன்காண் இமையோர்க ளேத்த நின்று
மண்ணளந்த மாலறியா மாயத் தான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.


He abides beyond the foudroyant vault of heaven.
He is the God of the Devas.
He is the Chief of the three who held suzerainty everywhere.
He is the beauteous wielder of the three-leaved trident.
fathoming My thought He abides in my mind.
He is a hunter.
He is the One of gramarye hailed by the Devas standing,
Who is unknown to Vishnu who scaled the earth.
He,
for ever,
Abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.

264
Verse  6:


பிறையோடு பெண்ணொருபால் வைத்தான் றான்காண்
    பேரவன்காண் பிறப்பொன்று மில்லா தான்காண்
கறையோடு மணிமிடற்றுக் காபா லிகாண்
    கட்டங்கன் காண்கையிற் கபால மேந்திப்
பறையோடு பல்கீதம் பாடி னான்காண்
    ஆடினான் காண்பாணி யாக நின்று
மறையோடு மாகீதங் கேட்டான் றான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.


He placed the crescent moon and a woman on a portion of His crest.
He is the glorious One.
He is birthless.
He is Kaapaali of dark and beauteous throat.
He wields Kattangkam.
holding in His hand a skull He sang many a song to the beat of drum.
He danced rhythmically.
He is the Lord who heard the Vedas rendered most musically.
He,
for ever,
Abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.

265
Verse  5:


சென்றச் சிலைவாங்கிச் சேர்வித் தான்காண்
    தீயம்பன் காண்திரி புரங்கள் மூன்றும்
பொன்றப் பொடியாக நோக்கி னான்காண்
    பூதன்காண் பூதப் படையா ளிகாண்
அன்றப் பொழுதே அருள்செய் தான்காண்
    அனலாடி காண்அடியார்க் கமுதா னான்காண்
மன்றல் மணங்கமழும் வார்சடை யான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.


He bent that bow (of Meru) and wielded it.
His dart was Agni.
He so cast His look on the three mobile towns that they were reduced to powdery ash.
He is the Lord of lives.
His hosts are the Bhootas.
He instantaneously graces His adorers.
He bathes in the fire.
He is Nectar unto His servitors.
Sweet and suaveolent is His spreading matted hair.
He for ever.
Abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.

266
Verse  4:


ஆறேறு செஞ்சடையெம் ஆரூ ரன்காண்
    அன்பன்காண் அணிபழனம் மேயான் றான்காண்
நீறேறி நிழல்திகழும் மேனி யான்காண்
    நிருபன்காண் நிகரொன்று மில்லா தான்காண்
கூறேறு கொடுமழுவாட் படையி னான்காண்
    கொக்கரையன் காண்குழுநற் பூதத் தான்காண்
மாறாய மதில்மூன்றும் மாய்வித் தான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.He is our Lord of Aaroor in whose red matted hair the river flows.
He is the loving One.
He is the Lord who abides at beauteous Pazhanam.
His divine body is bright with the ash.
He is the King.
He is unique.
He wields a cruel and cleft Mazhu.
He plays on the Kokkarai.
His hosts are the goodly Bhootas.
He smote the triple,
hostile and walled towns.
He,
for ever,
Abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.

267
Verse  3:


தன்னுருவம் யாவருக்குந் தாக்கா தான்காண்
    தாழ்சடையெம் பெருமான்காண் தக்கார்க் குள்ள
பொன்னுருவச் சோதிபுன லாடி னான்காண்
    புராணன்காண் பூதங்க ளாயி னான்காண்
மின்னுருவ நுண்ணிடையாள் பாகத் தான்காண்
    வேழத்தி னுரிவெருவப் போர்த்தான் தான்காண்
மன்னுருவாய் மாமறைக ளோதி னான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.Unto none is His form manifested.
He is our Lord of dazzling matted hair.
His form of auric flame is experienced by the blessed.
He sports a river.
He is the perfect One ancient.
He became the lives.
He is concorporate with Her of subtle and fulgurant waist.
He dreadfully mantled Himself in the hide of the tusker.
In His aeviternal form He chanted the Vedas.
He,
for ever abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.

268
Verse  2:


தந்தவத்தன் தன்தலையைத் தாங்கி னான்காண்
    சாரணன்காண் சார்ந்தார்க்கின் னமுதா னான்காண்
கெந்தத்தன் காண்கெடில வீரட் டன்காண்
    கேடிலிகாண் கெடுப்பார்மற் றில்லா தான்காண்
வெந்தொத்த நீறுமெய் பூசி னான்காண்
    வீரன்காண் வியன்கயிலை மேவி னான்காண்
வந்தொத்த நெடுமாற்கும் அறிவொ ணான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.


He holds the skull of him who fathered the world.
He moves everywhere.
He is Nectar unto them that depend on Him.
He is fragrance.
He is Virattan of the Gedilam.
He is the indestructible One.
He is One whom none can Destroy.
He daubs His body with the burnt ash.
He is the Hero.
He abides at the immense Kailash.
He is the unapproachable One to tall Vishnu who as His mount bears Him.
He is beyond the ken of intellect.
He,
for ever,
Abides at Gokaranam upon the great main.

Arunachala Siva.

269
Tiru Gokaranam:

Verse 1:

சந்திரனுந் தண்புனலுஞ் சந்தித் தான்காண்
    தாழ்சடையான்காண் சார்ந்தார்க் கமுதா னான்காண்
அந்தரத்தி லசுரர்புரம் மூன்றட் டான்காண்
    அவ்வுருவி லவ்வுருவ மாயி னான்காண்
பந்தரத்து நான்மறைகள் பாடி னான்காண்
    பலபலவும் பாணி பயில்கின் றான்காண்
மந்திரத்து மறைப்பொருளு மாயி னான்காண்
    மாகடல்சூழ் கோகரணம் மன்னி னானே.

He keeps the river and the moon juxtaposed.
He is of dazzling matted hair.
He is nectar unto them that depend on Him.
He smote the three sky rise towns Of the demons.
He became the beauteous form in which He is hailed.
He sang the four musical Vedas.
He plays the instruments of taalam in manifold ways.
He became the content of the Vedas rich in Mantras.
He,
for ever,
Abides at Gokaranam upon the great main.


Arunachala Siva.

270
Verse  10:

பங்கயத்தின் மேலானும் பால னாகி
    உலகளந்த படியானும் பரவிக் காணா
தங்கைவைத்த சென்னியரா யளக்க மாட்டா
    அனலவன்காண் அலைகடல்சூ ழிலங்கை வேந்தன்
கொங்கலர்த்த முடிநெரிய விரலா லூன்றுங்
    குழகன்காண் அழகன்காண் கோல மாய
மங்கையர்க்கோர் கூறன்காண் வானோ ரேத்தும்
    வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே.


The lofty one seated on the Lotus and he that became a little boy to scale the worlds could not measure Him.
then they hailed Him -- the column of fire--,
Holding their folded hands above their heads.
He is the ever-young One who with His toe crushed the head decked with pollen- laden flowers of the king of Lanka upon the billowy main.
He has a Woman as part of His body.
He who is of Valivalam is hailed by the Devas.
He abides in my mind.

Padigam on Tiru Valivalam completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 3094