Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 2903
2506
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:45:28 AM »
Verse  6:

தேனு மாயமு தாகிநின் றான்றெளி சிந்தையுள்
வானு மாய்மதி சூடவல் லான்மங் கலக்குடி
கோனை நாடொறு மேத்திக் குணங்கொடு கூறுவார்
ஊன மானவை போயறு முய்யும் வகையதே.

In the clear minds of devotees Siva was always like honey and nectar the Lord in Maṅkalakkuṭi who wears a crescent moon, being himself the spiritual atmosphere.
the defects of those who praise and appreciate his qualities daily, will completely vanish so that they can be saved.

Arunachala Siva.2507
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:42:23 AM »
Verse  5:


ஆனி லங்கிள ரைந்தும விர்முடி யாடியோர்
மானி லங்கையி னான்மண மார்மங் கலக்குடி
ஊனில் வெண்டலைக் கையுடை யானுயர் பாதமே
ஞான மாகநின் றேத்தவல் லார்வினை நாசமே.

In Maṅkalakkuṭi which is full of fragrance, and belonging to Siva on whose hand a deer is prominent and who has a shining head on which the important five products from the cow are poured for bathing all the actions of those who can praise the eminent feet of Siva who has on his hand a white skull which has no flesh, which is itself Siva G?āṉam, will meet with destruction.

Arunachala Siva.

2508
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:38:59 AM »
Verse 4:


பறையி னோடொலி பாடலு மாடலும் பாரிடம்
மறையி னோடியன் மல்கிடு வார்மங் கலக்குடிக்
குறைவி லாநிறை வேகுண மில்குண மேயென்று
முறையி னால்வணங் கும்மவர் முன்னெறி காண்பரே.

In Maṅkalakkuṭi where brahmins who are eminent by their knowledge of Veda and conduct prescribed in the Vēda, and where groups of Bhūtam indulge in singing and dancing to the accompaniment of the sound of drums 'you who are full without deficiency' 'you who possess the eight great qualities' praising like this those who bow to him according to rules will perceive the foremost path which leads to eternal bliss.

Arunachala Siva.

2509
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:36:26 AM »
Verse  3:


கருங்கை யானையி னீருரி போர்த்திடு கள்வனார்
மருங்கெ லாமண மார்பொழில் சூழ்மங் கலக்குடி
அரும்பு சேர்மலர்க் கொன்றையி னானடி யன்பொடு
விரும்பி யேத்தவல் லார்வினை யாயின வீடுமே.


The thief who covered himself with the wet skin of a black elephant of large trunk in Maṅkalakkuṭi surrounded by gardens full of a fragrance which spreads on all sides the evil actions of those who are able to praise with desire and love the feet of the god who wears Koṉṟai flowers along with their buds, with perish.

Arunachala Siva.

2510
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:33:37 AM »
Verse  2:


பணங்கொ ளாடர வல்குனல் லார்பயின் றேத்தவே
மணங்கொண் மாமயி லாலும் பொழின்மங் கலக்குடி
இணங்கி லாமறை யோரிமை யோர்தொழு தேத்திட
அணங்கி னோடிருந் தானடி யேசர ணாகுமே.


In Maṅkalakkuṭi which has fragrant gardens in which great peacocks dance, when the ladies who have sides like the dancing cobra which has a hood, always sing his praises and to be praised and worshipped with joined hands by Brahmins who have no comparison and devas who do not wink the feet of the god who was with a divine damsel, is our refuge.

Arunachala Siva.

2511
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:29:36 AM »
Tiru Mangala Kuti:

Verse 1:


சீரி னார்மணி யும்மகில் சந்துஞ் செறிவரை
வாரி நீர்வரு பொன்னி வடமங் கலக்குடி
நீரின் மாமுனி வன்னெடுங் கைகொடு நீர்தனைப்
பூரித் தாட்டியர்ச் சிக்க விருந்த புராணனே.


In Maṅkalakkuṭi which is on the northern bank of the Poṉṉi (Kaviri) which brings with its floods from the mountain which has in an abundant measure famous precious stones, eagle-wood trees, and sandal-wood trees Siva is the primordial god who was there to be worshipped with flowers uttering his names; and bathing him, with water filled up in a vessel from the Kaviri, by stretching his long hands as far as the water in the Kaviri, by a great sage.

Arunachala Siva.


2512
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:48:17 AM »
Verse  3:


வேந்தன் ஏவலிற்பகைஞர்
    வெம்முனைமேற் செல்கின்றார்
பாந்தள்பூண் எனஅணிந்தார்
    தமக்கமுது படியாக
ஏந்தலார் தாம்எய்தும்
    அளவும்வேண் டும்செந்நெல்
வாய்ந்தகூடு அவைகட்டி
    வழிக்கொள்வார் மொழிகின்றார்.

While so, commanded by the king, when he was to proceed
On an expedition, he had enough paddy garnered
For the Neivedhya of the Lord whose jewel is the snake,
That would last till his return; then he informed his kin thus:

Arunachala Siva.

2513
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:45:27 AM »
Verse  2:

மன்னவன்பால் பெறுஞ்சிறப்பின்
    வளமெல்லாம் மதிஅணியும்
பிஞ்ஞகர்தங் கோயில்தொறுந்
    திருவமுதின் படிபெருகச்
செந்நெல்மலைக் குவடாகச்
    செய்துவருந் திருப்பணியே
பன்னெடுநாள் செய்தொழுகும்
    பாங்குபுரிந்து ஓங்குநாள்.


He used all the riches he received from the king
For his service, to acquire hill- like heaps of paddy
To provide Neivedya for the crescent-crested Lord,
In all His shrines; he pursued this service for many a day
In the most proper way, and thus flourished.   

Arunachala Siva.


2514
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:42:37 AM »
Kot Puli Nayanar Puranam:

Verse  1:


நலம்பெருகுஞ் சோணாட்டு
    நாட்டியத்தான் குடிவேளாண்
குலம்பெருக வந்துதித்தார்
    கோட்புலியார் எனும்பெயரார்
தலம்பெருகும் புகழ்வளவர்
    தந்திரியா ராய்வேற்றுப்
புலம்பெருகத் துயர்விளைப்பப்
    போர்விளைத்துப் புகழ்விளைப்பார்.

He who was called Kotpuliyaar came to be born
In the Velaala clan for its flourishing,
At Nattiyatthaangkudi in the Chozha country
Of ever-increasing weal and well-being;
He was the general of the glorious Chozha whose rule
Over the realms of earth, grew more and more expansive;
He would wage devastating wars against foes
And grow glorious by his prowess.

Arunachala Siva.

2515
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:39:12 AM »
Verse  7:


பந்தணையும் மெல்விரலாள்
    பாகத்தர் திருப்பாதம்
வந்தணையும் மனத்துணையார்
    புகழ்த்துணையார் கழல்வாழ்த்திச்
சந்தணியும் மணிப்புயத்துத்
    தனிவீர ராந்தலைவர்
கொந்தணையும் மலர்அலங்கல்
    கோட்புலியார் செயல்உரைப்பாம்.


Adoring the feet of Pukazhtthunaiyaar in whose mind
The feet of the Lord who is concorporate with Uma--
Whose soft fingers sport with a ball wrought of petaled flowers--,
For ever abide, we proceed to narrate the servitorship
Of Kotpuliyaar, the wearer of a fragrant garland,
The peerless chief whose beauteous arms
Were smeared with aromatic sandal-paste.

Pugazh Thunai Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

2516
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:36:20 AM »
Verse  6:


அந்நாள்போல் எந்நாளும்
    அளித்தகா சதுகொண்டே
இன்னாத பசிப்பிணிவந்
    திறுத்தநாள் நீங்கியபின்
மின்னார்செஞ் சடையார்க்கு
    மெய்யடிமைத் தொழில்செய்து
பொன்னாட்டில் அமரர்தொழப்
    புனிதர்அடி நிழற்சேர்ந்தார்.


Like that day, on all succeeding days, with the coin
Thus received
(he flourished); when the famine
That caused the dire distress of cruel hunger,
Passed away, he continued as ever to do his true
And personal service to the Lord of fulgurant
And ruddy matted hair, and reached the umbrage
Cast by the feet of the Holy Lord, where he was
To be ever hailed by the immortals of Siva-loka.

Arunachala Siva.

2517
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:33:44 AM »
Verse  5:


சங்கரன்றன் அருளாலோர்
    துயில்வந்து தமையடைய
அங்கணனுங் கனவின்கண்
    அருள்புரிவான் அருந்துணவு
மங்கியநாட் கழிவளவும்
    வைப்பதுநித் தமும்மொருகா
சிங்குனக்கு நாமென்ன
    இடர்நீங்கி யெழுந்திருந்தார்.

The Lord who rides the Bull in joy, gave him
A coin of gold which was placed at the foot
Of the Pita to free him from his misery; the devotee
Whose body had wasted with hunger, took it and felt happy;
Blessed with absolutely divine consciousness,
His face burgeoned, and he felt ecstatic.

Arunachala Siva.

2518
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:30:30 AM »
Verse  4:


சங்கரன்றன் அருளாலோர்
    துயில்வந்து தமையடைய
அங்கணனுங் கனவின்கண்
    அருள்புரிவான் அருந்துணவு
மங்கியநாட் கழிவளவும்
    வைப்பதுநித் தமும்மொருகா
சிங்குனக்கு நாமென்ன
    இடர்நீங்கி யெழுந்திருந்தார்.

Then slumber closed his eyes by the grace of Sankara;
The Merciful One blessed him in his dream thus:
"Till the end of the famine which has caused
The scarcity of food, We will place here for you
A coin (of gold)." Freed of his misery, he woke up.   

Arunachala Siva.

2519
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:28:03 AM »
Verse  3:


மாலயனுக் கரியானை
    மஞ்சனமாட் டும்பொழுது
சாலவுறு பசிப்பிணியால்
    வருந்திநிலை தளர்வெய்திக்
கோலநிறை புனல்தாங்கு
    குடந்தாங்க மாட்டாமை
ஆலமணி கண்டத்தார்
    முடிமீது வீழ்த்தயர்வார்.


One day when he ritualistically bathed Him who is
Inaccessible to Brahma and Vishnu, as he languished
From dire hunger, he grew unsteady and could not hold
The beauteous pot of holy water; he dropped it on the crown
Of the blue-throated Lord, alas, and stood wilting.

Arunachala Siva.   

2520
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:25:32 AM »
Verse  2:


தங்கோனைத் தவத்தாலே
    தத்துவத்தின் வழிபடுநாள்
பொங்கோத ஞாலத்து
    வற்கடமாய்ப் பசிபுரிந்தும்
எங்கோமான் தனைவிடுவேன்
    அல்லேன்என் றுஇராப்பகலும்
கொங்கார்பன் மலர்கொண்டு
    குளிர்புனல்கொண்டு அருச்சிப்பார்.

When he spent his days adoring his Lord King, in tapas
Poised in truth, a famine swept the earth girt
With the swelling main, and hunger became rampant;
Yet, affirming "I will not give up my Lord-King,"
He performed night and day his pooja to the Lord
With many a fragrant flower and cool water.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 2903