Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 3128
2506
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 05, 2018, 08:00:27 AM »
Verse  3:


முன்பின் முதல்வன் முனிவனெம் மேலை வினைகழித்தான்
அன்பி னிலையி லவுணர் புரம்பொடி யானசெய்யும்
செம்பொனை நன்மலர் மேலவன் சேர்திரு வேதிகுடி
அன்பனை நம்மை யுடையனை நாமடைந் தாடுதுமே.


Siva is the chief before the world came into existence and after its destruction;
he is the sage.  He removed all accumulated karmas of mine,  the pure gold that reduced to ash the cities of the demons, by his divine grace that chastises.  We shall reach Siva, who has us as his servants and love towards us, and who is in Tiruvētikuṭi where Brahma, who is in the beautiful lotus flower went to worship Siva, and dance out of joy.

Arunachala Siva.

2507
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 05, 2018, 06:43:01 AM »
Verse  2:


கைத்தலை மான்மறி யேந்திய கையன் கனன்மழுவன்
பொய்த்தலை யேந்திநற் பூதி யணிந்து பலிதிரிவான்
செய்த்தலை வாளைகள் பாய்ந்துக ளுந்திரு வேதிகுடி
அத்தனை யாரா வமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.

Siva holds in the hand a young deer which has a small head. He has a burning red hot iron in his hand, holding a skull full of holes. Adorning himself by smearing holy ash.
wanders begging alms.  We shall go and reach the insatiate nectar and father in Tiruvetikuṭi, where the scabbard fish leap and run about in the fields, and dance out of joy.

Arunachala Siva.


2508
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 04, 2018, 10:25:28 AM »
Tiru Vetikuti::

Verse  1:


கையது காலெரி நாகங் கனல்விடு சூலமது
வெய்யது வேலைநஞ் சுண்ட விரிசடை விண்ணவர்கோன்
செய்யினி னீல மணங்கம ழுந்திரு வேதிகுடி
ஐயனை யாரா வமுதினை நாமடைந் தாடுதுமே.

The cobra from whose fangs the poison flows is in the hand.  The trident which spits fire is in the hand.  The chief of the celestial beings, who has  loosened matted lock and who consumed the hot poison that rose in the ocean.  We shall go near the insatiate nectar and the master who is in Tiruvētikuṭi where in the fields blue Nelumbo flowers spread their fragrance, and dance out of joy.

Arunachala Siva.

2509
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 04, 2018, 10:20:26 AM »
Verse  10:

ஊட்டிநின் றான்பொரு வானில மும்மதி றீயம்பினால்
மாட்டிநின் றானன்றி னார்வெந்து வீழவும் வானவர்க்குக்
காட்டிநின் றான்கத மாக்கங்கை பாயவொர் வார்சடையை
நீட்டிநின் றான்றிரு நின்றநெய்த் தானத் திருந்தவனே. 


Siva destroyed by setting fire to the three forts by an arrow in the sky where the battle took place.  He showed to the celestial beings, the enemies burning and falling down. Siva in Neyttāṉam, where wealth is permanent. Stretched out a single matted lock, to contain  Ganga, which gushed with great anger.

Padigam on Tiru Neyttanam completed.

Arunachala Siva.


2510
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 04, 2018, 10:04:27 AM »
Verse  9:

தூங்கான் றுளங்கான் துழாய்கொன்றை துன்னிய செஞ்சடைமேல்
வாங்கா மதியமும் வாளர வுங்கங்கை  தான்புனைந்தான்
தேங்கார் திரிபுரந் தீயெழ வெய்து தியக்கறுத்து
நீங்கா னுமையவ ளோடுநெய்த் தானத் திருந்தவனே.

Siva is not slow in granting his grace, is not perturbed, adorned on his matted locks in which, basil leaves, flower of Koṉṟai, which are close together, a crescent moon that does not increase in size, cruel cobra and Ganga. Having completely removed the bewilderment of the celestial beings by shooting an arrow on the three cities of the demons, who were not in trepidation, to blaze with fire.  Siva who is in Neyttāṉam with Uma, will not leave that shrine.

Arunachala Siva.2511
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 04, 2018, 09:59:56 AM »
Verse 8:

விரித்த சடையினன் விண்ணவர் கோன்விட முண்டகண்டன்
உரித்த கரியுரி மூடியொன் னார்மதின் மூன்றுடனே
எரித்த சிலையின னீடழி யாதென்னை யாண்டுகொண்ட
தரித்த வுமையவ ளோடுநெய்த் தானத் திருந்தவனே.


Siva has loosened matted locks, the Chief of the celestial beings has a neck that consumed poison, covering himself with the skin of an elephant he flayed. He
burnt with a bow simultaneously the three forts of enemies. Siva who was in the company of Uma, who supported all worlds, and who admitted me into his grace, without suffering any loss of dignity.

Arunachala Siva.

2512
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 04, 2018, 08:24:11 AM »
Verse  7:

பற்றின பாம்பன் படுத்த புலியுரித் தோலுடையன்
முற்றின மூன்று மதில்களை மூட்டி யெரித்தறுத்தான்
சுற்றிய பூதப் படையினன் சூல மழுவொருமான்
செற்றுநந் தீவினை தீர்க்குநெய்த் தானத் திருந்தவனே.

Siva is holding in his hand a cobra has a dress of tiger's skin which was killed and flayed.  He destroyed by setting fire by kindling it to the three forts which were at the height of cruelty.  He has an army of Bhutas surrounding him, god who is in Neyttāṉam and who has a trident, a battle-axe and a deer will remove our sins by destroying them.

Arunnachala Siva.2513
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 04, 2018, 08:20:21 AM »
Verse 6:


பூந்தார் நறுங்கொன்றை மாலையை வாங்கிச் சடைக்கணிந்து
கூர்ந்தார் விடையினை யேறிப்பல் பூதப் படைநடுவே
போந்தார் புறவிசை பாடவு மாடவுங் கேட்டருளிச்
சேர்ந்தா ருமையவ ளோடுநெய்த் தானத் திருந்தவனே.

Siva appeared very beautiful by adorning on his matted locks, receiving the garland of Koṉṟai which blossoms like garlands, from devotees going in the midst of many armies of Bhutas, riding on a bull condescending to hear music sung by his side, and see dances God in Neyttāṉam was united with Uma.

Arunachala Siva.


2514
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 03, 2018, 03:36:23 PM »
Verse 5:

கொய்ம்மலர்க் கொன்றை துழாய்வன்னி மத்தமுங் கூவிளமும்
மெய்ம்மலர் வேய்ந்த விரிசடைக் கற்றைவிண் ணோர்பெருமான்
மைம்மலர் நீல நிறங்கருங் கண்ணியோர்  பான்மகிழ்ந்தான்
நின்மல னாட னிலயநெய்த் தானத் திருந்தவனே.

Siva who is the chief of the celestial beings, who has a loosened collection of matted locks on which Koṉṟai flowers recently plucked, leaves of sacred basil, leaves of Indian Mesquit, Datura flowers, leaves of ball and truth, one of the eight flowers are put on!
Rejoiced in having on one half a lady with black eyes which resemble the blue Nelumbo flowers, the spotless god dwelt in Neyttāṉam which is the stage for performing dance.

Arunachala Siva.
 

2515
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 03, 2018, 03:32:36 PM »
Verse 4:


கொட்டு முழவர வத்தொடு கோலம் பலவணிந்து
நட்டம் பலபயின் றாடுவர் நாக மரைக்கசைத்துச்
சிட்டர் திரிபுரந் தீயெழச் செற்ற சிலையுடையான்
இட்ட முமையொடு நின்றநெய்த் தானத் திருந்தவனே.


When the Muzhavau, that is beaten makes a sound adorning himself with many costumes will dance, without stopping, many kinds of dances, fastening a cobra in his waist. Siva who has a bow, with which he destroyed setting on fire the three cities in order to protect people of righteous conduct is he who is residing in Neyttāṉam with affection towards Uma.

Arunachala Siva.

2516
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 03, 2018, 03:28:35 PM »
Verse  3:

கொன்றடைந் தாடிக் குமைத்திடுங் கூற்றமொன் னார்மதின்மேல்
சென்றடைந் தாடிப் பொருததுந் தேசமெல் லாமறியும்
குன்றடைந் தாடுங் குளிர்பொழிற் காவிரி யின்கரைமேல்
சென்றடைந் தார்வினை தீர்க்கும்நெய்த் தானத் திருந்தவனே.


The whole world knows well how the god of death went on the forts of the enemies and fought displaying its skill which afflicts living beings by taking out their lives, and gains victory.  Siva who is in Neyttāṉam on the bank of the Kaveri, which has cool gardens, and which plays with its waves with mounds of sand on its way, will remove the sins of those who go there and approach him.


Arunachala Siva.

2517
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 03, 2018, 03:23:22 PM »
Verse  2:

தேய்ந்திலங் குஞ்சிறு வெண்மதி யாய்நின் றிருச்சடைமேல்
பாய்ந்த கங்கைப் புனல்பன் முகமாகிப் பரந்தொலிப்ப
ஆய்ந்திலங் கும்மழு வேலுடை யாயடி யேற்குரைநீ
ஏந்திள மங்கையு நீயும்நெய்த் தானத் திருந்ததுவே.

Siva who wears a small white crescent moon, which is dwindling in size and yet shining!  The water of the Ganga, which poured on your holy matted locks to make a sound and spread itself by forming many branches.  You who have a weapon of a battle-axe shining being sharp!  You please tell the reason for you and the very young lady of distinction to reside in Neytanam, to me who am your devotee.

Arunachala Siva.

2518
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 03, 2018, 10:39:03 AM »
Tiru Neythanam:  (nowadays called  Thillai Sthanam:)

Verse  1:

பாரிடஞ் சாடிய பல்லுயிர் வானம ரர்க்கருளிக்
காரடைந் தகடல் வாயுமிழ் நஞ்சமு தாகவுண்டான்
ஊரடைந் திவ்வுல கிற்பலி கொள்வது நாமறியோம்
நீரடைந் தகரை நின்றநெய்த் தானத் திருந்தவனே.


Siva who is in Neythāṉam, which is on the bank close to water, (Kaveri).   Having compassion on the immortals in heaven and the group of demons, who destroyed the living beings in the world, he consumed the poison that was spat by the snake, Vāsuki, in the black-colored ocean as he would consume nectar.

Arunachala Siva.
 
 

2519
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 03, 2018, 10:33:30 AM »
Verse  10:

பைக்கையும் பாந்தி விழிக்கையும் பாம்பு சடையிடையே
வைக்கையும் வானிழி கங்கையு மங்கை நடுக்குறவே
மொய்க்கை யரக்கனை யூன்றினன் பூந்துருத் திய்யுறையும்
மிக்கநல் வேத விகிர்தனை நானடி போற்றுவதே.

Placing the cobra which spread out its hood and opens its eyes skulking, one who fixed firmly his feet to press down the demon of strong hands.  I praise the feet of Siva who gave out the eminent Vedas, containing good things, who is different from this world and who dwells in Pūnturutti.

Padigam on Tirup Punturutti competed.

Arunachala Siva.2520
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 03, 2018, 10:29:35 AM »
Verse  9:


அந்தியை நல்ல மதியினை யார்க்கு மறிவரிய
செந்தியை வாட்டுஞ்செம் பொன்னினைச் சென்றடைந் தேனுடைய
புந்தியைப் புக்க வறிவினைப் பூந்துருத் திய்யுறையும்
நந்தியை நங்கள்பி ரான்றனை நானடி போற்றுவதே.


Siva who is the evening, who is the moon that shines in the evening, the superior gold that cause the red fire to fade, and who is unable to be known by anyone however great, he may be the wisdom that entered into my mind, when I went and reached him.  I praise the feet of our master who is known by the name of Nandi and who dwells in Pūnturutti.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 3128