Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 3147
2491
Verse  7

திருவி னார்செல்வ மல்கு விழாவணி
மருவி னார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
உருவி னாளுமை மங்கையொர் பாகமாய்
மருவி னாய்கங்கை யைச்சென்னி தன்னிலே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, around which people who are united with you in affection go from left to right and which is adorned with the beauty of the festival where wealth of people of good fortune is spent lavishly!  You were united with Ganga by placing her in your head, when already you had Uma of great beauty, a lady of distinction, as a half.

Arunachala Siva.

2492
Verse  6:


துஞ்சும் போதுந் துயிலின்றி யேத்துவார்
வஞ்சின் றிவலங் கொண்மறைக் காடரோ
பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவை பலிகொணர்ந்
தஞ்சி நிற்பது மைந்தலை நாகமே.


Even when asleep, those who worship you sleeplessly, O Lord in Maṟaikkāṭu around which those whose intellect is active, go from left to right without break.  The cobra with five hoods which you wear is the reason, for the lady who is as beautiful as a portrait and has feet as soft as cotton, standing with fear, having brought alms and placing it into the begging bowl.

Arunachala Siva.

2493
Verse  5:


நெய்த லாம்பல் நிறைவயல் சூழ்தரும்
மெய்யி னார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
தையல் பாகங்கொண் டீர்கவர் புன்சடைப்
பைதல் வெண்பிறை பாம்புடன் வைப்பதே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, around which truthful people go from left to right and which is surrounded by fields full of water-lilies and blue Indian water lilies.  You had a young lady as a half, is it proper to place the young white crescent moon along with a cobra, on the branching ruddy matted locks?

Arunachala Siva.

2494
Verse 4:


அட்ட மாமலர் சூடி யடும்பொடு
வட்டப் புன்சடை மாமறைக் காடரோ
நட்ட மாடியும் நான்மறை பாடியும்
இட்ட மாக விருக்கு மிடமிதே. 

O Lord in the great Maṟaikkāṭu, who placed on the ruddy matted locks, which is circular in shape wearing eight flowers along with harelear flower.  Is this shrine where you stay with desire dancing and singing the four Vedas?

Arunachala Siva.

2495
Verse  3:

புன்னை ஞாழல் புறணி யருகெலாம்
மன்னி னார்வலங் கொள்மறைக் காடரோ
அன்ன மெல்நடை யாளையொர் பாகமாச்
சின்ன வேட முகப்பது செல்வமே.

O Lord in Maṟaikkātu, around which the votaries who are permanent. Residents go from left to right and where by the side of the pastoral tract mast wood tree and fetid cassia are growing!  Placing a lady whose gentle gait is like that of the swan is the wealth which you rejoice, in the form wearing the marks of Saivism such as sacred ash, Rudraksham.

Arunachala Siva.


2496
Verse  2:

பூக்குந் தாழை புறணி யருகெலாம்
ஆக்கந் தானுடை மாமறைக் காடரோ
ஆர்க்குங் காண்பரி யீரடி யார்தம்மை
நோக்கிக் காண்பது நும்பணி செய்யிலே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, which has increasing riches and where the fragrant screw pine blossoms by the side of the pastoral tract. O Lord who is difficult to be seen by anyone however great he may be! Your seeing the devotees in the mental eye and physical eye is possible only when they do service to you.

(Note : The first three lines are repeated in the 6th verse of the 4th decade on this shrine by Tiru Navukarasar.)

Arunachala Siva.

2497
Tiru Maraik Katu:  (nowadays called Vedaranyam)


Verse  1:

ஓத மால்கடல் பாவி யுலகெலாம்
மாத ரார்வலங் கொண்மறைக் காடரைக்
காதல் செய்து கருதப் படுமவர்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

The Lord in Maṟaik Kāṭu around which good-natured ladies who live, in the whole world which is surrounded by the extensive ocean of waves.  Go from left to right.
Our sins will vanish if we worship the feet of the Lord, who is meditated upon with love. (This is used in the sense of raving in the nominative of address this applies to all the following verses.)

Arunachala Siva.


2498
Verse  10:


வஞ்ச ரக்கன் கரமுஞ் சிரத்தொடும்
அஞ்சு மஞ்சுமோ ராறுநான் கும்மிறப்
பஞ்சின் மெல்விர லாலடர்த் தாயிழை
அஞ்ச லஞ்சலென் றாரன்னி யூரரே.

To crush the hands and heads together with the twenty shoulders of the treacherous demon Ravanan, pressing him down with a toe as soft as cotton. Siva in Aṉṉiyūr calmed her, by saying Uma, wearing choice jewels!  "Do not fear. Do not fear" when she was frightened.


Padigam on Tiru Anniyur compteted.

Arunachala Siva.

2499
Verse 9:


எரிகொள் மேனிய ரென்பணிந் தின்பராய்த்
திரியு மூவெயில் தீயெழச் செற்றவர்
கரிய மாலொடு நான்முகன் காண்பதற்
கரிய ராகிநின் றாரன்னி யூரரே.


Siva who has a form like fire, feels happy having adorned himself with bones.  He destroyed the wandering three forts to rise in flames. Siva in Aṉṉiyūr stood as a column of fire difficult to be seen by black Vishnu and Brahma of four faces.


Arunachala Siva.

2500
Verse  8:


காலை போய்ப்பலி தேர்வர்கண் ணார்நெற்றி
மேலை வானவர் வந்து விரும்பிய
சோலை சூழ்புறங் காடரங் காகவே
ஆலின் கீழறத் தாரன்னி யூரரே.

Siva will collect alms going to houses in the morning. He has a frontal eye.
Dancing in the cremation ground which is surrounded by gardens as the dancing stage, and which is liked by the superior celestial beings,  Siva in Aṉṉiyūr, taught spiritual truths sitting under the banyan tree.

Arunachala Siva.

 

2501
Verse  7:

ஊனை யார்தலை யிற்பலி கொண்டுழல்
வானை வானவர் தாங்கள் வணங்கவே
தேனை யார்குழ லாளையொர் பாகமா
ஆனை யீருரி யாரன்னி யூரரே.


The celestial beings worship the Lord, who wanders to receive alms in a skull which is with flesh, voluntarily.  Having on one half a lady, who has tresses of hair which is adorned with flowers having honey, the Lord in Aṉṉiyūr covers himself with an elephant's skin.

Arunachala Siva.

2502
Verse  6:


வெந்த நீறுமெய் பூசுநன் மேனியர்
கந்த மாமலர் சூடுங் கருத்தினர்
சிந்தை யார்சிவ னார்செய்ய தீவண்ணர்
அந்த ணாளர்கண் டீரன்னி யூரரே.

Siva, who has a good and brilliant form, as he besmears himself with well-burnt holy ash. He has a desire for adorning himself with big fragrant flowers.  Siva who is in the minds of all, he has the color of red fire and the god in Aṉṉiyūr is a gracious one.

Arunachala Siva.

2503
Verse  5:எம்பி ரானிமை யோர்கள் தமக்கெலாம்
இன்ப ராகி யிருந்தவெம் மீசனார்
துன்ப வல்வினை போகத் தொழுமவர்க்
கன்ப ராகிநின் றாரன்னி யூரரே.

Our master, our Siva who was the cause for the happiness of the celestial beings, who do not wink.  To those who worship him to remove the irresistible Karmas which inflict suffering. Siva himself in Aṉṉiyūr becomes their friend.

Arunachala Siva.

2504
Verse 4:

வேத கீதர்விண் ணோர்க்கு முயர்ந்தவர்
சோதி வெண்பிறை துன்று சடைக்கணி
நாதர் நீதியி னாலடி யார்தமக்
காதி யாகிநின் றாரன்னி யூரரே.

Siva chants the Vedas with music, he is superior to the celestial beings. He is the chief who adorns his thick matted hair with a brilliant white crescent moon.  He was the origin of the knowledge of the devotees, by his nature such a good is in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.


2505
Verse  3:


பரவி நாளும் பணிந்தவர் தம்வினை
துரவை யாகத் துடைப்பவர் தம்மிடம்
குரவம் நாறுங் குழலுமை கூறராய்
அரவ மாட்டுவர் போலன்னி யூரரே.

Siva, who completely wipes out the Karmas of those who daily praise and bow to him.
Having his left half Uma, who has tresses of hair on which bottle-flower is spreading, its fragrance, he cause a cobra to dance spreading its hood. He is the Lord in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 3147