Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 3061
2491
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:57:38 PM »
Verse  10:

உடைஏ துமிலார் துவராடை யுடுப்போர்
கிடையா நெறியான் கெழுமும் இடமென்பர்
அடையார் புரம்வே வமூவர்க் கருள்செய்த
விடையார் கொடியான் அழகார் விடைவாயே.

When the cities of the enemies were burning, exceedingly beautiful Viṭaivāy of Siva, who has a flag of a bull and granted his grace to three demons.  Jains who have completely given up dress, and Buddhists who wear a dress soaked in red ocher,
people say is the place where Siva who cannot be approached by those two, dwells.


Arunachala Siva.

2492
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:53:59 PM »
Verse  9:

புள்வாய் பிளந்தான் அயன்பூ முடிபாதம்
ஒள்வான் நிலந்தே டும்ஒரு வர்க்கிடமாந்
தெள்வார் புனற்செங் கழுநீர் முகைதன்னில்
விள்வாய் நறவுண் டுவண்டார் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the bees having drunk the honey in the unfolded petals of the buds of the purple Indian water-lily which grows in the clear running water, hum loudly.
People say is the place of the unequaled Siva, whose beautiful head and feet Vishnu who split the beak of a crane and Brahma, searched in the bright sky and the earth. 

Arunachala Siva.

2493
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:49:51 PM »
Verse  8:

எண்ணா தஅரக் கனுரத் தைநெரித்துப்
பண்ணார் தருபா டலுகந் தவர்பற்றாங்
கண்ணார் விழவிற் கடிவீ திகள்தோறும்
விண்ணோர் களும்வந் திறைஞ்சும் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the celestial beings  leaving heaven and coming to the earth pay obeisance to Siva, in every street of splendor during festivals which are feasts to the eyes. Crushing the chest of the demon, who had no sense about the greatness of Siva
is the dwelling place of Siva, who rejoiced at hearing his songs full of music.

Arunachala Siva.

2494
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:46:34 PM »
Verse  7:

பாதத் தொலிபா ரிடம்பாட நடஞ்செய்
நாதத் தொலியர் நவிலும் இடமென்பர்
கீதத் தொலியுங் கெழுமும் முழவோடு
வேதத் தொலியும் பயிலும் விடைவாயே. 

When the Bhutas sing to the accompaniment of the sound produced by the movement of the feet, Siva produces the sweet musical sound of the dance.  People say that Viṭaivāy is the place where the sound of musical composition accompanied by Muzhavu, and the chanting of the Vēdas, are always existing without ceasing.

Arunachala Siva.

2495
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:43:20 PM »
Verse  6:

கிள்ளை மொழியா ளையிகழ்ந் தவன்முத்தீத்
தள்ளித் தலைதக் கனைக்கொண் டவர்சார்வாம்
வள்ளி மருங்குல் நெருங்கும் முலைச்செவ்வாய்
வெள்ளைந் நகையார் நடஞ்செய் விடைவாயே.

Viṭaivāy where ladies with waist like the creeper, breasts close to each other, red lips and white teeth, dance, is the residence of Siva, who removed the head of Dakshan, who despised Uma, whose words are like the sweet voice of the parrot, destroying the three fires.

Arunachala Siva.

2496
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:40:12 PM »
Verse  5:


திரியும் புரமூன் றையுஞ்செந் தழலுண்ண
வெரியம் பெய்தகுன் றவில்லி யிடமென்பர்
கிரியுந் தருமா ளிகைச்சூ ளிகைதன்மேல்
விரியுங் கொடிவான் விளிசெய் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the spread-out flags on the open terrace of the mansions which appear like hills invite celestial beings, to come to the earth, people say is the place of Siva, who has a bow of a mountain from which he discharged an arrow spitting fire to make it engulf all the three wandering cities. 

Arunachala Siva.

2497
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 12:36:42 PM »
Verse  4:


கூசத் தழல்போல் விழியா வருகூற்றைப்
பாசத் தொடும்வீ ழவுதைத் தவர்பற்றாம்
வாசக் கதிர்ச்சா லிவெண்சா மரையேபோல்
வீசக் களியன் னமல்கும் விடைவாயே.

Viṭaivāy, where the mirthful swans stay in the lotus flowers. when the fragrant paddy having ears of corn fans like the white yak's tail is the dwelling place of desire of Siva, who kicked the god of death Yamā, to fall down with his weapon of noose-cord, who came upon the Lord, frightening and staring at him as if spitting fire from eyes. 

Arunachala Siva.

2498
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 08:08:06 AM »
Verse  3:

கரையார் கடல்நஞ் சமுதுண் டவர்கங்கைத்
திரையார் சடைத்தீ வண்ணர்சேர் விடமென்பர்
குரையார் மணியுங் குளிர்சந் தமுங்கொண்டு
விரையார் புனல்வந் திழியும் விடைவாயே. 

Carrying precious stones which make sound, and cool sandal-wood, Viṭaivāy where the fragrant water comes and descends the water is the floods in the rivulet Pāṇtavāy, (which is mentioned in the Veṇpā by Aiyaṭikaḷ Kāṭavar Kōṉ Nāyaṉār quoted before.) Siva who consumed the poison which rose in the roaring ocean, just like nectar;
people say is the place where Siva who has the color of fire and matted locks on which the Gaṅga, with waves, stays.

Arunachala Siva.

2499
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 04, 2017, 08:03:38 AM »
Verse  2:

ஒவ்வாத என்பே யிழையா வொளிமௌலிச்
செவ்வான் மதிவைத் தவர்சேர் விடமென்பர்
எவ்வா யிலுமே டலர்கோ டலம்போது
வெவ்வா யரவம் மலரும் விடைவாயே.

Viṭaivāy where the mature buds of white species of Malabar glory-lily unfold their petals and blossom like hood of the cruel cobra everywhere.  Having adorned himself with bones, which are not suited to his greatness, people say is the place where Siva who placed the crescent moon rising on the red sky, on his brilliant head.

Arunachala Siva.

2500
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 11:07:10 AM »
Tiru Vitaivai:

Verse  1:

மறியார் கரத்தெந்தை யம்மா துமையோடும்
பிறியாத பெம்மான் உறையும் இடமென்பர்
பொறிவாய் வரிவண்டு தன்பூம் பெடைபுல்கி
வெறியார் மலரில் துயிலும் விடைவாயே.


(This decade was found inscribed on the temple wall;  it was copied by the department of epigraphy in 1917; the name of the Pan is not found.  1 This shrine is now known as Tiruviṭai Vāsai;  this shrine is mentioned by Aiyaṭikaḷ Kāṭavar Kōṉ Nāyaṉar in his Kshettira Tirattiruveṇpā:) Viṭaivāi, where the male bee which has dots and lines embraces its beautiful female bee and sleeps in the fragrant flower.  People say, it is the place where our father who holds a young deer in his hand and who is not separated from Uma, the beautiful lady, dwells.

Arunachala Siva.


2501
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:59:01 AM »
Verse  11:

நறும்பொழிற் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்
பெறும்பத நல்லூர்ப் பெருமணத் தானை
உறும்பொரு ளாற்சொன்ன வொண்டமிழ் வல்லார்க்
கறும்பழி பாவ மவல மிலரே.


About the god in Nallūr Perumaṇam who can give positions which can be received by devotees, sung by Jnana Sambandhan, who was born in Sirkazhi, surrounded by fragrant gardens.  For those who are capable of reciting the Tamizh verses which can bestow good benefits, with the idea of reaching the feet of god, reproach spoken by the people, and sins will become extinct. They will not undergo any suffering.

(This is the place where Jnana Sambandhar got married and he merged with Siva
of the temple along with his wife as pure light. The story goes that along with Jnana
Sambandhar and his wife, those who had come to the temple, the drummers, pipers,
and other relatives merged as pure light with Siva.)

Padigam on Tiru Nallur Perumanam completed.


Arunachala Siva.


2502
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:55:43 AM »
Verse  10:

ஆத ரமணொடு சாக்கியர் தாஞ்சொல்லும்
பேதைமை கேட்டுப் பிணக்குறு வீர்வம்மின்
நாதனை நல்லூர்ப் பெருமண மேவிய
வேதன தாள்தொழ வீடெளி தாமே.

You who quarrel, on hearing the ignorant words of ignorant Jains and Buddhists!
come the chief, to worship the feet of the Lord who is the meaning of the Vedas, it is easy to attain eternal bliss.

Arunachala Siva.


2503
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:52:28 AM »
Verse  9:

ஏலுந்தண் டாமரை யானு மியல்புடை
மாலுந்தம் மாண்பறி கின்றிலர் மாமறை
நாலுந்தம் பாட்டென்பர் நல்லூர்ப் பெருமணம்
போலுந்தங் கோயில் புரிசடை யார்க்கே.


The one who is seated in the cool lotus flower suitable to him and the Vishnu of good nature are incapable of knowing his greatness. Great men say that all the four great Vedas are his songs. Nallūr Perumaṇam is the temple belonging to the Lord of twisted matted locks of hair.

Arunachala Siva.

2504
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:44:19 AM »
Verse  8:

தக்கிருந் தீரன்று தாளா லரக்கனை
உக்கிருந் தொல்க வுயர்வரைக் கீழிட்டு
நக்கிருந் தீரின்று நல்லூர்ப் பெருமணம்
புக்கிருந் தீரெமைப் போக்கரு ளீரே.

You were deserving, and appropriate, to your greatness.  On that day, having placed the demon, beneath the high mountain to pine and be disheartened.  You were smiling at his ignorance today. You entered into Nallūr Perumaṇam and stayed there.
Please bestow grace upon us to reach your feet. (This line is said to hint that Sambanbdhar wanted deliverance from birth and death;  According to Periya Purāṇam, Sambandhar entered into the effulgent light at the entrance of the temple and merged with the Lord along with his wife.) 

Arunachala Siva.

2505
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:39:49 AM »
Verse  7:

மேகத்த கண்டன்எண் தோளன்வெண் ணீற்றுமை
பாகத்தன் பாய்புலித் தோலொடு பந்தித்த
நாகத்தன் நல்லூர்ப் பெருமணத் தான்நல்ல
போகத்தன் யோகத்தை யேபுரிந் தானே.

He has a neck as black as the sable cloud;  Has eight shoulders. Has Veṇṇīṟṟu Uma, as a half.  (Veṇṇīṟṟu Uma is the name of the goddess, in this shrine.) Has a serpent tied as a girdle upon the skin of the tiger which can pounce;  God in Nallūr Perumaṇam is in the enjoyment of all pleasures.  Though he was like that, he was practicing only Yoga.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 3061