Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 3112
2461
Verse  9:

நிணத்திடை யாக்கை பேணி நியமஞ்செய் திருக்க மாட்டேன்
மணத்திடை யாட்டம் பேசி மக்களே சுற்ற மென்னும்
கணத்திடை யாட்டப் பட்டுக் காதலா லுன்னைப் பேணும்
குணத்திடை வாழ மாட்டேன் கோவல்வீ ரட்ட னீரே.

Nourishing the body which is full of fat, I am not capable of observing routine of religious duties.  Talking about play during marriages, being tossed in the group of children and relations, I am incapable of leading a life with the nature of esteeming you with love.  See 1st verse.

Arunachala Siva.


2462
Verse  8:

பிச்சிலேன் பிறவி தன்னைப் பேதையேன் பிணக்க மென்னும்
துச்சுளே யழுந்தி வீழ்ந்து துயரமே யிடும்பை தன்னுள்
அச்சனா யாதி மூர்த்திக் கன்பனாய் வாழ மாட்டாக்
கொச்சையேன் செய்வ தென்னே கோவல்வீ ரட்ட னீரே.

I who has ignorance do not tear to pieces the birth as it comes through ignorance,
having fallen into the meanness of disagreement, and having fallen into the sufferings which are connected with afflictions, having fear, what can I, who am a despicable person who cannot lead a life cherishing love towards Siva, who is the first cause, do?
See 1st verse.

Arunachala Siva.2463
Verse  7:


படைகள்போல் வினைகள் வந்து பற்றியென் பக்க னின்றும்
விடகிலா வாத லாலே விகிர்தனை விரும்பி யேத்தும்
இடையிலே னென்செய் கேனா னிரப்பவர் தங்கட் கென்றும்
கொடையிலேன் கொள்வதே நான் கோவல்வீ ரட்ட னீரே.


See 1st verse.  The acts attack me like the four division of the army, catch hold of me, and do not leave me, staying by my side.  Therefore I have no time to praise with desire the god who is different from the world.  What shall I do?  I receive from others but I do not give anything to supplicants.

Arunachala Siva.

2464
Verse  6:


மாச்செய்த குரம்பை தன்னை மண்ணிடை மயக்க மெய்து
நாச்செய்த நாலு மைந்து நல்லன வாய்தல் வைத்துக்
காச்செய்த காயந் தன்னு ணித்தலு மைவர் வந்து
கோச்செய்து குமைக்க வாற்றேன் கோவல்வீ ரட்ட னீரே.

Having placed the good, nine aperture which the tongue cause to taste in the things of the world, the body which is made of the five big elements, I could not bear when the five organs of sense come into the body and dominate over me, daily in the body which carries the life in it.  See 1st verse.

Arunachala Siva.


2465
Verse  5:


தடுத்திலே னைவர் தம்மைத் தத்துவத் துயர்வு நீர்மைப்
படுத்திலேன் பரப்பு நோக்கிப் பன்மலர்ப் பாத முற்ற
அடுத்திலேன் சிந்தை யார வார்வலித் தன்பு திண்ணம்
கொடுத்திலேன் கொடிய வாநான் கோவல்வீ ரட்ட னீரே.


See 1st verse.   I have not prohibited the five sense organs from playing mischief.
I have not made my soul to be pervaded in the omnipresence of Siva, knowing its extensiveness. I have not worshiped, by scattering many flowers to surround his feet.
the complete satisfaction of my mind.  Being extremely affectionate, I have not definitely repaid my love. How cruel I was! Egoism is the reason for that.

Arunachala Siva.

2466
Verse  4:

சாற்றுவ ரைவர் வந்து சந்தித்த குடிமை வேண்டிக்
காற்றுவர் கனலப் பேசிக் கண்செவி மூக்கு வாயுள்
ஆற்றுவ ரலந்து போனே னாதியை யறிவொன் றின்றிக்
கூற்றுவர் வாயிற் பட்டேன் கோவல்வீ ரட்ட னீரே.


Siva in Kovalur Veerasthanam!  The five sense organs requiring dwelling in my body as temporary abode will talk many things, they will ruin me talking angrily,
they will play all mischief in my eyes, ears, nose and tongue any body without knowing ever a little about the first cause.  I suffered much.  I was caught in the jaws of death.

Arunachala Siva.


2467
Verse  3:

வழித்தலைப் படவு மாட்டேன் வைகலுந் தூய்மை செய்து
பழித்திலேன் பாச மற்றுப் பரமநான் பரவ மாட்டேன்
இழித்திலேன் பிறவி தன்னை யென்னினைந் திருக்க மாட்டேன்
கொழித்துவந் தலைக்குந் தெண்ணீர்க் கோவல்வீ ரட்ட னீரே.

Siva in Kovalur Veerasthanam, of clear water which comes and dashes against the banks, wafting ashore many things!  I am incapable of treading right path.
Purifying myself daily, I have not blamed anybody.  I am incapable of praising you, cutting down other bondage,  supreme god!  I have not degraded this birth, if I do not do that, what other things will I not think of?

Arunachala Siva.2468
Verse  2:

தலைசுமந் திருகை நாற்றித் தரணிக்கே பொறைய தாகி
நிலையிலா நெஞ்சந் தன்னு ணித்தலு மைவர் வேண்டும்
விலைகொடுத் தறுக்க மாட்டேன் வேண்டிற்றே வேண்டி யெய்த்தேன்
குலைகள்மாங் கனிகள் சிந்துங் கோவல்வீ ரட்ட னீரே.


Siva in Tiru Kovalur Veerasthanam, where the mango trees scatter mango fruits from their clusters!  Bearing the head, suspending both the arms, becoming a burden to the earth.  I am incapable of severing the connection of the organs of sense by paying the price they demand daily, standing permanently in my mind which is not steadfast.   I have become weary desiring what they desire. 

Arunachala Siva.

2469
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: January 20, 2018, 12:27:35 PM »
The Arunachala, That is Me.

Manjula Haragopal

*

The divine in you, Arunachala, is the divine in me;
That towering light that you are Arunachala,
   I am the same, do you know?
The vibrant violet of your fragrance that encompasses all our souls, Arunachala,
sense it in my prayers that emanate always for you.
The immaculate indigo of your dhyana that pervades all the beings, Arunachala,
feel it in my thoughts that dance around you.
The balmy blue of your throat that protects this cosmos, Arunachala,
find it in my ecstatic tears that flow warmly for you.     
The glimmering green of your blessings, the life sap of the multitude, Arunachala,
witness it in my smile that glows specially for you.
The youthful yellow of your radiance, the elixir that is, Arunachala,
see it energizing my sinews with the rhythm set by you.
The opulent orange of your compassion, that permeates throughout, Arunachala,
feel it in my chant of your name, eager to entice you.
The resplendent red of your third eye, that soothes and scalds, Arunachala
feel it in my veins that ebb and flow with life, bestowed by you.
The white blaze of light that you are Arunachala,
see it in my eyes, as piety or with pity, as decided by you.
... and accept me Arunachala, for I am nothing but you.
You merged the vigor of colors Arunachala
in to the great white light that is you;
Unify all the colors in me into a tiny flame that becomes one with all the all pervading
  you, Arunachala Siva...

***

Arunachala Siva.         

2470
General topics / Poems from Mountain Path -
« on: January 20, 2018, 12:10:44 PM »
I am giving some poems from Mountain Path, fir

st from July Sep 2017 issue:

Purnamidam *

Geetha Ravichandran.

*Om Purnamadah Purnamidam / Purnat Purnamudachyate / Purnasya Purnamadaya/
Purnameva Vasishyate / Om Santih, santih, santih.   

When I told you that I thought
the beautiful Sanskrit mantra
actually talks of love,
you said it is chanted at the burning ghats
when water is sprinkled
and the bed of flaming logs
consume all dreams and desires.
May be love is just a crackle
that sends sparks flying
which singe as they settle.
It is the memory that breathes
in the ashes, that feels so real.
And specks of warmth
let the mind heal and rise
to a new wholeness.

***

Arunachala Siva.   

2471
Tiruk Kovilur Veerasthanam:

Verse  1:

செத்தையேன் சிதம்பன் நாயேன் செடியனே னழுக்குப் பாயும்
பொத்தையே போற்றி நாளும் புகலிட மறிய மாட்டேன்
எத்தைநான் பற்றி நிற்கே னிருளற நோக்க மாட்டாக்
கொத்தையேன் செய்வ தென்னே கோவல் வீரட்ட னீரே.


I am like the dry rubbish. I am a mean person like the dog;  I am full of bad odor.
Protecting the body which is full of holes and in which dirt spreads, I am incapable of knowing the place of my refuge.  What should I catch hold of and be steadfast?
Alas! What is to be done by me who is blind in intellect and unable to see things, without ignorance;  Oh Siva in Kōvilur Veerasthanam!

Arunachala Siva.


2472
Verse  10:


மத்தனாய் மலையெ டுத்த வரக்கனைக் கரத்தோ டொல்க
ஒத்தினார் திருவி ரலா லூன்றியிட் டருள்வர் போலும்
பத்தர்தம் பாவந் தீர்க்கும் பைம்பொழிற் பழனை மேய
அத்தனார் நம்மை யாள்வா ராலங்காட் டடிக ளாரே.


Siva struck against, fixing firmly his holy toe, to make the demon, who was proud and lifted the mountain to faint, along with his hands.  He granted his grace afterwards.
The father who is in Pazhanai, of verdant gardens and who removes the sins of his devotees, and the god in Alam Kadu will admit us as his protege.

Padigam on Tiru Alam Kadu completed.

Arunachala Siva.

2473
Verse 9:

வெற்றரைச் சமண ரோடு விலையுடைக் கூறை போர்க்கும்
ஒற்றரைச் சொற்கள் கொள்ளார் குணங்களை யுகப்பர் போலும்
பெற்றமே யுகந்தங் கேறும் பெருமையை யுடையர் போலும்
அற்றங்க ளறிவர் போலு மாலங்காட் டடிக ளாரே.


Siva will rejoice about the qualities of those, who do not esteem the words of the Buddhists who act as Spys and cover their bodies with a costly robe and the Jains who are naked.  He has the greatness of riding on a bull, sitting high on it. He the god in Alaṅkādu will know the sufferings of his devotees and remove them.

Arunachala Siva.


2474
Verse  8:

கூடினா ருமை தனோடே குறிப்புடை வேடங் கொண்டு
சூடினார் கங்கை யாளைச் சுவறிடு சடையர் போலும்
பாடினார் சாம வேதம் பைம்பொழிற் பழனை மேயார்
ஆடினார் காளி காண வாலங்காட் டடிக ளாரே.


Siva was united with Uma with a form which suggested love wore Ganga, has matted locks, which absorbed her.  He chanted the Sama Veda. He is the the god in Alankadu, and who is in Pazhanai, adjoining it which has verdant gardens. He danced to be witnessed by Kali.  (This is a local legend.  Siva danced with one leg poised upward and defeated Kali in the competition of dance.)

Arunachala Siva.2475
Verse  7:

தாளுடைச் செங் கமலத் தடங்கொள்சே வடியர் போலும்
நாளுடைக் காலன் வீழ வுதைசெய்த நம்பர் போலும்
கோளுடைப் பிறவி தீர்ப்பார் குளிர்பொழிற் பழனை மேய
ஆளுடை யண்ணல் போலு மாலங்காட் டடிக ளாரே.


Siva has red feet which possess greatness and which are like the red-louts with a stem.  He is the trustworthy god who kicked Yama, who remembers the span of life allotted to every living being, to fall on the earth. He will remove the birth which is full of evils.  The deity in Alankadu, is the chief who admits us as his slave and dwells in Pazhanai of cool gardens.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 3112