Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 3147
2446
Verse  10:

ஒருத்தன் ஓங்கலைத் தாங்க லுற்றானுரம்
வருத்தி னாய்வஞ்ச னேன்மனம் மன்னிய
திருத்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அருத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


You made the strength of (the demon) who bore up the mountain (Kailash) being proud of his unique strength to suffer!  The spotless god who stayed permanently in my mind, which is deceitful, the unequaled god in Tiru Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.  (2)

Arunachala Siva.

2447
Verse  9:


அண்ட வானவர் கூடிக் கடைந்தநஞ்
சுண்ட வானவ னேயுணர் வொன்றிலேன்
விண்ட வான்பொழில் வீழி மிழலையுள்
கொண்ட னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


The god who consumed the poison which rose when the celestial beings in heaven churned the ocean of milk [Though demons also had their share in churning the ocean, it is said to be an act of the celestial beings as they are superior to demons.].
I do not possess even the slightest intelligence.  Siva! who had as his abode Veezhi Mizhalai, which has superior gardens of blossomed flowers, guard your devotees carefully.


Arunachala Siva.

2448
Verse  8:

பழகி நின்னடி சூடிய பாலனைக்
கழகின் மேல்வைத்த காலனைச் சாடிய
அழக னேயணி வீழி மிழலையுள்
குழக னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


The beautiful god who killed Yama (the god of death) who treacherously wanted to snatch the life of the boy, who wore your feet on his head by the practice of performing worship moving intimately with you.  The youth in beautiful Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.2449
Verse  7:


நீதி வானவர் நித்தல் நியமஞ்செய்
தோதி வானவ ரும்முண ராததோர்
வேதி யாவிகிர் தாதிரு வீழியுள்
ஆதி யேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


Though the celestial beings utter your names performing their daily routines according to good conduct, the Brahmin who could not be understood even by those celestial beings, Siva who is different from the world!  The source of all things and who is in  Tiru Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.

2450
Verse 6:

காத்த னேபொழி லேழையுங் காதலால்
ஆத்த னேயம ரர்க்கயன் றன்றலை
சேர்த்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
கூத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

Siva who protected the seven worlds out of love!  A trustworthy person for the immortals (one whose words are authoritative and reliable), who attached in his hand the skull of Brahma, the divine dancer in Tiru Veezhi  Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.

2451
Verse  5:


கருவ னேகரு வாய்த்தெளி வார்க்கெலாம்
ஒருவ னேயுயிர்ப் பாயுணர் வாய்நின்ற
திருவ னேதிரு வீழி மிழலையுள்
குருவ னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


Siva who is the embryo of all things.  The sole thing for those who have clearly understood him as the embryo. The wealth, who is the breath and intelligence.
Who has the form of the preceptor of Tiru  Veezhi  Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.

2452
Verse  4:

முத்த னேமுதல் வாமுகி ழும்முளை
ஒத்த னேயொரு வாவுரு வாகிய
சித்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


Siva who is naturally free from the impurities of the soul and free from the cycle of birth and death!  Who is the origin of all things!  Who is like the shoot that sprouts!
The unequaled one!  Who possesses the eight miraculous powers and who has a form.
The father in Tiru Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.


2453
Verse  3:

ஞால மேவிசும் பேநலந் தீமையே
கால மேகருத் தேகருத் தாற்றொழும்
சீல மேதிரு வீழி மிழலையுள்
கோல மேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

The world!  The sky!  The good and bad things!  Time!  Mind!  Easily approachable god who can be worshiped by the mind.  The beautiful form in Tiru Veezhi Mizhalai, guard your devotee with care.

Arunachala Siva.

2454
Verse  2:


கண்ணி னாற்களி கூரக்கை யால்தொழு
தெண்ணு மாறறி யாதிளைப் பேன்றனை
விண்ணு ளார்தொழும் வீழி மிழலையுள்
அண்ண லேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

God in Veezhi Mizhalai, whom the Devas in heaven worship!  Seeing you to make my eyes completely satisfied, worshiping you with joined hands, guard with care me, your devotee who becomes fatigued without knowing to meditate upon you. 

Arunachala Siva.

2455
Tiru Veezhi Mizhalai:  (2)

Verse  1:

என்பொ னேயிமை யோர்தொழு பைங்கழல்
நன்பொ னேநலந் தீங்கறி வொன்றிலேன்
செம்பொ னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அன்ப னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


Siva who is like gold to me!  Gold of highest degree of fineness, whose feet are worshiped by Devas, who do not wink! I do not possess even a small amount of intelligence to discern between good and bad things.  Siva who has the color of superior gold, (should save me). Siva who is Tiru Veezhi Mizhalai, and who is the embodiment of love, guard your devotee with care.


Arunachala Siva.2456
Verse 11:


மழலை யேற்று மணாளன் திருமலை
சுழல ஆர்த்தெடுத் தான்முடி தோளிறக்
கழல்கொள் காலின் திருவிர லூன்றலும்
மிழலை யானடி வாழ்கென விட்டதே.

When Siva pressed down the toe of the foot in which he wears anklets, to break the heads and shoulders of the demon, who lifted, roaring, the sacred mountain belonging to Siva, the husband of Uma, and who has a tender bull, to cause it to whirl when he cried, "Let the feet of god in Mizhalai live long", he set him free without further punishment. 

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.

2457
Verse 10:


பாலை யாழொடு செவ்வழி பண்கொள
மாலை வானவர் வந்து வழிபடும்
ஆலை யாரழ லந்தண ராகுதி
வேலை யார்தொழும் வீழி மிழலையே.

The celestial beings, come in the evening with their Yazh and sing songs in the melody types of Pālai and Chevvazhi, in that evening the Brahmins who perform the act of offering oblations in the consecrated fire in the hall and who worship Veezhi Mizhalai, is the abode of Siva.

Arunachala Siva.


2458
Verse 9:


நீண்ட சூழ்சடை மேலொர் நிறைமதி
காண்டு சேவடி மேலொர் கனைகழல்
வேண்டு வாரவர் வீதி புகுந்திலர்
மீண்டும் போவது வீழி மிழலைக்கே.

A bright crescent moon is on the long matted locks, tied in coils round the head.
On the red-lotus foot there is anklet, that makes a sound within earshot.  Siva who is desired by us, has not entered into our street. Is it right that Siva returns to Veezhi Mizhalai itself?  Is this his grace?  (These are the words of a lady who was robbed of her heart by the beauty of Siva.)

Arunachala Siva.

2459
Verse  8:


எரியி னாரிறை யாரிடு காட்டிடை
நரியி னார்பரி யாமகிழ் கின்றதோர்
பெரிய னார்தம் பிறப்பொடு சாதலை
விரியி னார்தொழும் வீழி மிழலையே.

Siva holds fire in his hand. He dwells in the cremation ground which has foxes.
He is a noble person who is always joyful without being distressed.  Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by people who are afraid of birth and death. 

Arunachala Siva.

2460
Verse 7:

தீரன் தீத்திர ளன்சடைத் தங்கிய
நீர னாடிய நீற்றன்வண் டார்கொன்றைத்
தாரன் மாலையன் தண்நறுங் கண்ணியன்
வீரன் வீழி மிழலை விகிர்தனே.

The valiant Siva holds a mass of fire in his hand, has a red body like the ball of fire, has water that stays in his matted locks, smears all over his body with holy ash, he wears on the chest a garland of Koṉṟai on which bees hum loudly, has a garland of the same flower, wears a cool and fragrant chaplet of the same flower. The god different from the world who is in Veezhi Mizhalai, is a hero. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 3147