Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 2972
2446
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 22, 2017, 09:24:18 AM »
Verse  6:


பஞ்சுதோய் மெல்லடிப் பாவை யாளொடும்
மஞ்சுதோய் கயிலையுள் மகிழ்வர் நாள்தொறும்
வெஞ்சின மருப்பொடு விரைய வந்தடை
குஞ்சரம் உரித்தனர் கொள்ளிக் காடரே.


He will be happy always in the mountain, Kailash on which clouds settle, along with a beautiful lady who has soft feet on which paste made from red-cotton is painted.
He flayed an elephant with tusks which came quickly and reached him with cruel
anger.

Arunachala Siva.

2447
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 22, 2017, 09:21:15 AM »
Verse  5:


வாரணி வனமுலை மங்கை யாளொடும்
சீரணி திருவுருத் திகழ்ந்த சென்னியர
நாரணி சிலைதனால் நணுக லாரெயில்
கூரெரி கொளுவினர் கொள்ளிக் காடரே.

Being united with a young lady who wears a bodice on her beautiful breasts, He has a head on which the holy and of famous form of Ganga is staying. He set an excessive fire to the forts of the enemies with a bow which was adorned by a bow-string.

Arunachala Siva.

2448
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 22, 2017, 09:17:53 AM »
Verse 4:

பாவண மேவுசொன் மாலை யிற்பல
நாவணங் கொள்கையின் நவின்ற செய்கையர்
ஆவணங் கொண்டெமை யாள்வ ராயினும்
கோவணங் கொள்கையர் கொள்ளிக் காடரே.


The devotees have the act of singing to be appropriate to the tongue, many songs which are like garlands of words according to the rules prosody, though he admits us as his protege by title-deed of bondage, has an idea of wearing the men's loin cloth.

Arunachala Siva.

2449
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 22, 2017, 09:14:25 AM »
Verse  3:

அத்தகு வானவர்க் காக மால்விடம்
வைத்தவர் மணிபுரை கண்டத் தின்னுளே
மத்தமும் வன்னியும் மலிந்த சென்னிமேல்
கொத்தலர் கொன்றையர் கொள்ளிக் காடரே.

Placed the big poison inside the neck to resemble the sapphire in order to save such great celestial beings, He wears flowers of Koṉṟai which blossoms in bunches on the head which has Datura flowers and leaves of Indian mesquit, profusely.

Arunachala Siva.

2450
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 22, 2017, 09:11:16 AM »
Verse  2:

ஆற்றநல் லடியிணை அலர்கொண் டேத்துவான்
சாற்றிய அந்தணன் தகுதி கண்டநாள்
மாற்றல னாகிமுன் னடர்த்து வந்தணை
கூற்றினை யுதைத்தனர் கொள்ளிக் காடரே.

Seeing his fitness to be saved on that day when came the end of the Brahmin Mārkaṇtēyaṉ who came to worship his good feet devoutly with flowers, cried, 'grant me protection from the god of death, who is coming near', Siva kicked and destroyed the god of death who approached near him to kill him, being unpreventable.

Arunachala Siva.

2451
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 22, 2017, 09:08:01 AM »
Tiruk Kolli Kadu:


நிணம்படு சுடலையி னீறு பூசிநின்
றிணங்குவர் பேய்களோ டிடுவர் மாநடம்
உணங்கல்வெண் டலைதனில் உண்ப ராயினும்
குணம்பெரி துடையர்நங் கொள்ளிக் காடரே.

Our Lord in Koḷḷikkādu will be in the company of ghosts having smeared himself with sacred ash, will perform the great dance in the cremation ground where there is fat.
Though he eats his food in a dried white skull, possesses exceedingly good qualities.

Arunachala Siva.

2452
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:32:26 PM »
Verse  11:


நல்லவர் புகலியுள் ஞான சம்பந்தன்
செல்வன்எம் சிவனுறை திருவெண் காட்டின்மேற்
சொல்லிய அருந்தமிழ் பத்தும் வல்லவர்
அல்லலோ டருவினை அறுதல் ஆணையே.

On Tiruveṇkāadu, where our Lord Siva resides, those who are able to recite all the rare ten Tamizh verses, which were composed by J?āṉa Sambandhaṉ born in Pukali which has good people, it is our authority for the complete destruction of sufferings and acts which cannot be easily overcome.

Padigam on Tiru Venkaadu completed.

Arunachala Siva.

2453
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:29:02 PM »
Verse  10:


போதியர் பிண்டியர் பொருத்தம் இல்லிகள்
நீதிகள் சொல்லியும் நினைய கிற்கிலார்
வேதியர் பரவுவெண் காடு மேவிய
ஆதியை யடிதொழ அல்லல் இல்லையே.


The Buddhists and Jains who have no propriety, though they are told about the greatness of Saivam and other moral codes they are not able to ponder over them.
There will no suffering if one worships feet of the supreme being who is Veṇkaādu where the people well-versed in Vēdas, praise him.

Arunachala Siva.


2454
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:25:56 PM »
Verse 9:


ஏடவிழ் நறுமலர் அயனு மாலுமாய்த்
தேடவுந் தெரிந்தவர் தேர கிற்கிலார்
வேடம துடையவெண் காடு மேவிய
ஆடலை யமர்ந்தஎம் அடிகள் அல்லரே.


Vishnu and Brahma, who is seated in the fragrant lotus flower of opened petals, joining together, though both had the power of perception and searched for his head and feet, were not capable of finding them. The deity who has several forms, is he not our god who was glad to dance?

Arunachala Siva.2455
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:20:31 PM »
Verse  8:


மலையுட னெடுத்தவல் லரக்கன் நீள்முடி
தலையுட னெரித்தருள் செய்த சங்கரர்
விலையுடை நீற்றர்வெண் காடு மேவிய
அலையுடைப் புனல்வைத்த அடிகள் அல்லரே.

The god who has the name of Sankara who bestowed his grace after crushing the ten heads of demoṉ, Raavaṇaṉ, together with their crowns, who immediately lifted the mountain. (Ravaṇaṉ lifted mount Kailash as soon as his plane, Pushpakam, could not fly over it.) He has sacred ash which has a high price. The deity who is in Veṇkadu,
is he not the deity who bore on his head the water having waves?

Arunachala Siva.


2456
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:17:03 PM »
Verse  7:

நயந்தவர்க் கருள்பல நல்கி யிந்திரன்
கயந்திரம் வழிபடநின்ற கண்ணுதல்
வியந்தவர் பரவுவெண் காடுமேவிய
பயந்தரு மழுவுடைப் பரம ரல்லரே.


Having bestowed grace in many ways on loving devotees, the god who has an eye on the forehead and who was worshipped by Indra and the eminent elephant Airāvatam, the supreme god in Veṇkāadu which is praised by devotees who are admired by other people. Is he not the supreme god who has a battle-axe that strikes fear?

Arunachala Siva.


2457
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:13:27 PM »
Verse  6:


மண்ணவர் விண்ணவர் வணங்க வைகலும்
எண்ணிய தேவர்கள் இறைஞ்சும் எம்மிறை
விண்ணமர் பொழில்கொள்வெண் காடு மேவிய
அண்ணலை அடிதொழ அல்லல் இல்லையே.

When the people of this earth and residents of heaven worship him, our supreme god who is worshipped by other Devas for their own benefit, daily. There will be no distress if one worships the feet of the eminent god who is Veṇkaādu which has gardens so high as to touch the sky.

Arunachala Siva.

2458
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:09:33 PM »
Verse  5:

பூதங்கள் பலவுடைப் புனிதர் புண்ணியர்
ஏதங்கள் பலவிடர் தீர்க்கு மெம்மிறை
வேதங்கண் முதல்வர்வெண் காடு மேவிய
பாதங்கள் தொழநின்ற பரம ரல்லரே.


The holy person who has demons as his army, the embodiment of all virtuous acts,
our Lord who removes blemishes and many sufferings of devotees is the eminent person spoken by the Vedas. He the origin of the Vedas. The supreme being who is in Veṇkaadu, is he not the supreme being whose feet are worshipped by devotees?

Arunachala Siva.

2459
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:05:00 PM »
Verse  4:

ஞாழலுஞ் செருந்தியு நறுமலர்ப் புன்னையுந்
தாழைவெண் குருகயல் தயங்கு கானலில்
வேழம துரித்தவெண் காடு மேவிய
யாழின திசையுடை யிறைவ ரல்லரே.

In the sea-shore garden where gnzhal (Feted cassia), Koṉṟai flower whose stamens resemble tiger's claws, Charunti, the fragrant flowers of Puṉṉai - mast-wood tree are shining by the side of the flowers of fragrant screw-pine which look like white cranes the Lord who flayed the elephant. He is in Veṇkaadu. Is he not the Lord who hears the music of Yaazh?

Arunachala Siva.2460
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 21, 2017, 03:02:02 PM »
Verse  3:


பாலொடு நெய்தயிர் பலவு மாடுவர்
தோலொடு நூலிழை துதைந்த மார்பினர்
மேலவர் பரவுவெண் காடு மேவிய
ஆலம தமர்ந்தவெம் மடிக ளல்லரே.

The god will bathe in milk, ghee, curd and many other things. He has on his chest a skin and sacred thread close to each other. Is he not the deity who is veṇkaadu praised by great persons, who sits under the banyan tree.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 2972