Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 3147
2431
Verse  10:

கனியி னுங்கட்டி பட்ட கரும்பினும்
பனிம லர்க்குழற் பாவைநல் லாரினும்
தனிமு டிகவித் தாளு மரசினும்
இனியன் தன்னடைந் தார்க்கிடை மருதனே.


The Lord in Iṭaimarutu is sweeter than fruits, than the jaggery that is got from sugar-cane, than the beautiful ladies who adorn their tresses of hair with cool flowers and those who rule over the whole world being the sole monarch, wearing a crown, to those who have approached him.

Arunachala Siva.

2432
Verse 9:


வேத மோதும் விரிசடை யண்ணலார்
பூதம் பாடநின் றாடும் புனிதனார்
ஏதந் தீர்க்கு மிடைமரு தாவென்று
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

The chief with  spreading matted locks, who chants the Vedas.,the pure Siva who dances standing when the Bhutas sing. Our sins will become weak, if we praise the feet saying, the Lord in Iṭaimarutu who removes all sufferings. 

Arunachala Siva.

2433
Verse  8:


வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் விகிர்தனார்
கந்த மாலைகள் சூடுங் கருத்தனார்
எந்தை யென்னிடை மருதினி லீசனைச்
சிந்தை யால்நினை வார்வினை தேயுமே.

Siva who is different from the world and smears himself with the well-burnt white holy ash, the chief who adorns himself with fragrant garlands, the Karmas of those who think of Siva in my Iṭaimarutu and our father in their minds, will become weak gradually.

Arunachala Siva.

2434
Verse  7:

விண்ணு ளாரும் விரும்பப் படுபவர்
மண்ணு ளாரும் மதிக்கப் படுபவர்
எண்ணி னார்பொழில் சூழிடை மருதினை
நண்ணி னாரைநண் ணாவினை நாசமே.


Siva is liked by the celestial beings, who are in heaven and is held in high esteem by the people of this world.  He is in the thoughts of all.  The evils that are the result of Karmas will not approach those who reach Iṭaimarutu surrounded by gardens, they will be destroyed.

Arunachala Siva.

2435
Verse  6:

ஏற தேறு மிடைமரு தீசனார்
கூறு வார்வினை தீர்க்குங் குழகனார்
ஆறு செஞ்சடை வைத்த அழகனார்
ஊறி யூறி யுருகுமெ னுள்ளமே.

Siva in Iṭaimarutu who rides on a bull, the youth who removes the karmas of those who praise him on behalf of the beautiful god who placed on his red matted locks, the river Ganga, steeped in thoughts about him my heart will melt.

Arunachala Siva.

2436
Verse 5:

வண்ட ணைந்தன வன்னியுங் கொன்றையும்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனார்
எண்டி சைக்கு மிடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.

The dancer who has adorned his matted locks, coiled into a crown with Koṉṟai flowers and Indian Mesquit leaves on which bees settle!  If we say, Lord in Iṭaimarutu who is the master for the eight directions!  Our accumulated karmas done in previous births will lose their grip on us and will be destroyed completely.  (This verse is found in the next Tirukkuṟuntokai with slight changes.)

Arunachala Siva.


2437
Verse 4:


இம்மை வானவர் செல்வம் விளைத்திடும்
அம்மை யேற்பிற வித்துயர் நீத்திடும்
எம்மை யாளு மிடைமரு தன்கழல்
செம்மை யேதொழு வார்வினை சிந்துமே.

The feet of Siva in Iṭaimarutu who admits us as his protege, will give us in this birth itself the riches of the celestial beings.  They will remove the sufferings of being born in the next world. They will destroy the karmas of those who worship them in the proper manner.

Arunachala Siva.

2438
Verse  3:

கொன்றை மாலையுங் கூவிள மத்தமும்
சென்று சேரத் திகழ்சடை வைத்தவன்
என்று மெந்தை பிரானிடை மருதினை
நன்று கைதொழு வார்வினை நாசமே.


The one who placed on his shining matted locks, garlands of Koṉṟai, leaves of Bhilva  and Datura flowers,  all of them to reach the matted locks and be close to each other.
The karmas of those who worship with joined hands always Iṭaimarutu of our father and chief, to get good things, will be destroyed.

Arunachala Siva.

2439
Verse 2:

மறையின் நாண்மலர் கொண்டடி வானவர்
முறையி னால்முனி கள்வழி பாடுசெய்
இறைவ னெம்பெரு மானிடை மருதினில்
உறையு மீசனை யுள்குமெ னுள்ளமே.


The Lord whose feet the celestial beings and sages worship, according to the rules laid down in Vedas, with flowers that blossom in the morning.  Our chief!  Mmy mind will think of Siva, who dwells in Iṭaimarutu.

Arunachala Siva.2440
Tiru Idai Maruthur:

Verse  1:

பாச மொன்றில ராய்ப்பல பத்தர்கள்
வாச நாண்மலர் கொண்டடி வைகலும்
ஈச னெம்பெரு மானிடை மருதினில்
பூச நாம்புகு தும்புன லாடவே.

Many devotees, not having even the slightest attachments to worldly things,
worship daily his feet with fragrant flowers that blossom in the early morning.
We shall go to bathe in the star Poosam in Itai Marutu of Siva, who is our master. (Tai Poosam the big annual festival in Itai Marutu.)

Arunachala Siva.


2441
Verse  10:

ஒருத்தன் ஓங்கலைத் தாங்க லுற்றானுரம்
வருத்தி னாய்வஞ்ச னேன்மனம் மன்னிய
திருத்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அருத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


You made the strength of (the demon) who bore up the mountain (Kailash) being proud of his unique strength to suffer!  The spotless god who stayed permanently in my mind, which is deceitful, the unequaled god in Tiru Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.  (2)

Arunachala Siva.

2442
Verse  9:


அண்ட வானவர் கூடிக் கடைந்தநஞ்
சுண்ட வானவ னேயுணர் வொன்றிலேன்
விண்ட வான்பொழில் வீழி மிழலையுள்
கொண்ட னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


The god who consumed the poison which rose when the celestial beings in heaven churned the ocean of milk [Though demons also had their share in churning the ocean, it is said to be an act of the celestial beings as they are superior to demons.].
I do not possess even the slightest intelligence.  Siva! who had as his abode Veezhi Mizhalai, which has superior gardens of blossomed flowers, guard your devotees carefully.


Arunachala Siva.

2443
Verse  8:

பழகி நின்னடி சூடிய பாலனைக்
கழகின் மேல்வைத்த காலனைச் சாடிய
அழக னேயணி வீழி மிழலையுள்
குழக னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


The beautiful god who killed Yama (the god of death) who treacherously wanted to snatch the life of the boy, who wore your feet on his head by the practice of performing worship moving intimately with you.  The youth in beautiful Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.2444
Verse  7:


நீதி வானவர் நித்தல் நியமஞ்செய்
தோதி வானவ ரும்முண ராததோர்
வேதி யாவிகிர் தாதிரு வீழியுள்
ஆதி யேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


Though the celestial beings utter your names performing their daily routines according to good conduct, the Brahmin who could not be understood even by those celestial beings, Siva who is different from the world!  The source of all things and who is in  Tiru Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.

2445
Verse 6:

காத்த னேபொழி லேழையுங் காதலால்
ஆத்த னேயம ரர்க்கயன் றன்றலை
சேர்த்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
கூத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.

Siva who protected the seven worlds out of love!  A trustworthy person for the immortals (one whose words are authoritative and reliable), who attached in his hand the skull of Brahma, the divine dancer in Tiru Veezhi  Mizhalai, guard your devotee carefully.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 3147