Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 3127
2416
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 03:02:30 PM »
Tiru Nallur:

Verse  1:

அட்டுமி னில்பலி யென்றென் றகங்கடை தோறும்வந்து
மட்டவி ழுங்குழ லார்வளை கொள்ளும் வகையென்கொலோ
கொட்டிய பாணி யெடுத்திட்ட பாதமுங் கோளரவும்
நட்டநின் றாடிய நாதர்நல் லூரிடங் கொண்டவரே.

Siva who dwelt in Nallūr, and the master who danced with a killing cobra, and a raised foot in accordance with measuring time by the sound of cymbal coming often to the entrance of houses saying, 'Please give me alms in this house'.  What is the idea of snatching the bangles of ladies from whose tresses of hair honey is flowing?
(The ladies referred to here are the wives of the sages Tārukāvaṉam.)

Arunachala Siva.


2417
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:54:56 PM »
Verse  10:


பொறித்தே ரரக்கன் பொருப்பெடுப்புற்றவன் பொன்முடிதோள்
இறத்தா ளொருவிர லூன்றிட் டலற விரங்கியொள்வாள்
குறித்தே கொடுத்தாய் கொடியேன்செய் குற்றக் கொடுவினைநோய்
செறுத்தாய் திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  Fixing firmly a toe of the leg to crush the shoulders, and crowns made of gold, of the demon, who had a car fitted with equipment and who lifted the mountain Kailash. You gave a bright sword fixing a name for it, taking pity on him, when he roared. You were angry at the diseases and which is the result of the acts of cruel faults committed by me who has a cruel nature. (Note: Nāvukkarārasār's wish was fulfilled by Civaṉ in Nallūr.  The Tāṇṭakam about that shrine tells about it in every verse.

Padigam on Tiru Satti Mutram completed.

Arunachala Siva.

2418
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:49:01 PM »
Verse 9:

தக்கார்வ மெய்திச் சமண்தவிர்ந் துன்றன் சரண்புகுந்தேன்
எக்காத லெப்பய னுன்றிற மல்லா லெனக்குளதே
மிக்கார் திலையுள் விருப்பா மிகவட மேருவென்னும்
திக்கா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


See 1st verse.  Having the suitable eagerness to re-embrace Saivism, leaving Jainism,
I took refuge in you. Is there anything else except your greatness to be considered as attachment and gain?  One who is very much attached to Thillai, where great people, three thousand Brahmins live. The one who remains in the superior Meru mountain which is in the north! 

Arunachala Siva.

2419
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:43:43 PM »
Verse  8:


இகழ்ந்தவன் வேள்வி யழித்திட் டிமையோர் பொறையிரப்ப
நிகழ்ந்திட வன்றே விசயமுங் கொண்டது நீலகண்டா
புகழ்ந்த வடியேன்றன் புன்மைகள் தீரப் புரிந்துநல்காய்
திகழ்ந்த திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


O Light of Siva, who dwells in the eminent Tiruch Sakti Mutram! Having destroyed the sacrifice performed by Dakshan, who slighted Siva. when the celestial beings who do not wink, begged to forgive them, on the some day you were victorious, to become renowned. The one who has a blue neck! You grant your grace to remove completely the several kinds of meanness of your protege who praised you.

Arunachala Siva.

2420
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:39:33 PM »
Verse  7:

விட்டார் புரங்க ளொருநொடி வேவவொர் வெங்கணையால்
சுட்டாயென் பாசத் தொடர்பறுத் தாண்டுகொள் தும்பிபம்பும்
மட்டார் குழலி மலைமகள் பூசை மகிழ்ந்தருளும்
சிட்டா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


See 1st verse.  You burnt with a hot arrow the cities of the enemies in one instant which is the time taken for the time-measure of the snap of the finger. Admit me as your protege removing the connection of attachments. One who is the embodiment of pure knowledge and who accepted with gladness the worship performed by the daughter of the mountain who has fragrant tresses of hairs on which Tumpi, a superior variety of bee swarms. (From this we learn that Uma worshiped Siva in this shrine.). 

Arunachala Siva.

2421
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:35:17 PM »
Verse  6:


வெம்மை நமன்றமர் மிக்கு விரவி விழுப்பதன்முன்
இம்மையுன் றாளென்றன் னெஞ்சத் தெழுதிவை யீங்கிகழில்
அம்மை யடியேற் கருளுதி யென்பதிங் காரறிவார்
செம்மை தருசத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

O Light of Siva! who dwells in Sakti Mutram, which grants rectitude! Before the servants of the cruel god of death come in large numbers towards me and make the body fall dead, you inscribe your feet in my humble mind in this birth itself.
If you are negligent in this world, who will know in this world that you will grant your grace to your protege after death, in the next world? 

Arunachala Siva.

2422
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:27:33 PM »
Verse  5:

கருவுற் றிருந்துன் கழலே நினைந்தேன் கருப்புவியில்
தெருவிற் புகுந்தேன் றிகைத்தடி யேனைத் திகைப்பொழிவி
உருவிற் றிகழு முமையாள் கணவா விடிற்கெடுவேன்
திருவிற் பொலிசத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


The Lord of Siva Loka,  who dwells in Satti Mutram, which is eminent by its wealth!
When I was in the embryo in the world of embryo, I was thinking of your feet only.
When I went into the street after being born in the world, in my childhood I was perplexed, have my perplexity removed by your grace.  Husband of Uma, who is eminent by her beautiful body!  I will be ruined if your forsake me,  O Light of Siva!

Arunachala Siva.


2423
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:23:21 PM »
Verse  4:


நில்லாக் குரம்பை நிலையாக் கருதியிந் நீணிலத்தொன்
றல்லாக் குழிவீழ்ந் தயர்வுறு வேனைவந் தாண்டுகொண்டாய்
வில்லேர் புருவத் துமையாள் கணவா விடிற்கெடுவேன்
செல்வா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  The husband of Uma, whose eye-brows are curved like the bow.
O the one who possesses riches that are permanent.  You came voluntarily and admitted as your protege me, who forgot you by falling into the pit of other religion which cannot be considered as anything having any merit in this wide world, thinking the impermanent  body to be permanent.  I will be ruined if you forsake me, O Light
of Siva!

Arunachala Siva.

2424
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:17:35 PM »
Verse  3:


பொத்தார் குரம்பை புகுந்தைவர் நாளும் புகலழிப்ப
மத்தார் தயிர்போன் மறுகுமென் சிந்தை மறுக்கொழிவி
அத்தா வடியே னடைக்கலங் கண்டா யமரர்கடம்
சித்தா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  The five senses entering into the body which can be compared to a hut, and which has nine apertures, destroy the hold of your feet which is my refuge.
My mind is unsteady like the curd which is churned by the churning staff.  (This simile is much used in Tamizh literature.)  Because the unsteadiness to leave me,  our father
I, your slave, seek refuge in you, please protect me.  One who stays in the minds of the immortals, O Light of Siva!

Arunachala Siva.

2425
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 02:10:59 PM »
Verse  2:


காய்ந்தா யனங்க னுடலம் பொடிபடக் காலனைமுன்
பாய்ந்தா யுயிர்செகப் பாதம் பணிவார்தம் பல்பிறவி
ஆய்ந்தாய்ந் தறுப்பா யடியேற் கருளாயுன் னன்பர்சிந்தை
சேர்ந்தாய் திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  You fixed your gaze to reduce to ash the body of Manmatha.(aṉaṅkaṉ is not used in its derivative meaning, it simply means Manmatha. Only after he was burnt by the frontal eye of Siva, he got the name, aṉankaṉ.)  You pounced upon Yama to kill him, in the distant past. You destroyed the many births of those who bow before your feet after much consideration.  One who dwelt in the minds of your devotees and never left them!  Grant your grace to your slave,  O Light of Siva!

Arunachala Siva.

2426
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 11:16:04 AM »
Tiruch Sathi Mutram:

Verse 1:

கோவாய் முடுகி யடுதிறற் கூற்றங் குமைப்பதன்முன்
பூவா ரடிச்சுவ டென்மேற் பொறித்துவை போகவிடில்
மூவா முழுப்பழி மூடுங்கண் டாய்முழங் குந்தழற்கைத்
தேவா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


The god holding in his hand a fire that is making a loud noise!  The Light of Siva, dwelling in Tiruch Sathi Mutram.  Before the god of death which has the strength to kill and having eminence, hastens to take away my life,  stamp your footprints which are like the lotus flowers.  If you send me without doing so, reproach which will never die, will envelop you. (Sathi Mutram- the temple of Sathi. The request of Appar was fulfilled in Nallūr, about which he has composed a Tāṇṭakam referring to this act of Sivaṉ.)

Arunachala Siva.
2427
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 11:09:48 AM »
Verse  10:

கறுக்கொண் டரக்கன் கயிலையைப் பற்றிய கையுமெய்யும்
நெறுக்கென் றிறச்செற்ற சேவடி யாற்கூற்றை நீறுசெய்தீர்
வெறிக்கொன்றை மாலை முடியீர் விரிநீர் மிழலையுள்ளீர்
இறக்கின்று நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

With the red feet which destroyed the hands which caught hold of the mountain, Kailash, of the demon, with implacable hatred, and his body to break with a snapping sound.  You killed the god of a death.  You, who wear on your head a garland of fragrant Konrai flowers! Even if I forget you when I am dying, guard me carefully.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.

2428
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 11:05:22 AM »
Verse  9:

பிள்ளையிற் பட்ட பிறைமுடி யீர்மறை யோத வல்லீர்
வெள்ளையிற் பட்டதொர் நீற்றீர் விரிநீர் மிழலையுள்ளீர்
நள்ளையிற் பட்டைவர் நக்கரைப் பிக்க நமன்றமர்தம்
கொள்ளையிற் பட்டு மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.Siva who wears on his head a young crescent moon, who is capable of chanting the Vedas,  you have smeared yourself with the white holy ash. You are in Mizhalai, which has expanse of water.  Caught in the middle of the five sense organs which laugh at me and cause my life to be ground by sufferings, even if I forget you caught in the plunder of the messengers of the god of death, guard me carefully.


Arunachala Siva.

2429
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 10:59:24 AM »
Verse  8:

சுழிப்பட்ட கங்கையுந் திங்களுஞ் சூடிச்சொக் கம்பயின்றீர்
பழிப்பட்ட பாம்பரைப் பற்றுடை யீர்படர் தீப்பருக
விழிப்பட்ட காமனை விட்டீர் மிழலையுள் ளீர்பிறவிச்
சுழிப்பட்டு நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

You practiced Chokkam, a dance of 108 poses. Wearing on your head Ganga, which has whirlpools, and a crescent moon, you wear in your waist a cobra which has reproach attached to it.  You let the spreading fire to consume Manmatha, who appeared before you. Siva who is in Mizhalai!  Even if I forget you being caught in the whirlpool of birth, guard me carefully.

Arunachala Siva.

2430
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 11, 2018, 10:55:03 AM »
Verse  7:


தோற்றங்கண் டான்சிர மொன்றுகொண் டீர்தூய வெள்ளெருதொன்
றேற்றங்கொண் டீரெழில் வீழி மிழலை யிருக்கைகொண்டீர்
சீற்றங்கொண் டென்மேற் சிவந்ததொர் பாசத்தால் வீசியவெம்
கூற்றங்கண் டும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

You removed one head of the creator Brahma, and had it in your hand.
You rode on a spotless white bull.  You desired as your abode Veezhimizhalai. Being angry, with me, seeing the cruel god of death who threw on me the angry noose,
even if I forget you guard me carefully.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 3127