Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 3146
2401
Verse  10:


பாணி யார்படு தம்பெயர்ந் தாடுவர்
தூணி யார்விச யற்கருள் செய்தவர்
மாணி யாய்மண் ணளந்தவன் நான்முகன்
பேணி யாரவர் பேரெயி லாளரே.

Siva in Pēreyil will perform a dance, called Patutham, in varying styles appropriate to the measure of time. He granted Arjuna a weapon Pāsupatam, assuming the form of a hunter carrying a quiver on his back.  He was highly esteemed by Vishnu who measured the earth assuming the form of a bachelor, and Brahm0 of four faces.

Arunachala Siva.

2402
Verse  9:


நீரு லாநிமிர் புன்சடை யாவெனா
ஏரு லாவநங் கன்திறல் வாட்டிய
வாரு லாவன மென்முலை யாளொடும்
பேரு ளாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil, who destroyed the valor of Manmatha, who is very beautiful and who did not praise him as god, who has  erect, ruddy matted locks, in which water is moving,  has a name by being united with a lady who has beautiful, and soft, breasts in which a bodice in worn, which means, Artha Nareeswarar,  half female half male.

Arunachala Siva.


2403
Verse 8:

உழைத்துந் துள்ளியு முள்ளத்து ளேயுரு
இழைத்து மெந்தை பிரானென் றிராப்பகல்
அழைக்கு மன்பின ராய அடியவர்
பிழைப்பு நீக்குவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil!  Working hard by doing manual labor and service to him, dancing out of ecstasy, and drawing his form as a picture in the mind, thinking of him as our father and master, He will remove the faults of the devotees who bestow their love on him and utter a loud cry night and day. 

Arunachala Siva.

2404
Verse  7:

முன்னை யார்மயி லூர்தி முருகவேள்
தன்னை யாரெனின் தானோர் தலைமகன்
என்னை யாளுமி றையவ னெம்பிரான்
பின்னை யாரவர் பேரெயி லாளரே.


If we speak about Siva in Pēreyil, he is older than the oldest things.  He is the father of Muruga  Vel, who has the vehicle of a peacock.  He is a chief without equal, is the Lord who has me as his protege. He is my master. He is newer than all new thing

Arunachala Siva.

2405
Verse  6:


திருக்கு வார்குழற் செல்வன சேவடி
இருக்கு வாய்மொழி யால்தனை யேத்துவார்
சுருக்கு வார்துயர் தோற்றங்க ளாற்றறப்
பெருக்கு வாரவர் பேரெயி லாளரே.

Siva in Pēreyil reducing the sufferings of those who praise the lotus red feet of Siva, who has Uma who has a twisted and braided long tresses of hair, as one half, with the help of the truthful words of the Vedas, having destroyed the strength of the appearance of those sufferings he will increase the virtuous acts and admit them into his grace.

Arunachala Siva.

2406
Verse 5:

மற்றை யாரறி யார்மழு வாளினார்
பற்றி யாட்டியோ ரைந்தலை பாம்பரைச்
சுற்றி யாரவர் தூநெறி யால்மிகு
பெற்றி யாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil could not be comprehended by others than true devotees.
He has a battle-axe in his hand; he has wound round his waist a cobra of five heads making it dance by catching hold of it in his hand.  He has great nature by his blemishless path to salvation. 

Arunachala Siva.

2407
Verse  4:


செறுவிப் பார்சிலை யால்மதில் தீர்த்தங்கள்
உறுவிப் பார்பல பத்தர்க ளூழ்வினை
அறுவிப் பாரது வன்றியும் நல்வினை
பெறுவிப் பாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil,  will cause the forts to be destroyed by a bow.  He will save people by creating many holy water resources.  He will cut at the root of fate of many pious souls.  In addition to that, will cause to receive the benefits of good acts. 

Arunachala Siva.

2408
Verse  3:

சொரிவிப் பார்மழை சூழ்கதிர்த் திங்களை
விரிவிப் பார்வெயிற் பட்ட விளங்கொளி
எரிவிப் பார்தணிப் பாரெப் பொருளையும்
பிரிவிப் பாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil will cause clouds to rain, will cause the moon with rays surrounding it to shed light, will cause the sun which has sunlight to give light t
o the world in the day.  He will control within limits the strength of all things, will separate things which are united.

Arunachala Siva.

2409
Verse  2:


கணக்கி லாரையுங் கற்றுவல் லாரையும்
வணக்கி லாநெறி கண்டுகொண் டாரையும்
தணக்கு வார்தணிப் பாரெப் பொருளையும்
பிணக்கு வாரவர் பேரெயி லாளரே.


Siva in Pēreyil keeps aloof from people who have no learning, those who are learned and proud on account of that, and those who are obstinate in not bowing before god which act is unrighteous.  He will withdraw into himself all things, will cause them to be opposed to each other.

Arunachala Siva.

2410
Tirup Pereyil:

Verse  1:

மறையும் ஓதுவர் மான்மறிக் கையினர்
கறைகொள் கண்ட முடைய கபாலியார்
துறையும் போகுவர் தூயவெண் ணீற்றினர்
பிறையுஞ் சூடுவர் பேரெயி லாளரே.Siva in Pēreyil chants the Vedas, holds in his hand a young deer. He holds in his hands a skull, thereby deriving the name, Kapāli, and has a neck in which there is poison.
He is well versed in all the branches of knowledge naturally.  He is omniscient, smears himself with spotless white sacred ash. He will wear a crescent moon.

Arunachala Siva.

2411
Verse  6:


மங்கை காணக் கொடார்மண மாலையை
கங்கை காணக் கொடார்முடிக் கண்ணியை
நங்கை மீரிடை மருதரிந் நங்கைக்கே
எங்கு வாங்கிக் கொடுத்தா ரிதழியே.


Siva will not give away the fragrant garland worn on the chest when Uma is watching it keenly.  He will not give the chaplet worn on the head, when Ganga is keenly seeing it.  Young girls of distinction!  From where did the Lord in Iṭaimarutu get the Koṉṟai flowers and give it only to this girl of distinction?  The girl who fell in love with the Lord got paleness of complexion due to love-sickness.  That color is spoken as Itaḻi, as Itaḻi Koṉṟai is pale yellow in color. How did the Lord give the Koṉṟai to this girl, without being noticed by Uma and Ganga?
 
Padigam on Tiru Itai Marutu completed - only 6 verses.

Arunachala Siva.

2412
Verse 5:

மண்ணை யுண்டமால் காணான் மலரடி
விண்ணை விண்டயன் காணான் வியன்முடி
மொண்ணை மாமரு தாவென்றென் மொய்குழல்
பண்ணை யாயமுந் தானும் பயிலுமே.

Vishnu who swallowed the earth could not see the lotus feet. Brahma could not see the broad head by flying, piercing through the sky. My daughter, who has dense tresses of hair says always along with her friends who play with her, bold and great Marutā.

Arunachala Siva.

2413
Verse  4:

துணையி லாமையில் தூங்கிருட் பேய்களோ
டணைய லாவ தெமக்கரி தேயெனா
இணையி லாவிடை மாமரு தில்லெழு
பணையி லாகமஞ் சொல்லுந்தன் பாங்கிக்கே.


As there are no other companions thinking that it would be difficult to while away the time, being in the company of the ghosts, in the dense darkness at the end of the world,  Siva will be explaining the meanings of the Agamam under the Marutam tree, which has grown in the great Iṭaimarutu, which has no equal, to his consort who is on one half.

Arunachala Siva.


2414
Verse  3:

வண்ட ணைந்தன வன்னியும் மத்தமும்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனை
எண்டி சைக்கு மிடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.


When we say the Lord in Iṭaimarutu who is the refuge for people in the eight directions and who is the dancer who wears on his matted locks, coiled into a crown, leaves of Indian Mesquit and Dhatura flowers which are approached by bees.
All the accumulated karmas done in previous births will go away from us and get destroyed.

Arunachala Siva.


2415
Verse  2:


மனத்துள் மாயனை மாசறு சோதியை
புனிற்றுப் பிள்ளைவெள் ளைம்மதி சூடியை
எனக்குத் தாயையெம் மானிடை மருதனை
நினைத்திட் டூறி நிறைந்ததெ னுள்ளமே.


The deceitful person who stays in the mind, the spotless light, Siva who adorns his head with the just-risen white crescent moon.  My mother!  My mind became full thinking of our master who is in Iṭaimarutu when the thoughts spread about him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 3146