Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 3127
241
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 07:32:46 AM »
Verse  3:


புற்றாடர வம்மரை ஆர்த்துகந்தாய்
    புனிதாபொரு வெள்விடை யூர்தியினாய்
எற்றேஒரு கண்ணிலன் நின்னையல்லால்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
மற்றேல்ஒரு பற்றிலன் எம்பெருமான்
    வண்டார்குழ லாள்மங்கை பங்கினனே
அற்றார்பிற விக்கடல் நீந்தியேறி
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

The spotless god in the temple Arattuṟai in Nelvāyil!
You tied with desire a dancing cobra which lives in the ant-hill hold god!
God who has a white bull which can fight, as your vehicle!
I have lost sight of one eye;
what a pitiable state it is!
If you question me further, I have no other support except you.
our Lord!
God who has on one half a lady of distinction on whose tresses of hair the bees hum.
Reaching ashore swimming across the ocean of birth which has ruin as its end see 1st verse.

Arunachala Siva.

242
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 07:28:48 AM »
Verse  2:

கறிமாமிள கும்மிகு வன்மரமும்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நெறிவார்குழ லாரவர் காணடஞ்செய்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
வறிதேநிலை யாதஇம் மண்ணுலகின்
    நரனாக வகுத்தனை நானிலையேன்
பொறிவாயில்இவ் வைந்தினை யும்மவியப்
    பொருதுன்னடி யேபுகுஞ் சூழல்சொல்லே.On the bank of the river, Nilavu, which pushes abundantly many heavy trees and creepers of pepper which is eaten by biting,
the spotless god who is in the temple in Nelvāyil where the ladies with long and wavy tresses of hair dance to be witnessed by all others.
You caused me to be born as a human being in this world where nothing is permanent even for a short while.
I will not be permanent without dying having fought and subdued these five desires which have as their gateway the five sensory organs;
tell me a means to save myself from this state.

Arunachala Siva.
 

243
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:39:13 AM »
Tiru Nelvayil Aratturai:

Verse  1:


கல்வாய்அகி லுங்கதிர் மாமணியுங்
    கலந்துந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நெல்வாயி லரத்துறை நீடுறையுந்
    நிலவெண்மதி சூடிய நின்மலனே
நல்வாயில்செய் தார்நடந் தார்உடுத்தார்
    நரைத்தார்இறந் தார்என்று நானிலத்தில்
சொல்லாய்க்கழி கின்ற தறிந்தடியேன்
    தொடர்ந்தேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

On the bank of the river Nilavu, which flows pushing, mixing the eagle-wood that is found in the mountain and big gems which shed rays.
the spotless Siva who dwells in the temple Arattuṟai in Nelvayil!
people of this world married wives who are good life-partners.
led a house-holder's life dressed foppishly became old.
died.
Knowing well that these people pass out of this world being spoken like this and knowing the transience of human life.
I approached you please tell me a means to save myself from that talk by people.

Arunachala Siva.

244
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:32:49 AM »
Verse  11:


அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமென்
    றமரர்பெரு மானையா ரூரன்அஞ்சி
முடியால்உல காண்டமூ வேந்தர்முன்னே
    மொழிந்தாறுமோர் நான்குமோ ரொன்றினையும்
படியாஇவை கற்றுவல் லவடியார்
    பரங்குன்றமே யபர மன்னடிக்கே
குடியாகிவா னோர்க்கும்ஓர் கோவுமாகிக்
    குலவேந்தராய் விண்முழு தாள்பவரே.


In dire due dread of Mahadeva, the Lord of Immortals,
Aarooran confessed: 'We fear to be taken to slave for you'
and sang these six and four and one right now.
Servitors that chant and sing these with feel
sure shall stay in shade of the Supreme, the willing abider
in Paramkunram, and share in clover
with kings of lineage, empowered upon earth, exalted above
Devas in celestial beings demesne!

Padigam on Tiru Paramkunram completed.

Arunachala Siva.

245
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:28:22 AM »
Verse  10:


பாரோடுவிண் ணும்பக லுமாகிப்
    பனிமால்வரை யாகிப் பரவையாகி
நீரோடுதீ யுந்நெடுங் காற்றுமாகி
    நெடுவெள்ளிடை யாகி நிலனுமாகித்
தேரோட வரையெடுத் தவரக்கன்
    சிரம்பத்திறுத் தீரும செய்கையெல்லாம்
ஆரோடுங்கூ டாஅடி கேள்இதுஎன்
    அடியோம்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

Earth to bear, Skies to arch, Worlds and snow-slobbered hills,
Seas and winds that mill everywhere
and boundless vasts of vast and soil and salt, elements all,
you be, become and beam!
For his car to wheel unbarred, your Kailash the demon tried to perk!
You crushed his heads ten, their pride!
Such acts of yours match with no one's! My God!
We caught in dread, fear to slave for you!


Arunachala Siva.

246
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:24:12 AM »
Verse  9:


கோளாளிய குஞ்சரங் கோளிழைத்தீர்
    மலையின்தலை யல்லது கோயில்கொள்ளீர்
வேளாளிய காமனை வெந்தழிய
    விழித்தீர்அது வன்றியும் வேய்புரையும்
தோளாள்உமை நங்கையொர் பங்குடையீர்
    உடுகூறையுஞ் சோறுந்தந் தாளகில்லீர்
ஆளாளிய வேகிற்றீர் எம்பெருமான்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

Once a killer elephant you slew; nothing short of a peak
of a hill is your ivory temple tower to abide!
You eyed Manmatha and flame-tested him to naught
for his having lust loosed upon your abstinence!
Yet, lithe bamboo shouldered Uma, you cherish in your part!
No clothing you give us to cover
nor any eat to live on, but take us in toto at your best! In dread
we fear to be taken to slave for you!

Arunachala Siva.

247
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:20:39 AM »
Verse  8:

பிணிவண்ணத்த வல்வினை தீர்த்தருளீர்
    பெருங்காட்டகத் திற்பெரும் பேயும்நீரும்
துணிவண்ணத்தின் மேலும்ஓர் தோலுடுத்துச்
    சுற்றுநாகத்த ராய்ச்சுண்ண நீறுபூசி
மணிவண்ணத்தின் மேலும்ஓர் வண்ணத்தராய்
    மற்றும்மற்றும் பலபல வண்ணத்தராய்
அணிவண்ணத்த ராய்நிற்றீர் எம்பெருமான்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


O, Lord, you never unshackle us from off our fell deeds to grace!
In ranging charnel woods ghosts and you feature forth
undaunted; a skin you put on, a serpent for tie, ash for talcum
to smear upon, you are sapphire in hue
with hues over and over; yet for all your red in chaotic show
you fare fair to surprise us!
Hence we, your subservient ones for ever
fear to be taken to serve for you!

Arunachala Siva.

248
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:16:18 AM »
Verse  7:

சிங்கத்துரி மூடுதிர் தேவர்கணந்
    தொழநிற்றீர்பெற் றமுகந் தேறிடுதிர்
பங்கம்பல பேசிடப் பாடுந்தொண்டர்
    தமைப்பற்றிக்கொண் டாண்டு விடவுங்கில்லீர்
கங்கைச்சடை யீர்உம் கருத்தறியோம்
    கண்ணுமூன்றுடை யீர்கண்ணே யாய்இருந்தால்
அங்கத்துறு நோய்களைந் தாளகில்லீர்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


Though garbed in Hunter's Lion's hide, you wing to soar in view
for Devas to worship! Willingly you ride a bare Bull
though many pester to know why at all you keep an elect
in vassalage ever! You snare the servitors that sing you well
but release them not for good! With Ganga wet locks are you!
We know not still your true intent! You have three eyes
to view how we stay put but don\'t cure our ills! We never dare,
We slaves do fear to be reckoned to serve you, Lord!

Arunachala Siva.


249
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:11:52 AM »
Verse  6:

தென்னாத்தெனாத் தெத்தெனா என்றுபாடிச்
    சில்பூதமும் நீருந் திசைதிசையன
பன்னான்மறை பாடுதிர் பாசூருளீர்
    படம்பக்கங்கொட் டுந்திரு வொற்றியூரீர்
பண்ணார்மொழி யாளையொர் பங்குடையீர்
    படுகாட்டகத் தென்றுமோர் பற்றொழியீர்
அண்ணாமலை யேன்என்றீர் ஆரூருளீர்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

Goblin gang sing their pop ' thennaa thenaa thettenaa'
and guffaw in rampant way around amid where
varied Vedas four you chant! Though in Paasoor, seems,
you tap the drum 'padampakkam' in overt Otriyoor.
In part you are the tuneful woman of sweet speech
and look a householder; yet you give up not
your ghoulish haunt! Annamalaiyer stays covert in Aaroor!
O, Waverer! We fear to be taken to serve you, Lord!

Arunachala Siva.

250
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:08:07 AM »
Verse  5:


பொல்லாப்புறங் காட்டகத் தாட்டொழியீர்
    புலால்வாயன பேயொடு பூச்சொழியீர்
எல்லாம்அறி வீர்இது வேயறியீர்
    என்றிரங்குவேன் எல்லியும் நண்பகலும்
கல்லால்நிழற் கீழொரு நாட்கண்டதுங்
    கடம்பூர்க்கரக் கோயிலின் முன்கண்டதும்
அல்லால்விர கொன்றிலம் எம்பெருமான்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


Never you halt your steps in the foul outer charnel ghats;
nor give up jostling with ghosts
that chew flesh and gallivant! You know all yet know not you!
So, me your slave in angst and dread dread
in strokes from midnight to noon! neath Kallaal shade
you showed up once, again in Katampurkkara
you did, but never we know of your whereabouts other than
the burning ghat! We fear to serve your sport!

Arunachala Siva.

251
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 07:55:02 AM »
Verse  4:

மஞ்சுண்டமா லைமதி சூடுசென்னி
    மலையான்மடந் தைமண வாளநம்பி
பஞ்சுண்டவல் குற்பணை மென்முலையா
    ளொடுநீருமொன் றாயிருத் தல்லொழியீர்
நஞ்சுண்டுதே வர்க்கமு தங்கொடுத்த
    நலமொன்றறி யோம்உங்கை நாகமதற்
கஞ்சுண்டுப டம்மது போகவிடீர்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

Cloudy Vespers, hourly moon on your crest you wear;
Mountain daughter's spouse you are!
Never your gourd part with Her veiled in thin vests,
She of heaving breasts, and tender fore-laps!
Little we read why you ate venom, why for Devas
spared ambrosia, why cobra in arm is five-hooded,
why you don't let us go nor in,why in spell as if caught
Are we and why still fear to near and serve you Lord!

Arunachala Siva.

252
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 07:51:02 AM »
Verse  3:


மூடாய முயலகன் மூக்கப்பாம்பு
    முடைநாறிய வெண்டலை மொய்த்தபல்பேய்
பாடாவரு பூதங்கள் பாய்புலித்தோல்
    பரிசொன்றறி யாதன பாரிடங்கள்
தோடார்மலர்க் கொன்றையும் துன்னெருக்குந்
    துணைமாமணி நாகம் அரைக்கசைத்தொன்
றாடாதன வேசெய்தீர் எம்பெருமான்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

What all you possess are but nincompoop nasty Muyalaka,
cruel cobra, obnoxious cranium, a band of ghosts,
giggling ghouls, vagrant adance, hide of a charged tiger,
contoured members not to tell good from evil!
Many calyx cassia and madar bloom made wreath;
Round your waist a viper with a jewel as your string!
All you have and do, do not endear us! Hence, alas,
we fear to near you and serve, O, Lord!


Arunachala Siva.


253
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 07:47:05 AM »
Verse  2:

முண்டந்தரித் தீர்முது காடுறைவீர்
    முழுநீறுமெய் பூசுதிர் மூக்கப்பாம்பைக்
கண்டத்திலுந் தோளிலுங் கட்டிவைத்தீர்
    கடலைக்கடைந் திட்டதோர் நஞ்சையுண்டீர்
பிண்டஞ்சுமந் தும்மொடுங் கூடமாட்டோம்
    பெரியாரொடு நட்பினி தென்றிருத்தும்
அண்டங்கடந் தப்புறத்தும் மிருந்தீர்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


Trunks of craniums you wear; in charnel house you dwell;
ash therein you smear on mien;
hold in spell the cobras fell round your head and shoulders;
eat up with ease once you did the vile venom
spared by Devas who churned the sea's gloomy grotto;
past the orbs and beyond you stretch!
Body flesh-bound how ally with you? How stand and wait
within reach, we fear of course to serve you Lord!

Arunachala Siva.

254
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 09:16:50 AM »
Tirup Paramkunram:

Verse  1:


கோத்திட்டையுங் கோவலுங் கோயில்கொண்டீர்
    உமைக்கொண்டுழல் கின்றதோர் கொல்லைச்சில்லைச்
சேத்திட்டுக்குத் தித்தெரு வேதிரியுஞ்
    சிலபூதமும் நீரும் திசைதிசையன
சோத்திட்டுவிண் ணோர்பல ருந்தொழநும்
    மரைக்கோவணத் தோடொரு தோல்புடைசூழ்ந்
தார்த்திட்டதும் பாம்புகைக் கொண்டதும்பாம்
    படிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


Montane coppice in arid wild is your tricky temple, O, Lord!
A silly bull in hilly bends does carry you,
through a a road it roams! Goblins ghoulish cries boom
as surround sound! Your Highness,
humble Devas beg ever before in pretty piety forsooth!
With codpiece on waist, hide irregular put on,
a cobra to belt below, your arm charms another hood!
We fear to near you and do serve!

Arunachala Siva.

255
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 18, 2018, 09:10:53 AM »
Verse  10:

காரூர்புன லெய்திக்கரை
    கல்லித்திரைக் கையால்
பாரூர்புக ழெய்தித்திகழ்
    பன்மாமணி யுந்திச்
சீரூர்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
ஆரூரன்எம் பெருமாற்காள்
    அல்லேன்என லாமே.


Receiving the water that falls from the clouds,
eroding the banks with the waves which are like hands,
getting the fame that spreads throughout the world,
pushing several big and glittering precious stones.
Is it proper on my part having been a slave to my Lord who dwells in the temple Aruḷtuṟai in Veṇṇainallūr on the southern bank of the river Peṇṇai whose reputation spreads everywhere,
now to counter-argue that I am not your slave?

Padigam on Tiru Vennainallur completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 3127