Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 3114
2386
Verse  4:


வைச்ச பொருணமக் காகுமென் றெண்ணி நமச்சிவாய
அச்ச மொழிந்தே னணிதில்லை யம்பலத் தாடுகின்ற
பிச்சன் பிறப்பிலி பேர்நந்தி யுந்தியின் மேலசைத்த
கச்சி னழகுகண் டாற்பின்னைக் கண்கொண்டு காண்பதென்னே.

Ciṟṟampalavaṉ who is in Tillai where the nīlam blue nelumbo flowers flowers growing in fields, blossom.
the daughter of the mountain of bright eyes in which colliriyum stays permanently, sees and enjoys the dance.
one who has a beautiful neck like sapphire, which is also like the flame in a hollow earthern lamp which burns with ghee as oil.
If one sees the dance with a hand pose, what is there to see after with the eyes?

Arunachala Siva.

2387
Verse  3:

தொடுத்த மலரொடு தூபமுஞ் சாந்துங்கொண் டெப்பொழுதும்
அடுத்து வணங்கு மயனொடு மாலுக்குங் காண்பரியான்
பொடிக்கொண் டணிந்துபொன் னாகிய தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
உடுத்த துகில்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.

Worshiping with garlands, sandal paste, incense, his real nature could not be understood by Brahma and Vishnu, who bow to him always being very close to him.
Having smeared himself with sacred ashes, Chitrambalavan, in Tillai whose color is like gold.  Is there anything else to see with the eyes after seeing the rich attire he has worn on the waist for dancing?

Arunachala Siva.


2388
Verse 2:

பொருவிடை யொன்றுடைப் புண்ணிய மூர்த்தி புலியதளன்
உருவுடை யம்மலை மங்கை மணாள னுலகுக்கெல்லாம்
திருவுடை யந்தணர் வாழ்கின்ற தில்லைச்சிற் றம்பலவன்
றிருவடி யைக்கண்ட கண்கொண்டு மற்றினிக் காண்பதென்னே.


The embodiment of virtuous deeds who has a fighting bull, he wears a tiger's skin,
the husband of the daughter of the mountain, who has a beautiful form, who is in Chitṟampalam in Tillai where the wealthy Brahmins in the whole world live.  (Antaṇar refers to the three-thousand Antaṇar, who worship Natarājar by turns.) What is there to see hereafter with the eyes that saw the holy feet?

Arunachala Siva.

2389
Koil - Chidambaram: Thillai:

Verse 1:

பாளை யுடைக்கமு கோங்கிப்பன் மாடம் நெருங்கியெங்கும்
வாளை யுடைப்புனல் வந்தெறி வாழ்வயற் றில்லைதன்னுள்
ஆள வுடைக்கழற் சிற்றம் பலத்தரன் ஆடல்கண்டாற்
பீளை யுடைக்கண்க ளாற்பின்னைப் பேய்த்தொண்டர் காண்பதென்னே.

In Tillai where there are cultivated fields on whose ridges the water with Vaḷai, scabbard fish dashes in every place, and has storeys close to each other, and where the Areca-nut palms with spathes grow tall.  If one sees the dance of Haran - Siva in Chitrambalam, who has feet that can receive devotees as protege.  What is there to see after that for the devotees, who wander like goblins, with their impure eyes secreting rheum. 

Arunachala Siva.

2390
Verse  6:

வளைத்துநின் றைவர் கள்வர் வந்தெனை நடுக்கஞ் செய்யத்
தளைத்துவைத் துலையை யேற்றித் தழலெரி மடுத்த நீரில்
திளைத்துநின் றாடு கின்ற வாமைபோற் றெளிவி லாதேன்
இளைத்துநின் றாடு கின்றே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

ஐந்து கள்வர் போன்ற ஐம்பொறிகள் இவ்வுடம்பில் என் உள்ளத்தைச் சுற்றி நின்று கொண்டு என்னை நடுங்கச் செய்தலால், எங்கும் செல்லாதபடி பிணித்து வைத்துப் பாத்திரத்தில் நீரை நிரப்பி அப்பாத்திரத்தைத் தீயினால் சூடாக்க, அந்நீரிலே பிணியை அவிழ்த்து நீந்தவிட்ட அளவிலே மகிழ்வோடி நீந்தி விளையாடிக்கொண்டு சூட்டில் வெந்து உயிர் நீங்க இருக்கும் அவலத்தைப் பற்றிச் சிந்திக்க மாட்டாத ஆமையைப் போல உள்ளத்தெளிவு இல்லாதேனாய் வாழ்க்கையில் இளைத்து நின்று தடுமாறுகின்றேன். வேறு யாது செய்வதற்காகப் பிறப்பெடுத்தேன் நான் ?

General Padigam (6) completed.

Arunachala Siva.

2391
Verse  5:


கறையணி கண்டன் றன்னைக் காமரங் கற்று மில்லேன்
பிறைநுதற் பேதை மாதர் பெய்வளை யார்க்கு மல்லேன்
மறைநவி னாவி னானை மன்னிநின் றிறைஞ்சி நாளும்
இறையேயு மேத்த மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I am not in favor with women who wear bangles and have forehead like the crescent moon. I have not learnt music cf verse of previous decade. I am incapable of praising even for a while daily prostrating before Siva remaining steadfast in my devotion. Siva who adds beauty to the poison by keeping it in his neck, and who is always practicing chanting of the Vedas. see 1st verse.

Arunachala Siva.

2392
Verse  4:

முன்னையென் வினையி னாலே மூர்த்தியை நினைய மாட்டேன்
பின்னைநான் பித்த னாகிப் பிதற்றுவன் பேதை யேனான்
என்னுளே மன்னி நின்ற சீர்மைய தாயி னானை
என்னுளே நினைய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


As I experience the fruits of my acts done in previous births, I am incapable of meditating on Siva who has a visible form.  After I realized my mistake of not worshiping Siva and knew there is no other benefit in the birth, being attached to the feet of Siva, I who am ignorant will babble incoherently. I am incapable of meditating within myself internally on Siva, who has the eminence of remaining permanently within me.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2393
Verse  3:


கூழையே னாக மாட்டேன் கொடுவினைக் குழியில் வீழ்ந்து
ஏழினின் னிசையி னாலு மிறைவனை யேத்த மாட்டேன்
மாழையொண் கண்ணி னல்ல மடந்தைமார் தமக்கும் பொல்லேன்
ஏழையே னாகி நாளு மென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

I am incapable of doing the duties of a devotee, falling into the pit of cruel acts.
I will not praise, Siva with sweet music having the seven diatonic scales.  I am ugly looking to the goodnatured ladies who have bright and young eyes. of......
see 2nd verse of previous decade being always an ignorant person. see 1st verse.

Arunachala Siva.


2394
Verse  2:

மக்களே மணந்த தார மவ்வயிற் றவரை யோம்பும்
சிக்குளே யழுந்தி யீசன் றிறம்படேன் றவம தோரேன்
கொப்புளே போலத் தோன்றி யதனுளே மறையக் கண்டும்
இக்களே பரத்தை யோம்ப வென்செய்வான் றோன்றி னேனே.Sunk in the entanglement of protecting wedded wife, children born and their children,
I do not have any connection with the path of Siva.  I do not consider attentively doing penance. Appearing like bubbles in the water,  even after seeing that bubble to vanish into that,  to what purpose was I born to nourish this body?

Arunachala Siva.

2395
General Padigam (6):

Verse 1:


தம்மானங் காப்ப தாகித் தையலார் வலையு ளாழ்ந்து
அம்மானை யமுதன் றன்னை யாதியை யந்த மாய
செம்மான வொளிகொண் மேனிச் சிந்தையு ளொன்றி நின்ற
எம்மானை நினைய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


To preserve the chastity of women, sinking low into their tricks, Siva! Who is the father, the nectar, the cause of all things, and our Lord, who is united with my mind and who has a beautiful body which has the color of the evening red sky, I am incapable of meditating on him.  [see 1st verse of previous decade].

Arunachala Siva.

2396
Verse  10:

வெட்டன வுடைய னாகி வீரத்தான் மலையெ டுத்த
துட்டனைத் துட்டுத் தீர்த்துச் சுவைபடக் கீதங் கேட்ட
அட்டமா மூர்த்தி யாய வாதியை யோதி நாளும்
எட்டனை யெட்ட மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Being cruel by nature, destroying the wickedness of the mischievous demon, who lifted the mountain by his might.  Reciting the praises of the god who is the first cause who has eight forms, and who listened to the music of Sama Vedam, giving pleasure to the ear. I am incapable of approaching Siva daily, even a little.  see 1st verse.

General Padigam,(5) completed.

Arunachala Siva.

2397
Verse  9:

விளைவறி விலாமை யாலே வேதனைக் குழியி லாழ்ந்து
களைகணு மில்லே னெந்தாய் காமரங் கற்று மில்லேன்
தளையவிழ் கோதை நல்லார் தங்களோ டின்ப மெய்த
இளையனு மல்லே னெந்தா யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Our father!  Our father!  Being sunk deep in the hole of difficulties as I did not know the consequences of my acts. I have no support too.  I have not learnt musical compositions. I am not even young to have union with women who wear garlands in which the flowers unfold their petals.  see 1st verse.

Arunachala Siva.
2398
Verse  8:

விளைக்கின்ற வினையை நோக்கி வெண்மயிர் விரவி மேலும்
முளைக்கின்ற வினையைப் போக முயல்கிலே னியல வெள்ளம்
திளைக்கின்ற முடியி னான் தன்றிருவடி பரவ மாட்டா
திளைக்கின்றே னிருமி யூன்றி யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Grey hairs being mixed with black ones, the idea is, having become aged thinking of the old acts that give their fruits, and new acts, I have not the capacity to remove the acts that come into existence hereafter.  I am exhausted, coughing and fixing the stick to prevent falling down, without praising the holy feet of Siva, on whose head the flood which is always present there, without leaving it to move about.

Arunachala Siva.

2399
Verse  7:

தேசனைத் தேச மாகுந் திருமாலோர் பங்கன் றன்னைப்
பூசனைப் புனிதன் றன்னைப் புணரும்புண் டரிகத் தானை
நேசனை நெருப்பன் றன்னை நிவஞ்சகத் தகன்ற செம்மை
ஈசனை யறிய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Siva who is the light divine, who has Tirumāl who has luster, on one half, who is pure and worthy of worship.  He who is seated in the heart which is like a lotus and who has love towards his devotees, who is shining like the fire.  I am unable to realize the Lord of the universe who is impartial and who is above the five defects of ignorance, ego, hankering after pleasures, likes and dislikes.  see 1st verse

Arunachala Siva.


2400
Verse  6:


பேச்சொடு பேச்சுக் கெல்லாம் பிறர்தமைப் புறமே பேசக்
கூச்சிலே னாத லாலே கொடுமையை விடுமா றோரேன்
நாச்சொலி நாளு மூர்த்தி நன்மையை யுணர மாட்டேன்
ஏச்சுளே நின்று மெய்யே யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I did not feel ashamed to backbiting others for each and every word they speak.
Therefore, I did not think seriously of giving up that cruel habit. Daily I am unable to realize the good that you do to me and other souls by speaking about them by my mouth.  Remaining in the body which is the target of ridicule by others, truly I am not able to realize you.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 3114