Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 3110
2371
General Padigam  (3):

Verse  1:


மருளவா மனத்த னாகி மயங்கினேன் மதியி லாதேன்
இருளவா வறுக்கு மெந்தை யிணையடி நீழலெ ன்னும்
அருளவாப் பெறுத லின்றி யஞ்சிநா னலமந் தேற்குப்
பொருளவாத் தந்த வாறே போதுபோய்ப் புலர்ந்த தன்றே.


I who had no discretion was confused having a mind filled with ignorance and hankering after worldly pleasure.  Without desiring the grace which is the protection afforded by the twin feet of our father who completed destroys ignorance and desires.
For me who feared and reeled in my mind, as he gave me the desire for real things, the night passed off and the day dawned. 

Arunachala Siva.

2372
Verse  10:


பெருவிர லிறைதா னூன்றப் பிறையெயி றிலங்க வங்காந்
தருவரை யனைய தோளா னரக்கனன் றலறி வீழ்ந்தான்
இருவரு மொருவ னாய வுருவமங் குடைய வள்ளல்
திருவடி சுமந்து கொண்டு காண்கநான் றிரியு மாறே.


Opening his mouth to show his teeth which were like the crescent moon, when Siva pressed down for a moment his big toe.  The demon who had shoulders like the mountain that contains rare things, fell down roaring, in the distant past. Siva, the god of bounded liberality who had in on one body which contains two people who dwells in that mountain.  People of the world!  Let you seem me wandering carrying on my head the holy feet.

Padigam General completed.

Arunachala Siva.

2373
Verse 9:

வெள்ளநீர்ச் சடைய னார்தாம் வினவுவார் போல வந்தென்
னுள்ளமே புகுந்து நின்றார்க் குறங்குநான் புடைகள் போந்து
கள்ளரோ புகுந்தீ ரென்னக் கலந்துதான் நோக்கிநக்கு
வெள்ளரோ மென்று நின்றார் விளங்கிளம் பிறைய னாரே.


Siva who bears on his matted locks flood, came to me as if to question me to get my consent. When I changed my position in sleeping said to Siva, who had entered into my heart and stayed there.  When I said you who are a thief entered into my heart joining with me and looking at me smiling, Siva who has on his head flood and a shining young crescent moon replied 'yes'.

Arunachala Siva.


2374
Verse 8:

அங்கத்தை மண்ணுக் காக்கி யார்வத்தை யுனக்கே தந்து
பங்கத்தைப் போக மாற்றிப் பாவித்தேன் பரமா நின்னைச்
சங்கொத்த மேனிச் செல்வா சாதனா ணாயே னுன்னை
எங்குற்றா யென்ற போதா விங்குற்றே னென்கண் டாயே.

Prostrating to make the body to come into contact with the earth, setting apart my love to you only, I meditated on you expelling all mean thoughts from one place to another, to be relieved of them.  The supreme god! God who has a white body like the white conch! On the day of death, at that moment when I who am as low as a dog, invoke you saying where are you? Say I am present here .

Arunachala Siva.

2375
Verse  7:

மோத்தையைக் கண்ட காக்கை போலவல் வினைகள் மொய்த்துன்
வார்த்தையைப் பேச வொட்டா மயக்கநான் மயங்கு கின்றேன்
சீத்தையைச் சிதம்பு தன்னைச் செடிகொணோய் வடிவொன் றில்லா
ஊத்தையைக் கழிக்கும் வண்ண முணர்வுதா வுலக மூர்த்தீ.

The irresistible acts, crowd round me like the crows that see a dead ram or goat. Crows swarm round dead bodies;.  I am bewildered as they confuse me without allowing me to speak about your praises grant me the spiritual knowledge so that I can get rid of the filthy body which has no form of its own, which has diseases of bad odor which is on a spoiled and rotten condition.  Siva who has the world as his form!

Arunachala Siva.

2376
Verse  6:


உள்குவா ருள்ளத் தானை யுணர்வெனும் பெருமை யானை
உள்கினே னானுங் காண்பா னுருகினே னூறி யூறி
எள்கினே னெந்தை பெம்மா னிருதலை மின்னு கின்ற
கொள்ளிமே லெறும்பெ னுள்ள மெங்ஙனங் கூடு மாறே.Siva who occupies the heart of those who meditate on him, who has the greatness of being the spiritual knowledge.  To have a vision I too meditated on him.  My heart melted, as love was flowing incessantly. Our father! God! I was bashful.  How is it possible for my mind which is like the ant that is caught between two ends of firebrand that are burning to reach Siva?

Arunachala Siva.

2377
Verse  5:

வஞ்சப்பெண் ணரங்கு கோயில் வாளெயிற் றரவந் துஞ்சா
வஞ்சப்பெண் ணிருந்த சூழல் வான்றவிழ் மதியந் தோயும்
வஞ்சப்பெண் வாழ்க்கை யாளன் வாழ்வினை வாழ லுற்று
வஞ்சப்பெண் ணுறக்க மானேன் வஞ்சனே னென்செய் கேனே.


The cobras, with shining fangs do not sleep having as their temple the stage, matted locks,, as the place of the deceitful lady, Ganga, the crescent moon that crawls in the sky lives in that locality of the deceitful Ganga. Trying to lead the life of Siva who lives with a deceitful lady, I slept pretending to sleep like a lady always thinking of her paramour.  (The meaning of this verse is not as clear as it should be what shall I who am a deceitful person, do?)


Arunachala Siva.

2378
Verse  4:

உடம்பெனு மனைய கத்து வுள்ளமே தகளி யாக
மடம்படு முணர்நெய் யட்டி யுயிரெனுந் திரிம யக்கி
இடம்படு ஞானத் தீயா லெரிகொள விருந்து நோக்கில்
கடம்பமர் காளை தாதை கழலடி காண லாமே.


In the house which is the body, having the heart as the hollow of the lamp into which oil is poured pouring the ghee of the limited knowledge of the soul acquired by the senses which is combined with ignorance, fixing the wick which is life if one meditates burning the lamp with the fire of the extensive spiritual wisdom, without any other activity of the mind, one can obtain a vision of the feet wearing anklets of Siva who is the father of the youth, Murugaṉ, who is partial to the Kaṭampa tree.

Arunachala Siva.

2379
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: January 24, 2018, 03:58:25 PM »
Quieten the Mind:

Rahul Lama

(Jan March 2018 issue)

Can a dog catch its own tail?
Can the mind ever put itself to rest?
Once quietened, the mind wanders again.
As a boy gently put to sleep
wakes up later,
So, to the mind after being questioned
rises up and wanders.

Quieten the mind,
And you may experience peace.
Know yourself,
And the mind will not bother.

***

Arunachala Siva.   

2380
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: January 24, 2018, 03:53:45 PM »
This: 

Upahar:

((Jan Mar 2018 issue)

*

I wish you, love, this night, the simple union;
heart's ease, and every knot unfolding;
a brimming bowl of sage light;
the magic staff of stillness in all turnings.

Mother of all, deep darkness, never fear,
not falling, falling, Love be your abyss,
laughter your glowing winds,
Yourself the only, endless destination.

The crescent moon smiles in obedience;
this unknown moment, time forgets to pass.
An old chant blesses the air.
Now is forever.  Love,  I wish you This.

***

Arunachala Siva.       

2381
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: January 24, 2018, 03:45:54 PM »
To Whom It May Concern:

Upahar:

You are:

among all things the inexplicable;
of thought and speech the animating wind;
of love and sorrow the indifferent essence;
in every lineage, the unbegotten;
of every object, its infinity;

among all truths, the inexpressible;
of hidden treasure the most ancient cave;
in flowing transformation ever changeless;
in every prayer, the silent recognition;
of every darkness, the deep radiance.

In the golden hall of the heart,  You only are
the unmaking, all renewing dancer;
in endless worlds the free and joyful player;
in every circumstance, the quiet knowing;
of every moment, its eternity You are.

***

(July Sept 2017)

Arunachala Siva.     
   
 

2382
Verse  3:


கள்ளனேன் கள்ளத் தொண்டாய்க் காலத்தைக் கழித்துப் போக்கித்
தெள்ளியே னாகி நின்று தேடினே னாடிக் கண்டேன்
உள்குவா ருள்கிற் றெல்லா முடனிருந் தறிதி யென்று
வெள்கினேன் வெள்கி நானும் விலாவிறச் சிரித்திட் டேனே.

I am a deceitful person. My service also being deceptive in nature. Wasting my time and life.  After attaining clear knowledge, I searched for you for a long time.
After search I found you.  I was ashamed when I came to know that you know all the thought that people think, being associated with them without being seen, being ashamed, I too laughed to make the ribs to split.

Arunachala Siva.

2383
Verse  2:


பின்னிலேன் முன்னிலே னான் பிறப்பறுத் தருள்செய் வானே
என்னிலே னாயி னேனா னிளங்கதிர்ப் பயலைத் திங்கள்
சின்னிலா வெறிக்குஞ் சென்னிச் சிவபுரத் தமர ரேறே
நின்னலாற் களைக ணாரே நீறுசே ரகலத் தானே.


I have no end. I have no beginning.  Lord who grants his grace destroying births!
I am as low as a dog.  Is there anything that I do not have?  The superior god of the immortals, who dwells in Siva Puram, and who has on his head, a crescent  moon which has mild rays and sheds a little light. The one who has smeared his chest with sacred ash!  Who is my support except you?

Arunachala Siva.

2384
General Padigam (2):

Verse  1:

தொண்டனேன் பட்ட தென்னே தூயகா விரியி னன்னீர்
கொண்டிருக் கோதி யாட்டிக் குங்குமக் குழம்பு சாத்தி
இண்டைகொண் டேற நோக்கி யீசனை யெம்பி ரானைக்
கண்டனைக் கண்டி ராதே காலத்தைக் கழித்த வாறே.


Adorning Siva with a liquid of thick consistency containing saffron, after bathing him with good water from the pure Kaveri, chanting Mantra-s of the Vedas, looking forward at him with a circlet of flowers, what a pity I wasted away time without having a vision of the Lord of the universe, our master and warrior.  What is the gain that I, his servant, obtained?  Nothing.

Arunachala Siva.

2385
Verse  10:


உரவனைத் திரண்ட திண்டோ ளரக்கனை யூன்றி மூன்றூர்
நிரவனை நிமிர்ந்த சோதி நீண்முடி யமரர் தங்கள்
குரவனைக் குளிர்வெண் டிங்கட் சடையிடைப் பொதியுமை வாய்
அரவனை நினைந்த நெஞ்ச மழகிதா நினைந்த வாறே.


See 1st verse. The strong god, fixing firmly the demoṉ who had globular and strong shoulders, who leveled down the three cities, the preceptor of the immortals who wear all crowns which have brilliance that shoots up. He who has a cobra with five hoods which is concealed in the matted locks, which wears a cool and white crescent moon.
see 1st verse.

General Padigam (1) completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 3110