Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 2904
2371
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:38:30 AM »
Verse  10:


தேவி புதல்வன் பெற்றிறக்கச்
    செங்கோல் சோழன் சுபதேவன்
ஆவி அனைய அரும்புதல்வன்
    தன்னை வளர்த்தங் கணிமகுடம்
மேவும் உரிமை முடிகவித்துத்
    தானும் விரும்பு பெருந்தவத்தின்
தாவில் நெறியைச் சென்றடைந்து
    தலைவர் சிவலோ கஞ்சார்ந்தான்.   

Soon after the delivery, the queen passed away;
Subhadeva, the righteous Chozha ruler brought up his son,
Dear to him as his very life;  (in due time) he crowned him
As the king, and invested him with the rights of a monarch;
Then in all love he pursued the flawless path of great tapas
And ultimately reached Siva-loka.

Arunachala Siva.

2372
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:33:25 AM »
Verse 9:


கழையார் தோளி கமலவதி
    தன்பால் கருப்ப நாள்நிரம்பி
விழையார் மகவு பெறஅடுத்த
    வேலை யதனில் காலம்உணர்
பழையார் ஒருநா ழிகைகழித்துப்
    பிறக்கு மேல்இப் பசுங்குழவி
உழையார் புவனம் ஒருமூன்றும்
    அளிக்கும் என்ன ஒள்ளிழையார்.


The days of pregnancy for Kamalavati whose shoulders
Were like unto bamboo, ran their course and the hour
Of delivering a desirable babe drew near; then spake
The astrologers, the knowers of threefold Time, thus:
"If the tender babe gets born a naazhikai hence, he would
In time, grow to rule and foster all the three wide worlds."

Arunachala Siva.

2373
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 11, 2017, 08:27:34 AM »
Verse  8:


மக்கட்பே றின்மையினால்
    மாதேவி வரம்வேண்டச்
செக்கர்நெடுஞ் சடைக்கூத்தர்
    திருவுள்ளஞ் செய்தலினால்
மிக்கதிருப் பணிசெய்த
    சிலம்பிகுல வேந்துமகிழ்
அக்கமல வதிவயிற்றின்
    அணிமகவாய் வந்தடைய.


The childless queen fervently prayed to the Lord
And He whose long matted hair is like unto the hue
Of the crepuscular sky, heard her prayer and graced her;
So the spider that had wrought great service to the Lord
Came to be conceived as a beauteous child
By the queen Kamalavati, dear to the Chozha king.

Arunachala Siva.

2374
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:31:36 AM »
Verse 11:


கண்ணாருங் காழியர் கோன்கருத் தார்வித்த
தண்ணார்சீர் ஞானசம் பந்தன் றமிழ்மாலை
மண்ணாரு மாவயல் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
பண்ணாரப் பாடவல்லார்க் கில்லை பாவமே.

The garland of Tamizh verses composed by Jnana Sambandhaṉ of good fame who filled the noble mind of the King of the people of Sirkazhi and who is the spiritual vision. To those who are able to sing with melody about Maṇam Cheri surrounded by great fields of fertile soil, there will be no sins.

Padigam on Tirumanam Cheri completed.

Arunachala Siva.

2375
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:28:25 AM »
Verse  10:

சற்றேயுந் தாமறி வில்சமண் சாக்கியர்
சொற்றேயும் வண்ணமொர் செம்மை யுடையானை
வற்றாத வாவிகள் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
பற்றாக வாழ்பவர் மேல்வினை பற்றாவே.

To destroy the words of the Jains and Buddhists, who do not have even a little bit of knowledge, Siva who has an everlasting bliss to those people who live, having Maṇam Cheri, as their refuge which is surrounded by never drying tanks, karmas will not stick.

Arunachala Siva.


2376
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:25:12 AM »
Verse  9:

சொல்லானைத் தோற்றங்கண் டானு நெடுமாலும்
கல்லானைக் கற்றன சொல்லித் தொழுதோங்க
வல்லார்நன் மாதவ ரேத்து மணஞ்சேரி
எல்லாமா மெம்பெரு மான்கழ லேத்துமே.

Siva who is in the form of words, who was not known by Brahma, the creator and the tall Vishnu, uttering the praises of Siva they have learnt and worshipping him.
(people of this world! ) praise the feet of our Lord who is all things and who is in Maṇam Cheri, praised by good people of penance and are able to raise themselves due to grace of god.

Arunachala Siva.2377
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:21:46 AM »
Verse  8:

எடுத்தானை யெழின்முடி யெட்டு மிரண்டுந்தோள்
கெடுத்தானைக் கேடிலாச் செம்மை யுடையானை
மடுத்தார வண்டிசை பாடு மணஞ்சேரி
பிடித்தாரப் பேணவல் லார்பெரி யோர்களே.

Siva who destroyed the strength of the twenty shoulders and beautiful ten crowns of Ravaṇaṉ who lifted (the mount Kailāsh) who has the supreme bliss which has no end.
Those who are able to cherish with excessive devotion holding as their support Maṇam Cheri, where the bees hum like music, having drunk honey excessively, are really great people.

Arunachala Siva.

 

2378
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:17:49 AM »
Verse  7:


எண்ணானை யெண்ணமர் சீரிமை யோர்கட்குக்
கண்ணானைக் கண்ணொரு மூன்று முடையானை
மண்ணானை மாவயல் சூழ்ந்த மணஞ்சேரிப்
பெண்ணானைப் பேசநின் றார்பெரி யோர்களே.


Siva who is in the thoughts of all (it may also mean: this one who cannot be comprehended by all, thinking about him. He transcends the thoughts of all] who is the eye to the celestial beings who do not wink and whose fame is limited.
He who has three eyes who is the earth. Those who praise the god who has a lady as his half and who is in Maṇam Cheri surrounded by big fields, are really great people.

Arunachala Siva.

2379
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:11:22 AM »
Verse  6:


மொழியானை முன்னொரு நான்மறை யாறங்கம்
பழியாமைப் பண்ணிசை யான பகர்வானை
வழியானை வானவ ரேத்து மணஞ்சேரி
இழியாமை யேத்தவல் லார்க்கெய்து மின்பமே.


Siva who has the form of words who gave out music united with melody types long ago so that the peerless four Vēdams and six Aṅkams may not be despised who is the right spiritual path to those who are able to praise Maṇam Cheri which is praised by the celestial beings, without being negligent, happiness will come of its own accord.

Arunachala Siva.

2380
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:08:06 AM »
Verse  5:


எறியார்பூங் கொன்றையி னோடு மிளமத்தம்
வெறியாருஞ் செஞ்சடை யார மிலைத்தானை
மறியாருங் கையுடை யானை மணஞ்சேரிச்
செறிவானைச் செப்பவல் லார்க்கிடர் சேராவே.

Along with the beautiful Koṉṟai flowers that are shining brightly, Siva who were on the red matted locks of divine fragrance Dhatura flowers just blossomed.  He who has on his hand a young deer sufferings will not join. Those who are able to utter the names of the god in the temple of Maṇam Cheri.

Arunachala Siva.

2381
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:04:52 AM »
Verse 4:


விடையானை மேலுல கேழுமிப் பாரெலாம்
உடையானை யூழிதோ றூழி யுளதாய
படையானைப் பண்ணிசை பாடு மணஞ்சேரி
அடைவானை யடையவல் லார்க்கில்லை யல்லலே.

Siva who has a bull who has all the seven upper worlds and this world, who has a weapon of spiritual wisdom which exists in every eon, to those who are capable of approaching the god Maṇam Cheri where people sing music in several melody-types.
there are no sufferings.

Arunachala Siva.


2382
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 11:01:14 AM »
Verse  3:


எய்ப்பானார்க் கின்புறு தேனளித் தூறிய
இப்பாலா யெனையு மாள வுரியானை
வைப்பான மாடங்கள் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
மெய்ப்பானை மேவிநின் றார்வினை வீடுமே.


Having given the sweetness of happiness to those who are weary of the world by life.
and being this milk which increases in sweetness, Siva who had the right to take me as his holy slave, the Karmas of those who desired the ultimate truth in Maṇam Cheri surrounded by storeys which have hidden treasure will be destroyed.

Arunachala Siva.


 

2383
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 10:56:47 AM »
Verse 2:


விதியானை விண்ணவர் தாந்தொழு தேத்திய
நெதியானை நீள்சடை மேனிகழ் வித்தவான்
மதியானை வண்பொழில் சூழ்ந்த மணஞ்சேரிப்
பதியானைப் பாடவல் லார்வினை பாறுமே.

God who is the rule laid down in Vēdam and Ākamam, [it may mean also this: one who creates all things] who is the wealth who is worshipped by the celestial beings,
who causes the white crescent moon on the long matted locks, to shine, the Karma
of those who are capable of singing the praise of the god in the shrine of Maṇam Cheri, surrounded by gardens with their products, will vanish.

Arunachala Siva.

2384
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 10, 2017, 10:53:28 AM »
Tirumanam Cheri:

Verse 1:


அயிலாரு மம்பத னாற்புர மூன்றெய்து
குயிலாரு மென்மொழி யாளொரு கூறாகி
மயிலாரு மல்கிய சோலை மணஞ்சேரிப்
பயில்வானைப் பற்றிநின் றார்க்கில்லை பாவமே.


Having discharged a sharp arrow on the three cities, and having on one half a lady who speaks soft and sweet words like the Indian cuckoo to those who hold the god who is always in Manam Cheri with prospering gardens in which there are plenty of peacocks, as their support, there is no sin.

Arunachala Siva.

2385
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 10, 2017, 09:35:59 AM »
Verse  7:


தொன்மைதரு சோழர்குலத்
    தரசனாம் சுபதேவன்
தன்னுடைய பெருந்தேவி
    கமலவதி யுடன்சார்ந்து
மன்னுபுகழ்த் திருத்தில்லை
    மன்றாடு மலர்ப்பாதம்
சென்னியுறப் பணிந்தேத்தித்
    திருப்படிக்கீழ் வழிபடுநாள்.

The King Subhadeva of the hoary Chozha race with his
Queen-consort came to Thillai of aeviternal glory
And there regularly adored beneath the flight
Of the Panchaakshara steps (with) his crown touching
The ground, the flower feet of the Lord-Dancer of Ambalam.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... 2904