Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... 3110
2341
Verse  3:


கூழையே னாக மாட்டேன் கொடுவினைக் குழியில் வீழ்ந்து
ஏழினின் னிசையி னாலு மிறைவனை யேத்த மாட்டேன்
மாழையொண் கண்ணி னல்ல மடந்தைமார் தமக்கும் பொல்லேன்
ஏழையே னாகி நாளு மென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

I am incapable of doing the duties of a devotee, falling into the pit of cruel acts.
I will not praise, Siva with sweet music having the seven diatonic scales.  I am ugly looking to the goodnatured ladies who have bright and young eyes. of......
see 2nd verse of previous decade being always an ignorant person. see 1st verse.

Arunachala Siva.


2342
Verse  2:

மக்களே மணந்த தார மவ்வயிற் றவரை யோம்பும்
சிக்குளே யழுந்தி யீசன் றிறம்படேன் றவம தோரேன்
கொப்புளே போலத் தோன்றி யதனுளே மறையக் கண்டும்
இக்களே பரத்தை யோம்ப வென்செய்வான் றோன்றி னேனே.Sunk in the entanglement of protecting wedded wife, children born and their children,
I do not have any connection with the path of Siva.  I do not consider attentively doing penance. Appearing like bubbles in the water,  even after seeing that bubble to vanish into that,  to what purpose was I born to nourish this body?

Arunachala Siva.

2343
General Padigam (6):

Verse 1:


தம்மானங் காப்ப தாகித் தையலார் வலையு ளாழ்ந்து
அம்மானை யமுதன் றன்னை யாதியை யந்த மாய
செம்மான வொளிகொண் மேனிச் சிந்தையு ளொன்றி நின்ற
எம்மானை நினைய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


To preserve the chastity of women, sinking low into their tricks, Siva! Who is the father, the nectar, the cause of all things, and our Lord, who is united with my mind and who has a beautiful body which has the color of the evening red sky, I am incapable of meditating on him.  [see 1st verse of previous decade].

Arunachala Siva.

2344
Verse  10:

வெட்டன வுடைய னாகி வீரத்தான் மலையெ டுத்த
துட்டனைத் துட்டுத் தீர்த்துச் சுவைபடக் கீதங் கேட்ட
அட்டமா மூர்த்தி யாய வாதியை யோதி நாளும்
எட்டனை யெட்ட மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Being cruel by nature, destroying the wickedness of the mischievous demon, who lifted the mountain by his might.  Reciting the praises of the god who is the first cause who has eight forms, and who listened to the music of Sama Vedam, giving pleasure to the ear. I am incapable of approaching Siva daily, even a little.  see 1st verse.

General Padigam,(5) completed.

Arunachala Siva.

2345
Verse  9:

விளைவறி விலாமை யாலே வேதனைக் குழியி லாழ்ந்து
களைகணு மில்லே னெந்தாய் காமரங் கற்று மில்லேன்
தளையவிழ் கோதை நல்லார் தங்களோ டின்ப மெய்த
இளையனு மல்லே னெந்தா யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Our father!  Our father!  Being sunk deep in the hole of difficulties as I did not know the consequences of my acts. I have no support too.  I have not learnt musical compositions. I am not even young to have union with women who wear garlands in which the flowers unfold their petals.  see 1st verse.

Arunachala Siva.
2346
Verse  8:

விளைக்கின்ற வினையை நோக்கி வெண்மயிர் விரவி மேலும்
முளைக்கின்ற வினையைப் போக முயல்கிலே னியல வெள்ளம்
திளைக்கின்ற முடியி னான் தன்றிருவடி பரவ மாட்டா
திளைக்கின்றே னிருமி யூன்றி யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Grey hairs being mixed with black ones, the idea is, having become aged thinking of the old acts that give their fruits, and new acts, I have not the capacity to remove the acts that come into existence hereafter.  I am exhausted, coughing and fixing the stick to prevent falling down, without praising the holy feet of Siva, on whose head the flood which is always present there, without leaving it to move about.

Arunachala Siva.

2347
Verse  7:

தேசனைத் தேச மாகுந் திருமாலோர் பங்கன் றன்னைப்
பூசனைப் புனிதன் றன்னைப் புணரும்புண் டரிகத் தானை
நேசனை நெருப்பன் றன்னை நிவஞ்சகத் தகன்ற செம்மை
ஈசனை யறிய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Siva who is the light divine, who has Tirumāl who has luster, on one half, who is pure and worthy of worship.  He who is seated in the heart which is like a lotus and who has love towards his devotees, who is shining like the fire.  I am unable to realize the Lord of the universe who is impartial and who is above the five defects of ignorance, ego, hankering after pleasures, likes and dislikes.  see 1st verse

Arunachala Siva.


2348
Verse  6:


பேச்சொடு பேச்சுக் கெல்லாம் பிறர்தமைப் புறமே பேசக்
கூச்சிலே னாத லாலே கொடுமையை விடுமா றோரேன்
நாச்சொலி நாளு மூர்த்தி நன்மையை யுணர மாட்டேன்
ஏச்சுளே நின்று மெய்யே யென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I did not feel ashamed to backbiting others for each and every word they speak.
Therefore, I did not think seriously of giving up that cruel habit. Daily I am unable to realize the good that you do to me and other souls by speaking about them by my mouth.  Remaining in the body which is the target of ridicule by others, truly I am not able to realize you.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2349
Verse  5:

செம்மைவெண் ணீறு பூசுஞ் சிவனவன் றேவ தேவன்
வெம்மைநோய் வினைக டீர்க்கும் விகிர்தனுக் கார்வ மெய்தி
அம்மைநின் றடிமை செய்யா வடிவிலா முடிவில் வாழ்க்கைக்
கிம்மைநின் றுருகு கின்றே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Acquiring love towards the god who is different from this world, who removes cruel diseases and sins, the god above other gods,  Siva who smears on his red body white sacred ash. My heart melts in this birth on account of the life which is endless and has no form as it did not perform service steadily in the previous births. see 1st verse

Arunachala Siva.

2350
Verse  4:

கரைக்கடந் தோத மேறுங் கடல்விட முண்ட கண்டன்
உரைக்கடந் தோது நீர்மை யுணர்ந்திலே னாத லாலே
அரைக்கிடந் தசையு நாக மசைப்பனே யின்ப வாழ்க்கைக்
கிரைக்கடைந் துருகு கின்றே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Siva who has a neck in which he stationed the poison which he consumed and which rose in the sea in which the waves surge up and cross the shore!  I had no clear discernment of the nature of Siva who is described as having transcended the words.
Therefore God who has tied a cobra which moves staying in the waist, my heart melts for the worldly life which gives momentary pleasures and food, approaching people whom I should not do so. see 1st verse.

Arunachala Siva.


2351
Verse  3:


மாட்டினேன் மனத்தை முன்னே மறுமையை யுணர மாட்டேன்
மூட்டிநான் முன்னை நாளே முதல்வனே வணங்க மாட்டேன்
பாட்டினாய் போல நின்று பற்றதாம் பாவந் தன்னை
ஈட்டினேன் களைய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I directed my mind in the pleasure of this world.  I was incapable of understanding the next birth, before that. Being attached to the pleasures of the next world, early in my life. I was not capable of paying homage to the god who is the cause of all things.
Being like the Lord Siva who made me sing his praises.  I accumulated sins which cling to me. I will not weed them out.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

2352
Verse  3:


மாட்டினேன் மனத்தை முன்னே மறுமையை யுணர மாட்டேன்
மூட்டிநான் முன்னை நாளே முதல்வனே வணங்க மாட்டேன்
பாட்டினாய் போல நின்று பற்றதாம் பாவந் தன்னை
ஈட்டினேன் களைய மாட்டே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


I directed my mind in the pleasure of this world. I was incapable of understanding the next birth, before that.  Being attached to the pleasures of the next world, early in my life.  I was not capable of paying homage to the god who is the cause of all things.
Being like the Lord Siva who made me sing his praises. I accumulated sins which cling to me. I will not weed them out. see 1st verse.

Arunachala Siva.

2353
Verse 2:

கற்றிலேன் கலைகள் ஞானங் கற்றவர் தங்க ளோடும்
உற்றிலே னாத லாலே யுணர்வுக்குஞ் சேய னானேன்
பெற்றிலேன் பெருந்த டங்கட் பேதைமார் தமக்கும் பொல்லேன்
எற்றுளே னிறைவ னேநா னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.


Siva who pervades everywhere and everything!  I have not learnt the arts.  I did not even come into contact with those who studied works bearing on spiritual wisdom.
Therefore I was at a great distance from clear discernment.  I have not derived any benefit. I am an ugly sight before the ladies who have very big eyes. I have nothing in this world or the upper world to attain salvation.  see 1st verse.

Arunachala Siva.


2354
General Padigam (5):

Verse 1:

வென்றிலேன் புலன்க ளைந்தும் வென்றவர் வளாகந் தன்னுள்
சென்றிலே னாத லாலே செந்நெறி யதற்குஞ் சேயேன்
நின்றுளே துளும்பு கின்றே னீசனே னீச னேயோ
இன்றுளே னாளை யில்லே னென்செய்வான் றோன்றி னேனே.

Lord of the universe! I have not subjugated the five organs of sense.  I have not gone into the assembly of those who have subjugated them.  Therefore, I am at to great a distance from the path leading to salvation. I am agitated in my mind always.
I am a low person. I am alive today. Tomorrow I will be no more.  To what purpose was I born?

Arunachala Siva.

2355
Verse  8:

உய்த்தகா லுதயத் தும்ப ருமையவ ணடுக்கந் தீர
வைத்தகா லரக்க னோதன் வான்முடி தனக்கு நேர்ந்தான்
மொய்த்தகான் முகிழ்வெண் டிங்கண் மூர்த்தியெ னுச்சி தன்மேல்
வைத்தகால் வருந்து மென்று வாடிநா னொடுங்கி னேனே.

The leg that was directed went beyond the mountain where the sun rises, (it is poetical convention that the sun rises in the east in a mountain.)  The demon dedicated his pure crown to the foot, which was placed on him to remove the trembling of Uma. The god who has a visible form and who wears on his head a young white crescent moon which has abundant fragrance. I became weak and reduced, when I thought that the feet which were placed on my head, would feel pain.

General Padigam (4) completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... 3110