Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 2907
2311
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:52:47 AM »
Verse  29:

கரிய கண்டர்தங் கோயிலை
    வலங்கொண்டு காதலால் பெருகன்பு
புரியும் உள்ளத்தர் உள்ளணைந்
    திறைவர்தம் பூங்கழல் இணைபோற்றி
அரிய செய்கையில் அவனியில்
    வீழ்ந்தெழுந்து அலைப்புறு மனைவாழ்க்கை
சரிய வேதலைக் குத்தலை
    மாலையென் றெடுத்தனர் தமிழ்மாலை.   

As he made the sacred circuit of the shrine
Of the blue-throated Lord, great and spiraling love
Began to swell in Aaroorar's bosom; into the shrine
He moved, and adored the flower-soft feet of the Lord;
He fell down prostrate on the ground before Him
And rose up; this marked a rare act of renunciation;
At that very movement the trouble-tossed earthly life
Quit him; he hymned the Lord in decade,
Which oped thus: "Thalaikku-th-thalai maalai."

Arunachala Siva.

2312
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:50:04 AM »
Verse  28:


ஆய செய்கையின் நாள்பல
    கழிந்தபின் அரசர்கள் முதற்சேரர்
தூய மஞ்சனத் தொழிலினில்
    தொடங்கிடத் துணைவராம் வன்தொண்டர்
பாய கங்கைசூழ் நெடுஞ்சடைப்
    பரமரைப் பண்டுதாம் பிரிந்தெய்தும்
சேய நன்னெறி குறுகிடக்
    குறுகினார் திருவஞ்சைக் களந்தன்னில்.

When thus passed many a day, one day, when the Chera,
The first among the crowned kings, was having his holy bath,
His friend Van-tondar came to Tiruvanjaikkalam; his days
Of long separation which indeed formed a goodly
And distant path from the Supreme Lord whose crown
Of matted hair contains the flowing Ganga, were about to end.

Arunachala Siva.

2313
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 15, 2017, 08:46:27 AM »
Verse  27:


இன்ன தன்மையில் உதியர்கள்
    தலைவர்தாம் இடர்கெட முனைப்பாடி
மன்னர் தம்முடன் மகிழ்ந்தினி
    துறையுநாள் மலைநெடு நாட்டெங்கும்
பன்ன கம்புனை பரமர்தந்
    திருப்பதி பலவுடன் பணிந்தேத்திப்
பொன்னெ டுந்தட மூதெயில்
    மகோதையிற் புகுந்தனர் வன்தொண்டர்.   

During such days when the Prince of Thirumunaippaadi
Abode happily with the lord of the Cheras, dispelling
All (earthly) troubles, he, accompanied with the Chera king,
Adored at all the shrines in the immense stretch
Of Malai Naadu where the Lord who wears the serpent
For his jewel willingly abides; then Van-tonder came back
To Makotai girt with great walls adorned with gold.   

Arunachala Siva.2314
11.  That in which there is no expression of delusion, nor the activity of illusion, where
the seen has disappeared - be ever full of That.

12.  That in which there is no scholar or scholarship, where there is no one's own
side or opposite side, where there is no defect or non defect - be ever full of That.

13. That in which there is no distinction such as Vishnu, in which Brahman does not
exist, where there is no distinction such as Siva - be ever full of That.

14.  That in which there is no distinctions as real and unreal, where there is no state of cognition, where there is no cognition of the individual - be ever full of That.

15.  That in which there is no meditation on Sankara, where there is no supreme state, no form of comprehension - be ever full of That.

16. That in which there is nothing atomic or cosmic, no fabrication of happiness, where the world becomes naught - be ever full of That.

17.  That in which there is no cognition of the body, in which there is no inquisitiveness, in which there is no conception of the mind - be ever full of That.

18.  That in which there is no intellectual knowledge, where there is no Self full of mind, where there is no conception of desire - be ever full of That.

19.  That in which there is no repose of liberation, where there is no form of bondage,
where there is no permanent knowledge - be ever full of That.

20.  That in which there is no calculation of time, where there is no feeling of sorrow,
where there is no perception of body - be ever full of That.

contd.,

Arunachala Siva.           

2315
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 01:14:44 PM »
Verse  11:

அருஞா னம்வல்லார் அழுந்தை மறையோர்
பெருஞா னமுடைப் பெருமா னவனைத்
திருஞா னசம்பந் தனசெந் தமிழ்கள்
உருஞா னமுண்டாம் உணர்ந்தார் தமக்கே.


The God who is worshipped by the Brahmins in Azhunthai, who possess the previous spiritual wisdom rare to obtain. And who has abundant spiritual wisdom. The verses composed on him by Tiru Jnana Sambandhaṉ, in refined standard Tamizh, the knowledge of realizing the true form of Siva will come to them to its own accord.

Padigam on Tiru Azhundhur completed.

Arunachala Siva.

2316
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 01:10:37 PM »
Verse  10:

முடியார் சடையாய் முனம்நா ளிருவர்
நெடியான் மலரான் நிகழ்வா லிவர்கள்
அடிமே லறியார் அழுந்தை மறையோர்
படியால் தொழமா மடம்பற் றினையே.


You have matted locks coiled into a crown! These two persons the tall Vishnu and Brahma in the lotus flower could not find the head and feet in the distant past, by their efforts to find them. 

Arunachala Siva.

2317
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 01:06:46 PM »
Verse  9:


மணிநீள் முடியான் மலையை அரக்கன்
தணியா தெடுத்தான் உடலம் நெரித்த
அணியார் விரலாய் அழுந்தை மறையோர்
பணிமா மடம்மன் னியிருந் தனையே.


The demon who were a long crown set with precious stones. You have a beautiful toe with which you crushed the body (of that demon), when he lifted the mountain, his anger not being softened. You were permanently staying in the big Matam to which the Brahmins pay obeisance.

Arunachala Siva.

2318
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 01:01:56 PM »
Verse  8:


பெரியாய் சிறியாய் பிறையாய் மிடறு
கரியாய் கரிகா டுயர்வீ டுடையாய்
அரியாய் எளியாய் அழுந்தை மறையோர்
வெரியார் தொழமா மடம்மே வினையே.


Great one! And at the same time a small one! One who has a crescent moon!
One who has a black neck! You who have the scorched cremation-ground as your temple;  You who are difficult to attain to non-devotees; But at the same time easy of access to devotees! You stayed permanently in the big Maṭam to be worshipped by the Brahmins in Azhundhai who are afraid of birth.

Arunachala Siva.

2319
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:58:41 PM »
Verse  7:


தடுமாறு வல்லாய் தலைவா மதியம்
சுடுமாறு வல்லாய் சுடரார் சடையில்
அடுமாறு வல்லாய் அழுந்தை மறையோர்
நெடுமா நகர்கை தொழநின் றனையே.

You who are capable causing bewilderment to souls to understand you properly!
The chief! You who are capable of inflicting pain to those ladies who fall in love with you, by the crescent moon.  You who are capable of carrying a river causing damage in your brilliant matted locks! You stayed permanently in the big and long temple to be worshipped by Brahmins of Azhundhai.

Arunachala Siva.


2320
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:53:55 PM »
Verse  6:


நறவார் தலையின் நயவா வுலகில்
பிறவா தவனே பிணியில் லவனே
அறையார் கழலாய் அழுந்தை மறையோர்
மறவா தெழமா மடமன் னினையே.


Siva who feels happy in holding a skull filled with today!  [see notes on Sambandhar, Tiruk Kazhumalam, Tiruvirākane, 7]. You are not born in the earth as a human being;
You are free from diseases! You wear Kazhal which makes a sound! The brahmins in Azhundhai to wake up from sleep remembering you you stayed permanently in the great Maṭam.

Arunachala Siva.

2321
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:50:42 PM »
Verse  5:


அலையார் புனல்சூழ் அழுந்தைப் பெருமான்
நிலையார் மறியுந் நிறைவெண் மழுவும்
இலையார் படையும் மிவையேந் துசெல்வ
நிலையா வதுகொள் கெனநீ நினையே.

The great one in Azhundhai, surrounded by water full of rippling waves! The god who holds in his hands a standing young deer. A pure white battle-axe a trident of three blades. To meditate upon these is permanent wealth you make me think you keep them in your mind.

Arunachala Siva.

2322
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:47:23 PM »
Verse  4:


வானே மலையே யெனமன் னுயிரே
தானே தொழுவார் தொழுதாள் மணியே
ஆனே சிவனே அழுந்தை யவரெம்
மானே யெனமா மடமன் னினையே.The cosmic space! The mountain! My eternal life, the ruby whose feet are worshipped by worshippers. The cow! Siva! You stayed permanently in the great Maṭam to be praised by the people of Azhundhai as our master.

Arunachala Siva.

2323
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:44:16 PM »
Verse 3:

கழிகா டலனே கனலா டலினாய்
பழிபா டிலனே யவையே பயிலும்
அழிபா டிலராய் அழுந்தை மறையோர்
வழிபா டுசெய்மா மடமன் னினையே.


You dance in the cremation ground at night; You dance in the fire you have nothing to be despised without knowing defeat and practicing the learning in assemblies you stayed permanently in the big Maṭam where brahmins of Azhundhai perform worship with rituals.

Arunachala Siva.

 

2324
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:40:06 PM »
Verse  2:


கடலே றியநஞ் சமுதுண் டவனே
உடலே உயிரே உணர்வே யெழிலே
அடலே றுடையாய் அழுந்தை மறையோர்
விடலே தொழமா மடமே வினையே.

One who consumed as nectar the poison which came on the shore of the ocean!
The body! The life within it! The knowledge! The beauty! One who has a strong bull the chief! You desired the big Maṭam to be worshipped by the brahmins of Azhundhur.

Arunachala Siva.

2325
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 10:33:14 AM »
Tiru Azhundhur:

Verse  1:

தொழுமா றுவல்லார் துயர்தீ ரநினைந்
தெழுமா றுவல்லார் இசைபா டவிம்மி
அழுமா றுவல்லார் அழுந்தை மறையோர்
வழிபா டுசெய்மா மடம்மன் னினையே.


The brahmins in Azhunthur  who are capable of worshipping with joined hands,
who are able to wake up thinking of god as their suffering of birth is removed.
and who are able to weep and sob in the midst of singing, you stayed in the great Maṭam where they perform worship with rituals.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 2907