Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 2907
2296
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:39:58 AM »
Verse 44:


நின்ற வன்தொண்டர் நீரணி
    வேணியர் நிறைமலர்க் கழல்சாரச்
சென்று சேரலன் திருமணி
    வாயிலின் புறத்தினன் எனச்செப்பக்
குன்ற வில்லியார் பெரியதே
    வரைச்சென்று கொணர்கென அவரெய்தி
வென்றி வானவர்க் கருளிப்பாடு
    எனஅவர் கழல்தொழ விரைந்தெய்தி.   

Van-tondar that stood there, moved near the flower-feet
Of the Lord whose matted hair is adorned with the Ganga,
And spake thus: "The Chera king is without the beauteous
And gemmy threshold." Thereupon the Lord whose bow is
The mountain, bade the Great Deva thus: "Fetch him here."
Thus bidden, he came there and said: "The Lord
In His grace, O victorious Chera, bids you come!"
Thus told, he rushed to adore the Lord's feet.

Arunachala Siva.


2297
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:36:47 AM »
Verse 43:


அடிய னேன்பிழை பொறுத்தெனை
    யாண்டுகொண் டத்தொடக் கினைநீக்கி
முடிவி லாநெறி தருபெருங்
    கருணைஎன் தரத்ததோ எனமுன்னர்ப்
படியும் நெஞ்சொடு பன்முறை
    பணிந்தெழும் பரம்பரை யானந்த
வடிவு நின்றது போன்றுஇன்ப
    வெள்ளத்து மலர்ந்தனர் வன்தொண்டர்.   


"You have forgiven my sin; You have claimed me
As Your servitor; removing my flaw You have conferred
On me the aeviternal grace of bliss; can my smallness ever
Merit Your great mercy?" Thus he hailed the Lord,
And with an ever-obedient heart, Van-tondar fell down
Again and again in adoration and rose up reveling
In a sea of bliss whose from was like that of unending
And ever-flowing Aananda.   

Arunachala Siva.

2298
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:33:42 AM »
Verse  42:


சென்று கண்ணுதல் திருமுன்பு
    தாழ்ந்துவீழ்ந் தெழுந்துசே ணிடைவிட்ட
கன்று கோவினைக் கண்டணைந்
    ததுவெனக் காதலின் விரைந்தெய்தி
நின்று போற்றிய தனிப்பெருந்
    தொண்டரை நேரிழை வலப்பாகத்
தொன்றும் மேனியர் ஊரனே
    வந்தனை என்றனர் உலகுய்ய.   


He moved in, adored the triple-eyed Lord, fell down
Prostrate before His divine presence and rose up;
Like the young calf that had for a long time suffered
Separation, rushing toward its mother-cow, he ran and reached
The Lord, and stood hailing Him; Siva concorporate
With bejewelled Uma and is ever to Her right side,
Said: "O Ooran, you have come back having assured
The world of its deliverance!"

Arunachala Siva.

2299
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:30:50 AM »
Verse  41:


அங்கண் எய்திய திருவணுக்
      கன்திரு வாயிலின் அடற்சேரர்
தங்கள் காவலர் தடையுண்டு
    நின்றனர் தம்பிரா னருளாலே
பொங்கு மாமதம் பொழிந்தவெள்
    ளானையின் உம்பர்போற் றிடப்போந்த
நங்கள் நாவலூர்க் காவலர்
    நண்ணினார் அண்ணலார் திருமுன்பு.   


At that Tiru Anukkan Tiru Vaayil the valiant Chera king
Was stopped; our Prince of Naavaloor who came there
Riding the white tusker whence cascaded black must,
Hailed by the encircling Devas, by the grace of the Lord
Moved to the divine presence of the Great One.

Arunachala Siva.

2300
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:27:33 AM »
Verse  40:

மாசில் வெண்மைசேர் பேரொளி
    உலகெலாம் மலர்ந்திட வளர்மெய்ம்மை
ஆசி லன்பர்தம் சிந்தைபோல்
    விளங்கிய அணிகிளர் மணிவாயில்
தேசு தங்கிய யானையும்
    புரவியும் இழிந்துசே ணிடைச்செல்வார்
ஈசர் வௌள்ளிமா மலைத்தடம்
    பலகடந் தெய்தினர் மணிவாயில்.


A universal effulgence like that of the flawless Holy Ash
Burgeoned; at the ornate entrance of the mountain-- beauteous
As the mind of ever-truthful and flawless devotees--,
They descended from their respective mounts--
The radiant elephant and the horse--, and walked
A great distance; crossing many a place
In the Lord's argent mountain they arrived
At the beauteous and gem studded threshold.

Arunachala Siva.

2301
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:24:16 AM »
Verse  39:

யானை மேல்கொண்டு செல்கின்ற
    பொழுதினில் இமையவர் குழாமென்னும்
தானை முன்செலத் தானெனை
    முன்படைத் தான்எனும் தமிழ்மாலை
மான வன்தொண்டர் பாடிமுன்
    அணைந்தனர் மதிநதி பொதிவேணித்
தேன லம்புதண் கொன்றையார்
    திருமலைத் தென்திசைத் திருவாயில்.

As he rode the tusker, the army of thronging celestial lords
Marched ahead of him; hymning the garland of Tamil verse
Beginning with the words: "Thaan enai mun pataitthaan."
Glorious Van-tondar came before the sacred southern entrance
Of the Holy mountain of the Lord who in His matted hair wears
The cool and meliferous Konrai blooms.

Arunachala Siva.


2302
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 16, 2017, 08:20:27 AM »
Verse  38:


வீர யாக்கையை மேல்கொண்டு
    சென்றுபோய் வில்லவர் பெருமானைச்
சார முன்சென்று சேவகம்
    ஏற்றனர் தனித்தொண்டர் மேல்கொண்ட
வாரு மும்மதத் தருவிவெள்
    ளானைக்கு வயப்பரி முன்வைத்துச்
சேரர் வீரருஞ் சென்றனர்
    மன்றவர் திருமலைத் திசைநோக்கி.   


With heroic shookshma sariras the warriors reached
The Chera king to become again his servants;
The galloping horse marched ahead of the white tusker
That exuded the triple ichor and carried on its back
The unique servitors; thus, even thus, the heroic lord
Of the Cheras moved fast toward the direction
Of the sacred mountain of the Lord of Ambalam.

Arunachala Siva.

2303
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 15, 2017, 12:24:13 PM »
Today is Sundaram Iyer's liberation day.  Sundaram Iyer, the poorvasrama father
of Sri Bhagavan attained liberation today.

Arunachala Siva.   

2304
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 15, 2017, 12:19:40 PM »
Today is Eripatha Naynar, Guru Puja.  He is liberated on Masi month, Hastham star day.

I have already written about Eripatha Nayanar's life story. Members are requested
to go through my serial post on 63 Saiva Saints.

Arunachala Siva.     

2305
21.  That in which there is no dispassion of the individual soul, where there is no confusion of the scriptures, where I am of the Self, myself - be ever full of That.

22. That in which there is no liberation while alive, where there is no liberation of the body, where there is no proposed activity - be ever full of That.

23. That in which there is no conception of beings, wherein there is no influence of separation; wherein there is no distinction of individuals either - be ever full of That.

24.  That in which the state of bliss is Brahman, wherein the blissful state in joy,
wherein the quality of bliss is eternal - be ever full of That.

25.  That in which there is no manifestation of things, wherein there is no defeat or victory, wherein there is no narration of sentences - be ever full of That.

26.  That in which there is no branch of inquiry into the Self, wherein there is no yearning to listen, wherein there is no great bliss too - be ever full of That.

27.  That in which there is no homogeneity, wherein there is no heterogeneity, wherein there is no difference within - be ever full of That.

28.  That in which there is no terrifying hell, wherein there is no wealth of heaven,
wherein there is no realm of Brahman - be ever full of That.

29.  That in which there is no union with Vishnu, wherein there is no Mount of Kailash,
where there is no sphere of the cosmic egg - be ever full of That.

30.  That in which there is no praise, wherein there is no slander, wherein there is no
defect of equanimity  - be ever full of That.

contd.,

Arunachala Siva.     

2306
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 15, 2017, 09:52:49 AM »
Verse  11:


கழியார் பதிகா வலனைப் புகலிப்
பழியா மறைஞா னசம்பந் தனசொல்
வழிபா டிவைகொண் டடிவாழ்த் தவல்லார்
கெழியா ரிமையோ ரொடுகே டிலரே.


With the words of Jnana Sambandhaṉ who has a knowledge of Vedas, without reproach and who is a native of Pukali (Sīrkāzhi), which can be used for worship will join with the devas who do not wink.  They will not know ruin.

Padigam on Tiruk Kazhippalai concluded.

Arunachala Siva.

 

2307
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 15, 2017, 09:49:25 AM »
Verse 10:

தவர்கொண் டதொழிற் சமண்வே டரொடுந்
துவர்கொண் டனர்நுண் துகிலா டையரும்
அவர்கொண் டனவிட் டடிகள் உறையும்
உவர்கொண் டகழிப் பதியுள் குதுமே.

Along with those Jains who have an exterior appearance like people who performed sincere penance, and took upon themselves the action of people doing penance,
those who done themselves with a fine cloth soaked in yellow ochre, leaving aside their doctrines, we shall think of the supreme Lord residing in Kazhippālai having saltish water nearby.

Arunachala Siva.

2308
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 15, 2017, 09:46:11 AM »
Verse  9:

நலநா ரணன்நான் முகன்நண் ணலுறக்
கனலா னவனே கழிப்பா லையுளாய்
உனவார் கழலே தொழுதுன் னுமவர்க்
கிலதாம் வினைதான் எயிலெய் தவனே.


You assumed the form of a pillar of fire when beautiful Nāraṇaṉ (Nārāyaṇaṉ) and the four-faced one tried to search your head and feet. You are in Kazhippālai one who destroyed the forts with an arrow. Sins will disappear for those who adore, and meditate on, your long feet only.

Arunachala Siva.

2309
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 15, 2017, 09:43:22 AM »
Verse 8:


எரியார் கணையால் எயிலெய் தவனே
விரியார் தருவீழ் சடையாய் இரவிற்
கரிகா டலினாய் கழிப்பா லையுளாய்
உரிதா கிவணங் குவனுன் னடியே.

You shot arrow tipped with fire, on the forts. You have matted locks falling and spreading, on the nape. You dance in the night in the cremation ground.
you are in Kazhippālai.  I shall adore your feet only, myself having become your rightful property.

Arunachala Siva.

 

2310
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 15, 2017, 09:40:20 AM »
Verse  7:


முதிருஞ் சடையின் முடிமேல் விளங்குங்
கதிர்வெண் பிறையாய் கழிப்பா லையுளாய்
எதிர்கொள் மொழியால் இரந்தேத் துமவர்க்
கதிரும் வினையா யினஆ சறுமே.

You have a shining crescent moon of spreading rays, on the knot of the matted locks which are old. You are in Kazhippālai! For those who praise you in the second person begging for boons, all the actions which produce mental shock will perish quickly

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 2907