Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 3115
2281
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:26:28 AM »
Verse  18:

சுணங்கு முகத்துத் துணைமுலைப் பாவை சுரும்பொடுவண்
டணங்குங் குழலி யணியார் வளைக்கரங் கூப்பிநின்று
வணங்கும் பொழுதும் வருடும் பொழுதும்வண் காந்தளொண்போ
தணங்கு மரவிந்த மொக்குமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, the lady with two breasts having yellow spreading beauty spots and tresses of hair which are pecked by Surumpu and Vaṇṭu, at that time when she worships joining the hands which at that time wear beautiful bangles and at that time when she gently massages them, make the bright flower of the fertile Malabar glory, lily red or white feet distressed resembles the lotus.

Arunachala Siva.

2282
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:22:15 AM »
Verse  17:

ஓதிய ஞானமும் ஞானப் பொருளு மொலிசிறந்த
வேதியர் வேதமும் வேள்வியு மாவன விண்ணுமண்ணும்
சோதியுஞ் செஞ்சுடர் ஞாயிறு மொப்பன தூமதியோ
டாதியு மந்தமு மானவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva which are the beginning and end of all things, they are the spiritual wisdom that is obtained by study.  The substance of that wisdom.  The Vedas of the Brahmins, which are eminent by their pronunciation, and the sacrifices.  They are like the spotless moon and the sun of red rays which give light in the sky and the earth.

Arunachala Siva.

2283
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:18:46 AM »
Verse  16:

பேணித் தொழுமவர் பொன்னுல காளப் பிறங்கருளால்
ஏணிப் படிநெறி யிட்டுக் கொடுத்திமை யோர்முடிமேல்
மாணிக்க மொத்து மரகதம் போன்று வயிரமன்னி
ஆணிக் கனகமு மொக்குமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, helping those who worship him with reverence to rule the world of gold heaven by arranging the path like the rugs of a ladder, by his excellent grace. Resembling the ruby on the crowns of the celestial beings who do not wink, resembling emerald staying like diamond can be compared to gold of the finest quality.

Arunachala Siva.

2284
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:15:09 AM »
Verse  15:

மாதிர மானில மாவன வானவர் மாமுகட்டின்
மீதன மென்கழல் வெங்கச்சு வீக்கின வெந்நமனார்
தூதரை யோடத் துரப்பன துன்பறத் தொண்டுபட்டார்க்
காதர மாவன காண்கவை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu are the four quarters, mountains and the heaven.
They are on the top of the inhabitants of heaven. Tied soft anklets and a strong belt can drive away the messengers of the cruel god of death, to flee.  They are full of love to those who are his protege, to remove all sufferings.

Arunachala Siva.


2285
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:10:56 AM »
Verse  14:

வானைக் கடந்தண்டத் தப்பான் மதிப்பன மந்திரிப்பார்
ஊனைக் கழித்துய்யக் கொண்டருள் செய்வன வுத்தமர்க்கு
ஞானச் சுடராய் நடுவே யுதிப்பன நங்கையஞ்ச
ஆனை யுரித்தன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu are esteemed by persons who are on the other side of the universe, they having gone beyond heaven.  Bestow grace redeeming those who repeat the sacred formula of invocation of Siva, by causing to discard the bodies, rise as the light of spiritual wisdom in the minds of men of sterling worth.  He flayed the skin of an elephant when Uma, the lady of distinction was seized with fear on seeing that.

Arunachala Siva.

2286
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:07:22 AM »
Verse  13:

உற்றா ரிலாதார்க் குறுதுணை யாவன வோதிநன்னூல்
கற்றார் பரவப் பெருமை யுடையன காதல்செய்ய
கிற்பார் தமக்குக் கிளரொளி வானகந் தான்கொடுக்கும்
அற்றார்க் கரும்பொருள் காண்கவை யாற னடித்தலமே.

See 1st verse.  They are great companions to those who have no relations.  They
have greatness of being praised by those who have learnt good works which give spiritual knowledge, will grant Siva Lōkam of shining brightness to those who are capable of bestowing their love on him.  They are the rare wealth to those who have renounced all attachments.

Arunachala Siva.


2287
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:03:16 AM »
Verse  12:

பொலம்புண்டரீகப் புதுமலர் போல்வன போற்றியென்பார்
புலம்பும் பொழுதும் புணர்துணை யாவன பொன்னனையாள்
சிலம்புஞ் செறிபா டகமுஞ் செழுங்கிண் கிணித்திரளும்
அலம்புந் திருவடி காண்கவை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu resemble the fresh flowers of beautiful lotus.
They keep company with those who say "protect me", even when they are lonely are the holy feet in which the collection of faultless tinkling small bells, ornaments of the ankle, tight-fitting anklets and Silambu of Uma who is golden in color, make sounds.

Arunachala Siva.

2288
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:58:29 AM »
Verse 11:

மலையார் மடந்தை மனத்தன வானோர் மகுடமன்னி
நிலையா யிருப்பன நின்றோர் மதிப்பன நீணிலத்துப்
புலையாடு புன்மை தவிர்ப்பன பொன்னுல கம்மளிக்கும்
அலையார் புனற்பொன்னி சூழ்ந்தவை யாற னடித்தலமே.T

The feet of Siva in Aiyāṟu surrounded by floods of the Poṉṉi which is full of waves are always in the mind of the daughter of the mountain. They stay permanently resting on the crowns of the celestial beings, without leaving them.  Devotees who are steadfast in their piety, pay reverence to them. They remove the meanness of being born in several kinds of bodies in the extensive world.

Arunachala Siva.

2289
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:54:40 AM »
Verse  10:

நின்போ லமரர்க ணீண்முடி சாய்த்து நிமிர்த்துகுத்த
பைம்போ துழக்கிப் பவளந் தழைப்பன பாங்கறியா
என்போ லிகள்பறித் திட்ட விலையு முகையுமெல்லாம்
அம்போ தெனக்கொள்ளு மையனை யாற னடித்தலமே.

The feet of yours who are in Aiyāṟu, which accept the leaves and buds that were plucked and placed by people like me who do not know proper rules of worship.
Trampling down upon the green buds which were scattered by the immortals by covering and then holding upright their tall crowns are increasingly red like yourself.

Arunachala Siva.

2290
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:50:16 AM »
Verse  9:


பாடும் பறண்டையு மாந்தையு மார்ப்பப் பரந்துபல்பேய்
கூடி முழவக் குவிகவிழ் கொட்டக் குறுநரிகள்
நீடுங் குழல்செய்ய வைய நெளிய நிணப்பிணக்காட்
டாடுந் திருவடி காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu the singing Paṟaṇtai and the owl to roar the many ghosts that spread and gathered to beat the conceal part of the Mzhavu, turned bottom upwards.  The short foxes to howl like the sound of the long flute.  To make the earth wriggle, are the holy feet that dance in the cremation ground which has the fat of the corpses.

Arunachala Siva.

2291
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:46:22 AM »
Verse  8:


திருத்திக் கருத்தனைச் செவ்வே நிறுத்திச் செறுத்துடலை
வருத்திக் கடிமலர் வாளொடுத் தோச்சி மருங்குசென்று
விருத்திக் குழக்கவல் லோர்கட்கு விண்பட் டிகையிடுமால்
அருத்தித் தருந்தவ ரேத்துமை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāru which are praised with desire by the sages of difficult penance, fixing firmly in the right path the mind, correcting it when it deviates from that and controlling it and making the body work hard by austerities raising the sword of fragrant flowers taking them in the hands going by his side will grant as a royal charter to those who strive hard for a noble livelihood. 

Arunachala Siva.

2292
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:41:55 AM »
Verse  7:

களித்துக் கலந்ததொர் காதற் கசிவொடு காவிரிவாய்க்
குளித்துத் தொழுதுமுன் னின்றவிப் பத்தரைக் கோதில்செந்தேன்
தெளித்துச் சுவையமு தூட்டி யமரர்கள் சூழிருப்ப
அளித்துப் பெருஞ்செல்வ மாக்குமை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu united with a tenderness born out of love and with exultation, having fed these devotees with the tasteful nectar sprinkling honey without any waste product, who bathed in the Kaveri and stood in the presence of Siva granted his grace to be surrounded by the immortals, create them as great wealthy persons.

Arunachala Siva.

2293
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:37:55 AM »
Verse  6:


துன்பக் கடலிடைத் தோணித் தொழில்பூண்ட தொண்டர் தம்மை
இன்பக் கரைமுகந் தேற்றுந் திறத்தன மாற்றயலே
பொன்பட் டொழுகப் பொருந்தொளி செய்யுமப் பொய் பொருந்தா
அன்பர்க் கணியன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu have the nature of lifting and disembarking the shore of bliss the devotees who are tossed about in the ocean of sufferings, like a boat shine with their appropriate luster to make even the degree of fineness of gold to become inferior to them, they are near by to those pious people who do not show attachment towards the unreal things such as wealth, house and women.

Arunachala Siva.


2294
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:34:22 AM »
Verse  5:


எழுவா யிறுவா யிலாதன வெங்கட் பிணிதவிர்த்து
வழுவா மருத்துவ மாவன மாநர கக்குழிவாய்
விழுவா ரவர்தம்மை வீழ்ப்பன மீட்பன மிக்கவன்போ
டழுவார்க் கமுதங்கள் காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu have no beginning and end.  They are infallible remedy, having cured the cruel diseases.  They  will rescue those who fall in the depth of the big hell.  They are nectar to those who weep with intense piety.

Arunachala Siva.

2295
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:30:00 AM »
Verse 4:

இருடரு துன்பப் படல மறைப்பமெய்ஞ் ஞானமென்னும்
பொருடரு கண்ணிழந் துண்பொரு ணாடிப் புகலிழந்த
குருடருந் தம்மைப் பரவக் கொடுநர கக்குழிநின்
றருடரு கைகொடுத் தேற்றுமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, as the cataract of suffering which is the result of the ignorance that hides the true spiritual wisdom, losing the inward eye which gives the true spiritual wisdom.  Gathering food for eating, whenever the blind people who have lost their refuge, praise them, will lift them up from the cruel pit of hell by a stretching the helping hand of his grace.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 3115