Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 2976
2266
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:15:02 PM »
Verse  2:

மகரமா டுங்கொடி மன்மத வேடனை
நிகரலா காநெருப் பெழவிழித் தானிடம்
பகரவா ணித்திலம் பன்மக ரத்தொடும்
சிகரமா ளிகைதொகுந் தென்குடித் திட்டையே.

The place of one who opened his frontal eye to issue fire which has no equal, to burn Maṉmatavēl who has a flag in which the shark is waving, is Teṉkuṭittiṭṭai where in the pinnacles of storeys beautiful and brilliant pearls combine with many ornamental hangings representing Makara fish shark.

Arunachala Siva.

2267
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 01:10:17 PM »
Then Kutith tittai:

Verse 1:

முன்னைநான் மறையவை முறைமுறை குறையொடும்
தன்னதாள் தொழுதெழ நின்றவன் றன்னிடம்
மன்னுமா காவிரி வந்தடி வருடநல்
செந்நெலார் வளவயல் தென்குடித் திட்டையே.


The place of Siva who was there for the old Vēdas to worship his feet in an order, with their requests, is Teṉkuṭittiṭṭai which has fertile fields where the superior roots of paddy crops are rubbed by the waves of the great Kāviri which has perennial water.

Arunachala Siva.2268
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 10:53:36 AM »
Verse 11:


திண்ணினார் புறவணி திருமுது குன்றரை
நண்ணினான் காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொல்
எண்ணினா னீரைந்து மாலையு மியலுமாப்
பண்ணினாற் பாடுவார்க் கில்லையாம் பாவமே.

On Siva in Tirumutukuṉṟam which is made beautiful by strong forest tracts,
there will be no sins to those who sing with music according to their ability the ten garlands of verses done by meditating on Siva by Jnana Samandhan of Sirkazhi who approached Siva as refuge.

Padigam on Tiru Mutukunram completed.

Arunachala Siva.

2269
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 10:49:51 AM »
Verse  10:

மாசுமெய் தூசுகொண் டுழல்சமண் சாக்கியர்
பேசுமெய் யுளவல்ல பேணுவீர் காணுமின்
வாசமார் தருபொழில் வண்டினம் மிசைசெயத்
தேசமார் புகழ்மிகுந் திருமுது குன்றமே.


The words of the Jains who have bodies full of dirt and Buddhists who cover their bodies with Sivaram do not contain any truth.  The devotees who esteem Siva,
go and visit Tirumutukuṉṟam whose fame increases in the country, where the swarm of bees hum like music in the garden full of fragrance.

Arunachala Siva.

2270
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 09:44:55 AM »
Verse  9:


ஆடினார் கானகத் தருமறை யின்பொருள்
பாடினார் பலபுகழ்ப் பரமனா ரிணையடி
ஏடினார் மலர்மிசை யயனுமா லிருவரும்
தேடினா ரறிவொணார் திருமுது குன்றமே.


He danced in the cremation ground. He explained the meaning of the abstruse Vēdas.
The supreme god who has many kinds of fame. Tirumutukuṉṟam is the place of the god who was not possible to be found out though both Brahma who is seated on a flower with petals and Vishnu, the two feet and head.

Arunachala Siva.

2271
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 09:41:20 AM »
Verse  8:

காரினா ரமர்தருங் கயிலைநன் மலையினை
ஏரினார் முடியிரா வணனெடுத் தானிற
வாரினார் முலையொடும் மன்னினார் மருவிடம்
சீரினார் திகழ்தருந் திருமுது குன்றமே.


Rāvaṇaṉ who has beautiful crowns and who lifted the good mountain, Kailash on which clouds rest to crackle and split,  the place where Siva dwells permanently with Uma who wears on her breasts a bodice,  is Tirumutukuṉṟam which is eminent by its fame.

Arunachala Siva.2272
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 09:37:35 AM »
Verse  7:


மஞ்சர்தா மலர்கொடு வானவர் வணங்கிட
வெஞ்சொலார் வேடரோ டாடவர் விரும்பவே
அஞ்சொலா ளுமையொடும் மமர்விட மணிகலைச்
செஞ்சொலார் பயிறருந் திருமுது குன்றமே.

The strong god, the residents of heaven to pay homage to him with flowers,
to be desired by adult human males, and hunters who speak cruel words. The place where Siva remains with desire with Uma who speaks beautiful words, is Tirumutukuṉṟam where the scholars who are well-versed in beautiful arts written a language in its direct primary significance are crowded.

Arunachala Siva.

2273
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 09:34:01 AM »
Verse  6:


கானமார் கரியினீ ருரிவையார் பெரியதோர்
வானமார் மதியினோ டரவர்தா மருவிடம்
ஊனமா யினபிணி யவைகெடுத் துமையொடும்
தேனமார் பொழிலணி திருமுது குன்றமே.


Siva has a skin of an elephant that lives in the forest, wet with blood. The place where he, who has a cobra along with a crescent moon which shines in the extensive sky, is united with Uma. Destroying the diseases that cause defects, is Tirumutukuṉṟam which is made beautiful by gardens where there is plenty of honey.

Arunachala Siva.

2274
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 09:30:35 AM »
Verse  5:

கடியவா யினகுரற் களிற்றினைப் பிளிறவோர்
இடியவெங் குரலினோ டாளிசென் றிடுநெறி
வடியவாய் மழுவினன் மங்கையோ டமர்விடம்
செடியதார் புறவணி திருமுது குன்றமே.


The ways where the lions go with a cruel sound like the thunder to make the male elephants, which trumpet a fearful noise, the place of the Lord who has a battle-axe of sharp edge, and dwells with a lady, is Tirumutukuṉṟam made beautiful by the forest tract which has shrubs.

Arunachala Siva.

2275
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 09:04:54 AM »
Verse  4:

உரையினா ருறுபொரு ளாயினா னுமையொடும்
விரையினார் கொன்றைசேர் சடையினார் மேவிடம்
உரையினா ரொலியென வோங்குமுத் தாறுமெய்த்
திரையினா ரெறிபுனற் றிருமுது குன்றமே.


Siva is not only the words but also the meanings contained in those words, being united with Uma. Uma is in the form of words; Siva is in the form of their meanings The place which the Lord who wears on his matted locks fragrant Koṉṟai desires to stay, Tirumutukuṉṟam where the river, Muttāṟu, which has a sound like the sound of words, throw from its water waves from the bed of the river.


Arunachala Siva.


2276
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 08:59:53 AM »
Verse  3:

ஏறினார் விடைமிசை இமையவர் தொழவுமை
கூறனார் கொல்புலித் தோலினார் மேனிமேல்
நீறனார் நிறைபுனற் சடையனார் நிகழ்விடம்
தேறலார் பொழிலணி திருமுது குன்றமே.

The Lord rode on the bull to be worshipped by the celestial beings who do not wink,
has on his half Uma.  He has a dress of a skin of a tiger that can kill. He smears on his body sacred ash.  The place where he who has on his matted locks flood of Ganga is present, is Tirumutukuṉṟam made beautiful by gardens where there is abundant
honey.

Arunachala Siva.

2277
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 08:56:53 AM »
Verse  2:

வெறியுலாங் கொன்றையந் தாரினான் மேதகு
பொறியுலா மரவசைத் தாடியோர் புண்ணியன்
மறியுலாங் கையினான் மங்கையோ டமர்விடம்
செறியுளார் புறவணி திருமுது குன்றமே.


The Lord who wears a garland of Koṉṟai whose fragrance spreads everywhere,
who dances tying a cobra which has eminent spots and who is the embodiment of all virtuous acts, who has on his hand a young deer, the place where he dwells with desire with a lady, is Tirumutukuṉṟam which is made beautiful by dense forest tracts.

Arunachala Siva.


2278
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 04, 2017, 08:53:24 AM »
Tiru Mutu Kunram:

Verse 1:


வண்ணமா மலர்கொடு வானவர் வழிபட
அண்ணலா ராயிழை யாளொடு மமர்விடம்
விண்ணின்மா மழைபொழிந் திழியவெள் ளருவிசேர்
திண்ணிலார் புறவணி திருமுது குன்றமே.The celestial beings  worship the Lord with big flowers of colors. The place where Siva dwells with desire with a lady who wears choice ornaments, is Tiru Mutukuṉṟam which is made beautiful by the forest region in the hard earth, which has white streams descending as the clouds rain from the sky.

Arunachala Siva.


2279
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 01:57:34 PM »
Verse  11:


வரைதிரிந் திழியுநீர் வளவயற் புகலிமன்
திரைதிரிந் தெறிகடற் றிருவுசாத் தானரை
உரைதெரிந் துணருஞ்சம் பந்தனொண் தமிழ்வல்லார்
நரைதிரை யின்றியே நன்னெறி சேர்வரே.

The chief of Pukali which has fertile fields which have water which has undergone changes according to the land in which it flows, descending from the mountain,
on the god in Tiru uchattāṉam which is on the shore of the sea which dashes against the shore by the waves which are wandering those, who are capable of reciting the excellent Tamizh verses, composed by Sambandhan who realized Siva knowing the proper way to realize him, will follow the path of wisdom without old age whose signs are grey hairs and wrinkles in the skin.

Padigam on Tiru Uchattanam completed.


Arunachala Siva.

2280
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 03, 2017, 01:53:49 PM »
Verse  10:


கானமார் வாழ்க்கையான் காரமண் டேரர்சொல்
ஊனமாக் கொண்டுநீ ருரைமினுய் யவெனில்
வானமார் மதிலணி மாளிகை வளர்பொழில்
தேனமா மதியந்தோய் திருவுசாத் தானமே.

Siva dwells in the cremation ground. Disregarding the words of the black Jains and  Buddhists as faulty teachings, if you want to save yourselves, speak about Tiru Uchattanam, where the mansions which are adorned by walls of fortification which seem to reach the sky and flourishing gardens seem to come into contact with the moon which contains sweet nectar.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... 2976