Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 2972
2251
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:19:54 AM »
Verse  5:

நித்திலத் தொகைபல நிரைதரு மலரெனச்
சித்திரப் புணரிசேர்த் திடத்திகழ்ந் திருந்தவன்
மைத்திகழ் கண்டனன் மயேந்திரப் பள்ளியுட்
கைத்தல மழுவனைக் கண்டடி பணிமினே.

The Lord who is in the good Mayēntirappaḷḷi shining prominently where the different kinds of waves wash ashore many collections of pearls which resemble rows of flowers. He is the one who has a shining black neck. After seeing him who has a Mazhu, battle-axe in his hand bow to his feet.

Arunachala Siva.

2252
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:16:23 AM »
Verse  4:

வங்கமார் சேணுயர் வருகுறி யான்மிகு
சங்கமா ரொலியகில் தருபுகை கமழ்தரு
மங்கையோர் பங்கினன் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
எங்கணா யகன்றன திணையடி பணிமினே.

With the sound of conch blown to inform the safe return of ships which went to trade with distant countries when ships return it was he custom in ancient days to blow the conch, in Mayēntirappaḷḷi where the incense of Akil eagle-wood tree spreads its fragrance. The Lord who has a young lady as his half. We bow to the feet of our master.

Arunachala Siva.


2253
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:11:42 AM »
Verse  3:

கோங்கிள வேங்கையும் கொழுமலர்ப் புன்னையும்
தாங்குதேன் கொன்றையும் தகுமலர்க் குரவமு
மாங்கரும் பும்வயன் மயேந்திரப் பள்ளியுள்
ஆங்கிருந் தவன்கழ லடியிணை பணிமினே.

In Mayēntirappaḷḷi which has gardens, in which there are Kōṇku, young vēṅkai, Indian Kino tree Punnai having fertile flowers, Koṉṟai with honey, Kuravan bottle-flower-tree with beautiful flowers, mango trees and fields where sugar-canes are growing. We bow to the feet which wear anklets, of the Lord who is there.

Arunachala Siva.

2254
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:07:28 AM »
Verse  2:


கொண்டல்சேர் கோபுரங் கோலமார் மாளிகை
கண்டலுங் கைதையுங் கமலமார் வாவியும்
வண்டுலாம் பொழிலணி மயேந்திரப் பள்ளியிற்
செண்டுசேர் விடையினான் றிருந்தடி பணிமினே.


The tower on which cloud rests, mansions full of beauty,  plants of water thorn and fragrant screw-pine, tanks full of lotus flowers. In Mayentirappalli which is made beautiful by gardens where bees are wandering, the Lord who has a bull that can be trained in a place for exercises bow to his perfect feet.

Arunachala Siva.


2255
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 21, 2017, 09:02:50 AM »
Tiru Mayendirap Palli:

Verse 1:

திரைதரு பவளமும் சீர்திகழ் வயிரமும்
கரைதரு மகிலொடு கனவளை புகுதரும்
வரைவிலா லெயிலெய்த மயேந்திரப் பள்ளியுள்
அரவரை யழகனை யடியிணை பணிமினே.


The beautiful Lord in Mayēntirappaḷḷi where the coral that is brought by the waves, the precious diamond, the heavy chanks, the Akil that is washed ashore, enter. The beautiful Lord who discharged an arrow from the bow which was made of a mountain.
you bow to the feet of the beautiful Lord who has tied a serpent round his waist.

Arunachala Siva.

2256
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:18:21 PM »
Verse  11:

நீரினார் புன்சடை நிமலனுக் கிடமெனப்
பாரினார் பரவர தைப்பெரும் பாழியைச்
சீரினார் காழியுள் ஞானசம் பந்தன்செய்
ஏரினார் தமிழ்வல்லார்க் கில்லையாம் பாவமே.


About Arataipperumpāzhi which the people of this world praise as the place of the immaculate Siva who has on his ruddy matted locks, water. There will be no sins to those who can recite the beautiful Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan in famous Sirkazhi.

Padigam on Tiru Arataip Perumpazhi completed.

Arunachala Siva.

2257
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:14:46 PM »
Verse  10:


நாணிலா தசமண் சாக்கியர் நாடொறும்
ஏணிலா தம்மொழி யவ்வெழி லாயவர்
சேணுலா மும்மதில் தீயெழச் செற்றவர்
பேணுகோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva who rose in esteem though Jains and Buddhists, who had no sense of shame spoke words which have no strength of arguments. He destroyed by making fire rise in the three forts which wandered in the sky. Aratirupperumpāzhi is the temple desired by him.

Arunachala Siva.

2258
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:10:44 PM »
Verse 9:

வரியரா என்பணி மார்பினர் நீர்மல்கும்
எரியரா வுஞ்சடை மேற்பிறை யேற்றவர்
கரியமா லோடயன் காண்பரி தாகிய
பெரியர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva wears on his chest a cobra with lines, and bones. He put on a crescent moon on his matted locks, which is like fire and which is full of water. Arataipperumpāzhi is the temple of the great one whom Brahma along with black Vishnu found it difficult to have a vision of.

Arunachala Siva.


2259
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:06:55 PM »
Verse 8:


சரிவிலா வல்லரக் கன்றடந் தோடலை
நெரிவிலா ரவ்வடர்த் தார்நெறி மென்குழல்
அரிவைபா கம்அமர்ந் தாரடி யாரொடும்
பிரிவில்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva pressed completely by crushing the head and big shoulders of the strong demon who never yielded in battles hitherto.  He desired as a half a lady who has soft and curly tresses of hair. Arataipperumpāzhi is the temple in which Siva is never separated from his devotees.

Arunachala Siva.


2260
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:03:40 PM »
Verse  7:


துணையிறுத் தஞ்சுரி சங்கமர் வெண்பொடி
இணையிலேற் றையுகந் தேறுவ ரும்எரி
கணையினான் முப்புரம் செற்றவர் கையினில்
பிணையர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Causing the beautiful spiraling two conches to stay in the ear, smearing himself with the white sacred ash which he desires so,  Siva who rides on a peerless bull with joy, and who destroyed the three cities with an arrow spitting fire. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who holds in his hand a deer.


Arunachala Siva.

2261
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:59:33 AM »
Verse 6:


புற்றர வம்புலித் தோலரைக் கோவணம்
தற்றிர வின்னட மாடுவர் தாழ்தரு
சுற்றமர் பாரிடந் தொல்கொடி யின்மிசைப்
பெற்றர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Wearing tightly on the waist a cobra that lives in the anthill, a tiger's skin, and a men's loin-cloth, he will dance at night.  The army of Bhutas which bow before him will be surrounding him Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has on his ancient flag the figure of a bull.

Arunachala Siva.


2262
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:55:37 AM »
Verse  5:


மறையர்வா யின்மொழி மானொடு வெண்மழுக்
கறைகொள்சூ லம்முடைக் கையர்கா ரார்தரும்
நறைகொள்கொன் றைநயந் தார்தருஞ் சென்னிமேல்
பிறையர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

The words that come out of Sivaṉ's mouth is Vēdas. He holds in his hands a deer, a sharp battle-axe and a trident which has stains. He desired the Koṉṟai flowers which have honey, fragrance and blossom profusely in rainy season. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who placed on his head a crescent moon.

Arunachala Siva.


2263
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:51:49 AM »
Verse  4:

மண்ணர்நீ ரார்அழ லார்மலி காலினார்
விண்ணர்வே தம்விரித் தோதுவார் மெய்ப்பொருள்
பண்ணர்பா டல்உடை யாரொரு பாகமும்
பெண்ணர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva is the earth, water, fire, air which is found everywhere and the sky. He
will instruct his disciples about the true meaning of the Vēdas explaining them.
He is music itself, has the nature of singing. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has on one half completely a lady.

Arunachala Siva.


2264
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:48:32 AM »
Verse  3:


கோடல்சா லவ்வுடை யார்கொலை யானையின்
மூடல்சா லவ்வுடை யார்முளி கானிடை
ஆடல்சா லவ்வுடை யாரழ காகிய
பீடர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva has the habit of receiving alms in large quantities.  He covers himself tightly with the skin of an elephant which is capable of killing. He dances very much in the scorched cremation ground. Arataipperumpāzhi is the temple if the great and beautiful god, Siva.


Arunachala Siva.

2265
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:44:57 AM »
Verse  2:


கயலசே லகருங் கண்ணியர் நாள்தொறும்
பயலைகொள் ளப்பலி தேர்ந்துழல் பான்மையார்
இயலைவா னோர்நினைந் தோர்களுக் கெண்ணரும்
பெயரர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva who has the nature of wandering to receive alms daily while the ladies with black eyes, which are like the carp and the Karnatic carp, have their complexion turning sallow.  Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has innumerable names to count even for the celestial beings who fix their thoughts on his nature.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 2972