Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 3146
2251
Verse 3:

துன்ப மின்றித் துயரின்றி யென்றுநீர்
இன்பம் வேண்டி லிராப்பக லேத்துமின்
என்பொன் ஈச னிறைவனென் றுள்குவார்க்
கன்ப னாயிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.


Without physical sufferings and without mental sufferings, people of this world!
if you wish to live happily always praise night and day.  The gold in Aṉaikkā becomes the loving friend of those who meditate upon him as, my gold, Siva and one who pervades everywhere.

Arunachala Siva.


2252
Verse  2:

திருகு சிந்தையைத் தீர்த்துச்செம் மைசெய்து
பருகி யூறலைப் பற்றிப் பதமறிந்
துருகி நைபவர்க் கூனமொன் றின்றியே
அருகு நின்றிடும் ஆனைக்கா வண்ணலே.


Having made the mind upright removing its crookedness, knowing the proper opportunity of the experience of joy and enjoying it,  the chief in Aṉaikkā will stand near those who languish meeting in their hearts, without any deficiency.

Arunachala Siva.
 


2253
Tiru Anaikka:

Verse  1:


கோனைக் காவிக் குளிர்ந்த மனத்தராய்த்
தேனைக் காவியுண் ணார்சில தெண்ணர்கள்
ஆனைக் காவிலம் மானை யணைகிலார்
ஊனைக் காவி யுழிதர்வ ரூமரே.

Having a mind that derives comfort by carrying the chief in it,  some fools will not enjoy the sweetness of meditating upon Siva, some people who have the power of speech but do not praise god and do not worship Siva in Āṉaikkā are like dumb-mutes, they will carry the body as a burden and wander without any benefit.

Arunachala Siva.

2254
Verse  11:

அரக்க னாற்ற லழித்த அழகனைப்
பரக்கு நீர்ப்பொன்னி மன்னு பராய்த்துறை
இருக்கை மேவிய ஈசனை யேத்துமின்
பொருக்க நும்வினை போயறுங் காண்மினே.


People of the world!  Praise the beautiful Siva, who destroyed the might of the demon and the god who dwells willingly in Parāittuṟai, where the river Poṉṉi which has water that spreads every where, stays.  Your Karnas will quickly leave you and completely disappear.  You can experience this.

Padigam on Tirup Paraitturai completed.


Arunachala Siva.

2255
Verse  10:

தொண்டு பாடியுந் தூமலர் தூவியும்
இண்டை கட்டி யிணையடி யேத்தியும்
பண்ட ரங்கர் பராய்த்துறைப் பாங்கரைக்
கண்டு கொண்டடி யேனுய்ந்து போவனே.

Singing the greatness of being his devotee, scattering faultless flowers at his feet and praising his two feet, making circlet of flowers and placing it on his head, having darshan of Siva, who is by the side of Parāyttuṟai and who performs the dance of Pāṇṭaraṅkam.  I who am his servant, shall save myself.

Arunachala Siva.2256
Verse 9:

நெருப்ப ராய்நிமிர்ந் தாலொக்கு நீள்சடை
மருப்ப ராய்வளைந் தாலொக்கும் வாண்மதி
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
விருப்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.

The long matted locks of Siva resembles the fire that is filed and standing erect.
The bright crescent moon resembles the tusk that is filed and bent. The god who dwells in Tirupparāittuṟai desiring it, knows those who love him.


Arunachala Siva.


2257
Verse  8:

எட்ட விட்ட விடுமண லெக்கர்மேல்
பட்ட நுண்துளி பாயும் பராய்த்துறைச்
சிட்டன் சேவடி சென்றடை கிற்றிரேல்
விட்டு நம்வினை யுள்ளன வீடுமே.


On the mound of sand heaped high by the waves and wind,  if you approach the feet of the god well versed in Vedic lore, who is in Parāittuṟai, where the fine drops of water dashing on it are spreading, going to that shrine.  Our Karmas which are still with us will disappear, leaving us.

Arunachala Siva.2258
Verse  7:

நெருப்பி னாற்குவித் தாலொக்கு நீள்சடைப்
பருப்ப தம்மத யானை யுரித்தவன்
திருப்ப ராய்த்துறை யார்திரு மார்பின்நூல்
பொருப்ப ராவி யிழிபுனல் போன்றதே.


Siva, who has long matted locks, which appears like a heap of fire, who covered himself with the skin of a frenzied elephant resembling a mountain, the sacred thread on the chest of the god in Parāittuṟai, resembles the clear water descending, grating the hill.

Arunachala Siva.

2259
Verse  6:

நல்ல நான்மறை யோதிய நம்பனைப்
பல்லில் வெண்டலை யிற்பலி கொள்வனைத்
தில்லை யான்தென் பராய்த்துறைச் செல்வனை
வல்லை யாய்வணங் கித்தொழு வாய்மையே.

My mind!  Worship with folded hands sincerely early in life.m  Siva, who chants the four Vedas, which contain good things who receives alms in the tooth- less white skull who is in Tillai Chitrambalam and the god who is in Parāittuṟai in the south.

Arunachala Siva.

2260
Verse 5:


போது தாதொடு கொண்டு புனைந்துடன்
தாத விழ்சடைச் சங்கரன் பாதத்துள்
வாதை தீர்க்கவென் றேத்திப் பராய்த்துறைச்
சோதி யானைத் தொழுதெழுந் துய்ம்மினே.

People of the world! On the feet of Saṅkaraṉ who has matted locks, to which pollen lends its fragrance, in addition to adorning them with flowers containing pollen praising him, let you remove all distress, save yourselves by worshiping the effulgent light in Parāyttuṟai waking from sleep.

Arunachala Siva.


2261
Verse  4:

முன்பெ லாஞ்சில மோழைமை பேசுவர்
என்பெ லாம்பல பூண்டங் குழிதர்வர்
தென்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
அன்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.

Siva who desires Parāittuṟai in the south, will speak words of ridicule in the presence of many people will wander, having as ornaments all the bones.  He will know people who bestow their love on him.  He will know and grant all their requests.

Arunachala Siva.

2262
Verse  3:

பட்ட நெற்றியர் பால்மதிக் கீற்றினர்
நட்ட மாடுவர் நள்ளிரு ளேமமும்
சிட்ட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வனார்
இட்ட மாயிருப் பாரை யறிவரே.


Siva wears a plate of gold on his forehead, wears a crescent moon as white as milk, dances at night when there is dense darkness. The one who is well versed in Vedic lore,  the god in Parāittuṟai in the south will know people who cherish him with love.

Arunachala Siva.

2263
Verse  2:


மூடி னார்களி யானையின் ஈருரி
பாடி னார்மறை நான்கினோ டாறங்கம்
சேட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வரைத்
தேடிக் கொண்டடி யேன்சென்று காண்பனே.

Siva covered himself with the wet skin of an elephant which is frenzied.  He sang the four Vedas and the six Aṅgams, which have greatness.  I who am his servant shall see Siva in Parāittuṟai, in the south searching for him and approaching him.

Arunachala Siva.


2264
Tirup Paraytturai:

Verse 1:


கரப்பர் கால மடைந்தவர் தம்வினை
சுருக்கு மாறுவல் லார்கங்கை செஞ்சடைப்
பரப்பு நீர்வரு காவிரித் தென்கரைத்
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வரே.

The god who is in Tirupparāyttuṟai with desire, on the Southern bank of the Kaveri, which brings extensive floods, will cause to disappear the karmas of those who take refuge in him early in life.  He is able to reduce the river Ganga in his red matted locks.

Arunachala Siva.


2265
Verse  10:

பக்கம் பூதங்கள் பாடப் பலிகொள்வான்
மிக்க வாளரக் கன்வலி வீட்டினான்
அக்க ணிந்தவ னாவடு தண்டுறை
நக்க னென்னுமிந் நாணிலி காண்மினே.


This girl who lost her bashfulness says that Siva receives alms when the Bhutas, sing by his side  and says he destroyed the excessive strength of the cruel and proud demon Ravanan, and says he adorns himself with Chank-beads and the naked one in cool Avaṭutuṟai, ladies, please look at her.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 3146