Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 3113
2251
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:03:16 AM »
Verse  12:

பொலம்புண்டரீகப் புதுமலர் போல்வன போற்றியென்பார்
புலம்பும் பொழுதும் புணர்துணை யாவன பொன்னனையாள்
சிலம்புஞ் செறிபா டகமுஞ் செழுங்கிண் கிணித்திரளும்
அலம்புந் திருவடி காண்கவை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu resemble the fresh flowers of beautiful lotus.
They keep company with those who say "protect me", even when they are lonely are the holy feet in which the collection of faultless tinkling small bells, ornaments of the ankle, tight-fitting anklets and Silambu of Uma who is golden in color, make sounds.

Arunachala Siva.

2252
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:58:29 AM »
Verse 11:

மலையார் மடந்தை மனத்தன வானோர் மகுடமன்னி
நிலையா யிருப்பன நின்றோர் மதிப்பன நீணிலத்துப்
புலையாடு புன்மை தவிர்ப்பன பொன்னுல கம்மளிக்கும்
அலையார் புனற்பொன்னி சூழ்ந்தவை யாற னடித்தலமே.T

The feet of Siva in Aiyāṟu surrounded by floods of the Poṉṉi which is full of waves are always in the mind of the daughter of the mountain. They stay permanently resting on the crowns of the celestial beings, without leaving them.  Devotees who are steadfast in their piety, pay reverence to them. They remove the meanness of being born in several kinds of bodies in the extensive world.

Arunachala Siva.

2253
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:54:40 AM »
Verse  10:

நின்போ லமரர்க ணீண்முடி சாய்த்து நிமிர்த்துகுத்த
பைம்போ துழக்கிப் பவளந் தழைப்பன பாங்கறியா
என்போ லிகள்பறித் திட்ட விலையு முகையுமெல்லாம்
அம்போ தெனக்கொள்ளு மையனை யாற னடித்தலமே.

The feet of yours who are in Aiyāṟu, which accept the leaves and buds that were plucked and placed by people like me who do not know proper rules of worship.
Trampling down upon the green buds which were scattered by the immortals by covering and then holding upright their tall crowns are increasingly red like yourself.

Arunachala Siva.

2254
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:50:16 AM »
Verse  9:


பாடும் பறண்டையு மாந்தையு மார்ப்பப் பரந்துபல்பேய்
கூடி முழவக் குவிகவிழ் கொட்டக் குறுநரிகள்
நீடுங் குழல்செய்ய வைய நெளிய நிணப்பிணக்காட்
டாடுந் திருவடி காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu the singing Paṟaṇtai and the owl to roar the many ghosts that spread and gathered to beat the conceal part of the Mzhavu, turned bottom upwards.  The short foxes to howl like the sound of the long flute.  To make the earth wriggle, are the holy feet that dance in the cremation ground which has the fat of the corpses.

Arunachala Siva.

2255
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:46:22 AM »
Verse  8:


திருத்திக் கருத்தனைச் செவ்வே நிறுத்திச் செறுத்துடலை
வருத்திக் கடிமலர் வாளொடுத் தோச்சி மருங்குசென்று
விருத்திக் குழக்கவல் லோர்கட்கு விண்பட் டிகையிடுமால்
அருத்தித் தருந்தவ ரேத்துமை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāru which are praised with desire by the sages of difficult penance, fixing firmly in the right path the mind, correcting it when it deviates from that and controlling it and making the body work hard by austerities raising the sword of fragrant flowers taking them in the hands going by his side will grant as a royal charter to those who strive hard for a noble livelihood. 

Arunachala Siva.

2256
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:41:55 AM »
Verse  7:

களித்துக் கலந்ததொர் காதற் கசிவொடு காவிரிவாய்க்
குளித்துத் தொழுதுமுன் னின்றவிப் பத்தரைக் கோதில்செந்தேன்
தெளித்துச் சுவையமு தூட்டி யமரர்கள் சூழிருப்ப
அளித்துப் பெருஞ்செல்வ மாக்குமை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu united with a tenderness born out of love and with exultation, having fed these devotees with the tasteful nectar sprinkling honey without any waste product, who bathed in the Kaveri and stood in the presence of Siva granted his grace to be surrounded by the immortals, create them as great wealthy persons.

Arunachala Siva.

2257
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:37:55 AM »
Verse  6:


துன்பக் கடலிடைத் தோணித் தொழில்பூண்ட தொண்டர் தம்மை
இன்பக் கரைமுகந் தேற்றுந் திறத்தன மாற்றயலே
பொன்பட் டொழுகப் பொருந்தொளி செய்யுமப் பொய் பொருந்தா
அன்பர்க் கணியன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu have the nature of lifting and disembarking the shore of bliss the devotees who are tossed about in the ocean of sufferings, like a boat shine with their appropriate luster to make even the degree of fineness of gold to become inferior to them, they are near by to those pious people who do not show attachment towards the unreal things such as wealth, house and women.

Arunachala Siva.


2258
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:34:22 AM »
Verse  5:


எழுவா யிறுவா யிலாதன வெங்கட் பிணிதவிர்த்து
வழுவா மருத்துவ மாவன மாநர கக்குழிவாய்
விழுவா ரவர்தம்மை வீழ்ப்பன மீட்பன மிக்கவன்போ
டழுவார்க் கமுதங்கள் காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu have no beginning and end.  They are infallible remedy, having cured the cruel diseases.  They  will rescue those who fall in the depth of the big hell.  They are nectar to those who weep with intense piety.

Arunachala Siva.

2259
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 09:30:00 AM »
Verse 4:

இருடரு துன்பப் படல மறைப்பமெய்ஞ் ஞானமென்னும்
பொருடரு கண்ணிழந் துண்பொரு ணாடிப் புகலிழந்த
குருடருந் தம்மைப் பரவக் கொடுநர கக்குழிநின்
றருடரு கைகொடுத் தேற்றுமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, as the cataract of suffering which is the result of the ignorance that hides the true spiritual wisdom, losing the inward eye which gives the true spiritual wisdom.  Gathering food for eating, whenever the blind people who have lost their refuge, praise them, will lift them up from the cruel pit of hell by a stretching the helping hand of his grace.

Arunachala Siva.2260
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 08:27:42 AM »
Verse  3:

மணிநிற மொப்பன பொன்னிற மன்னின மின்னியல்வாய்
கணிநிற மன்ன கயிலைப் பொருப்பன காதல்செய்யத்
துணிவன சீலத்த ராகித் தொடர்ந்து விடாததொண்டர்க்
கணியன சேயன தேவர்க்கை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu are comparable to the color of the ruby, have permanently the color of gold, have the color of the flowers of the east Indian Kino tree, which have the nature of the lightning. They are in the mountain, Kailash, make people resolute in their minds to love they.  They are near to the devotees who have good conduct and do not leave worshiping them, always in the morning, noon, evening, and midnight. And at the same time are remote to Devas.

Arunachala Siva.


2261
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 08:22:31 AM »
Verse  2:


இழித்தன வேழேழ் பிறப்பு மறுத்தன வென்மனத்தே
பொழித்தன போரெழிற் கூற்றை யுதைத்தன போற்றவர்க்காய்க்
கிழித்தன தக்கன் கிளரொளி வேள்வியைக் கீழமுன்சென்
றழித்தன வாறங்க மானவை யாற னடித்தலமே.

The feet of  Siva in Aiyāṟu, which are the six Aṅkam-s of the Vedas, cut at the root of the seven births being born in seven kinds of births, which are spoken in degraded manner, by sages, showered joy in my mind, kicked the god of death who rose in battle, on behalf of the one who worshiped him.  Devastated the sacrifice which had shining fire, and performed by Dakshan, and destroyed the sacrifice going to the place of performance to tear into pieces, long ago.

Arunachala Siva.

2262
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 08:16:39 AM »
Tiru Aiyaru:  (2)


Verse  1:


சிந்திப் பரியன சிந்திப் பவர்க்குச் சிறந்துசெந்தேன்
முந்திப் பொழிவன முத்தி கொடுப்பன மொய்த்திருண்டு
பந்தித்து நின்ற பழவினை தீர்ப்பன பாம்புசுற்றி
அந்திப் பிறையணிந் தாடுமை யாற னடித்தலமே.

Coiled by a cobra wearing the crescent moon, that rises in the evening, the feet of Siva in Aiyāṟu who dances, are difficult to meditate upon though they are such, they shower the honey in good condition abundantly, appearing before them who succeed in meditating upon them, overcoming all obstacles.  Honey is the bliss granted by Siva in this life granted liberation from bondage will do away with the accumulated karmas which are with the soul crowded, dark in color and binding it.

Arunachala Siva.

2263
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: February 06, 2018, 04:15:10 PM »
Revival

Upahar:

Begin again the song, some graceful day;
cry to the gods of water, wind and fire.
Set out once more, beloved, on your way.

Dark elements within, around, above,
move on; your burning wound, your deepest loss,
Shines of an unimaginable love.

The ancient gift of heartbreak, hold it dear;
nothing we are, to nothing we return,
yet, secret of joy:  we are forever Here

All passes as a dream, nothing can stay.
Lay gently at His feet your true desire.
Set out once more, beloved, on your way.

***

Arunachala Siva.   

2264
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: February 06, 2018, 04:08:25 PM »
The Middle Way:

Rahul Lama:

Taming the mind  is like taming a mad bull.
If you loosen it's rope too much,
the bull may wander off far away.
If you tighten the rope too much,
it may suffocate.

The Source knows us better
than we know ourselves,
Generally It keeps working in us.

***
Arunachala Siva.

2265
General topics / Re: Poems from Mountain Path -
« on: February 06, 2018, 04:02:58 PM »
I'm Lost in You

Suresh Kailash:

** of the m
I was running, all the time,
Chasing shadows, all my life,
Building castles, in the air,
With no way of getting there.

Trying to get out of the maze of my mind,
At every twist and turn, I was running blind,
Traded my days for nights,
All was darkness, no end in sight.

Struggling in the net of my illusion,
Bitten by sharks of my delusion,
Searching fir a strand of hope,
But seeing a snake in the rope.

Then you came along and said, 'Be Still'.
I saw your eyes and drank my fill,
Now there is nothing more for me to do,
Ramana, I'm lost in you.

***
Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... 3113