Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 3147
2236
Tiru  Neyttanam:

Verse 1:


கொல்லி யான்குளிர் தூங்குகுற் றாலத்தான்
புல்லி யார்புரம் மூன்றெரி செய்தவன்
நெல்லி யானிலை யானநெய்த் தானனைச்
சொல்லி மெய்தொழு வார்சுடர் வாணரே.

Siva in the Kolli hill, who is in Kutṟālam of intense cold, burnt the three cities of the low demons, who is in Nellikka, those who worship Siva in permanent Neyttāṉam uttering his names sincerely, will receive illumination of the mind.

Arunachala Siva.

2237
Verse 11:

வாழ்ந்த வன்வலி வாளரக் கன்றனை
ஆழ்ந்து போயல றவ்விர லூன்றினான்
சூழ்ந்த பாரிடஞ் சோற்றுத் துறையர்க்குத்
தாழ்ந்து நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind! Siva fixed his toe to make the demon, who lived to be praised by the world, and who was very strong and had a sword, to roar by sinking very low, under the mountain. You do service only to Siva in Chōtṟuttuṟai, surrounded by Bhutas, being submissive to him in thought, word and deed.

Padigam on Tiruch Chotrutturai completed.

Arunachala Siva.

2238
Verse  10:

மிண்ட ரோடு விரவியும் வீறிலாக்
குண்டர் தம்மைக் கழிந்துய்யப் போந்துநீ
தொண்டு செய்தென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்கே
உண்டு நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.

Ignorant mind! Fixing with ignorant strong people, coming to Siva, slipping away from the low Jains, who do not possess any distinctive excellence, eating to do service to Siva, only in Chōtṟuttuṟai, you do service to him always.


Arunachala Siva.

2239
Verse  9:

அல்லி யானர வைந்தலை நாகணைப்
பள்ளி யானறி யாத பரிசெலாம்
சொல்லி நீயென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்கே
புல்லி நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind!  Brahma, who is seated in the inner petals of the lotus flower, and Vishnu, who has the cobra with five hoods as his bed, could not see him.   You say his nature which they could not know.  Do service always only to Siva in Chōtṟuttuṟai, in a suitable manner.

Arunachala Siva.


2240
Verse  8:


பெற்ற மேறிலென் பேய்படை யாகிலென்
புற்றி லாடர வேயது பூணிலென்
சுற்றி நீயென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்கே
பற்றி நீபணி செய்மட நெஞ்சமே. 


Ignorant mind!  What does it matter, if Siva rides on a bull? 
What does it matter if ghosts are his army, what does it matter if he wears as ornaments dancing cobras that live in ant-hills?  Do not think these as low things not befitting his greatness. You do service only to Siva in Chōtṟuttuṟai, being stead-fast in your devotion by going round him from left to right.

Arunachala Siva.


2241
Verse 7:

ஆணி போலநீ ஆற்ற வலியைகாண்
ஏணி போலிழிந் தேறியு மேங்கியும்
தோணி யாகிய சோற்றுத் துறையர்க்கே
பூணி யாய்ப்பணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind!  Though you suffer like the ladder, which is helpful to climb up and descend down, being stationery in a place, and though you are very strong as an iron nail, you do service working like a bull always to Siva in Chōtṟuttuṟai who is like a boat to redeem people from the ocean of birth.

Arunachala Siva.

2242
Verse  6:


பொங்கி நின்றெழுந் தகடல் நஞ்சினைப்
பங்கி உண்டதோர் தெய்வமுண் டோசொலாய்
தொங்கி நீயென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்குத்
தங்கி நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind! Tell me, is there any deity that consumed the poison that rose angrily in the ocean snatching it from the ocean.  Do service to sticking to the right path, being submissive always to Siva in Chōtṟuttuṟai.

Arunachala Siva.

2243
Verse  5:

ஆட்டி னாயடி யேன்வினை யாயின
ஓட்டி னாயொரு காதி லிலங்குவெண்
தோட்டி னாயென்று சோற்றுத் துறையர்க்கே
நீட்டி நீபணி செய்மட நெஞ்சமே.


Ignorant mind!  Saying that you tossed me hither and thither, you drove all my Karmas  and you wear a white woman's ear-ring on one ear.  Do service to Siva only in Chōtṟuttuṟai saying his famous acts at length.

Arunachala Siva.

2244
Verse  4:

ஆதியா னண்ட வாணர்க் கருள்நல்கு
நீதி யானென்றும் நின்மல னேயென்றும்
சோதி யானென்றுஞ் சோற்றுத் துறையர்க்கே
வாதி யாய்ப்பணி செய்மட நெஞ்சமே.

The primordial Siva, praising him as having the nature of bestowing his grace to those who live in heaven, the spotless god and as the effulgent light, do service only to Siva in Chotṟuttuṟai without indulging in fruitless discussions.

Arunachala Siva.

2245
Verse 3:

ஒட்டி நின்ற உடலுறு நோய்வினை
கட்டி நின்ற கழிந்தவை போயறத்
தொட்டு நின்றுமச் சோற்றுத் துறையர்க்கே
பட்டி யாப்பணி செய்மட நெஞ்சமே.

See 2nd verse. The diseases that are united with the body and the Karmas that bind the soul to leave you and become destroyed, do service as an irredeemable slave, to that famous Siva in Chōtṟuttuṟai touching his feet by your mind, thinking of his feet in your mind. 

Arunachala Siva.

2246
General topics / Re: Sri Rama and Sri Ramana Maharshi
« on: March 25, 2018, 04:44:43 PM »
Today is Punarvasu day in the month of Chaitra, the star on which Sri Rama was
born.  Sri Bhagavan also was born on the Punarvasu star day in the month of Dhanus.

Today the Asramam is celebrating Punarvasu star day and also Sri Rama's birth day.

I am giving a few verses of Murugnar under the title of Punarsu Vannam:

   
Now I am  giving two beautiful verses from Sri Ramana Sannidhi Murai, Tirupadam kaNda thiRan: The benefit of seeing the divine feet of Sri Bhagavan:

Seeing the Sacred Feet:


406.

Lord whose star is Ardhra, Master of Vedas,
Who brought as bright experience to my heart
The truth the Ancient taught, he made me
His own out of sheer kindness. This
Quick, mercurial magic, this transforming
Glory manifest in broad daylight, I witnessed!

(Tamizh original starts as -  Adiraiyin naLanai anubhavama vedanta....)

410.

I know and I, beside myself,
Bowed low, and worshipped what I saw;
The Plane of Siva, which is Pure
Blissful Awareness sweet to taste,
The Guru's Plane, which with the wealth
Of Self enriches all beholders,
The all transcending Hill of radiance
Beyond the reach of human speech, I witnessed !

(Tamizh verse starts as - parisevakum pahara voNNap paramjyoti parup padhathai...)

411.

The highest heaven of pure Awareness
From which there is no return,
The rare beatitude extolled
By the ultimate sacred word as far
Beyond thought or rich of dark, deluded
Mind, Kaivalya grand, the state
Of Brahman, this, even this I witnessed!

(Tamizh verse starts as - tirumbudhal illatha param dhama oLich chiRparamAha....)

****

Arunachala Siva.       
         
 

2247
Verse  2:

முத்தி யாக வொருதவஞ் செய்திலை
அத்தி யாலடி யார்க்கொன் றளித்திலை
தொத்து நின்றலர் சோற்றுத் துறையர்க்கே
பத்தி யாய்ப்பணி செய்மட நெஞ்சமே.

Ignorant mind! You have not done even a little of penance to attain salvation.
You have not given to Siva's devotees anything with love.  Do service at least hereafter with piety only to Siva in Chōtṟutuṟai, where in the gardens bunches of flowers blossom in all seasons.

Arunachala Siva.

2248
Tiruch Chotrutturai:

Verse  1:

கொல்லை யேற்றினர் கோளர வத்தினர்
தில்லைச் சிற்றம் பலத்துறை செல்வனார்
தொல்லை யூழியர் சோற்றுத் துறையர்க்கே
வல்லை யாய்ப்பணி செய்மட நெஞ்சமே.

Ignorant mind  Siva, who has a bull that lives in the forest region, he has a cobra which is capable of killing. He is the god who dwells in Chitrambalam, Tillai, who has seen many eons, do service to Siva himself in Chōtṟuttuṟai, possessing the capacity to do it.

Arunachala Siva.

2249
Verse  10:


துடித்த தோள்வலி வாளரக் கன்தனைப்
பிடித்த கைஞ்ஞெரிந் துற்றன கண்ணெலாம்
பொடிக்க வூன்றிய பூந்துருத் திந்நகர்ப்
படிகொள் சேவடிக் கீழ்நா மிருப்பதே.


The hands of the demon, famous in sword-fight and strength of his shoulders which were agitating to do some mischief and which held the mountain, we stay under the lotus-red feet, which were set on this earth, and were fixed firmly to make all the eyes to shed tears in drops. 

Padigam on Tirup  Punturutti completed.


Arunachala Siva.

2250
Verse  9:


செதுக றாமனத் தார்புறங் கூறினும்
கொதுக றாக்கண்ணி னோன்பிகள் கூறினும்
பொதுவி னாயகன் பூந்துருத் திந்நகர்க்
கதிபன் சேவடிக் கீழ்நா மிருப்பதே.


Though people from whose minds evil thoughts never leave, indulge in back biting.
and though the ascetics from whose eyes secretion does not stop and on which mosquitoes settle, may try to slander the master of the five dancing-halls, (The five dancing halls are 1 Tiru Valankadu 2 Tillai Chitramparam 3 Madurai 4 Tirunelvēli 5 Kutralam.) we stay under the lotus-red feet of the Lord of the city of Pūnturutti.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 3147