Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 3113
2236
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:49:03 AM »
Verse  7:

அட்டது காலனை யாய்ந்தது வேதமா றங்கமன்று
சுட்டது காமனைக் கண்ணத னாலே தொடர்ந்தெரியக்
கட்டவை மூன்று மெரித்த பிரான்கண்டி யூரிருந்த
குட்டமுன் வேதப் படையனை யாமண்டர் கூறுவதே.


Siva killed the god of death. He made research into Vedas and six Ankams in the distant past.  He burnt Manmatha, with his frontal eye to be burning continuously.
The master who burnt the three forts that were built.  We and the Devas speak about Siva in Kaṇṭiyūr, who has a weapon of Vedas which is as vast as the ocean.

Arunachala Siva.

2237
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:44:06 AM »
Verse  6:


போர்ப்பனை யானை யுரித்த பிரான்பொறி வாயரவம்
சேர்ப்பது வானத் திரைகடல் சூழுல கம்மிதனைக்
காப்பது காரண மாகக் கொண் டான்கண்டி யூரிருந்த
கூர்ப்புடை யொள்வாண் மழுவனை யாமண்டர் கூறுவதே.


The master who flayed an elephant, which has a trunk of the Palmyra tree, and which is used in warfare. He tied the cobra, which has spots in order to protect. The world which is surrounded by the ocean whose roaring noise reaches the sky, we and Devas speak about the god who is in Kaṇṭiyūr, and who has a sharp and very bright battle-axe.

Arunachala Siva.
 

2238
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:37:36 AM »
Verse 5:


பற்றியொ ரானை யுரித்தபி ரான்பவ ளத்திரள்போல்
முற்று மணிந்ததொர் நீறுடை யான்முன்ன மேகொடுத்த
கற்றங் குடையவன் றானறி யான்கண்டி யூரிருந்த
குற்றமில் வேத முடையானை யாமண்டர் கூறுவதே.


The master who flayed on elephant catching hold of it,  he has holy ash over the whole of the body which is red like coral.  He has a dress soaked in red ochre which was given to him in ages gone by.  Even, he does not know when he got it.
The celestial beings talk about Siva, who revealed the defect-less Vedas and who is in Kaṇṭiyur.

Arunachala Siva.

2239
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 10:32:45 AM »
Verse 4:

முடியின்முற் றாததொன் றில்லையெல் லாமுடன் றானுடையான்
கொடியுமுற் றவ்விடை யேறியோர் கூற்றொரு பாலுடையான்
கடியமுற் றவ்வினை நோய்களை வான்கண்டி யூரிருந்தான்
அடியுமுற் றார்தொண்ட ரில்லைகண் டீரண்ட வானவரே.


There is nothing that cannot be accomplished if one tries. Siva has everything within himself. Riding on a bull which is drawn on the flag also, he has Uma, on one half.
He will weed out completely the irresistible karmas, and diseases. His devotees reached the feet of Siva who is in Kaṇṭiyūr. The celestial beings dwelling in heaven do not have that good fortune.

Arunachala Siva.

2240
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 08:18:04 AM »
Verse  3:


பண்டங் கறுத்ததோர் கையுடை யான்படைத் தான்றலையை
உண்டங் கறுத்தது மூரொடு நாடவை தானறியும்
கண்டங் கறுத்த மிடறுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
தொண்டர் பிரானைக்கண் டீரண்ட வாணர் தொழுகின்றதே.

Siva cut off the hand of the Fire god in the distant past at the sacrifice of Dakshan.
There is a story of his having cut off the head of the creator. Village and countries know these.  He has a black neck!  The residents of heaven worship the master of devotees in Kaṇtiyūr.

Arunachala Siva.

2241
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 08, 2018, 08:13:40 AM »
Verse  2:


வான மதியமும் வாளர வும்புன லோடுசடைத்
தான மதுவென வைத்துழல் வான்றழல் போலுருவன்
கான மறியொன்று கையுடை யான்கண்டி யூரிருந்த
ஊனமில் வேத முடையனை நாமடி யுள்குவதே.


Siva wanders, placing at their place in his matted locks, the moon that is in the "sky", the cruel cobra and the water of Ganga. He has a form as bright as fire. He has on his hand a deer that lives in the forest, we esteem the feet of the god who has Vedas without any defect, and who is in Kaṇṭiyūr.

Arunachala Siva.

2242
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:45:22 AM »
Tiruk Kantiyur Veerasthanam:

Verse  1:

வானவர் தானவர் வைகன் மலர்கொணர்ந் திட்டிறைஞ்சித்
தானவர் மால்பிர மன்னறி யாத தகைமையினான்
ஆனவ னாதிபு ராணனன் றோடிய பன்றியெய்த
கானவ னைக்கண்டி யூரண்ட வாணர் தொழுகின்றதே.

Worshiping daily Siva, by placing flowers which the celestial beings and people of this world who are famous by their munificence, with flowers brought by them, Siva who has the greatness of not being known to demons, Vishnu and Brahma, one who has a bull, the very old primordial one, what a wonder the inhabitants of heaven worship in Kaṇtiyūr, the hunter who spot an arrow at the pig which ran to kill Arjuna, in the distant past!

Arunachala Siva.


2243
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:35:49 AM »
Verse 20:


வலியான் றலைபத்தும் வாய்விட்டலற வரையடர்த்து
மெலியா வலியுடைக் கூற்றை யுதைத்துவிண் ணோர்கண்முன்னே
பலிசேர் படுகடைப் பார்த்துப்பன் னாளும் பலரிகழ
அலியா நிலைநிற்கு மையனை யாற னடித்தலமே.


Having pressed down under the mountain, the ten heads of the strong one, Ravanan, crying  raising his voice, and kicking the god of death who had strength that never decreased in the presence of the inhabitants of heaven. To be ridiculed by many for many days, by going to the entrance of houses expecting the gift of alms, will stand in a state which is not suited to manliness.  (From the previous verse in which the search by Vishnu and Brahma is hinted and from this verse in which Ravanan is mentioned all the twenty verses should be taken as one Padigam. This is found as one Padigam only in the edition of Madurai Jnana Sambandha Pillai.)

Padigam (twenty verse Padigam) on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva. 

2244
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:31:33 AM »
Verse  19:

சுழலார் துயர்வெயிற் சுட்டிடும் போதடித் தொண்டர்துன்னும்
நிழலா வனவென்றும் நீங்காப் பிறவி  நிலைகெடுத்துக்
கழலா வினைகள் கழற்றுவ கால வனங்கடந்த
அழலா ரொளியன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


They are the shade which is approached by the servants of his feet, when the sunlight of sufferings which are revolving round them, scorches them. They extricate the karmas which do not slip off, by destroying the state of birth which never leaves the souls.  They have the brightness of fire which burnt the forest of time.  (The idea is god transcends time.) 

Arunachala Siva.

2245
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:26:28 AM »
Verse  18:

சுணங்கு முகத்துத் துணைமுலைப் பாவை சுரும்பொடுவண்
டணங்குங் குழலி யணியார் வளைக்கரங் கூப்பிநின்று
வணங்கும் பொழுதும் வருடும் பொழுதும்வண் காந்தளொண்போ
தணங்கு மரவிந்த மொக்குமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, the lady with two breasts having yellow spreading beauty spots and tresses of hair which are pecked by Surumpu and Vaṇṭu, at that time when she worships joining the hands which at that time wear beautiful bangles and at that time when she gently massages them, make the bright flower of the fertile Malabar glory, lily red or white feet distressed resembles the lotus.

Arunachala Siva.

2246
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:22:15 AM »
Verse  17:

ஓதிய ஞானமும் ஞானப் பொருளு மொலிசிறந்த
வேதியர் வேதமும் வேள்வியு மாவன விண்ணுமண்ணும்
சோதியுஞ் செஞ்சுடர் ஞாயிறு மொப்பன தூமதியோ
டாதியு மந்தமு மானவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva which are the beginning and end of all things, they are the spiritual wisdom that is obtained by study.  The substance of that wisdom.  The Vedas of the Brahmins, which are eminent by their pronunciation, and the sacrifices.  They are like the spotless moon and the sun of red rays which give light in the sky and the earth.

Arunachala Siva.

2247
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:18:46 AM »
Verse  16:

பேணித் தொழுமவர் பொன்னுல காளப் பிறங்கருளால்
ஏணிப் படிநெறி யிட்டுக் கொடுத்திமை யோர்முடிமேல்
மாணிக்க மொத்து மரகதம் போன்று வயிரமன்னி
ஆணிக் கனகமு மொக்குமை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu, helping those who worship him with reverence to rule the world of gold heaven by arranging the path like the rugs of a ladder, by his excellent grace. Resembling the ruby on the crowns of the celestial beings who do not wink, resembling emerald staying like diamond can be compared to gold of the finest quality.

Arunachala Siva.

2248
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:15:09 AM »
Verse  15:

மாதிர மானில மாவன வானவர் மாமுகட்டின்
மீதன மென்கழல் வெங்கச்சு வீக்கின வெந்நமனார்
தூதரை யோடத் துரப்பன துன்பறத் தொண்டுபட்டார்க்
காதர மாவன காண்கவை யாற னடித்தலமே.

The feet of Siva in Aiyāṟu are the four quarters, mountains and the heaven.
They are on the top of the inhabitants of heaven. Tied soft anklets and a strong belt can drive away the messengers of the cruel god of death, to flee.  They are full of love to those who are his protege, to remove all sufferings.

Arunachala Siva.


2249
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:10:56 AM »
Verse  14:

வானைக் கடந்தண்டத் தப்பான் மதிப்பன மந்திரிப்பார்
ஊனைக் கழித்துய்யக் கொண்டருள் செய்வன வுத்தமர்க்கு
ஞானச் சுடராய் நடுவே யுதிப்பன நங்கையஞ்ச
ஆனை யுரித்தன காண்கவை யாற னடித்தலமே.


The feet of Siva in Aiyāṟu are esteemed by persons who are on the other side of the universe, they having gone beyond heaven.  Bestow grace redeeming those who repeat the sacred formula of invocation of Siva, by causing to discard the bodies, rise as the light of spiritual wisdom in the minds of men of sterling worth.  He flayed the skin of an elephant when Uma, the lady of distinction was seized with fear on seeing that.

Arunachala Siva.

2250
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 07, 2018, 10:07:22 AM »
Verse  13:

உற்றா ரிலாதார்க் குறுதுணை யாவன வோதிநன்னூல்
கற்றார் பரவப் பெருமை யுடையன காதல்செய்ய
கிற்பார் தமக்குக் கிளரொளி வானகந் தான்கொடுக்கும்
அற்றார்க் கரும்பொருள் காண்கவை யாற னடித்தலமே.

See 1st verse.  They are great companions to those who have no relations.  They
have greatness of being praised by those who have learnt good works which give spiritual knowledge, will grant Siva Lōkam of shining brightness to those who are capable of bestowing their love on him.  They are the rare wealth to those who have renounced all attachments.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... 3113