Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 3115
2176
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:35:40 PM »
Verse 4:

பழிவழி யோடிய பாவிப் பறிதலைக் குண்டர் தங்கள்
மொழிவழி யோடி முடிவேன் முடியாமைக் காத்துக்கொண்டாய்
கழிவழி யோத முலவு கடனாகைக் காரோணவென்
வழிவழி யாளாகும் வண்ண மருளெங்கள் வானவனே.

You protected from being damned, me who was about to be damned, as I followed the words of the cruel and low people - Jains, who pluck the hairs on their head, following reproachful ways.  Siva in Nākaikkārōṇam on the shore of the sea where the floods of the back-water move about, what is the procedure to become your hereditary slave?
our Lord!  Grant me that. Devotees take pride in becoming hereditary slaves of Siva.

Arunachala Siva.

2177
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:28:52 PM »
Verse  3:


தூமென் மலர்க்கணை கோத்துத்தீ வேள்வி தொழிற்படுத்த
காமன் பொடிபடக் காய்ந்த கடனாகைக் காரோணநின்
நாமம் பரவி நமச்சிவாய வென்னும் மஞ்செழுத்தும்
சாமன் றுரைக்கத் தருதிகண் டாயெங்கள் சங்கரனே.

Fixing the pure and soft flowers as arrows in the bow of the sugar-cane,
putting into use the fire, the Lord in Nākaikkārōṇam who destroyed with the frontal eye Manmatha to become ash!  Praising your names, grant your grace to utter the five letters of Namasivāya, on the day when I die.  O our Lord who does good to devotees!

Arunachala Siva.

2178
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:23:29 PM »
Verse 2:

கற்றார் பயில்கட னாகைக்கா ரோணத்தெங் கண்ணுதலே
விற்றாங் கியகரம் வேனெடுங் கண்ணி வியன்கரமே
நற்றா ணெடுஞ்சிலை நாண்வலித் தகர நின்கரமே
செற்றார் புரஞ்செற்ற சேவக மென்னைகொல் செப்புமினே.

Our Siva, who has a frontal eye and who dwells in Nākaikkārōṇam on the sea-shore, where scholars are crowded!  The hand that held the bow is the big hand of Uma, who has long eyes comparable to spear!  It was your hand that drew the string of the long bow which had strong ends.  To which hand does the valor of destroying the cities of the enemies belong?

Arunachala Siva.

2179
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:37:25 AM »
Tiru Nakaik Karonam:  (Nagapattinam.)

Verse  1:

வடிவுடை மாமலை மங்கைபங் காகங்கை வார்சடையாய்
கடிகமழ்சோலை சுலவு கடனாகைக் காரோணனே
பிடிமதவாரணம் பேணுந் துரகநிற் கப்பெரிய
இடிகுரல் வெள்ளெரு தேறுமி தென்னைகொ லெம்மிறையே.


Siva, who has as one half the beautiful daughter of the great mountain!  -one who arrested the speed of the Ganga in your long matted locks, Siva in Nāgaikkārōṇam on the sea-shore, surrounded by gardens that spread fragrance!  When the female elephant, male elephant having must, attractive horse remain to be used as your vehicles, our master! what is the reason for riding on a big white bull which bellows like thunder?

Arunachala Siva.

2180
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:30:05 AM »
Verse  10:


சங்கொலிப் பித்திடு மின்சிறு காலைத் தடவழலில்
குங்குலி யப்புகைக் கூட்டென்றுங் காட்டி யிருபதுதோள்
அங்குலம் வைத்தவன் செங்குரு திப்புன லோடவஞ்ஞான்
றங்குலி வைத்தா னடித்தா மரையென்னை யாண்டனவே.

Devotees!  Cause conch to be blown in the early morning, always offering the mixture of incense of Koṅkaṇi resin in the fire kept in a kind of Earthern grate, the lotus feet of Siva who fixed the big toe on that day to cause the red blood to flow like a stream when Ravanana placed Kailash, on his twenty shoulders which were as strong as a round stone, admitted me into his grace.  (Nami Nandi has been praised by Sabnandhan, also in his Tēvāram for the shrine Kōḷili.)

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

2181
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:28:24 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

2182
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:26:54 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

2183
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:25:09 AM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

2184
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:20:43 AM »
Verse  6:

கொடிகொள் விதானங் கவரி பறைசங்கங் கைவிளக்கோ
டிடிவில் பெருஞ்செல்வ மெய்துவ ரெய்தியு மூனமில்லா
அடிகளு மாரூ ரகத்தின ராயினு மந்தவளப்
பொடிகொண் டணிவார்க் கிருளொக்கும் நந்தி புறப்படிலே.


People will get great wealth which knows no destruction, along with small portable lamp, conch, drums, yak-tail, canopy and flags, though they get all these.
Though the flawless god too is within Arūr, if Nampi Nandi is out of Ārūr, it will be darkness to the devotees who smear beautiful white sacred ash. As if Nampi Nandi does not perform the service of lighting lamps in Tiruvārūr, it will appear dark.

Arunachala Siva.

2185
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:11:45 AM »
Verse  5:

கரும்பு பிடித்தவர் காயப்பட் டாரங்கொர் கோடலியால்
இரும்பு பிடித்தவ ரின்புறப் பட்டா ரிவர்கணிற்க
அரும்பவிழ் தண்பொழில் சூழணி யாரூ ரமர்ந்தபெம்மான்
விரும்பு மனத்தினை யாதென்று நானுன்னை வேண்டுவதே.


Manmatha who holds a bow of sugar-cane was burnt, Saṇṭeesa Nāyaṉār, who held an axe made of iron and cut his father's leg was honored by Siva.  He was made the master of devotees.  And the Lord gave him the remains of the offerings, his dress, flowers that he wore and the position of Saṇṭeēsaṉ.  When these two are standing examples of sincere devotion and want to devotion,  God who is pleased to dwell in Ārūr, which has cool gardens where buds unfold their petals.  God who desires a devout mind!  Between the two things, sugar-cane and

Arunachala Siva.

2186
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:06:22 AM »
Verse  4:

துடிக்கின்ற பாம்பரை யார்த்துத் துளங்கா மதியணிந்து
முடித்தொண்ட ராகிமுனிவர் பணிசெய்வ தேயுமன்றிப்
பொடிக்கொண்டு பூசிப் புகுந்தொண்டர் பாதம் பொறுத்த பொற்பால்
அடித்தொண்ட னந்தியென் பானுள னாரூ  ரமுதினுக்கே.

Having tied in the waist a cobra which is trembling, and having worn a unperturbed crescent moon on the head, becoming devotees who are as important as the crown.
(The first two lines indicate sages who have the same form as Siva Sārūpam in addition to sages doing service to Siva.)  With the elegance with which, he bore the feet of the devotees, who enter into Tiruvārūr, smearing themselves with the holy ash.
for the nectar in Ārūr, there is one who has the famous name of Nandi who is a slave to the feet of Siva   

Arunachala Siva.2187
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:00:15 AM »
Verse 3:

பூம்படி மக்கலம் பொற்படி மக்கல மென்றிவற்றால்
ஆம்படி மக்கல மாகிலு மாரூ ரினிதமர்ந்தார்
தாம்படி மக்கலம் வேண்டுவ ரேற்றமிழ் மாலைகளால்
நாம்படி மக்கலஞ் செய்து தொழுதும் மடநெஞ்சமே.


My ignorant mind!  Though offerings to great person may be made of flowers and gold,  though mirror may be made of flowers and gold and substituted in the place of a mirror made of glass is another [possible] meaning.  If Siva who dwells pleased with Ārūr, desires mirror or ornament, we shall worship him making Paṭimakkalam of garlands of Tamizh verses.

Arunachala Siva.

2188
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 08:53:34 AM »
Verse  2:


ஆராய்ந் தடித்தொண்ட ராணிப்பொ னாரூ ரகத்தடக்கிப்
பாரூர் பரிப்பத்தம் பங்குனி யுத்திரம் பாற்படுத்தான்
நாரூர் நறுமலர் நாத னடித்தொண்டன் நம்பிநந்தி
நீராற் றிருவிளக் கிட்டமை நீணா டறியுமன்றே.


The touch-needle of gold of the finest quality among the devotees to the feet of god,
provided comfortable places in the festival of Paṅguṉi Uttaram, to support all the people of the world containing them within Ārūr itself, having sought comfortable places.  (Nambi Nandi who is devoted to the feet of Siva, and who wears a garland of fragrant lotus flowers strung in a plantain fiber).  The garland of lotus flowers belongs as of right to Brahmins.   Does not the wide world well know that he lit lamps with water?  (This incident is told in detail in Periya Purāṇam, Naminandi Adigaḷ Nāyaṉār puram, 27 Panguṉi Uttaram and Mārkazhi Tiruvādirai are two important festivals in Tiruvārūr.) 

Arunachala Siva.

2189
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 15, 2018, 10:15:13 AM »
Tiru Arur: (2)

Verse 1:

வேம்பினைப் பேசி விடக்கினை யோம்பி வினைபெருக்கித்
தூம்பினைத் தூர்த்தங்கோர் சுற்றந் துணையென் றிருத்திர் தொண்டீர்
ஆம்பலம் பூம்பொய்கை யாரூ ரமர்ந்தா னடிநிழற்கீழ்ச்
சாம்பலைப் பூசிச் சலமின்றித் தொண்டுபட் டுய்ம்மின்களே.


People who are slaves to worldly and sensual pleasure!  Speaking words, which people do not like, like the margosa leaves, etc.  nourishing the body made of flesh,
closing up the stomach,  you feel complacent thinking that your relations are your companions.  Under the shade of the feet of Siva, who dwelt with desire in Ārūr, which has natural tanks in which white lily is growing, smearing yourself with holy ash,
without deception being stead-fast in your devotions, contemplate on Siva. (without wavering, is another meaning.)  save yourselves by becoming his devotees!

Arunachala Siva.

2190
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 15, 2018, 10:10:20 AM »
Verse 10:


குற்ற முடைய வமணர் திறமது கையகன்றிட்
டுற்ற கருமஞ்செய் துய்யப்போந் தேனுக்கு முண்டுகொலோ
மற்பொலி தோளா னிராவணன் றன்வலி வாட்டுவித்த
பொற்கழ லானடித் தொண்டர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியமே.

The religious merit of becoming slaves to the devotees to the feet of Siva, who wears golden anklets and who had by his toe, destroyed the strength of Ravanan, whose shoulders were eminent by wrestling. Having separated myself from the faulty doctrines of Jains, is it available to me also who came leaving them to save myself by performing useful actions?

Padigam on Tiru Arur Tiru Moolasthanam completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 3115