Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 2976
2161
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:16:49 PM »
Verse  9:

ஆட்சி யாலல ரானொடு மாலுமாய்த்
தாட்சி யாலறி யாது தளர்ந்தனர்
காட்சி யாலறி யான்கழிப் பாலையை
மாட்சி யாற்றொழு வார்வினை மாயுமே.

The one seated in the flower and Vishnu, who, on account of their pride that they were creator and protector, became enfeebled as they could not know the Lord as even those powers were not their own. He could not be realized by worldly knowledge and knowledge of the soul. The sins of those who worship Kazhippālai having lost their eye, will perish.

Arunachala Siva.


2162
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:13:11 PM »
Verse  8:

இலங்கை மன்னனை யீரைந் திரட்டிதோள்
துலங்க வூன்றிய தூமழு வாளினார்
கலங்கள் வந்துல வுங்கழிப் பாலையை
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே.


The one who has a pure weapon of Mazhu and pressed his leg to make the twenty shoulders of the King of Lanka to quiver the sins of people who go round Kazhippālai, where ships come and move, will perish. (From the description in the 3rd line we learn that Kazhippālai was a sea port.)

Arunachala Siva.

2163
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:09:31 PM »
Verse 7:


மண்ணி னார்மலி செல்வமும் வானமும்
எண்ணி நீரினி தேத்துமின் பாகமும்
பெண்ணி னார்பிறை நெற்றியொ டுற்றமுக்
கண்ணி னாருறை யுங்கழிப் பாலையே.

You praise God pondering over all the abundant wealth of this world and the wealth of the celestial world.  Both cannot give everlasting happiness, that is their defect.  He has on one half a lady. You praise Kazhippālai where the god who has the third eye in his forehead, resides.

Arunachala Siva.

2164
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:03:57 PM »
Verse  6:


துள்ளு மான்மறி யங்கையி லேந்தியூர்
கொள்வ னாரிடு வெண்டலை யிற்பலி
கள்வ னாருறை யுங்கழிப் பாலையை
உள்ளு வார்வினை யாயின வோயுமே.

Holding in his palm a young one of a deer which is jumping.  He receives in a white skull the alms given by the people of the village.  All the sins of those who meditate upon Kazhippālai where the thief resides, will come to an end will diminish.

Arunachala Siva.

2165
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 03:00:36 PM »
Verse  5:


ஏரி னாருல கத்திமை யோரொடும்
பாரி னாருட னேபர வப்படுங்
காரி னார்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
சீரி னார்கழ லேசிந்தை செய்ம்மினே.

The one whose fame is praised by the people of this world as well as the Devas of the other world which is superior by its beauty.  The one who is famous and resides in Kazhippālai surrounded by gardens on which clouds settle.  You think about his feet only.

Arunachala Siva.

2166
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 02:57:27 PM »
Verse  4:

பண்ண லம்பட வண்டறை கொன்றையின்
தண்ண லங்க லுகந்த தலைவனார்
கண்ண லங்கவ ருங்கழிப் பாலையுள்
அண்ண லெங்கட வுள்ளவன் அல்லனே.

The master who felt happy in having a garland of Koṉṟai on which bees him to produce the sweetness of melody. The chief who is in Kazhippālai which captivates the eyes by its fertility.  Is he not our god?

Arunachala Siva.


2167
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 02:54:25 PM »
Verse  3:


கொடிகொ ளேற்றினர் கூற்றை யுதைத்தனர்
பொடிகொண் மார்பினிற் பூண்டதொ ராமையர்
கடிகொள் பூம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையுள்
அடிகள் செய்வன வார்க்கறி வொண்ணுமே.

He has a bull in his banner. He kicked the god of death.  He has as an ornament the shell of a tortoise in his chest smeared with ashes. The actions of the Lord in Kazhippālai, surrounded by fragment gardens, who can understand properly those actions.

Arunachala Siva.


2168
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 02:51:10 PM »
Verse  2:


வானி லங்க விளங்கு மிளம்பிறை
தான லங்க லுகந்த தலைவனார்
கானி லங்க வருங்கழிப் பாலையார்
மான லம்மட நோக்குடை யாளொடே.

The chief who rejoiced to wear the young crescent moon, which shines to add luster to the sky, as a garland with a lady of artless looks like those of the beautiful looks of the deer, he is in Kazhippālai where fragrance is spreading profusely.

Arunachala Siva.


2169
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:27:57 AM »
Tiruk Kazhippaalai:

Verse  1:


வெந்த குங்கி லியப்புகை விம்மவே
கந்த நின்றுல வுங்கழிப் பாலையார்
அந்த மும்மள வும்மறி யாததோர்
சந்த மாலவர் மேவிய சாந்தமே.


As the smoke of the burning Koṅkaṇi resin to increase every where, the Lord in Kazhippālai where the fragrance is permanent and moving, the state of his composure desired by him is of such a nature that his end and measure cannot be known by anybody.

Arunachala Siva.

2170
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:23:31 AM »
Verse  11:


கானல் வந்துல வுங்கடற் காழியுள்
ஈன மில்லி யிணையடி யேத்திடும்
ஞான சம்பந்தன் சொல்லிய நற்றமிழ்
மான மாக்கும் மகிழ்ந்துரை செய்யவே.


The good verses composed by Jnana Sambandhan, who praised the twin feet of the god having no meanness and dwelling in Sirkazhi, where the sea moves about in the sea-shore gardens, if one recites them with joy it will make him great.

Padigam on Sirkazhi completed.

Arunachala Siva.


2171
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:19:48 AM »
Verse  10:


உருவ நீத்தவர் தாமு முறுதுவர்
தருவ லாடையி னாருந் தகவிலர்
கருமம் வேண்டுதி ரேற்கடற் காழியுள்
ஒருவன் சேவடி யேஅடைந் துய்ம்மினே.


Those who have discarded dress on their bodies Jains, and those who dress in a robe of fast myrtle dye of golden color are people who have no impartiality or wisdom.
People of this world!  If you want to do the proper thing, save yourselves by taking refuge in the red feet of the peerless god who is in Sirkazhi proximate to the sea.

Arunachala Siva.

2172
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:16:22 AM »
Verse  9:

காலன் தன்னுயிர் வீட்டு கழலடி
மாலு நான்முகன் றானும் வனப்புற
ஓல மிட்டுமுன் றேடி யுணர்கிலாச்
சீலங் கொண்டவ னூர்திகழ் காழியே.


Vishnu and the four faced god (Brahma) called for succor and searched for the feet in the distant past, which removed the life of the god of death, to make themselves graceful, and could not find them.  The place of the god of good nature is prosperous Sirkazhi.

Arunachala Siva.


2173
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:12:16 AM »
Verse  8:


எடுத்த வல்லரக் கன்முடி தோளிற
அடர்த்து கந்தருள் செய்தவர் காழியுட்
கொடித்த யங்குநற் கோயிலு ளின்புற
இடத்து மாதொடு தாமு மிருப்பரே.


In the good temple where the flags are shining in Sirkazhi, the god after pressing the strong demon, who lifted the mountain to crush his heads, was pleased to grant his grace. He is seated himself with the lady on his left half for the devotees to derive happiness.

Arunachala Siva.

2174
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:09:02 AM »
Verse  7:

பற்று மானு மழுவு மழகுற
முற்று மூர்திரிந் துபலி முன்னுவர்
கற்ற மாநன் மறையவர் காழியுட்
பெற்ற மேற துகந்தார் பெருமையே.

When the deer and the battle-axe which the god holds look beautiful.  He will think of receiving alms wandering throughout the villages. These are the greatness of the god who was pleased to ride on the bull in Sirkazhi, where the good and great Brahmins who have learnt the Vedas live.

Arunachala Siva.2175
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 09, 2017, 11:05:54 AM »
Verse  6:

பெண்ணொர் கூறினர் பேயுட னாடுவர்
பண்ணு மேத்திசை பாடிய வேடத்தர்
கண்ணு மூன்றுடை யார்கடற் காழியுள்
அண்ண லாய வடிகள் சரிதையே.

God who has as his half a lady will dance along with goblins. The god who disguised himself and sang the seven notes praised by the world and musical compositions.
This is the conduct of the eminent deity in Sirkazhi, proximate to the sea, who has three eyes.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 2976