Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 3115
2161
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 08:52:54 AM »
Verse  2:


பைங்காற் றவளை பறைகொட்டப் பாசிலை நீர்ப்படுகர்
அங்காற் குவளைமே லாவி யுயிர்ப்ப வருகுலவும்
செங்காற் குருகிவை சேருஞ் செறிகெடி லக்கரைத்தே
வெங்காற் குருசிலை வீர னருள்வைத்த வீரட்டமே.


The Vīraṭṭam on which Siva, who has bright bow with cruel ends, was gracious enough to dwell there. The frog with green legs to make a sound like that of the drum.
The tanks with water and green leaves to waft the fragrance of the blue Nelunbo flowers with beautiful stems.  It is on the bank of the Keṭilam full of water where the swans with red legs, which are moving to and fro near that place, reach those flowers.

Arunachala Siva.
2162
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 01:04:33 PM »
Tiru Adigai Veerasthanam:


Verse  1:

மாசிலொள் வாள்போன் மறியு மணிநீர்த் திரைத்தொகுதி
ஊசலை யாடியங் கொண்சிறை யன்ன முறங்கலுற்றால்
பாசறை நீலம் பருகிய வண்டுபண் பாடல்கண்டு
வீசுங் கெடில வடகரைத் தேயெந்தை வீரட்டமே.

Having played in the swing of the collection of water which has gems in it and rolls up and down like the bright sword, which has no blemish, if the swan with bright feathers goes to sleep, hearing humming of the bees, which drank the honey in the blue Nelumbo flowers which has green leaf, resembling music, Vīraṭṭam of our father is on the North bank Ketilam which gives gems found in it, liberally.

Arunachala Siva.2163
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:59:14 PM »
Verse  9:

கருந்தடங் கண்ணியுந் தானுங் கடனாகைக் காரோணத்தான்
இருந்த திருமலை யென்றிறைஞ் சாதன் றெடுக்கலுற்றான்
பெருந்தலை பத்து மிருபது தோளும் பிதிர்ந்தலற
இருந்தரு ளிச்செய்த தேமற்றுச் செய்தில னெம்மிறையே.


Without paying respect to the mountain on which the Lord in Nākaikkārōṇam on the sea-shore, was seated along with the lady who had black and long eyes,  our master simply sat to make the big heads and twenty shoulders of the demon who lifted the mountain, to be reduced to powder,  he did not do anything else!

Padigam on Tiru NakaikKaronam completed.

Arunachala Siva.

2164
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:55:09 PM »
Verse  8:


வங்க மலிகட னாகைக்கா ரோணத்தெம் வானவனே
எங்கள் பெருமானொர் விண்ணப்ப முண்டது கேட்டருளீர்
கங்கை சடையுட் கரந்தாயக் கள்ளத்தை மெள்ளவுமை
நங்கை யறியிற்பொல் லாதுகண் டாயெங்க ணாயகனே.


Our god in Nākaikkārōṇam on the shore of the sea which is full of ships!
Our master!  There is one respectful representation to you; please condescend to listen to that.  You concealed Ganga in your matted locks!  If Uma, the lady of distinction comes to know of the deception, evil will come out of it. 

Arunachala Siva.

2165
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:51:47 PM »
Verse  7:

சீர்மலி செல்வம் பெரிது டையசெம்பொன் மாமலையே
கார்மலி சோலை சுலவு கடனாகைக் காரோணனே
வார்மலி மென்முலை யார்பலி வந்திடச் சென்றிரந்து
ஊர்மலி பிச்சைகொ டுண்பது மாதிமை யோவுரையே.

Siva, who is like a mountain of pure gold which has abundant wealth which is the cause of prosperity!  Lord in Nākaikkārōṇam, on the sea-shore surrounded by gardens on which many clouds rest.  Is it propriety for you to eat receiving alms which you get in villages going there begging it, when ladies who wear bodices on their breasts come out of their houses and place it into the begging bowl: please tell me. 

Arunachala Siva.

2166
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:43:55 PM »
Verse  6:

பனைபுரை கைம்மத யானை யுரித்த பரஞ்சுடரே
கனைகடல் சூழ்தரு நாகைக்கா ரோணத்தெங் கண்ணுதலே
மனைதுறந் தல்லுணா வல்லமண் குண்டர் மயக்க நீக்கி
எனைநினைந் தாட்கொண்டாய்க் கென்னினி யான்செயுமிச்சைகளே.

Supreme being, the light divine, which flayed an elephant having must and a trunk resembling the Palmyra tree! Our Siva, who has a frontal eye, who is in Nākaikkārōṇam surrounded by roaring sea!  Removing the confusing words of the low and strong Jains, who do not eat at night, having renounced their wives, to you who admitted me as your slave remembering me specially, what are the returns that I can do out of my will?

Arunachala Siva.2167
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:40:13 PM »
Verse  5:


செந்துவர் வாய்க்கருங் கண்ணிணை வெண்ணகைத் தேன்மொழியார்
வந்து வலஞ்செய்து மாநட மாட மலிந்த செல்வக்
கந்த மலிபொழில் சூழ்கட னாகைக்கா ரோணமென்றும்
சிந்தை செய்வாரைப் பிரியா திருக்குந் திருமங்கையே.

Ladies who speak words as sweet as honey, have white teeth, two black eyes, and lips like the red coral.  Those who meditate on Nākaikkārōṇam, on the shore of the sea, and which is surrounded by gardens of increasing fragrance, and flourishing wealth, when they come to the temple, and going from left to right perform the great dance.
the goddess of eternal bliss will be with them without leaving them. 

Arunachala Siva.

2168
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:35:40 PM »
Verse 4:

பழிவழி யோடிய பாவிப் பறிதலைக் குண்டர் தங்கள்
மொழிவழி யோடி முடிவேன் முடியாமைக் காத்துக்கொண்டாய்
கழிவழி யோத முலவு கடனாகைக் காரோணவென்
வழிவழி யாளாகும் வண்ண மருளெங்கள் வானவனே.

You protected from being damned, me who was about to be damned, as I followed the words of the cruel and low people - Jains, who pluck the hairs on their head, following reproachful ways.  Siva in Nākaikkārōṇam on the shore of the sea where the floods of the back-water move about, what is the procedure to become your hereditary slave?
our Lord!  Grant me that. Devotees take pride in becoming hereditary slaves of Siva.

Arunachala Siva.

2169
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:28:52 PM »
Verse  3:


தூமென் மலர்க்கணை கோத்துத்தீ வேள்வி தொழிற்படுத்த
காமன் பொடிபடக் காய்ந்த கடனாகைக் காரோணநின்
நாமம் பரவி நமச்சிவாய வென்னும் மஞ்செழுத்தும்
சாமன் றுரைக்கத் தருதிகண் டாயெங்கள் சங்கரனே.

Fixing the pure and soft flowers as arrows in the bow of the sugar-cane,
putting into use the fire, the Lord in Nākaikkārōṇam who destroyed with the frontal eye Manmatha to become ash!  Praising your names, grant your grace to utter the five letters of Namasivāya, on the day when I die.  O our Lord who does good to devotees!

Arunachala Siva.

2170
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 17, 2018, 12:23:29 PM »
Verse 2:

கற்றார் பயில்கட னாகைக்கா ரோணத்தெங் கண்ணுதலே
விற்றாங் கியகரம் வேனெடுங் கண்ணி வியன்கரமே
நற்றா ணெடுஞ்சிலை நாண்வலித் தகர நின்கரமே
செற்றார் புரஞ்செற்ற சேவக மென்னைகொல் செப்புமினே.

Our Siva, who has a frontal eye and who dwells in Nākaikkārōṇam on the sea-shore, where scholars are crowded!  The hand that held the bow is the big hand of Uma, who has long eyes comparable to spear!  It was your hand that drew the string of the long bow which had strong ends.  To which hand does the valor of destroying the cities of the enemies belong?

Arunachala Siva.

2171
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:37:25 AM »
Tiru Nakaik Karonam:  (Nagapattinam.)

Verse  1:

வடிவுடை மாமலை மங்கைபங் காகங்கை வார்சடையாய்
கடிகமழ்சோலை சுலவு கடனாகைக் காரோணனே
பிடிமதவாரணம் பேணுந் துரகநிற் கப்பெரிய
இடிகுரல் வெள்ளெரு தேறுமி தென்னைகொ லெம்மிறையே.


Siva, who has as one half the beautiful daughter of the great mountain!  -one who arrested the speed of the Ganga in your long matted locks, Siva in Nāgaikkārōṇam on the sea-shore, surrounded by gardens that spread fragrance!  When the female elephant, male elephant having must, attractive horse remain to be used as your vehicles, our master! what is the reason for riding on a big white bull which bellows like thunder?

Arunachala Siva.

2172
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:30:05 AM »
Verse  10:


சங்கொலிப் பித்திடு மின்சிறு காலைத் தடவழலில்
குங்குலி யப்புகைக் கூட்டென்றுங் காட்டி யிருபதுதோள்
அங்குலம் வைத்தவன் செங்குரு திப்புன லோடவஞ்ஞான்
றங்குலி வைத்தா னடித்தா மரையென்னை யாண்டனவே.

Devotees!  Cause conch to be blown in the early morning, always offering the mixture of incense of Koṅkaṇi resin in the fire kept in a kind of Earthern grate, the lotus feet of Siva who fixed the big toe on that day to cause the red blood to flow like a stream when Ravanana placed Kailash, on his twenty shoulders which were as strong as a round stone, admitted me into his grace.  (Nami Nandi has been praised by Sabnandhan, also in his Tēvāram for the shrine Kōḷili.)

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

2173
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:28:24 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

2174
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:26:54 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

2175
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 16, 2018, 09:25:09 AM »
Verse  7:

Not available.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 [145] 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 3115