Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 3090
2146
Verse  4:


காறிடு விடத்தை யுண்ட கண்டரெண் டோளர் போலும்
தூறிடு சுடலை தன்னிற் சுண்ணவெண் ணீற்றர் போலும்
கூறிடு முருவர் போலுங் குளிர்பொழிற் பழனை மேய
ஆறிடு சடையர் போலு மாலங்காட் டடிக ளாரே.


See 1st verse.  He has eight shoulders;  he has a neck in which there is the poison of irritation in the tongue which he consumed, smears the fine powder of white sacred ash that is found in the burning ground which has shrubbery.  He has a form which is one half a lady.  He has matted locks in which he places the river, Ganga and dwells with desire in Pazhanai which has cool gardens.

Arunachala Siva.

2147
Verse  3:


கண்ணினாற் காம வேளைக் கனலெழ விழிப்பர் போலும்
எண்ணிலார் புரங்கண் மூன்று மெரியுணச் சிரிப்பர் போலும்
பண்ணினார் முழவ மோவாப் பைம்பொழிற் பழனை மேய
அண்ணலா ரெம்மை யாளு மாலங்காட் டடிக ளாரே.

Siva opened his frontal eye for the fire to rise and consume Kamavel, cupid will laugh;
for the fire to consume all the three forts of the enemies.  The god who is the Pazhanai, which has verdant gardens and where Muzhavam does not cease from being played to the accompaniment of melody-types.  He is the god in Alankadu, who admits us as his slave.

Arunachala Siva.


2148
Verse  2:


செந்தழ லுருவர் போலுஞ் சினவிடை யுடையர் போலும்
வெந்தவெண் ணீறு கொண்டு மெய்க்கணிந் திடுவர் போலும்
மந்தமாம் பொழிற்ப ழனை மல்கிய வள்ளல் போலும்
அந்தமி லடிகள் போலு மாலங்காட் டடிக ளாரே.


See 1st verse.  He has a form resembling red fire, has an angry bull. He
smears on his body the well-burnt white sacred ash. He is the flourishing god of unbounded liberality who is in Pazhanai, which has garden in which there is gentle southern wind.  He is the god without death.

Arunachala Siva.

2149
Tiru Alankatu:

Verse  1:

வெள்ளநீர்ச் சடையர் போலும் விரும்புவார்க் கெளியர் போலும்
உள்ளுளே யுருகி நின்றங் குகப்பவர்க் கன்பர் போலும்
கள்ளமே வினைக ளெல்லாங் கரிசறுத் திடுவர் போலும்
அள்ளலம் பழனை மேய வாலங்காட் டடிக ளாரே.

The god in Ālaṅkāṭu adjoining Pazhanai, full of mire has on his matted locks, water which is in the form of floods.  He is easy of approach to those who desire him.
He is the friend to those who rejoice, the recesses of their hearts melting.
will remove all deceitful acts without the slightest trace of them to remain with the devotees.  (This word in this and the following verses the particle of comparison is used as a mere expletive without any comparison.)

Arunachala Siva.2150
Verse  10:

விரைதரு கருமென் கூந்தல் விளங்கிழை வேலொண் கண்ணாள்
வெருவர விலங்கைக் கோமான் விலங்கலை யெடுத்த ஞான்று
பருவரை யனைய தோளு முடிகளும் பாறி வீழத்
திருவிர லூன்றி னானே திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

The lady with bright eyes like the Spear, who wears shining jewels and has fragrant, black and soft tresses of hair, to be frightened.  On that day when the King of Lanka lifted the mountain, god who fixed firmly the holy toe to make the shoulders which were like huge mountains and heads, to fall down scattered! O Lord Siva in Tiruk Konteeswaram please save me.

Padigam on Tiruk Konteeswaram completed.

Arunachala Siva.


2151
Verse  9:

பாலனாய்க் கழிந்த நாளும் பனிமலர்க் கோதை மார்தம்
மேலனாய்க் கழிந்த நாளு மெலிவொடு மூப்பு வந்து
கோலனாய்க் கழிந்தநாளுங் குறிக்கோளி லாதுகெட்டேன்
சேலுலாம் பழனவேலித் திருக்கொண்டீச் சரத்துளானே.

In the days that have elapsed as a youth, in the days that elapsed living with ladies who adorn themselves with cool flowers and in the days, when old age sets in with weakness, to walk with a stick, I ruined myself without any aim to reach you.
Siva in Tiruk Konteeswaram which is surrounded by tanks in which Sēl roam about.

Arunachala Siva.2152
Verse  8:

பொய்ம்மறித் தியற்றி வைத்துப் புலால்கமழ் பண்டம் பெய்து
பைம்மறித் தியற்றி யன்ன பாங்கிலாக் குரம்பை நின்று
கைம்மறித் தனைய வாவி கழியும்போ தறிய மாட்டேன்
செந்நெறிச் செலவு காணேன் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

Placing things that give an offensive odor of flesh and having committed all falsehood and detained them without going out, leaving the body which has no good and looks ugly, if inside is turned outside like a bag.  If the seamy is made visible I could not know you when the life which is like a thing which is disapproved with waving of the open hand. I do not see treading the right path. Siva in Tiruk Konteswaram, please save me.

Arunachala Siva.

2153
Verse  7:

சாணிரு மடங்கு நீண்ட சழக்குடைப் பதிக்கு நாதர்
வாணிக ரைவர் தொண்ணூற் றறுவரு மயக்கஞ் செய்து
பேணிய பதியி னின்று பெயரும்போ தறிய மாட்டேன்
சேணுயர் மாட நீடு திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.


Siva in Tiruk Konteeswaram, where tall storeys of the temple rise high into the sky!
The master of the body, the abode of wickedness, which is eight spans in length.
The five senses and the Tattvams  thirty-six and Tattvavikan, sixty in number which are like merchants, I am incapable of knowing the exact time when they will leave their abode in which they dwelt with desire, at that time I could not remember you.
As the merchants amass money, the ninety six also pile up evil acts, pretending to do good.

Arunachala Siva.

2154
Verse  6:

ஊனுலா முடைகொ ளாக்கை யுடைகல மாவ தென்றும்
மானுலா மழைக்க ணார்தம் வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி
நானெலா மினைய கால நண்ணிலே னெண்ண மில்லேன்
தேனுலாம் பொழில்கள் சூழ்ந்த திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

Siva in Tiruk Konteeswaram,  surrounded by gardens in which there is honey!
Thinking of the body with stench, major portion of which is flesh, as a ship that has the risk of being wrecked in the middle of the ocean, and thinking as real the life led with ladies with cool eyes and looks like the deer,  I did not approach you all these years.  I had no idea about the purpose of my life.

Arunachala Siva.


2155
Verse  5:

பொக்கமாய் நின்ற பொல்லாப் புழுமிடை முடைகொ ளாக்கை
தொக்குநின் றைவர் தொண்ணூற் றறுவருந் துயக்க மெய்த
மிக்குநின் றிவர்கள் செய்யும் வேதனைக் கலந்து போனேன்
செக்கரே திகழு மேனித் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.


Siva in Tiruk Konteeswaram, who has a body shining like the evening sky!
And staying combing in the body with bad odor which is full of worms and which is unreal, I suffered much due to the pain inflicted on me in an increasing measure by these, the five senses and the Tattvam thirty-six in number, and those connected with those Tattvas, sixty in number.

Arunachala Siva.


2156
Verse  4:


கூட்டமா யைவர் வந்து கொடுந்தொழிற் குணத்த ராகி
ஆட்டுவார்க் காற்ற கில்லே னாடர வசைத்த கோவே
காட்டிடை யரங்க மாக வாடிய கடவு ளேயோ
சேட்டிரும் பழன வேலித் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

The King who tied a dancing cobra in the waist!  Oh god, who danced in the cremation-ground using it as a stage! Siva in Tiruk Konteeswaram, which is surrounded on all sides by big tanks of excellence!  I have no strength to stand against the five senses which have the nature of cruel acts and come in a group to me and toss me in many ways.

Arunachala Siva.

2157
Verse  3:

கால்கொடுத் தெலும்பு மூட்டிக் கதிர்நரம் பாக்கை யார்த்துத்
தோலுடுத் துதிர மட்டித் தொகுமயிர் மேய்ந்த கூரை
ஓலெடுத் துழைஞர் கூடி யொளிப்பதற் கஞ்சு கின்றேன்
சேலுடைப் பழனஞ் சூழ்ந்த திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.


Siva who is in Tiruk Konteeswaram surrounded by tanks having Sēl fish! Supported by two legs, fixing the bones, binding the body with the ropes of shining nerves,
covering it with a skin, having poured blood into it, the life is born. I am afraid of people around me, crying and burying the hut which has been covered with plenty of hair as a thatched roof when I am dead. Therefore grant me that way in which there will no recurrence of this sad state. 

Arunachala Siva.

2158
Verse  2:


தொண்டனேன் பிறந்து வாளா தொல்வினைக் குழியில் வீழ்ந்து
பிண்டமே சுமந்து நைந்து பேர்வதோர் வழியுங் காணேன்
அண்டனே யண்ட வாணா வறிவனே யஞ்ச லென்னாய்
தெண்டிரைப் பழனஞ் சூழ்ந்த திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

The god!  The one who dwells inside the worlds and outside them!  He who has the form of pure knowledge!  The one who has the capacity to know all things. The god is one who dwells in Tiruk Konteeswaram,  surrounded by tanks having clear waves!
I, your slave, having born in this world without any good to me and having fallen into the pit of karmas that follow me from time immemorial. And having carried the body which is a mass of flesh, having become worn out, I do not know any way of escape from this. See 1st verse.

Arunachala Siva.


2159
Tiruk Konteeswaram:

Verse  1:

வரைகிலேன் புலன்க ளைந்தும் வரைகிலாப் பிறவி மாயப்
புரையிலே யடங்கி நின்று புறப்படும் வழியுங் காணேன்
அரையிலே மிளிரு நாகத் தண்ணலே யஞ்ச லென்னாய்
திரையுலாம் பழன வேலித் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

I have not restrained the desires of the five senses.  Being caught in the hollow of deceptive births which are limitless, I do not see any way of escape from that.
The god, Siva, who has tied a shining cobra in the waist! and the god who is Tiruk Konteeswaram,  which has a boundary of tanks in which waves are moving hither and thither comfort me by saying, "Do not be afraid!"

Arunachala Siva.
2160
Verse  10:


வின்மையாற் புரங்கண் மூன்றும் வெந்தழல் விரித்தார் போலும்
தன்மையா லமரர் தங்க டலைவர்க்குந் தலைவர் போலும்
வன்மையான் மலையெ டுத்தான் வலியினைத் தொலைவித் தாங்கே
நன்மையா லளிப்பர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He spread over all the three cities with hot fire by his mastery of archery. He is the chief above the chief of the immortals by his distinguishing nature.  The Lord in Nageswaram caused to destroy the strength of the demon who lifted the mountain with his strength, by the power of his toe and granted him many things after listening to his reciting Sama Veda with music.

Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 3090