Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 3060
2116
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 03:41:15 PM »
Verse  4:

வடிதரு மழுவொன் றேந்தி வார்சடை மதியம் வைத்துப்
பொடிதரு மேனி மேலே புரிதரு நூலர் போலும்
நெடிதரு பொழில்கள் சூழ நின்றநெய்த் தான மேவி
அடிதரு கழல்க ளார்ப்ப வாடுமெம் மண்ண லாரே.


Holding a sharpened battle-axe and placing a crescent moon on the long matted locks, has a sacred thread of three strands on his body which is smeared with holy ash. Our Chief who dances to make the anklets worn on the leg to make a big sound, dwelling in Neyttāṉam which is surrounded by gardens which have crickets. Kazhalgal: The plural denotes many anklets worn for many acts of valor or it may denote anklets worn for victory and munificence, of, puṟam, 100-1, old commentary.

Arunachala Siva.

2117
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 03:37:12 PM »
Verse  3:

பிறைதரு சடையின் மேலே பெய்புனற் கங்கை தன்னை
உறைதர வைத்த வெங்க ளுத்தம னூழி யாய
நிறைதரு பொழில்கள் சூழ நின்றநெய்த் தான மென்று
குறைதரு மடிய வர்க்குக் குழகனைக் கூட லாமே.


Our most superior god who placed water of Ganga, which pours down, in the matted locks,  where there is a crescent moon,  it is possible to be united with the young Siva, for the devotees who petition for their wants to be fulfilled by uttering the name of Neyttāṉam which is surrounded by gardens full of trees in their proper rows.

Arunachala Siva.


2118
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 03:33:47 PM »
Verse 2:

காமனை யன்றுகண் ணாற் கனலெரி யாக நோக்கித்
தூமமுந் தீபங் காட்டித் தொழுமவர்க் கருள்கள் செய்து
சேமநெய்த் தான மென்னுஞ் செறிபொழிற் கோயின் மேய
வாமனை நினைந்த நெஞ்சம் வாழ்வுற நினைந்த வாறே.


Fixing the gaze of the frontal eye in the distant past on Manmatha, to become glowing fire and granting many kinds of grace to those who worship Siva by offering incense and lamps, what a wonder that the mind which thought of the beautiful Siva who dwells with desire in the temple of Neyttāṉam which affords protection and has dense gardens, thought of enjoying a life of prosperity.

Arunachala Siva.

2119
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 09:13:54 AM »
Tiru Neyttanam:

Verse  1:

காலனை வீழச் செற்ற கழலடி யிரண்டும் வந்தென்
மேலவா யிருக்கப் பெற்றேன் மேதகத் தோன்று கின்ற
கோலநெய்த் தான மென்னுங் குளிர்பொழிற் கோயின் மேய
நீலம்வைத் தனைய கண்ட நினைக்குமா நினைக்கின் றேனே.


I had the good fortune of having placed on my head, both the feet wearing anklets, which destroyed Yama, to fall on the ground. Siva who has a neck in which is placed the blue color, dwells with desire in the temple surrounded by cool gardens, which is known as beautiful Neyttāṉam which appears to be eminent!  I meditate upon you without egoism, with the gift of spiritual wisdom granted by you.

Arunachala Siva.

2120
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 09:09:23 AM »
Verse  10:

குடையுடை யரக்கன் சென்று குளிர்கயி லாயவெற் பின்
இடைமட வரலை யஞ்ச வெடுத்தலு மிறைவ னோக்கி
விடையுடை விகிர்தன் றானும் விரலினா லூன்றி மீண்டும்
படைகொடை யடிகள் போலும் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  The demon, who had a white umbrella of royal insignia having gone,
lifted the cool mountain Kailash, in which the lady got frightened. Siva who is different from the world and who has a bull, pressed him with his toe and gave him a sword afterwards.

Padigam on Tirup Pazhanam completed.

Arunachala Siva.


2121
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 09:05:39 AM »
Verse  9:


கண்ணனும் பிரம னோடு காண்கில ராகி வந்தே
எண்ணியுந் துதித்து மேத்த வெரியுரு வாகி நின்று
வண்ணநன் மலர்க டூவி வாழ்த்துவார் வாழ்த்தி யேத்தப்
பண்ணுலாம் பாடல் கேட்டார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Being a form of fire to be praised and meditated upon by Kannan,  Vishnu and Brahma, who could not find him and approached him, leaving their efforts. Those who sing song of benediction do that and praise scattering colorful flawless flowers, he granted his grace listening to the songs with melodies.

Arunachala Siva.


2122
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 09:01:28 AM »
Verse  8:


காற்றனாற் காலற் காய்ந்து காருரி போர்த்த வீசர்
தோற்றனார் கடலு ணஞ்சைத் தோடுடைக் காதர் சோதி
ஏற்றினா ரிளவெண் டிங்க ளிரும்பொழில் சூழ்ந்த காயம்
பாற்றினார் வினைக ளெல்லாம் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.)  Having killed Yama, god of death by his foot, Siva who covered himself with a black skin of an elephant, created the poison on the ocean of milk and decreased its strength by drinking it.  He wears on a ear a women's ear-ring lighted as a lamp the young crescent moon in the sky which envelopes the wide world.

Arunachala Siva.

2123
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:57:30 AM »
Verse  7:


ஆதித்த னங்கி சோம னயனொடு மால்பு த ( ன் ) னும்
போதித்து நின்று லகிற் போற்றிசைத் தாரி வர்கள்
சோதித்தா ரேழுல குஞ் சோதியுட் சோதி யாகிப்
பாதிப்பெண் ணுருவ மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


The sun-god, the god of fire, the moon,  Brahma, Vishnu, and the planet mercury, taught the people of this world and sang the praise of Siva.  They searched for him in the seven worlds.  Being the internal brightness in the light so as to be not found by them, had on one half the form of a lady.

Arunachala Siva.

2124
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:53:59 AM »
Verse  6:


ஆலின்கீ ழறங்க ளெல்லா மன்றவர்க் கருளிச் செய்து
நூலின்கீ ழவர்கட் கெல்லா நுண்பொரு ளாகி நின்று
காலின்கீழ்க் காலன் றன்னைக் கடுகத்தான் பாய்ந்து பின்னும்
பாலின்கீழ் நெய்யு மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


(see 1st verse.) Having initiated, in the distant past, those four sages into all the secrets of philosophy, sitting under a banyan tree and being subtle meanings for those who had studied all works and desired liberation.  Springing quickly upon the god of death under his foot, is moreover, the ghee that is hidden in the milk. 

Arunachala Siva.

2125
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:48:14 AM »
Verse  5:

ஊழியா ரூழி தோறு முலகினுக் கொருவ ராகிப்
பாழியார் பாவந் தீர்க்கும் பராபரர் பரம தாய
ஆழியா னன்னத் தானு மன்றவர்க் களப் பரிய
பாழியார் பரவி யேத்தும் பழனத்தெம் பரம னாரே.

The supreme god in Pazhanam, who is praised in the second person and third person,
survivor the eons. Being the unequaled master for the world, in every action, the most high one who will remove the sins of those whose lives are a waste.  He has the strength which could not be measured on that day by Vishnu, who had a discus and Brahma, whose mount is a swam, when they began to investigate his preeminence.

Arunachala Siva.

2126
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:44:18 AM »
Verse  4:

நீரவன் றீயி னோடு நிழலவ னெழில தாய
பாரவன் விண்ணின் மிக்க பரமவன் பரம யோகி
ஆரவ னண்ட மிக்க திசையினோ டொளிக ளாகிப்
பாரகத் தமிழ்த மானார் பழனத்தெம் பரம னாரே.


(see 1st verse).  He is water is fire, and light, நிழல் light, is the beautiful earth, has the excessive greatness in the heaven is the supreme Yogi, he pervades everywhere. Being the universes, many directions, and the three light of sun, moon and fire is like the nectar in the heaven for the people of this world.

Arunachala Siva.

2127
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:40:05 AM »
Verse  3:

கண்டராய் முண்ட ராகிக் கையிலோர் கபால மேந்தித்
தொண்டர்கள் பாடி யாடித் தொழுகழற் பரம னார்தாம்
விண்டவர் புரங்க ளெய்த வேதியர் வேத நாவர்
பண்டையென் வினைக டீர்ப்பார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse).   Being a strong person and a person of clean shaven head, holding a skull in the hand, being the supreme god whose anklets are worshiped by devotees by singing and dancing out of ecstasy. The Brahmin who shot an arrow on the cities of enemies and one who always chants the Vēdas will remove my karmam which have been with me from time immemorial.

Arunachala Siva.


2128
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 09, 2017, 08:35:38 AM »
Verse  2:


போவதோர் நெறியு மானார் புரிசடைப் புனித னார்நான்
வேவதோர் வினையிற் பட்டு வெம்மைதான் விடவுங் கில்லேன்
கூவல்தா னவர்கள் கேளார் குணமிலா வைவர் செய்யும்
பாவமே தூர நின்றார் பழனத்தெம் பரம னாரே.

(see 1st verse.) He is the way that all living beings should pass through, is the spotless one who has a twisted matted locks.  I am unable to give up the attachments being stuck up in the karmas, which appear to burn me. They won't hear my bawling out.  Siva stood as a help to me to make the sins which are committed by the five sense-organs which are not goodnatured, to close up their path.

Arunachala Siva.


2129
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 04:02:37 PM »
Tirup Pazhanam:

Verse 1:


ஆடினா ரொருவர் போலு மலர்கமழ் குழலி னாளைக்
கூடினா ரொருவர் போலுங் குளிர்புனல் வளைந்த திங்கள்
சூடினா ரொருவர் போலுந் தூயநன் மறைக ணான்கும்
பாடினா ரொருவர் போலும் பழனத்தெம் பரம னாரே.


Our supreme God in Pazhanam, is a dancer without equal, one who was united with a lady of tresses from which spread the fragrance of flowers, one who bore on his head a crescent moon surrounded by cool water. He is the unequaled one who sang all the four Vedas, which are without flaw of words of their meaning.

Arunachala Siva.


2130
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 08, 2017, 03:57:41 PM »
Verse  10:


மலையுடன் விரவி நின்று மதியிலா வரக்க னூக்கத்
தலையுட னடர்த்து மீண்டே தலைவனா வருள்க ணல்கிச்
சிலையுடை மலையை வாங்கித் திரிபுர மூன்று மெய்தார்
இலையுடைக் கமல வேலி யிடைமரு திடங்கொண் டாரே.

When the demon, without sense, having approached the mountain Kailash shook it,
pressing down the heads at the same time. Bestowing his grace again, to make him chief.  He shot an arrow bending the mountain, which he used as a bow, on the wandering three cities. Siva occupied Iṭaimarutu which is surrounded on all sides like a fence by lotus which has a big leaf.

Padigam on Tiru Idai Marutu completed.

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 3060