Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 3145
2116
Verse  5:


துன்ப மில்லை துயரில்லை யாமினி
நம்ப னாகிய நன்மணி கண்டனார்
என்பொ னாருறை வேட்கள நன்னகர்
இன்பன் சேவடி யேத்தி யிருப்பதே.


Hereafter, there no will be suffering of being born again, there will be no suffering in this birth.  The one who has a neck as blue as a faultless sapphire, and who is dependable,  the Lord who is the embodiment of happiness and who is my wealth in gold, residing in the good city of Vētkaḷam, our duty is to praise his red feet.  (The rhyme in this verse is peculiar.)

Arunachala Siva.

2117
Verse  4:


அல்ல லில்லை அருவினை தானில்லை
மல்கு வெண்பிறை சூடும் மணாளனார்
செல்வ னார்திரு வேட்களங் கைதொழ
வல்ல ராகில் வழியது காண்மினே.


There will no affliction for us. There will no bonds which are difficult to be removed.
.The one who is as happy as the bridegroom and wears a growing white crescent moon, the Lord of all riches, if people are capable of worshiping with their hands Tiruvēṭkaḷam, that is the right path. You clearly see that.

Arunachala Siva.


2118
Verse 3:

வேட்க ளத்துறை வேதிய னெம்மிறை
ஆக்க ளேறுவ ரானைஞ்சு மாடுவர்
பூக்கள் கொண்டவன் பொன்னடி போற்றினால்
காப்பர் நம்மைக் கறைமிடற் றண்ணலே.

The Brahmin, the one who gave out the Vedas, the one who is considered the highest among the gods, our Lord Vēṭkaḷam is fixed, in rhyme will ride upon bulls. (The bulls are of several kinds;  the bull which is the embodiment of Dharma, Vishnu, who carried him during the destruction of the three cities and Indra, so the plural is used.) He will bathe himself in all the five products got from the cow, it is called in Sanskrit Panchakavyam,  if we worship his feet as valuable as gold, with flowers, the Lord with a black neck will protect us.

Arunachala Siva.


2119
Verse  2:

கருப்பு வெஞ்சிலைக் காமனைக் காய்ந்தவன்
பொருப்பு வெஞ்சிலை யாற்புரஞ் செற்றவன்
விருப்பன் மேவிய வேட்களங் கைதொழு
திருப்ப னாகி லெனக்கிட ரில்லையே.


The one who destroyed Manmatha, holding a cruel bow of sugar-cane.  The one who destroyed the cities with the cruel bow made of a mountain.  If I live worshiping with my folded hands Vētkaḷam, desired by the Lord of great attachment towards his devotees, there will be no trouble for me. 

Arunachala Siva.

2120
Tiru Vetkalam:

Verse  1:

நன்று நாடொறும் நம்வினை போயறும்
என்று மின்பந் தழைக்கவி ருக்கலாம்
சென்று நீர்திரு வேட்களத் துள்ளுறை
துன்று பொற்சடை யானைத் தொழுமினே.

People of the world!  You go and worship the Lord, of crowded golden matted locks who resides in Tiru Vētkaḷam.  Your sins will greatly go away, from us daily and become extinct.  You can live ever with increasing happiness.

Arunachala Siva.


2121
Verse  10:

தருக்கிச் சென்று தடவரை பற்றலும்
நெருக்கி யூன்ற நினைந்து சிவனையே
அரக்கன் பாட அருளுமெம் மானிடம்
இருக்கை ஞீலியென் பார்க்கிட ரில்லையே.

When Siva pressed down with his toe to crush Ravanan, who seized the big mountain going there with pride.  When the demon sang the praises thinking of Siva, only and nothing else, there will be no sufferings to those who say that Jneeli is the place of residence to our master who granted his grace to demon.

Padigam on Tirup Painjneeli completed.

Arunachala Siva.


2122
Verse  9:

காரு லாமலர்க் கொன்றையந் தாரினான்
வாரு லாமுலை மங்கையொர் பங்கினன்
தேரு லாம்பொழில் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
ஆர்கி லாவமு தையடைந் துய்ம்மினே.

Siva who wears a garland of Koṉṟai flowers which blossom in winter, when clouds wander in the sky. He has as a half a lady, on whose breasts a bodice is tied loosely. People of the world!  Save yourselves by approaching our insatiate nectar Siva, in Pai?j?eeli, surrounded by gardens where the southern balmy breeze is moving.

Arunachala Siva.

2123
Verse  8:

கோடல் கோங்கம் புறவணி முல்லைமேல்
பாடல் வண்டிசை கேட்கும்பைஞ் ஞீலியார்
பேடு மாணும் பிறரறி யாததோர்
ஆடு நாக மசைத்த அடிகளே.

The god in Pai?j?eeli, where the sound of the bees can be heard like music humming on the Arabian jasmine flowers, which beautify the forest region, which has white species of Malabar glory lily and common Caung, is the god whom others cannot find out whether he is hermophrodite and male.  He is the god who tied a dancing cobra.

Arunachala Siva.2124
Verse  7:

வரிப்பை யாடர வாட்டி மதகரி
உரிப்பை மூடிய வுத்தம னாருறை
திருப்பைஞ் ஞீலி திசைதொழு வார்கள்போய்
இருப்பர் வானவ ரோடினி தாகவே.

Causing the cobra which has the nature of dancing and which has lines and a hood, to dance, those who worship Tirup Pai?jneeli, where the superior god, who has covered himself with a skin of a frenzied elephant looking towards the direction, in which it is located entering into heaven, after death will be in the company of the celestial beings, happily.

Arunachala Siva.

2125
Verse  6:


குண்டு பட்டுக் குறியறி யாச்சமண்
மிண்ட ரோடு படுத்துய்யப் போந்துநான்
கண்டங் கார்வயல் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
அண்ட வாண னடியடைந் துய்ந்தனே.


Being low, having fallen in the company of the Jains, who do not know the aim in life and I having left them, to save myself, I saved myself by approaching the feet of our god who dwells in the universe, in Pai?jneeli, surrounded by black fields in which sugar-cane grows.

Arunachala Siva.

2126
Verse 5:

வேழத் தின்னுரி போர்த்த விகிர்தனார்
தாழச் செஞ்சடை மேற்பிறை வைத்தவர்
தாழைத் தண்பொழில் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியார்
யாழின் பாட்டை யுகந்த அடிகளே.

The god different from the world, who covered himself with the skin of an elephant, he placed the crescent moon to stay on his red matted locks.  He who is in Pai?jneeli, surrounded by cool gardens having screw-pines, is the god who rejoiced to hear the songs played on a lute.

Arunachala Siva.
2127
Verse  4:

ஒன்றி மாலும் பிரமனுந் தம்மிலே
நின்ற சூழ லறிவரி யானிடம்
சென்று பாரிட மேத்துபைஞ் ஞீலியுள்
என்றும் மேவி யிருந்த அடிகளே.

By Vishnu and Brahma, joining among themselves, Pai?j?eeli, is the place of the god whose place of stay could not be known, the god dwells with desire always in Pai?jneeli,  to which the Bhutas go and worship him.

Arunachala Siva.


2128
Verse 3:


விழுது சூலத்தன் வெண்மழு வாட்படைக்
கழுது துஞ்சிருள் காட்டகத் தாடலான்
பழுதொன் றின்றிப் பைஞ்ஞீலிப் பரமனைத்
தொழுது செல்பவர் தம்வினை தூளியே.


Siva who has a trident to which fat is sticking, who dances in the cremation ground at night, when even the ghosts sleep, and has a bright battle-axe.  The karmas of those who spend their lives worshiping the supreme god in Pai?j?eeli, without any fault, will be reduced to dust.

Arunachala Siva.

2129
Verse 2:

மத்த மாமலர் சூடிய மைந்தனார்
சித்த ராய்த்திரி வார்வினை தீர்ப்பரால்
பத்தர் தாந்தொழு தேத்துபைஞ் ஞீலியெம்
அத்த னைத்தொழ வல்லவர் நல்லரே.

The strong god who wore big flowers of Dhatura,  will remove the karmas of those who meditate on him in their minds. Those who are capable of worshiping our master in Pai?j?eeli, which pious people worship with joined hands and praise, are good people.

Arunachala Siva.


2130
Tirup Painjneeli:

Verse 1:


உடையர் கோவண மொன்றுங் குறைவிலர்
படைகொள் பாரிடஞ் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியார்
சடையிற் கங்கை தரித்த சதுரரை
அடைய வல்லவர்க் கில்லை அவலமே.

Siva has a loin-cloth as his dress, he is not wanting in any thing.  Siva in Paijneeli who is surrounded by Bhutas, holding weapons.  There will be no sufferings to those who are capable of approaching the able god who bore on his matted locks, Ganga.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 3145