Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 3113
2116
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:41:12 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.


2117
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:39:39 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

2118
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:37:55 AM »
Verse  7:


Not available.

Arunachala Siva.

2119
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:36:09 AM »
Verse  6:


Not available.

Arunachala Siva.

2120
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:34:40 AM »
Verse  5:

Not available.

Arunachala Siva.

2121
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:29:21 AM »
Verse  4:

பொன்னள வார்சடைக் கொன்றையி னாய்புக லூரரசே
மன்னுள தேவர்கள் தேடு மருந்தே வலஞ்சுழியாய்
என்னள வேயுனக் காட்பட் டிடைக்கலத் தேகிடப்பார்
உன்னள வேயெனக் கொன்று மிரங்காத வுத்தமனே.

Sivaṉ, who adorns his matted locks with Koṉṟai flowers which are like gold!
The king of Pukalūr! The nectar which is sought after by devas, who have greatness!
Siva in Vala?chuzhi!  I am the only person who is between bondage and salvation. Your are only the superior god who does not take pity on me even a little.

Arunachala Siva.

2122
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:27:50 AM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

2123
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 19, 2018, 11:18:35 AM »
Verse  2:

பொன்னை வகுத்தன்ன மேனிய னேபுணர் மென்முலையாள்
தன்னை வகுத்தன்ன பாகத்த னேதமி யேற்கிரங்காய்
புன்னை மலர்த்தலை வண்டுறங் கும்புக லூரரசே
என்னை வகுத்திலை யேலிடும் பைக்கிடம் யாதுசொல்லே.

Siva, who has a body shining like gold! Who has a half, which was given to the lady who has breasts which join with each other!  The king of Pukalūr, where in the flowers of the mast-wood trees bees are sleeping! Have pity on me who is lonely!  If you had not created me, where is the refuge for the sufferings?  Please tell me.

Arunachala Siva.

2124
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:21:31 AM »
Tirup Pukalur:


Verse  1:

தன்னைச் சரணென்று தாளடைந் தேன்றன் னடியடையப்
புன்னைப் பொழிற்புக லூரண்ணல் செய்வன  கேண்மின்களோ
என்னைப் பிறப்பறுத் தென்வினை கட்டறுத் தேழ்நரகத்
தென்னைக் கிடக்கலொட் டான்சிவ லோகத் திருத்திடுமே.


I approached the feet of the god in Pukalūr, which has a garden of mast-wood trees, as my refuge.  Hear, what all he does when I approached his feet.  Completely exterminating my birth, cutting as under completely the bondage of my karmas,
has decided that I should not dwell in the seven kinds of hell., he will fix me permanently in Sivalōkam.

Arunachala Siva.

2125
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:15:40 AM »
Verse  7:


காளங் கடந்ததொர் கண்டத்த ராகிக்கண் ணார்கெடில
நாளங் கடிக்கொர் நகரமு மாதிற்கு நன்கிசைந்த
தாளங்கள் கொண்டுங் குழல்கொண்டும் யாழ்கொண்டுந் தாமங்ஙனே
வேளங்கள் கொண்டும் விசும்புசெல் வாரவர் வீரட்டரே.


Having a neck which was victorious over the poison.  The victory consists in stationing the poison in the neck neither allowing it to go into the body nor to go out. More black than the dark cloud is another meaning black cloud.  And being a city to the morning bazaar of Keṭilam which is pleasing to look at, Siva in Vīraṭṭam will travel to his abode, Kailash with the cymbals which are very appropriate to the lady, Uma, flute, Yazh and quarters of his own.  (The meaning of this verse is not clear.)

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam completed.  (but only 7 verses)

Arunachala Siva.

2126
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:11:29 AM »
Verse 6:

படர்பொற் சடையும் பகுவா யரவும் பனிமதியும்
சுடலைப் பொடியுமெல் லாமுள வேயவர் தூயதெண்ணீர்க்
கெடிலக் கரைத்திரு வீரட்ட ராவர்கெட் டேனடைந்தார்
நடலைக்கு நற்றுணை யாகுங்கண் டீரவர் நாமங்களே.


Siva has all the distinctive marks of  golden matted locks, which is spread out, a cobra with a wide open mouth, a cool crescent moon and ash of the cremation ground. I did not follow after him and seek him as my refuge out of my ignorance.  He is the god who dwells in the Tiruvīraṭṭam, on the bank of the river, Ketilam which has holy and clear water.  Woe is mine.  His names will be good companion to remove the sufferings of those who approached him.

Arunachala Siva.

2127
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:05:55 AM »
Verse  5:

ஆரட்ட தேனு மிரந்துண் டகமக வன்றிரிந்து
வேரட்ட நிற்பித் திடுகின்ற தால்விரி நீர்பரவைச்
சூரட்ட வேலவன் றாதையைச் சூழ்வய லாரதிகை
வீரட்டத் தானை விரும்பா வரும்பாவ வேதனையே.


The trouble of born out of the sin, committed in previous birth which cannot be avoided, as I did not cherish with love Siva in Atikai Vīraṭṭam, which has field and the father of spear wielding Murugan, who killed demon, in the expensive ocean filled with water.  Eating by begging the food cooked by anybody, without inquiring, who cooked it and whether it is fit for me to eat, to appease my hunger, and being a wandered from house to house, causes me to stand before house, the sweat to flow down the body.

Arunachala Siva.

2128
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 09:01:55 AM »
Verse  4:


மீனுடைத் தண்புனல் வீரட்ட ரேநும்மை வேண்டுகின்றதி
யானுடைச் சில்குறை யொன்றுள தானறுந் தண்ணெருக்கின்
தேனுடைக் கொன்றைச் சடையுடைக் கங்கைத் திரைதவழும்
கூனுடைத் திங்கட் குழவியெப் போதுங் குறிக்கொண்மினே.

Lord in Vīraṭṭam, which has cool water abounding in fish!  There is a small request that I want to make to you.  Guard carefully always the curved crescent moon which crawls in the waves of the Ganga, which is in your matted locks, which is adorned with cool and fragrant Yarcum flowers and Koṉṟai flowers having honey, from being drowned.

Arunachala Siva.
2129
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 08:57:48 AM »
Verse 3:

அம்மலர்க் கண்ணிய ரஞ்சனஞ் செந்துவர் வாயிளையார்
வெம்முலைச் சாந்தம் விலைபெறு மாலை யெடுத்தவர்கள்
தம்மருங் குற்கிரங் கார்தடந் தோண்மெலி யக்குடைவார்
விம்மு புனற்கெடி லக்கரைத் தேயெந்தை வீரட்டமே.


Young girls who have eyes coated with collyrium and resembling beautiful blue Nelumbo flowers and have red lips like coral.  Whose chose sandal paste smeared on the warn breasts and highly valuable garlands to adorn themselves.  Without feeling pity for their slender waist, they plunge and bathe to make their big shoulders exhausted.  Vīraṭṭam of our father is on the bank of the Keṭilam full of water.

Arunachala Siva.

2130
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 18, 2018, 08:52:54 AM »
Verse  2:


பைங்காற் றவளை பறைகொட்டப் பாசிலை நீர்ப்படுகர்
அங்காற் குவளைமே லாவி யுயிர்ப்ப வருகுலவும்
செங்காற் குருகிவை சேருஞ் செறிகெடி லக்கரைத்தே
வெங்காற் குருசிலை வீர னருள்வைத்த வீரட்டமே.


The Vīraṭṭam on which Siva, who has bright bow with cruel ends, was gracious enough to dwell there. The frog with green legs to make a sound like that of the drum.
The tanks with water and green leaves to waft the fragrance of the blue Nelunbo flowers with beautiful stems.  It is on the bank of the Keṭilam full of water where the swans with red legs, which are moving to and fro near that place, reach those flowers.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 3113