Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 3146
2101
Tirut Tonipuram:(another name for Sirkazhi)

Verse  1:


மாதி யன்று மனைக்கிரு வென்றக்கால்
நீதி தான்சொல நீயெனக் காரெனும்
சோதி யார்தரு தோணி புரவர்க்குத்
தாதி யாவன்நா னென்னுமென் தையலே.

If I say, "stay in the house, possessing the qualities of womanhood",  she says, who are you to advise me right conduct?  My young daughter, says, I would become the maid-servant of the effulgent Lord in Tōṇipuram.

Arunachala Siva.

2102
Verse  11:


விடலை யாய்விலங் கல்லெடுத் தான்முடி
அடர வோர்விர லூன்றிய வாமாத்தூர்
இடம தாக்கொண்ட ஈசனுக் கென்னுளம்
இடம தாகக்கொண் டின்புற் றிருப்பனே.

I am enjoying happiness having set apart, my heart as the place to Siva, who has Āmāttūr as his shrine and who fixed firmly single toe to press down the heads of the demon who lifted the mountain, being an arrogant person.

Padigam on Tiru Amattur completed.

Arunachala Siva. 
2103
Verse  10:

வானஞ் சாடு மதியர வத்தொடு
தானஞ் சாதுடன் வைத்த சடையிடைத்
தேனஞ் சாடிய தெங்கிள நீரொடும்
ஆனஞ் சாடிய வாமாத்தூ ரையனே.

The master in Amāttūr, is the god who bathed in the five products of the cow along with the tender coconut milk,  on his matted locks in which he placed the crescent moon, which dispels darkness shining in the sky, without fear of the cobra, and which bathed in the mixture of five delicious substances. The foremost among them being honey.

Arunachala Siva.


2104
Verse  9:


குண்டர் பீலிகள் கொள்ளுங் குணமிலா
மிண்ட ரோடெனை வேறு படுத்துய்யக்
கொண்ட நாதன் குளிர்புனல் வீரட்டத்
தண்டனாரிட மாமாத்தூர் காண்மினே.


The master who accepted me to be saved, separating me from the company of the strong persons, who have no good characters and are low persons, who hold in their hands bundle of peacock feathers.  The place of the god, who is the first cause of the world and who is in Atikai Vīraṭṭam of cool water.  Though there are eight  Virattams, in the one uppermost in the mind of Tirunavukkarasar is Atikai Vīraṭṭam, where he was cured of his disease.  People of this world!  It is Amāttūr you know this.

Arunachala Siva.


2105
Verse  8:

பண்ணிற் பாடல்கள் பத்திசெய் வித்தகர்க்
கண்ணித் தாகு மமுதினை யாமாத்தூர்
சண்ணிப் பானைத் தமர்க்கணித் தாயதோர்
கண்ணிற் பாவையன் னானவன் காண்மினே.

Siva, who is the nectar that tastes sweet to those skilled persons who have devotion by singing songs with melody-types.  He who dwells in Amāttūr.  People of this world!
You know that he is as precious as the pupil of the eye and is near at hand to his devotees.

Arunachala Siva.

2106
Verse  7:

நீற்றி னார்திரு மேனியன் நேரிழை
கூற்றி னான்குழற் கோலச் சடையிலோர்
ஆற்றி னானணி யாமாத்தூர் மேவிய
ஏற்றி னான்எமை யாளுடை யீசனே.

Siva has a holy body smeared thickly with sacred ash.  He has one half a lady adorned with jewels suited to her beauty.  He has on his beautiful curly matted hair a river.
He who has a bull and who dwells with desire in beautiful Āmāttūr, is the Lord of the universe who has us as his slave.

Arunachala Siva.
2107
Verse  6:

பித்த னைப்பெருந் தேவர் தொழப்படும்
அத்த னையணி யாமாத்தூர் மேவிய
முத்தி னையடி யேனுள் முயறலும்
பத்தி வெள்ளம் பரந்தது காண்மினே.


Siva who has the name Pittaṉ,(=mad fellow),  who is the father worshiped by eminent celestial beings.  He who is the pearl, dwelling in beautiful Amāttūr. When I, his slave, tried to meditate on him, the flood of devotion spread everywhere.  People of this world, you know this.

Arunachala Siva.


2108
Verse  5:

குராமன் னுங்குழ லாளொரு கூறனார்
அராமன் னுஞ்சடை யான்திரு வாமாத்தூர்
இராம னும்வழி பாடுசெய் யீசனை
நிராம யன்தனை நாளும் நினைமினே.

Siva who has the lady whose tresses of hair are adorned with flowers of the bottle flower tree, who has on his matted locks, cobras staying permanently.  Siva in Amāttūr whom Rama himself worshiped.  People of this world!  Fix your thoughts on the god who is without defects.

Arunachala Siva.
 
2109
Verse 4:


பஞ்ச பூத வலையிற் படுவதற்
கஞ்சி நானு மாமாத்தூ ரழகனை
நெஞ்சி னால்நினைந் தேன்நினை வெய்தலும்
வஞ்ச ஆறுகள் வற்றின காண்மினே.

Being afraid of being caught in the net of the five elements, myself who is unworthy.
I thought of the beautiful god in Amāttūr in my heart, when I thought of him,
the rivers which have the floods of deceit dried up.  People of this world!
Who know this?

Arunachala Siva.


2110
Verse  3:

காமாத் தம்மெனுங் கார்வலைப் பட்டுநான்
போமாத் தையறி யாது புலம்புவேன்
ஆமாத் தூரர னேயென் றழைத்தலும்
தேமாத் தீங்கனி போலத்தித் திக்குமே.

Being caught in the evil net of love and wealth, I would wait not knowing the path which I should follow.  When I invoke him by calling by name Haraṉ in Amāttūr, he is as sweet as the sweet fruit of the extremely sweet mango tree.

Arunachala Siva.

2111
Verse  2:

சந்தி யானைச் சமாதிசெய் வார்தங்கள்
புந்தி யானைப்புத் தேளிர் தொழப்படும்
அந்தி யானை ஆமாத்தூ ரழகனைச்
சிந்தி யாதவர் தீவினை யாளரே.

Siva who is worshiped in the mornings and evenings, who dwells in the minds of those who follow the path of Yogam, who has the color of the evening sky and is worshiped by the celestial beings,  and who is the beautiful god in Amāttūr.  Those who do not think of him are definitely evil persons. 

Arunachala Siva.

2112
Tiru Amattur:

Verse  1:

மாமாத் தாகிய மாலயன் மால்கொடு
தாமாத் தேடியுங் காண்கிலர் தாள்முடி
ஆமாத் தூரர னேயரு ளாயென்றென்
றேமாப் பெய்திக்கண் டாரிறை யானையே.

Vishnu and Brahma, who were great arrogant gods, could not find out the feet and head by their own efforts without the grace of Siva.  They saw Siva saying many times: Haraṉ in Āmāttūr!  Grant us your grace filled with excessive joy.

Arunachala Siva.2113
Verse  10:

மல்லை மல்கிய தோளரக் கன்வலி
ஒல்லை யில்லொழித் தானுறை யும்பதி
நல்ல நல்ல மெனும்பெயர் நாவினால்
சொல்ல வல்லவர் தூநெறி சேர்வரே.

The place where Siva, who quickly destroyed the strength of the demon, who had shoulders of increasing greatness.  Those who are capable of saying with their tongues the name of good Nallam will attain blemish-less eternal bliss.

Padigam on Tiru Nallam completed.

Arunachala Siva.

 

2114
Verse 9:

கால மான கழிவதன் முன்னமே
ஏலு மாறு வணங்கிநின் றேத்துமின்
மாலும் மாமல ரானொடு மாமறை
நாலும் வல்லவர் கோனிடம் நல்லமே.

Before the remaining life passes away, praise for a long time bowing, according to your capacity.  Nallam, the place of the Lord of those who are well-versed in the great four Vedas, Brahma in the big lotus flower and Vishnu.

Arunachala Siva.


2115
Verse  8:


வெம்மை யான வினைக்கடல் நீங்கிநீர்
செம்மை யாய சிவகதி சேரலாம்
சும்மை யார்மலர் தூவித் தொழுமினோ
நம்மை யாளுடை யானிடம் நல்லமே.

People of this world!  Worship, scattering flowers on which bees hum loudly, Nallam, the place of Siva, who has us as his protege.  You can attain eternal bliss which is the right thing, having crossed the cruel ocean of karmas.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 3146