Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 3114
2101
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 22, 2018, 08:29:16 AM »
Verse 2:

விஞ்சத் தடவரை வெற்பாவென் விண்ணப்ப மேலிலங்கு
சங்கக் கலனுஞ் சரிகோ வணமுந் தமருகமும்
அந்திப் பிறையு மனல்வா யரவும் விரவியெல்லாம்
சந்தித் திருக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


Siva who dwells in the mountain Vindhiyam which has big hillocks on its sides!
The ornament of an ear-ring made of conch which shines in the ear. The loin-cloth which slips away from its position.  The drum that resembles sun-glass in shape.
The crescent moon that shines in the evening, and the cobra that has poison in its mouth, all these things being united,  joining together.

Arunachala Siva.


2102
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:26:24 AM »
General Padigam (2): Sarakkarai Tiruvirutham:

Verse  1:

விடையும் விடைப்பெரும் பாகாவென் விண்ணப்பம் வெம்மழுவாட்
படையும் படையாய் நிரைத்தபல் பூதமும் பாய்புலித்தோல்
உடையு முடைதலை மாலையு மாலைப் பிறையொதுங்கும்
சடையு மிருக்குஞ் சரக்கறை யோவென் றனிநெஞ்சமே.


The great rider on a bull which can burst into a rage.  This is my respectful representation.  Is my unique mind, the weapon of a cruel battle axe, many Bhutas  which are in rows as an army, the dress of the skin of a tiger, which pounces on its prey, and the garland of broken skulls, the treasure house and for the matted locks
where the crescent moon that rises in the evening takes shelter?

Arunachala Siva.

2103
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:20:23 AM »
Verse  10:

சித்தத் துருகிச் சிவனெம்பி ரானென்று சிந்தையுள்ளே
பித்துப் பெருகப் பிதற்றுகின் றார்பிணி தீர்த்தருளாய்
மத்தத் தரக்க னிருபது தோளு முடியுமெல்லாம்
பத்துற் றுறநெரித் தாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.

You crushed very much fixing your toe, all the ten heads and twenty shoulders of the haughty demon.  (See 1st verse.).  Becoming tender in the sure faculty, excessive zeal having increased in the mind uttering the names Siva, our master, remove the diseases of the body, the bondage of three impurities of the soul and the disease of birth and death. 

General Padigam completed.

Arunachala Siva.2104
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:18:18 AM »
Verse  8 and 9:

Not available.

Arunachala Siva.

2105
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:14:32 AM »
Verse  7:


துறவித் தொழிலே புரிந்துன் சுரும்படி யேதொழுவார்
மறவித் தொழிலது மாற்றுகண் டாய்மதின் மூன்றுடைய
அறவைத் தொழில்புரிந் தந்தரத் தேசெல்லு  மந்திரத்தேர்ப்
பறவைப் புரமெரித் தாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.


Siva, who burnt the flying cities having chariots which moved by chanting Mantram, and which wandered in the sky, committing deeds of violence and which had three walls of fortifications;  (See 1st verse.)  Desiring only the act of renunciation;
remove the nature of forgetfulness of your devotees, who worship only your feet on which bees swarm on the flowers.

Arunachala Siva.

2106
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:10:21 AM »
Verse  6:


அடலைக் கடல்கழி வானின் னடியிணை யேயடைந்தார்
நடலைப் படாமை விலக்குகண் டாய்நறுங் கொன்றைதிங்கள்
சுடலைப் பொடிச்சுண்ண மாசுணஞ் சூளா  மணிகிடந்து
படரச் சுடர்மகு டாவெம்மை யாளும் பசுபதியே.

Siva, who has a crown of matted locks, where fragrant Koṉṟai flowers, fine-powder of sacred ash found in the cremation ground, rock snakes and the chief gem in a diadem, lie and move.   (See 1st verse.).  In order to be rid of the ocean of sufferings,
prevent the devotees who approached your two feet themselves, from undergoing suffering.

Arunachala Siva.


2107
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:05:04 AM »
Verse  5:


இடுக்கொன்று மின்றியெஞ் சாமையுன் பாத மிறைஞ்சுகின்றார்க்
கடர்க்கின்ற நோயை விலக்குகண் டாயண்ட  மெண்டிசையும்
சுடர்த்திங்கள் சூடிச் சுழல்கங்கை யோடுஞ் சுரும்புதுன்றிப்
படர்க்கொண்ட செஞ்சடை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.

Wearing a crescent moon of brilliance, the bees swarming along with Ganga, which whirls,  Siva has red matted locks, which spreads in many worlds and in all the eight directions. (See 1st verse.). Without any difficulty what so-ever, prevent the diseases that oppress devotees who prostrate before your feet, entirely.

Arunachala Siva.

2108
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 10:01:32 AM »
Verse  4:


ஒருவரைத் தஞ்சமென் றெண்ணாதுன் பாத மிறைஞ்சுகின்றார்
அருவினைச் சுற்ற மகல்விகண் டாயண்ட  மேயணவும்
பெருவரைக் குன்றம் பிளிறப் பிளந்துவேய்த் தோளியஞ்சப்
பருவரைத் தோலுரித் தாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.


Splitting an elephant that had the appearance of a big mountain with hillocks, which touched the heaven, to roar, you flayed the skin from the big mountain to make lady, Uma who had shoulders like bamboo, fear. (See 1st verse.).  Without thinking of anybody as their support have the irresistible acts that surround those who prostrate before your feet, removed.

Arunachala Siva.

2109
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 09:56:55 AM »
Verse  3:

தாரித் திரந்தவி ராவடி யார்தடு மாற்றமென்னும்
மூரித் திரைப்பௌவ நீக்குகண் டாய்முன்னை நாளொருகால்
வேரித்தண் பூஞ்சுட ரைங்கணை வேள்வெந்து வீழச்செந்தீப்
பாரித்த கண்ணுடை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.

In the past, at one time, Siva, who has a frontal eye from which fire spread to make Manmatha , who had five cool flowers which had honey and were shining, to be burnt and to fall down.  (See 1st verse.)  Remove the ocean which has strong waves which is the confusion of devotees as poverty does not leave them.

Arunachala Siva.

2110
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 21, 2018, 09:51:20 AM »
Verse 2:


உடம்பைத் தொலைவித்துன் பாதந் தலைவைத்த வுத்தமர்கள்
இடும்பைப் படாம லிரங்குகண் டாயிரு ளோடச் செந்தீ
அடும்பொத் தனைய வழன்மழு வாவழ லேயுமிழும்
படம்பொத் தரவரை யாயெம்மை யாளும் பசுபதியே.


God who has a flowing red-hot iron, whose fire drives the darkness and which is like the flower of Aṭumpu! (hare-leaf).  [Aṭampu is another form of this word;]
Who conceals the waist with the hood of a cobra which spits fire. (See 1st verse.)
Having brought to an end being born in human bodies, men of sterling worth who adorned their heads with your feet, take compassion so that they may not undergo sufferings.

Arunachala Siva.

2111
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:22:42 PM »
General  -  Pasupati Tiru Viruttam:

Verse  1:

சாம்பலைப் பூசித் தரையிற் புரண்டுநின் றாள்பரவி
ஏம்பலிப் பார்கட் கிரங்குகண் டாயிருங்  கங்கையென்னும்
காம்பலைக் கும்பணைத் தோளி கதிர்ப்பூண் வனமுலைமேல்
பாம்பலைக் குஞ்சடை யாயெம்மை யாளும்  பசுபதியே.

Siva who has matted locks in which the cobra harasses the beautiful breasts, wearing jewels which spread rays, of the lady great Ganga, who has big shoulders by which she harasses the bamboo, and who admits us as his prot?g?!.  Smearing with sacred ash, rolling the body to the right, to and around, a sacred place ((generally in fulfillment of a vow), praising your feet in the second person, take compassion on those who feel intense ardor towards you.

Arunachala Siva.2112
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:14:42 PM »
Verse  10:

கடவுந் திகிரி கடவா தொழியக் கயிலையுற்றான்
படவுந் திருவிர லொன்றுவைத் தாய்பனி மால்வரைபோல்
இடவம் பொறித்தென்னை யேன்றுகொள் ளாயிருஞ் சோலைதிங்கள்
தடவுங் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெந்  தத்துவனே.


Our ultimate reality in Tūṅkaṉai Māṭam in Kaṭantai, where the big gardens stroke the moon! When the chariot in which he was driving did not proceed further, to make Ravanan, who lifted Kailash suffer, you fixed one toe.  Admit me as your protege, inscribing on my shoulder, the form of bull which is as white as the big snow-clad Himālayam.

Padigam on Tiruth Tunganai Matam completed.

Arunachala Siva.

2113
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:13:00 PM »
Verses from 3 to 9:


Not available.

Arunachala Siva.

2114
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:10:52 PM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

2115
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 20, 2018, 03:06:01 PM »
Verse  2:

ஆவா சிறுதொண்ட னென்னினைந் தானென் றரும்பிணிநோய்
காவா தொழியிற் கலக்குமுன் மேற்பழி  காதல்செய்வார்
தேவா திருவடி நீறென்னைப் பூசுசெந் தாமரையின்
பூவார் கடந்தையுட் டூங்கானை மாடத்தெம் புண்ணியனே.My Siva who is the embodiment of all virtues and who is in Tūṅkāṉai Māṭam in Kaṭantai, where red lotus flowers are in abundance!  Alas! Thinking, what the humble devotee thought about me, if you do not save me from the incurable disease and mental worry, reproach will attach you. The god of people, who cherish you with love!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... 3114