Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 3092
211
Verse  6:

பெரும்புலியூர் விரும்பினார் பெரும்பா ழிய்யார்
    பெரும்பற்றப் புலியூர்மூ லட்டா னத்தார்
இரும்புதலார் இரும்பூளை யுள்ளார் ஏரார்
    இன்னம்ப ரார்ஈங்கோய் மலையார் இன்சொற்
கரும்பனையாள் உமையோடுங் கருகா வூரார்
    கருப்பறிய லூரார் கரவீ ரத்தார்
விரும்பமரர் இரவுபகல் பரவி யேத்த
    வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

He loves Perumpuliyoor.
He is of (Arathai-p-) Perumpaazhi.
His is the Moolattaanam at Perumpatrappuliyoor.
He is of Irumpoolai abounding in great bushes.
He is of beauteous Innambar.
He is of Yeengkoi hill.
He is of Karukaavoor where He is enshrined with Uma -- the One Like unto sugarcane
of sweet words.
He is of Karuppariyaloor and Karaviram.
hailed in love by Devas night and day,
He abides at Vizhimizhalai.

Arunachala Siva.

212
Verse  5:


புடைசூழ்ந்த பூதங்கள் வேதம் பாடப்
    புலியூர்ச்சிற் றம்பலத்தே நடமா டுவார்
உடைசூழ்ந்த புலித்தோலர் கலிக்கச்சிமேற்
    றளியுளார் குளிர்சோலை யேகம் பத்தார்
கடைசூழ்ந்து பலிதேருங் கங்கா ளனார்
    கழுமலத்தார் செழுமலர்த்தார்க் குழலி யோடும்
விடைசூழ்ந்த வெல்கொடியார் மல்கு செல்வ
    வீழி மிழலையே மேவி னாரே.


He dances at Tillaicchitrambalam circled by the Bhoothas that chant the Vedas.
He is clad in tiger-skin.
He abides at resonant Metrali in Kacchi.
He is of Ekampam girt with cool groves.
He,
the Gangkaala,
seeks alms in every threshold.
He is of Kazhumalam.
He,
whose victorious flag sports the Bull,
along with Her whose locks are adorned with rich flowery wreaths,
presides over Vizhimizhalai.

Arunachala Siva.

213
Verse  4:


வெண்காட்டார் செங்காட்டங் குடியார் வெண்ணி
    நன்னகரார் வேட்களத்தார் வேத நாவார்
பண்காட்டும் வண்டார் பழனத் துள்ளார்
    பராய்த்துறையார்சிராப்பள்ளி யுள்ளார் பண்டோர்
வெண்கோட்டுக் கருங்களிற்றைப் பிளிறப் பற்றி
    யுரித்துரிவை போர்த்த விடலை வேடம்
விண்காட்டும் பிறைநுதலி அஞ்சக் காட்டி
    வீழி மிழலையே மேவி னாரே.


He is of Vennkaadu,
Chengkaattangkudi,
Venni-- the goodly town--,
and Vetkalam.
His lips chant the Vedas,
He is at Pazhanam where chafers hum melodiously.
He is of Paraaitthurai and Chiraappalli..
Of yore,
As He flayed the hide of a dark tusker of white tusks,
it trumpeted aloud in agony.
He mantled His heroic form therewith at which She whose forehead is like the skiey crescent moon.
quaked in fear.
He presides over Vizhimizhalai.

Arunachala Siva.


214
Verse  3:

அண்ணா மலையமர்ந்தார் ஆரூ ருள்ளார்
    அளப்பூரார் அந்தணர்கள் மாடக் கோயில்
உண்ணா ழிகையார் உமையா ளோடும்
    இமையோர் பெருமானார் ஒற்றி யூரார்
பெண்ணா கடத்துப் பெருந்தூங் கானை
    மாடத்தார் கூடத்தார் பேரா வூரார்
விண்ணோர்க ளெல்லாம் விரும்பி யேத்த
    வீழி மிழலையே மேவி னாரே.


He abides at Annaamalai.
He is at Aaroor.
He is Of Alappoor.
He is the Lord of Moolattanam in the Maadakkoyil hailed by the Brahmins.
He is the Lord of Uma,
The God of Devas.
He is of Otriyoor.
He is the God of great Thoongkaanaimaadam at Pennaakadam.
He is of Yamakootam and Peraavoor.
He presides over Vizhimizhalai hailed in love by all the celestial beings.

Arunachala Siva.

215
Verse  2:


பூதியணி பொன்னிறத்தர் பூண நூலர்
    பொங்கரவர் சங்கரர்வெண் குழையோர் காதர்
கேதிசரம் மேவினார் கேதா ரத்தார்
    கெடில வடஅதிகை வீரட் டத்தார்
மாதுயரந் தீர்த்தென்னை உய்யக் கொண்டார்
    மழபாடி மேய மழுவா ளனார்
வேதிகுடி யுள்ளார் மீயச் சூரார்
    வீழி மிழலையே மேவி னாரே.


He is of auric hue who is adorned with ash.
He wears the sacred thread and the snake that spirals up.
He is Sankara;
On one ear He wears a white Kuzhai.
He abides at Kedeeccharam and Kedaaram.
He is the Lord of northern Atikai Virattam upon Gedilam.
Curing me of my great distress He redeemed me.
He is the Bridgeroom of Mazhapaadi.
He is of Vedikudi and Miyaacchoor.
He presides over Vizhimizhalai.

Arunachala Siva.

216
Tiruvizhimizhalai (2):

Verse  1:

கயிலாய மலையுள்ளார் காரோ ணத்தார்
    கந்தமா தனத்துளார் காளத்தி யார்
மயிலாடு துறையுளார் மாகா ளத்தார்
    வக்கரையார் சக்கரம்மாற் கீந்தார் வாய்ந்த
அயில்வாய சூலமுங் காபா லமும்
    அமருந் திருக்கரத்தார் ஆனே றேறி
வெயிலாய சோதி விளங்கு நீற்றார்
    வீழி மிழலையே மேவி னாரே.

He is of Mount Kailash,
Kaaronam,
Kandamaathanam,
Kaalatthi,
Mayilaaduthurai,
Maakaalam and Vakkarai.
He gifted the Disc to Vishnu.
His beauteous hands hold the sharp-tipped trident and the skull.
His mount is a Bull.
He is daubed with the ash,
bright like the sun;
He presides over Vizhimizhalai.

Arunachala Siva.

217
Verse  10:


அறுத்தானை அயன்தலைகள் அஞ்சி லொன்றை
    அஞ்சாதே வரையெடுத்த அரக்கன் தோள்கள்
இறுத்தானை யெழுநரம்பி னிசைகேட் டானை
    இந்துவினைத் தேய்த்தானை இரவி தன்பல்
பறித்தானைப் பகீரதற்காய் வானோர் வேண்டப்
    பரந்திழியும் புனற்கங்கை பனிபோ லாங்குச்
செறித்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

He clipped one of five heads of Brahma.
He crushed the shoulders of the demon who undaunted lifted up the mountain.
He then listened to the music which he made with his nerves.
He ground the moon with His foot.
He knocked out the teeth of Surya.
when the Devas implored on behalf of Bhagirata,
He wore on His crest like a mist,
the spreading Ganga that made a crashing descent.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that do not seek Him are destined to tread only the evil way.

Padigam on Tiruvzhimizhalai concluded.

Arunachala Siva.

218
Verse  9:

பரத்தானை யிப்பக்கம் பலவா னானைப்
    பசுபதியைப் பத்தர்க்கு முத்தி காட்டும்
வரத்தானை வணங்குவார் மனத்து ளானை
    மாருதமால் எரிமூன்றும் வாய்அம் பீர்க்காஞ்
சரத்தானைச் சரத்தையுந்தன் தாட்கீழ் வைத்த
    தபோதனனைச் சடாமகுடத் தணிந்த பைங்கட்
சிரத்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

He is of the empyrean.
He became many many things, this side of the empyrean.
He is Pasupati.
He,
the boon-giver,
reveals moksha to His bhaktas.
He abides in the minds of adorers.
Vayu,
Vishnu and Agni became the feather,
the dart,
and the tip of His arrow.
He is the tapaswi that put down the dart under His feet.
He wore on His crown of matted hair the skull with beauteous eyes.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that seek Him not tread but the evil way.

Arunachala Siva.

219
Verse  8:


வானவர்கோன் தோளிறுத்த மைந்தன் தன்னை
    வளைகுளமும் மறைக்காடும் மன்னி னானை
ஊனவனை உயிரவனை யொருநாட் பார்த்தன்
    உயர்தவத்தின் நிலையறிய லுற்றுச் சென்ற
கானவனைக் கயிலாயம் மேவி னானைக்
    கங்கைசேர் சடையானைக் கலந்தார்க் கென்றுந்
தேனவனைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

He,
the great One,
cut the shoulder of the King of Devas.
He for ever abides at Valaikulam and Maraikkaadu.
He is body.
He is life;
He is a hunter.
Who of yore,
visited Arjuna well aware of his great tapas.
He abides at Kailash.
His matted hair sports the Ganga.
He is Honey unto them that are oned with Him.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that do not seek Him are destined to tread but the evil way.

Arunachala Siva.

220
Verse  7:

மிக்கானைக் குறைந்தடைந்தார் மேவ லானை
    வெவ்வேறாய் இருமூன்று சமய மாகிப்
புக்கானை எப்பொருட்கும் பொதுவா னானைப்
    பொன்னுலகத் தவர்போற்றும் பொருளுக் கெல்லாந்
தக்கானைத் தானன்றி வேறொன் றில்லாத்
    தத்துவனைத் தடவரையை நடுவு செய்த
திக்கானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


He is the lofty One.
He loves them that come to Him seeking Him.
It is He who became the six faiths.
He is the One neutral to all.
He is the One superior to all the things coveted by the Devas.
He is the Tattvan who is one.
It is He who fixed the cardinal points by placing the lofty mountain in the center.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that seek Him not tread but the evil way.

Arunachala Siva.

221
Verse  6:


மைவான மிடற்றானை அவ்வான் மின்போல்
    வளர்சடைமேல் மதியானை மழையா யெங்கும்
பெய்வானைப் பிச்சாட லாடு வானைப்
    பிலவாய பேய்க்கணங்க ளார்க்கச் சூலம்
பொய்வானைப் பொய்யிலா மெய்யன் தன்னைப்
    பூதலமும் மண்டலமும் பொருந்து வாழ்க்கை
செய்வானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


His throat is like a nimbus.
His matted hair which sports a crescent moon is like the lightning of nimbus.
He pours everywhere like nimbus.
He dances for alms.
Circled by the Hosts of Bhoothas of hollow mouths,
He wields His trident.
He is the true One ever free from falsity.
It is He who orders lives on earth and worlds ethereal.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that seek Him not are destined to tread only the evil way.

Arunachala Siva.

222
Verse  5:


நற்றவத்தின் நல்லானைத் தீதாய் வந்த
    நஞ்சமுது செய்தானை அமுத முண்ட
மற்றமரர் உலந்தாலும் உலவா தானை
    வருகாலஞ் செல்காலம் வந்த காலம்
உற்றவத்தை யுணர்ந்தாரும் உணர லாகா
    ஒருசுடரை இருவிசும்பி னூர்மூன் றொன்றச்
செற்றவனைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


He is the goodly object of righteous tapas.
He ate the venom,
The evil outcome,
and turned it into nectar.
Though the Devas that ate the nectar perished,
He is deathless.
He is time past,
present and future.
He is the unique Light not to be comprehended though one knows all
The happenings.
He smote the triple towns that winged the wide skyey expanse.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that seek Him not tread but the evil way.

Arunachala Siva.

223
Verse  4:


தூயானைச் சுடர்ப்பவளச் சோதி யானைத்
    தோன்றிய எவ்வுயிர்க்குந் துணையாய் நின்ற
தாயானைச் சக்கரமாற் கீந்தான் தன்னைச்
    சங்கரனைச் சந்தோக சாமம் ஓதும்
வாயானை மந்திரிப்பார் மனத்து ளானை
    வஞ்சனையால் அஞ்செழுத்தும் வழுத்து வார்க்குச்
சேயானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.

He is the pure One.
He glows like the luster of coral.
He is the Mother of every embodied life.
He gifted to Vishnu the Disc.
He is Sankara.
His lips melodize the Sama Veda linked to Chhandas.
He abides in the minds of those that contemplate mantras.
He is far away from them that chant,
alio intuitu,
the mystic Pentad.
He is of Tiruvizhimizhalai.
they that seek Him not are destined to tread only the evil way.

Arunachala Siva.

224
Verse  3:

அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறஞ்சொன் னானை
    அகத்தியனை யுகப்பானை அயன்மால் தேட
நின்றானைக் கிடந்தகடல் நஞ்சுண் டானை
    நேரிழையைக் கலந்திருந்தே புலன்க ளைந்தும்
வென்றானை மீயச்சூர் மேவி னானை
    மெல்லியலாள் தவத்தினிறை யளக்க லுற்றுச்
சென்றானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


Of yore,
seated under the Banyan tree,
He explicated Dharma.
He loves Agastya.
He stood (a column of fire) whilst Brahma and Vishnu went in quest of its top and its base.
He ate the venom of the sea.
though oned with the bejewelled,
He is the Victor of the five senses.
He presides over Miyaacchoor.
He went to Her of soft mien to assess the steadfastness of Her tapas.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that reach Him not,
Are destined to tread only the evil way.

Arunachala Siva.

225
Verse  2:

சவந்தாங்கு மயானத்துச் சாம்ப லென்பு
    தலையோடு மயிர்க்கயிறு தரித்தான் தன்னைப்
பவந்தாங்கு பாசுபத வேடத் தானைப்
    பண்டமரர் கொண்டுகந்த வேள்வி யெல்லாங்
கவர்ந்தானைக் கச்சியே கம்பன் தன்னைக்
    கழலடைந்தான் மேற்கறுத்த காலன் வீழச்
சிவந்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச்
    சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே.


He wears the rope of hair as His sacred thread,
holds as skull as His bowl and decks Himself with the ashes and the bones of the corpse-abounding crematorium.
To end the soul's embodiment He assumes the guise of Paasupata.
Of yore,
He totally destroyed the sacrifice in which the Devas participated.
He is Ekampan of Kacchi.
He grew wroth at Death and smote him as he rose up in anger against him that took refuge in His ankleted feet.
He is of Tiruvizhimizhalai.
They that are unwilling to seek Him are,
for sure,
Destined   to tread only the evil way.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 3092