Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 2907
211
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:20:08 AM »
Verse  3:

அன்புறு சிந்தைய ராகி யடியவர்
நன்புறு நல்லூர்ப் பெருமண மேவிநின்
றின்புறு மெந்தை யிணையடி யேத்துவார்
துன்புறு வாரல்லர் தொண்டுசெய் வாரே.


Residing in Nallūr Perumaṇam, where the devotees having a mind full of love, get all good things. Those who praise the feet of my father who is the cause for happiness will not undergo sufferings will do more and more service to god. 

Arunachala Siva.

212
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:14:38 AM »
Verse  2:

தருமண லோதஞ்சேர் தண்கட னித்திலம்
பருமண லாக்கொண்டு பாவைநல் லார்கள்
வருமணங் கூட்டி மணஞ்செயு நல்லூர்ப்
பெருமணத் தான்பெண்ணோர் பாகங் கொண்டானே.


The pearls in the cool sea which reach the sand which is heaped by the waves.
Girls are beautiful like the portrait.  Having them as big sand particles, adding with them, the flowers which have fragrance, play celebration of marriages. The god is in that Nallūr Perumaṇam, has a lady in one half.

Arunachala Siva.

213
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:10:12 AM »
Tiru Nallur Perumanam:

Verse 1:

கல்லூர்ப் பெருமணம் வேண்டா கழுமலம்
பல்லூர்ப் பெருமணம் பாட்டுமெய் யாய்த்தில
சொல்லூர்ப் பெருமணம் சூடல ரேதொண்டர்
நல்லூர்ப் பெருமண மேயநம் பானே.


One who adorns himself with the garlands of verses which have subtle meaning like fragrance!  Lord Siva who is in Nallūr Perumaṇam, where servants of god gather together!  I do not desire the marriage during which the bridegroom has to place the right foot of the bride on the grinding-stone and other ceremonies.  Have not the songs which I sang of Kazhumalam - Sīrkāzhi and many other shrines, come true?

Arunachala Siva.

214
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:05:33 AM »
Verse  6:

காவியங் கண்மட வாளொடுங் காட்டிடைத்
தீயக லேந்திநின் றாடுதிர் தேன்மலர்
மேவிய தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
ஆவினி லைந்துகொண் டாட்டுகந் தீரே.

You who are pleased to be bathed in the five products of the cow and are in Veḷḷaṭai which has cool gardens in which there are flowers with honey. You dance, holding a hollow earthern lamp with fire.

(only six verses are available in this Padigam.)

Padigam on Tiru Vellatai completed.

Arunachala Siva.

215
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 10:00:56 AM »
Verse  5:

சுரிகுழ னல்ல துடியிடை யோடு
பொரிபுல்கு காட்டிடை யாடுதிர் பொங்க
விரிதரு பைம்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
எரிமழு வாட்படை யெந்தை பிரானே.


Our Lord and father who has a burning battle-axe as a weapon!
You dance with enthusiasm in the cremation ground where the trees and other vegetation have become scorched by excessive heat and are in abundance, with a lady who has curly hairs and a waist comparable to Tuṭi, (hand drum).

Arunachala Siva.

216
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 09:57:42 AM »
Verse  4:


வளங்கிளர் கங்கை மடவர லோடு
களம்பட ஆடுதிர் காடரங் காக
விளங்கிய தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
இளம்பிறை சேர்சடை யெம்பெரு மானே.


Our Lord who is in Veḷḷaṭai,  which has prospering cool gardens!
Our Lord in whose matted locks of hair there is the crescent moon.
You dance using the cremation ground as a stage, along with the lady, Ganga, of increasing beauty.

Arunachala Siva.


217
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 08:34:09 AM »
Verse  3:

அடையலர் தொன்னகர் மூன்றெரித் தன்ன
நடைமட மங்கையொர் பாக நயந்து
விடையுகந் தேறுதிர் வெள்ளடை மேவிய
சடையமர் வெண்பிறைச் சங்கர னீரே.

Oh!  Sankara! Who resides in Veḷḷaṭai with eagerness and has a white crescent moon on the matted locks of hair! Having burnt the three ancient cities of the enemies,
and having desired as a half a young lady whose gait can be compared to that of the swan, you ride upon a bull with gladness.

Arunachala Siva.

218
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 03, 2017, 08:30:19 AM »
Verse  2:


திரைபுல்கு கங்கை திகழ்சடை வைத்து
வரைமக ளோடுட னாடுதிர் மல்கு
விரைகமழ் தண்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
அரைமல்கு வாளர வாட்டுகந் தீரே.


You who rejoice in making the killing cobra worn on the waist and thriving to dance spreading its hood and who reside eagerly in Veḷḷaṭai which has cool gardens from which much fragrance spreads.  Having placed Ganga of waves on the bright matted locks of hair.  You dance with the daughter of the mountain. You sport with the daughter of the mountain. 

Arunachala Siva.

219
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 09:30:06 AM »
Tiruk Kurukavur Vellatai:


Verse  1:

சுண்ணவெண் ணீறணி மார்பில் தோல்புனைந்
தெண்ணரும் பல்கண மேத்தநின் றாடுவர்
விண்ணமர் பைம்பொழில் வெள்ளடை மேவிய
பெண்ணமர் மேனியெம் பிஞ்ஞக னாரே.

Our god, the destroyer, who has a lady on his form and who is in Veḷḷatai surrounded by green gardens that seem to touch the sky, having adorned on his chest on which is smeared fine powder of white sacred ash, a skin, dances standing to be praised by many groups of countless numbers.

Arunachala Siva.


220
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 09:24:50 AM »
Verse  11:

குற்றமி லாதார் குரைகடல் சூழ்ந்த கோணமா மலையமர்ந் தாரைக்
கற்றுணர் கேள்விக் காழியர் பெருமான் கருத்துடை ஞானசம் பந்தன்
உற்றசெந் தமிழார் மாலையீ ரைந்து முரைப்பவர் கேட்பவ ருயர்ந்தோர்
சுற்றமு மாகித் தொல்வினை யடையார் தோன்றுவர் வானிடைப் பொலிந்தே.

On Siva, who has no faults and who dwells with desire in Kōṇamāmalai surrounded by the roaring sea, Jnana Sambandhan, who is full of ideas, who is the chief of the inhabitants of Sirkazhi, and who has vast erudition and knowledge gained by listening to words of wisdom, those who hear and those who recite the garlands of ten verses composed in refined Tamizh of great fame, will not be afflicted with the old acts done in previous births and they will have relations of great people, they will live in heaven having become great.

Padigam on Tiruk Konamamalai completed.

Arunachala Siva.221
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 09:20:51 AM »
Verse 10:


நின்றுணுஞ் சமணுமிருந்துணுந் தேரு நெறியலா தனபுறங் கூற
வென்றுநஞ் சுண்ணும் பரிசின ரொருபான் மெல்லிய லொடுமுட னாகித்
துன்றுமொண் பௌவ மவ்வலுஞ் சூழ்ந்து தாழ்ந்துறு திரைபல மோதிக்
குன்றுமொண் கானல் வாசம்வந் துலவுங் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Having overcome the unprincipled slander of the Jains, who eat standing and the Buddhists, who eat sitting, he has the nature of consuming the poison.  Being united with a lady of tender nature on one half, surrounded by the bright ocean where waves are crowded, and by jasmine creepers, he dwelt in Kōṇamāmalai where the fragrance comes and moves in the bright sea-shore garden and the hill, as many waves which flow down, strike against them.

Arunachala Siva.


222
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 09:16:47 AM »
Verse  9:


அருவரா தொருகை வெண்டலையேந்தி யகந்தொறும் பலியுடன் புக்க
பெருவரா யுறையு நீர்மையர் சீர்மைப் பெருங்கடல் வண்ணனும் பிரமன்
இருவரு மறியா வண்ணமொள் ளெரியா யுயர்ந்தவர் பெயர்ந்தநன் மாற்கும்
குருவராய் நின்றார் குரைகழல் வணங்கக் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Siva has the nature of dwelling as a great person who went to every house for alms holding a white skull in one hand without loathsomeness, rose high as a column of bright fire that could not be known by both Vishnu who has a color of the renowned ocean, and Brahma. He stood as a preceptor even to the good Vishnu who returned after an unsuccessful search for the head, to worship his feet wearing sounding anklets.  He dwelt with desire in Kōṇamāmalai.


Arunachala Siva.

223
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 08:24:27 AM »
Verse 8:

எடுத்தவன் றருக்கை யிழித்தவர் விரலா லேத்திட வாத்தமாம் பேறு
தொடுத்தவர் செல்வந் தோன்றிய பிறப்பு மிறப்பறி யாதவர் வேள்வி
தடுத்தவர் வனப்பால் வைத்ததோர் கருணை தன்னருட் பெருமையும் வாழ்வும்
கொடுத்தவர் விரும்பும் பெரும்புகழாளர் கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Siva snubbed the pride of Rāvaṇaṉ, who lifted the mountain.  He connected him with boons exhibiting intimacy and granting wealth when he praised. He does not know when he was born and when he would die. He prevented the sacrifice from being finished.  He is greatly famous to whom the votaries have their lives, greatness of his grace and the compassion that he bestowed on them, dedicated dwelt in Kōṇamāmalai.

Arunachala Siva.224
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 02, 2017, 08:23:02 AM »
Verse  7:


Not available.

Arunachala Siva.

225
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 01, 2017, 03:47:44 PM »
Verse  6:

தாயினு நல்ல தலைவரென் றடியார் தம்மடி போற்றிசைப் பார்கள்
வாயினும் மனத்தும் மருவிநின் றகலா மாண்பினர் காண்பல வேடர்
நோயிலும் பிணியுந் தொழிலர்பா னீக்கி நுழைதரு நூலினர் ஞாலம்
கோயிலுஞ் சுனையும் கடலுடன் சூழ்ந்த கோணமா மலையமர்ந் தாரே.


Siva has the unique quality of not leaving the mouths and minds of those who sing his praises of his feet being united together in affection, invoking him as the master who is kinder than the mother has many forms which are visible to the subtle eye.
Having removed the physical ailments and the spiritual impurities from those who have the business of worshipping god, has revealed works of intellectual sharpness.
dwelt in Kōṇamāmalai in this world surrounded by tanks along with the sea.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 2907