Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 3127
2086
Verse 2:


வெலவ லான்புல னைந்தொடு வேதமும்
சொலவ லான்சுழ லுந்தடு மாற்றமும்
அலவ லான்மனை யார்ந்தமென் தோளியைக்
கலவ லான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

Siva is able to conquer the knowledge of the five senses and other enemies.  He is able to chant also the Vedas. He is naturally free from confusion, due to ignorance and unsteadiness.  Karakkōyil in Kaṭampūr is the shrine of Siva, who is united with a lady of soft shoulders who stays in his house.

Arunachala Siva.

2087
Tiruk Katampur:

Verse  1:

தளருங் கோளர வத்தொடு தண்மதி
வளருங் கோல வளர்சடை யார்க்கிடம்
கிளரும் பேரிசைக் கின்னரம் பாட்டறாக்
களருங் கார்க்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


The shrine of Siva, who has  growing and beautiful matted locks, on which the cool crescent moon and a cobra which bends its body and swallows it prey is the Karakkovil, in the village, which has Kaṭampu trees which blossoms in winter and which is black in color and where the musical instrument, Kiṉṉaram, producing music at a high pitch, never ceases.  Kaṭampūr is the name of the place, Karakkōvil is a special type of temple. (This verse is found as the 7th verse in the next decade, with slight-changes in words. It should be checked with palm-leaf manuscripts.)

Arunachala Siva.

2088
Verse  10:

நூலால் நன்றா நினைமின்கள் நோய்கெடப்
பாலா னைந்துட னாடும் பரமனார்
காலா லூன்றுகந் தான்கடம் பந்துறை
மேலா னாஞ்செய்த வல்வினை வீடுமே.

The supreme god, who bathes in five products of the cow, beginning with milk.   People of the world!  - Meditate well on Kaṭampantuṟai of the god who pressed with his foot Ravanan, in order to destroy the sufferings of birth all the irresistible actions that we committed in previous births will be destroyed.

Padigam on Tiruk Kadampanturai completed.

Arunachala Siva.

2089
Verse  9:

பார ணங்கி வணங்கிப் பணிசெய
நார ணன்பிர மன்னறி யாததோர்
கார ணன்கடம் பந்துறை மேவிய
ஆர ணங்கொரு பாலுடை மைந்தனே.


The people of this world, to do service paying obeisance out of love, the cause of all things who could not be known by Narayanan (Vishnu) and Brahma, is the god who is in Kaṭampantuṟai and who has a divine damsel on one half.

Arunachala Siva.2090
Verse 8:

பூமென் கோதை யுமையொரு பாகனை
ஓமஞ் செய்தும் உணர்மின்க ளுள்ளத்தால்
காமற் காய்ந்த பிரான்கடம் பந்துறை
நாம மேத்தநம் தீவினை நாசமே.


People of this world! Though you perform sacrifices to propitiate Siva, who has on his half Uma who has soft tresses of hair, realize him in your minds. If we praise the name of Kaṭampantuṟai of the master, who burnt Manmatha, our sins will be totally destroyed.


Arunachala Siva.

2091
Verse  7:

அரிய நான்மறை யாறங்க மாயைந்து
புரியன் தேவர்க ளேத்தநஞ் சுண்டவன்
கரிய கண்டத்தி னான்கடம் பந்துறை
உரிய வாறு நினைமட நெஞ்சமே.

Siva who drank the poison when the Devas praised him to do so, being himself the abstruse four Vedas, six Aṅgams and five Kosas, of the body. (The five Kosas are Aṉṉamaya Kōsam, Praṇamaya Kōsam, Maṉōmaya Kosam, Vijnanamaya Kosam and Aṉandamaya Kōsam.)  My ignorant mind!  Think of Kaṭampantuṟai, where the god with a black neck dwells, in the proper manner.

Arunachala Siva.


2092
Verse 6:

நங்கை பாகம்வைத் தந்நறுஞ் சோதியைப்
பங்க மின்றிப் பணிந்தெழு மின்களோ
கங்கைச் செஞ்சடை யான்கடம் பந்துறை
அங்க மோதி யரனுறை கின்றதே.


People of the world! Bow without any defect, the good effulgent light, which placed a lady of distinction in one half the place, where Siva, who has on his red matted locks, Ganga, who has the name of Haraṉ, and who chanted the six Angams of the Vedas, dwells is Kaṭampantuṟai.

Arunachala Siva.

2093
Verse  5:


மறைகொண் டம்மனத் தானை மனத்துளே
நிறைகொண் டந்நெஞ்சி னுள்ளுற வைம்மினோ
கறைகண் டன்னுறை யுங்கடம் பந்துறை
சிறைகொண் டவ்வினை தீரத் தொழுமினே.

Siva who dwells in the minds of those who meditate upon the initiated wisdom place him in the center of the mind which has moral firmness. People of this world!
Worship Kaṭampantuṟai, where the god with a black neck dwells, to be free from the two karmas of sin and virtue, which bind the souls intelligence.

Arunachala Siva.

2094
Verse  4:

பண்ணின் இன்மொழி கேட்கும் பரமனை
வண்ண நன்மல ரான்பல தேவரும்
கண்ண னும்மறி யான்கடம் பந்துறை
நண்ண நம்வினை யாயின நாசமே.


Brahma, who is in a bright lotus flower, many Devas and Vishnu, if we go to Kaṭampantuṟai of Siva, who could not be known by the three persons and who listens to the sweet words of devotees which are like melodies, all our karmas will be destroyed.

Arunachala Siva.

2095
Verse 3:

ஆரி யந்தமி ழோடிசை யானவன்
கூரி யகுணத் தார்குறி நின்றவன்
காரி கையுடை யான்கடம் பந்துறைச்
சீரி யல்பத்தர் சென்றடை மின்களே.


Devotees possessing great and good nature!  Siva, who is himself Sanskrit, Tamizh and music, who is the goal of people who possess good qualities in an excessive measure, go and reach Kaṭampantuṟai, where Siva, who has a lady on his half, dwells majestically.

Arunachala Siva.

2096
Verse  2:

தனகி ருந்ததொர் தன்மைய ராகிலும்
முனகு தீரத் தொழுதெழு மின்களோ
கனகப் புன்சடை யான்கடம் பந்துறை
நினைய வல்லவர் நீள்விசும் பாள்வரே.

Though some people are jovial by nature, people of this world!  Worship them so that your low nature may leave you. Those who can fix their thought on Kaṭampantuṟai of Siva, who has  ruddy matted locks, like gold, they will rule in Sivalōkam, they will attain eternal bliss.

Arunachala Siva.


2097
Tiruk Katambanturai:

Verse  1:

முற்றிலாமுலை யாளிவ ளாகிலும்
அற்றந் தீர்க்கு மறிவில ளாகிலும்
கற்றைச் செஞ்சடை யான்கடம் பந்துறைப்
பெற்றம் ஊர்தியென் றாளெங்கள் பேதையே.

Though this girl does not have fully developed breasts and though she does not possess intelligence to remove the suffering of the Talaivaṉ, our girl who is in the age of Pethai, said, Siva who has a collection of red matted locks and is in Kaṭampantuṟai, has a bull as his mount.

Arunachala Siva.


2098
Verse  11:


இலையி னார்கொன்றை சூடிய ஈசனார்
மலையி னாலரக் கன்திறல் வாட்டினார்
சிலையி னால்மதி லெய்தவன் வெண்ணியைத்
தலையி னால்தொழு வார்வினை தாவுமே.

The Lord of the universe, Siva, who wears on his head Koṉṟai flowers along with leaves.  He destroyed valor of the demon by a mountain.  He who destroyed the forts by a bow, the acts of those who bow their heads in worshiping Veṇṇi, will disappear.

Padigam on Tiru Venni completed.

Arunachala Siva.

2099
Verse  10:


சூல வஞ்சனை வல்லவெஞ் சுந்தரன்
கோல மாஅருள் செய்ததோர் கொள்கையான்
காலன் அஞ்ச வுதைத்திருள் கண்டமாம்
வேலை நஞ்சனைக் கண்டது வெண்ணியே.

Our beautiful god, who can scoop out the treachery of those who practice it has the principle of bestowing his grace showing his beautiful form.  Kicking the god of death to become frightened,  I obtained vision of the god, who has a black neck by consuming the poison that rose in the ocean, yesterday in Veṇṇi.

Arunachala Siva.2100
Verse  9:


பொருப்ப னைப்புன லாளொடு புன்சடை
அருப்ப னையிளந் திங்களங் கண்ணியான்
பருப்ப தம்பர வித்தொழுந் தொண்டர்கள்
விருப்ப னைநெரு நற்கண்ட வெண்ணியே.

Siva who has as his abode, the mountain Kailash. He who wears as a chaplet a crescent moon, which is like a bud along with Ganga, who is in the form of water, on his ruddy matted locks, he who loves the devotees who praise and worship him with joined hands in Paruppatam Kailash or Srisailam, I obtained vision of him yesterday in Veṇṇi.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... 3127