Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 3072
2071
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 28, 2017, 09:15:04 AM »
Verse  2:


ஆத்தமா மயனு மாலு மன்றிமற் றொழிந்த தேவர்
சோத்தமெம் பெருமா னென்று தொழுதுதோத் திரங்கள் சொல்லத்
தீர்த்தமா மட்ட மீமுன் சீருடை யேழு நாளும்
கூத்தராய் வீதி போந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Except Brahma and Vishnu who had intimacy with him, the remaining Devas worshiped with joined hands and were singing his praises, saying "our Lord!
accept the salutations from us who are inferior to you!"  On all the famous seven days before the eighth day when the idol bathed in a river or tank.  The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam came in procession in the streets in the form of a dancer. 

Two verse poem on Tiruk Kurukkai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.

2072
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 10:23:19 AM »
Tiru Kurukkai Veerasthanam:  (2):

Verse  1:


நெடியமால் பிரம னோடு நீரெனும் பிலயங் கொள்ள
அடியொடு முடியுங் காணா ரருச்சுனற் கம்பும் வில்லும்
துடியுடை வேட ராகித் தூயமந் திரங்கள் சொல்லிக்
கொடிநெடுந் தேர்கொ டுத்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


The tall Vishnu and Brahma, could not see the feet and head as water gushed out as at the time of the destruction of the world. When he went digging into the nether world Vishnu could not see the feet;  Brahma could not see the head. The god in Kuṟukkai Vīraṭṭam disguising himself as a hunter, having a small drum tapering in the middle, taught many sacred Mantras and gave Arjunan, arrows, bow and a tall chariot adorned with flags.


Arunachala Siva.


2073
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 10:16:17 AM »
Verse 10:


எடுத்தன னெழிற் கயிலை யிலங்கையர் மன்னன் றன்னை
அடுத்தொரு விரலா லூன்ற வலறிப்போ யவனும் வீழ்ந்து
விடுத்தனன் கைந்ந ரம்பால் வேதகீ தங்கள் பாடக்
கொடுத்தனர் கொற்ற வாணாள் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


When the king of the people of Lanka, who uprooted and held the beautiful Kailash, god pressed him down with a single toe, at once.  Such a strong one, as he roared and gave up that effort, falling down.  When he sang songs from the Veda with the help of the strings of the lute removed from his hand, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam granted him a victorious sword and long life.

Padigam on Tiruk Kurukkai  Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.


2074
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 10:10:25 AM »
Verse 9:

அணங்குமை பாக மாக வடக்கிய வாதி மூர்த்தி
வணங்குவா ரிடர்க டீர்க்கு மருந்துநல் லருந்த வத்த
கணம்புல்லர்க் கருள்கள் செய்து காதலா மடியார்க் கென்றும்
குணங்களைக் கொடுப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


God who has a form which is the cause of all things and contains within him as a part Uma, the divine damsel, who is the nectar for removing all the sufferings of those who bow to him. (This is partial metaphor as sufferings are not compared to diseases.)
Bestowing several kinds of grace upon Kaṇampullar, who had done severe penance to be rid of the cycle of birth and death. The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam will give the eight qualities to the devotees who always think of him with love.

The eight qualities are: 1.
Omniscience 2.
Happiness that has no finality 3.
Knowing all things without being taught 4.
Being self-dependent 5.
Unlimited power 7.
Pure body 8.
Being naturally free from attachments.

Arunachala Siva.


2075
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 10:04:18 AM »
Verse 8:

நிறைமறைக் காடு தன்னில் நீண்டெரி தீபந் தன்னைக்
கறைநிறத் தெலிதன் மூக்குச் சுட்டிடக் கனன்று தூண்ட
நிறைகடன் மண்ணும் விண்ணும் நீண்டவா னுலக மெல்லாம்
குறைவறக் கொடுப்பர்போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


In Maṟaikadu, Vedraranyam, which was worshiped by the Vedas, which contains many truths before Kali Yugam was born, when the black rat trimmed with anger the light that was burning very high, as it burnt its nose, as it came there with the intention of eating the ghee in the hollow of the lamp, the god in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave without anything to be desired in the next birth, to rule over this earth surrounded by the sea full of water, heaven and the world where there is ever-lasting bliss.

Arunachala Siva.

2076
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 09:55:52 AM »
Verse 7:


காப்பதோர் வில்லு மம்புங் கையதோ ரிறைச்சிப் பாரம்
தோற்பெருஞ் செருப்புத் தொட்டுத் தூயவாய்க் கலச மாட்டித்
தீப்பெருங் கண்கள் செய்ய குருதிநீ ரொழுகத் தன்கண்
கோப்பதும் பற்றிக் கொண்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

In the hand there were a bow for protection, an arrow and a heavy weight of cooked meat, removing with a big sandal made of leather, the flowers and leaves on the head of Siva Lingam, bathing the god with the water brought in the pot, his pure mouth,
when the blood which is red like fire was flowing from the eyes, as soon as Tiṇṇaṉ inserted an arrow in his eye. the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam caught his hand securely.
(The story is as follows: God wanted to show Tiṇṇaṉ's devotion, to Siva Kochariyar,
on the sixth day blood was flowing from the right eye.  Tiṇṇaṉ tried all cures to stop it but of no avail.  At last he removed his eye and grafted it on the lord's eye. When he was in ecstasy, God made blood flow from the eye also.  Now Tiṇṇaṉ was happy as he had succeeded in stopping the flow of blood in the left eye, he thought: I have one more eye. I shall remove it.  God could not bear the sight and firmly held his hand and said thrice "Kaṇṇappa! stop this. Stop this.")

Arunachala Siva.2077
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 09:45:51 AM »
Verse  6:


கல்லினா லெறிந்து கஞ்சி தாமுணுஞ் சாக்கி யனார்
நெல்லினார் சோறு ணாமே நீள்விசும் பாள வைத்தார்
எல்லியாங் கெரிகையேந்தி யெழிறிகழ் நட்டமாடிக்
கொல்லியாம் பண்ணுகந்தார் குறுக்கை வீரட்டனாரே.

After pelting the Siva Lingam, with stones,  Sakkiya Nāyaṉar, who was in the habit of having gruel after that, Siva made him rule over the Siva Lokam, so that he may not even eat rice got from paddy.  (The idea is he attained bliss without the necessity of having to eat rice in the next birth at night.)  Holding fire in his hand performing beautiful dances Kuṟukkai Vīraṭṭaṉar liked the melody-type Kolli.

Arunachala Siva.

2078
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 09:41:57 AM »
Verse  5:

ஏறுட னேழ டர்த்தா னெண்ணியா யிரம்பூக் கொண்டு
ஆறுடைச் சடையி னானை யர்ச்சித்தா னடியி ணைக்கீழ்
வேறுமோர் பூக்கு றைய மெய்ம்மலர்க் கண்ணை யீண்டக்
கூறுமோ ராழி யீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Vishnu, in the incarnation of Kaṇṇaṉ, controlled seven bulls simultaneously having in his hand thousand flowers having counted them, performed worship by scattering flowers at the feet of the Lord who has on his matted locks, a river Ganga, when one flower was missing to fill up the number of thousand and when he wanted one more flower, when he removed his eye which was like the flower, from his body, Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār gave him a discus which he wished for.

Arunachala Siva.


2079
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 09:36:27 AM »
Verse  4:

சிலந்தியு மானைக் காவிற் றிருநிழற் பந்தர் செய்து
உலந்தவ ணிறந்த போதே கோச்செங்க ணானு மாகக்
கலந்தநீர்க் காவிரீ சூழ் சோணாட்டுச் சோழர் தங்கள்
குலந்தனிற் பிறப்பித் திட்டார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Even the spider which constructed a sacred Pandal in Āṉaikkā to provide shade to the Siva Lingam, with its web, as soon as it died there by being done to death by the elephant, as Kōchen Kannan,  who was fit to wear a crown.   Kuṟukkai Vīraṭṭaṉār made it to be born in the family of the kings who ruled Chozha Kingdom, girt by the Kāveri, into which many rivers mingle.

Arunachala Siva.

2080
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 09:30:58 AM »
Verse  3:


தழைத்ததோ ராத்தி யின்கீழ் தாபர மணலாற் கூப்பி
அழைத்தங்கே யாவின் பாலைக் கறந்துகொண் டாட்டக் கண்டு
பிழைத்ததன் தாதை தாளைப் பெருங்கொடு மழுவால் வீசக்
குழைத்ததோ ரமுத மீந்தார் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Under the Atti tree which grew luxuriantly, heaping the sand in the river, Maṇṇi, in the form of a Siva Lingam,  inviting Siva to condescend to be present in that Lingam, on that Siva Lingam, seeing his son bathe the Siva Lingam with the milk which was milked from the cows, when he cut the leg of his father who committed a great sin by kicking the milk-pots, with a big and cruel battle-axe, the Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam gave him a well-cooked food.

Arunachala Siva.

2081
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 27, 2017, 09:26:14 AM »
Verse 2:

நீற்றினை நிறையப் பூசி நித்தலு நியமஞ் செய்து
ஆற்றுநீர் பூரித் தாட்டு மந்தண னாரைக் கொல்வான்
சாற்றுநா ளற்ற தென்று தருமரா சற்காய் வந்த
கூற்றினைக் குமைப்பர் போலுங் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.

Besmearing his body profusely with holy ash and carrying out daily his routine worship bathing god with the water of the Kaveri, having filled the pots with it. To take away the life of the Brahmin, thinking that the span of life granted to him came to an end,
Siva in Kuṟukkai Vīraṭṭam trod upon the god of death who came ordered by Dharmarajan.

Arunachala Siva.


2082
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 10:12:47 AM »
Tiruk Kurukkai Veerasthanam:

Verse  1:


ஆதியிற் பிரம னார்தா மர்ச்சித்தா ரடியி ணைக்கீழ்
ஓதிய வேத நாவ ருணருமா றுணர லுற்றார்
சோதியுட் சுடராய்த் தோன்றிச் சொல்லினை யிறந்தார் பல்பூக்
கோதிவண் டறையுஞ்சோலைக் குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.


Brahma performed worship at the feet of the Lord, by scattering flowers and uttering his names at the beginning of creation.  Siva understood it so that Brahma who chanted the Vedas can be conscious of it.  The Lord in Kuṟukkai Vīraṭṭam which has gardens where the bees hum with great noise, having worked through many flowers for gathering honey appearing as the light of happiness in the effulgent light of spiritual illumination,  he transcends words that try to describe him.

Arunachala Siva.


2083
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 10:07:54 AM »
Verse 10:

திண்டிற லரக்க னோடிச் சீகயி லாயந் தன்னை
எண்டிற லிலனு மாகி யெடுத்தலு மேழை யஞ்ச
விண்டிறல் நெரிய வூன்றி மிகக்கடுத் தலறி வீழப்
பண்டிறல் கேட் டுகந்த பரமராப் பாடி யாரே.


When the demoṉ of great strength but who had no power to think about his action, lifted Siva Kailash, when Uma was frightened, pressing him to break his bones by leaving their position, the superior Lord who heard the melodies of seven notes and those of less numbers of notes when he fell down roaring with great anger, is in Appāṭi.

Padigam on Tiru Appati concluded.

Arunachala Siva.

2084
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 10:02:55 AM »
Verse  9:


ஆரழ லுருவ மாகி யண்டமேழ் கடந்த வெந்தை
பேரொளி யுருவி னானைப் பிரமனு மாலுங் காணாச்
சீரவை பரவி யேத்திச் சென்றடி வணங்கு வார்க்குப்
பேரரு ளருளிச் செய்வார் பேணுமாப் பாடி யாரே.


Our father who transcended the worlds, assuming a form of fire of unbearable heat,
who has a form of very great effulgence, which could not be found by Brahma and Vishnu, Siva who is in Appāṭi desiring it, will bestow the true spiritual wisdom on those who bow before his feet, going to him and praising his fame in the second person and in the third person.

Arunachala Siva.


2085
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 26, 2017, 09:59:13 AM »
Verse  8:


மயக்கமாய்த் தெளிவு மாகி மால்வரை வளியு மாகித்
தியக்கமா யொருக்க மாகிச் சிந்தையு ளொன்றி நின்று
இயக்கமா யிறுதி யாகி யெண்டிசைக் கிறைவ ராகி
அயக்கமா யடக்க மாய வைவராப் பாடி யாரே.

Being mental delusion and clarity of mind being the big mountain and the air, being faintness and concentration of mind, being united with the mind, being movement and the end, being the guardian deities of the eight quarters, the god who is in Appāṭi is the five senses which can shake one and are under self-control.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... 3072