Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 3129
2056
Verse 10:


வரையி னாலுயர் தோளுடை மன்னனை
வரையி னார்வலி செற்றவர் வாழ்விடம்
திரையி னார்புடை சூழ்திரு வொற்றியூர்
உரையி னாற்பொலிந் தாருயர்ந் தார்களே.


The dwelling place of Siva, who destroyed the strength like the mountain of the King of Lanka, who had shoulders as high as mountains is Tiru Oṟṟiyūr surrounded on all sides by waves of the sea. Those who praise highly about Oṟṟiyūr flourish and are great men.

Padigam on Tiru Orriyur completed.

Arunachala Siva.

2057
Verse  9:

படைகொள் பூதத்தர் வேதத்தர் கீதத்தர்
சடைகொள் வெள்ளத்தர் சாந்தவெண் நீற்றினர்
உடையுந் தோலுகந் தாருறை யொற்றியூர்
அடையு முள்ளத் தவர்வினை யல்குமே.

Siva has an army of Bhutas. He revealed the Vedas.  He sings many songs.
He has flood of Ganga in his matted locks.  He has white sacred ash which he smears like sandal-paste.  The acts of those who have the mind to reach Oṟṟiyūr where Siva, who felt joy in having a dress of a skin, will become weak.

Arunachala Siva.


2058
Verse 8:


ஒன்று போலும் உகந்தவ ரேறிற்று
ஒன்று போலு முதைத்துக் களைந்தது
ஒன்று போலொளி மாமதி சூடிற்று
ஒன்று போலுகந் தாரொற்றி யூரரே.

It is one bull that he rode with joy.  It is the god of death that he kicked and removed.
He wore one bright crescent moon. The Lord in Oṟṟiyūr rejoiced to dwell with desire in Oṟṟiyūr as the unequaled shrine.


Arunachala Siva.

2059
Verse 7:

பலவும் அன்னங்கள் பன்மலர் மேல்துஞ்சும்
கலவ மஞ்ஞைகள் காரென வெள்குறும்
உலவு பைம்பொழில் சூழ்திரு வொற்றியூர்
நிலவி னானடி யேயடை நெஞ்சமே.

My mind!  Many swans sleep on the many lotus flowers.  The peacocks with tails, mistake the gardens as cloud and then feel shy, knowing that they are not clouds.
Approach the feet of Siva who is eternal in Tiru Oṟṟiyūr surrounded by green gardens where the swans and peacocks are moving.

Arunachala Siva.2060
Verse  6:


போது தாழ்ந்து புதுமலர் கொண்டுநீர்
மாது தாழ்சடை வைத்த மணாளனார்
ஓது வேதிய னார்திரு வொற்றியூர்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

Prostrating before Siva, at every time of worship,  with fresh flowers. The bridegroom who placed a lady, who is in the form of water on the matted locks, hanging low,
our sins will vanish if we worship the feet of the Lord in Tiruvoṟṟiyūr who is praised as the god who expounded the Vedas.

Arunachala Siva.


2061
Verse  5:


புற்றில் வாளர வாட்டி யுமையொடு
பெற்ற மேறுகந் தேறும் பெருமையான்
மற்றை யாரொடு வானவ ருந்தொழ
ஒற்றி யூருறை வானோர் கபாலியே.


To be worshiped by the celestial beings also with others,  Siva who has a skull in his hand and who dwells in Oṟṟiyūr, causing the shining cobra that lives in the anthill.
He has the greatness of riding with joy on a bull that belongs to the bovine species, with Uma.

Arunachala Siva.

2062
Verse  4:

சுற்றும் பேய்சுழ லச்சுடு காட்டெரி
பற்றி யாடுவர் பாய்புலித் தோலினர்
மற்றை யூர்களெல் லாம்பலி தேர்ந்துபோய்
ஒற்றி யூர்புக் குறையு மொருவரே.


The unequaled Siva, who dwells in Oṟṟiyūr entering into it, having collected alms in all other places, will dance holding fire in the cremation ground, when the ghosts whirl all round him.  He has the skin of the tiger which can pounce upon its prey. 

Arunachala Siva.

2063
Verse  3:


கூற்றுத் தண்டத்தை யஞ்சிக் குறிக்கொண்மின்
ஆற்றுத் தண்டத் தடக்கு மரனடி
நீற்றுத் தண்டத்த ராய்நினை வார்க்கெலாம்
ஊற்றுத் தண்டொப்பர் போலொற்றி யூரரே.

People of this world! Guard carefully yourselves against the punishment of the god of death.  For those who meditate, smearing the sacred ash and making obeisance by prostrating at the feet of Haraṉ, who contains in him all things in the righteous way.
The Lord in Oṟṟiyūr is like the staff one uses in slippery ground.

Arunachala Siva.


2064
Verse  2:

வாட்ட மொன்றுரைக் கும்மலை யான்மகள்
ஈட்ட வேயிரு ளாடி யிடுபிணக்
காட்டி லோரி கடிக்க எடுத்ததோர்
ஓட்டை வெண்தலைக் கையொற்றி யூரரே.


The Lord in Oṟṟiyūr!  The daughter of the mountain, Uma, will tell Siva, about her, our distress.  Dancing at night when the hosts of ghosts gather together, the Lord in Oṟṟiyūr has in his hand a white skull which has holes, which the old fox bit, in the burial ground where corpses are left.

Arunachala Siva.

2065
Tiru Orriyur:

Verse 1:


ஒற்றி யூரு மொளிமதி பாம்பினை
ஒற்றி யூருமப் பாம்பும் அதனையே
ஒற்றி யூர வொருசடை வைத்தவன்
ஒற்றி யூர்தொழ நம்வினை யோயுமே.


The crescent moon which is brilliant crawls, coming into close contact with the cobra,
the cobra too will crawl coming into close contact with that crescent moon itself.
Our acts, good and bad will come to an end if we worship with joined hands Oṟṟiyūr of Siva, who placed both the crescent moon and the cobra to come into close contact with each other on single matted locks.

Arunachala Siva.

2066
Verse  10:


எளிய னாமொழி யாவிலங் கைக்கிறை
களியி னாற்கயி லாய மெடுத்தவன்
நெளிய வூன்றவல் லானமர் நின்றியூர்
அளியி னாற்றொழு வார்வினை யல்குமே.


The karmas of those who worship Niṉṟiyūr out of love, where the god who was capable of pressing down the King of Lanks who did not speak words of humility and who lifted Kailash, being intoxicated with his strength, to make his body wriggle, will diminish gradually.

Padigam on Tiru Ninriyur completed.

Arunachala Siva.

2067
Verse 9:

அஞ்சி யாகிலு மன்புபட் டாகிலும்
நெஞ்சம் வாழி நினைநின்றி யூரைநீ
இஞ்சி மாமதி லெய்திமை யோர்தொழக்
குஞ்சி வான்பிறை சூடிய கூத்தனே.

My mind!  Think of Niṉṟiyūr of the dancer, who wears on his head the white crescent moon, to be worshiped by the celestial beings, who do not wink, having shot an arrow at the forts made of gold, silver and iron, either out of fear or out of love.

Arunachala Siva.

2068
Verse 8:

நிலையி லாவெள்ளை மாலையன் நீண்டதோர்
கொலைவி லாலெயி லெய்த கொடியவன்
நிலையி னார்வயல் சூழ்திரு நின்றியூர்
உரையி னால்தொழு வார்வினை யோயுமே.

The god wears a garland of white bones of persons who are not permanent, he is cruel in as much as he shot an arrow at the forts of his enemies from a long and death dealing bow, the karmas of those who praise by their words, Tiru Niṉṟiyūr surrounded by fields of unchanging nature, will gradually shrink.

Arunachala Siva.


2069
Verse 7:


கன்றி யூர்முகில் போலுங் கருங்களிறு
இன்றி ஏறல னாலிது என்கொலோ
நின்றி யூர்பதி யாக நிலாயவன்
வென்றி யேறுடை யெங்கள் விகிர்தனே.


The god has as his permanent abode, Niṉṟiyūr, our Lord who is different from the world and has a victorious bull without using the elephant which is like the sable cloud that crawls in the sky, for riding, and without using the bull what is the reason for his coming walking?

Arunachala Siva.

2070
Verse 6:

உரைப்பக் கேண்மின்நும் உச்சியு ளான்றனை
நிரைப்பொன் மாமதில் சூழ்திரு நின்றியூர்
உரைப்பொற் கற்றைய ராரிவ ரோவெனில்
திரைத்துப் பாடித் திரிதருஞ் செல்வரே.


Please listen what I say about the god who is seated on the crown of your head,
if you want to know about this person who has  collection of matted locks glittering like the gold which is used to test the fineness of gold, in Tiru Niṉṟiyūr surrounded by big and beautiful rows of walls of enclosure, he is the Lord, Siva, who roves like waves, singing.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 3129