Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 3160
2056
Verse  8:

பிணித்த நோய்ப்பிற விப்பிரி வெய்துமா
றுணர்த்த லாமிது கேண்மி னுருத்திர
கணத்தி னார்தொழு தேத்துங் கருவிலிக்
குணத்தி னானுறை கொட்டிட்டை சேர்மினே.


People of this world!  Please listen to the advice which can relieve you from the birth of sufferings which bind you.  Reach Karuvilikoṭṭiṭṭai, which the groups of Rudras, worship with joined hands and praise and where Siva of eight attributes dwells.

Arunachala Siva.

2057
Verse  7:

நில்லா வாழ்வு நிலைபெறு மென்றெண்ணிப்
பொல்லா வாறு செயப்புரி யாதுநீர்
கல்லா ரும்மதில் சூழ்தண் கருவிலிக்
கொல்லே றூர்பவன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

Thinking that the transient life could be made permanent, without committing acts in bad ways people of this world!  You reach cool Karuvilikoṭṭiṭṭai, surrounded by fortified walls constructed with stones, belonging to Siva, who rides on a bull which can gore enemies to death.

Arunachala Siva.

2058
Verse 6:

ஆற்ற வும்அவ லத்தழுந் தாதுநீர்
தோற்றுந் தீயொடு நீர்நிலந் தூவெளி
காற்று மாகிநின் றான்றன் கருவிலிக்
கூற்றங் காய்ந்தவன் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

Without being too much sunk in sufferings, reach Karuvilikkoṭṭiṭṭai of Siva, who is rising fire, water, earth and pure space and who destroyed the god of death.

Arunachala Siva.

2059
Verse  5:

உய்யு மாறிது கேண்மி னுலகத்தீர்
பைகொள் பாம்பரை யான்படை யார்மழுக்
கையி னானுறை கின்ற கருவிலிக்
கொய்கொள் பூம்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

People of this world! This is the way to save yourselves.  Listen to me.
Siva wears a hooded cobra in the waist, reach Karuvilikoṭṭiṭṭai, which has flower-gardens where flowers can be plucked and where Siva who holds in his hand a weapon of a battle-axe, dwells.

Arunachala Siva.2060
Verse  4:

வாடி நீர்வருந் தாதே மனிதர்காள்
வேட னாய்விச யற்கருள் செய்தவெண்
காட னாருறை கின்ற கருவிலிக்
கோடு நீள்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

People of this world! Without suffering, having become emaciated, reach Karuvilikkoṭṭiṭṭai, which has gardens which have long branches and where Siva of Veṇkādu who granted a weapon to Arjunan, assuming the form of a hunter, dwells.


Arunachala Siva.

2061
Verse  3:

பங்க மாயின பேசப் பறைந்துநீர்
மங்கு மாநினை யாதே மலர்கொடு
கங்கை சேர்சடை யான்றன் கருவிலிக்
கொங்கு வார்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.

Becoming worn out by talking faults, without thinking of yourself being ruined.
You with flowers, reach Karuvilikkoṭṭiṭṭai, which has tall gardens in which there is abundant honey and which belongs to Siva on whose matted locks there is Ganga.

Arunachala Siva.

2062
Verse  2:

ஞாலம் மல்கு மனிதர்காள் நாடொறும்
ஏல மாமல ரோடிலை கொண்டுநீர்
கால னார்வரு தன்முன் கருவிலிக்
கோல வார்பொழிற் கொட்டிட்டை சேர்மினே.


Men who are prospering in this world!  Daily, bringing big flowers and leaves suitable for worship, before the god of death comes to take away your lives, you reach Karuvilikkoṭṭiṭṭai, which has beautiful and tall gardens.

Arunachala Siva.

2063
Tiruk Karuvilikottitai:

Verse  1:

மட்டிட் டகுழ லார்சுழ லில்வலைப்
பட்டிட் டுமயங் கிப்பரி யாதுநீர்
கட்டிட் டவினை போகக் கருவிலிக்
கொட்டிட் டையுறை வான்கழல் கூடுமே.

People of this world!  Without repenting being confused and caught in the net of the whirlpool of love of women, who have tresses of hair into which is tucked fragrant flowers, you join the feet of Siva, who dwells in Karuvilikoṭṭiṭṭai so that the karmas that bound you, may leave you.


Arunachala Siva.

2064
Verse  10:


இலங்கை மன்ன னிருபது தோளிற
மலங்க மால்வரை மேல்விரல் வைத்தவர்
நலங்கொள் நீற்றர்நள் ளாறரை நாடொறும்
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே.


Siva who placed his toe in the big mountain to make the twenty shoulders of the King of Lanka, to be crushed, and himself to be perturbed in mind.  He smears himself with holy ash which has good properties. The karmas of those who daily go round from left to right, Siva in Naḷḷāṟu, will perish.

Padigam on Tiru Nallaru completed.

Arunachala Siva.

2065
Verse 9:


பாம்ப ணைப்பள்ளி கொண்ட பரமனும்
பூம்ப ணைப்பொலி கின்ற புராணனும்
தாம்ப ணிந்தளப் பொண்ணாத் தனித்தழல்
நாம்ப ணிந்தடி போற்றுநள் ளாறனே.

The supreme being who sleeps on a serpent-bed, and the ancient Brahma, who shines in the seat of a lotus-flower.  Siva in Naḷḷāṟu is the unique fire which could not measured even though they bowed before it. Siva in Naḷḷāṟu whose feet we praise bowing before them.

Arunachala Siva.

2066
Verse  8:

அல்ல னென்று மலர்க்கரு ளாயின
சொல்ல னென்றுசொல் லாமறைச் சோதியான்
வல்ல னென்றும்வல் லார்வளம் மிக்கவர்
நல்ல னென்றும்நல் லார்க்குநள் ளாறனே.

Siva does not exist to those who are not good by nature.  And who initiates in philosophical truths, for people who believe in him.  He is the light of the Vedas, which is not committed to writing and handed down from teacher to pupil by word of mouth.
Those who are able to praise him as omnipotent, will have abundant riches. Siva in Naḷḷāṟu is always good-natured to good people.

Arunachala Siva.


2067
Verse  7:

வஞ்ச நஞ்சிற் பொலிகின்ற கண்டத்தர்
விஞ்சை யிற்செல்வப் பாவைக்கு வேந்தனார்
வஞ்ச நெஞ்சத் தவர்க்கு வழிகொடார்
நஞ்ச நெஞ்சர்க் கருளுநள் ளாறரே.


Siva has a neck which is brilliant by the cruel poison, he is the husband of the dear daughter of the mountain by his wonderful acts.  He will not show the right path to people of deceitful minds.  The god in Naḷḷāṟu will grant his grace to people whose hearts melt.

Arunachala Siva.


2068
Verse  6:

செக்க ரங்கழி செஞ்சுடர்ச் சோதியார்
நக்க ரங்கர வார்த்தநள் ளாறனார்
வக்க ரன்னுயிர் வவ்விய மாயற்குச்
சக்க ரம்மருள் செய்த சதுரரே.


Siva, is the sun with red luster which makes the red sky to perish. He is a nude person.  The god in Naḷḷāṟu who tied a cobra, is the skillful god, who granted a discus to Māyaṉ Vishnu, who took away the life of Vakkaraṉ. (Vakkaraṉ : a demon, who was born of Virutta Sarman and Surutā Devi, the younger sister of Saiteyan; he and Sisupalaṉ are the incarnation of Jaya Vijayar who were cursed by Saṉaka Saṉamtaṉar.) 

Arunachala Siva.
 

2069
Verse 5:

உறவ னாய்நிறைந் துள்ளங் குளிர்ப்பவன்
இறைவ னாகிநின் றெண்ணிறைந் தானவன்
நறவ நாறும் பொழிற்றிரு நள்ளாறன்
மறவ னாய்ப்பன்றிப் பின்சென்ற மாயமே.

Completely occupying my mind being my relation, makes me comforted.
He, being the supreme god, filled my thoughts. Siva in Tiru Naḷḷāṟu, where in the gardens saffron spreads its fragrance. Following a pig assuming the form of a hunter is an act of wonder. (Arjuna's story).

Arunachala Siva.
 2070
Verse  4:


மலியுஞ் செஞ்சடை வாளர வம்மொடு
பொலியும் பூம்புனல் வைத்த புனிதனார்
நலியுங் கூற்றை நலிந்தநள் ளாறர்தம்
வலியுங் கண்டிறு மாந்து மகிழ்வனே.

The immaculate god who placed on his red crowded matted locks, brilliant water along with a shining cobra, I shall rejoice feeling elated seeing also the strength of Siva, in Nāḷḷaṟu, who afflicted the god of death who gives pain to living beings by taking away their lives.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 3160