Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 2947
2041
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:50:40 AM »
Verse  4:


கொம்பியல் கோதைமுன் அஞ்சக் குஞ்சரத்
தும்பிய துரிசெய்த துங்கர் தங்கிடம்
வம்பியல் சோலைசூழ் வைகல் மேற்றிசைச்
செம்பியன் கோச்செங்க ணான்செய் கோயிலே.

The place where the eminent Siva who flayed the elephant to frighten the lady who walks like a tender branch, in the past, is the temple which was constructed by the Chozha Kō Cheṇkaṇāṉ on the western side of Vaigal which is surrounded by fragrant gardens.

Arunachala Siva.

2042
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:47:22 AM »
Verse  3:கணியணி மலர்கொடு காலை மாலையும்
பணியணி பவர்க்கருள் செய்த பான்மையர்
தணியணி யுமையொடு தாமும் தங்கிடம்
மணியணி கிளர்வைகன் மாடக் கோயிலே.


Siva who has the nature of granting his grace, adorning him with flowers both in the morning and evening keeping that as their aim in life, to do service to him. The place where he stays with Uma who is beautiful by her cool grace; is Vaigal Mādakkōyil which is beautiful by gems set in it.

Arunachala Siva.

2043
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:40:42 AM »
Verse  2:


மெய்யக மிளிரும்வெண் ணூலர் வேதியர்
மையகண் மலைமக ளோடும் வைகிடம்
வையக மகிழ்தர வைகல் மேற்றிசைச்
செய்யகண் வளவன்முன் செய்த கோயிலே.


Siva wears a sacred thread which shines on his body.The one who revealed the Vēdas,
the place where he always stays with the daughter of the mountain, who has eyes always coated with collyrium.  According to Saivaism, Siva has no end; so his consort always coats her eyes with collyrium; ladies who have lost their husbands do not do so; to make the people of the world feel happy is the temple built long ago by Vaḷavaṉ of red eyes, in the western part of Vaikal.


Arunachala Siva.


2044
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 24, 2017, 08:34:52 AM »
Tiru Vaigal Maadak Kovil:


Verse  1:

துளமதி யுடைமறி தோன்று கையினர்
இளமதி யணிசடை யெந்தை யாரிடம்
உளமதி யுடையவர் வைக லோங்கிய
வளமதி தடவிய மாடக் கோயிலே.

This is one of the seventy temples built by the Chōzha King Senkanan.
Seventy-eight is the number mentioned by Appar; Madakovil is a special type of construction into which elephants cannot enter.(NOTE verse 2 There are two
Saiva temples in this place; the one which is in the West of the village was built by Kō Senkanan.
The one who has on his hand a young deer which has an idea to jump up.
the place of our father who adorns his matted locks with a crescent moon,
the high Mādākkōyil which rubs the brilliant moon, in Vaigal where people with good heart and mind live.

Arunachala Siva.


2045
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:55:16 AM »
Verse  11:

விண்ணவர் தொழுதெழு விசய மங்கையை
நண்ணிய புகலியுள் ஞானசம் பந்தன்
பண்ணிய செந்தமிழ் பத்தும் வல்லவர்
புண்ணியர் சிவகதி புகுதல் திண்ணமே.

Jnana Sambandhan  who reached Vicayamaṅkai which is worshipped by the Devas in heaven, those who are able to recite the chaste Tamizh verses composed by him are virtuous people it is definite that they will attain salvation.


Padigam on Tiru Vijayamangai completed.

Arunachala Siva.

2046
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:51:11 AM »
Verse  10:

கஞ்சியுங் கவளமுண் கவணர் கட்டுரை
நஞ்சினுங் கொடியன நமர்கள் தேர்கிலார்
செஞ்சடை முடியுடைத் தேவன் நன்னகர்
விஞ்சையர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.

The fabricated falsehood of the Jains who drink Kanchi and Buddhists who eat mouthful of food and who are opposed by nature to Siva, are more cruel than poison.
Our devotees will not heed those.  Vicayamaṅkai which is worshipped by Vinchaiyar one of the eighteen groups of Devas, is the beautiful city of the god who has red matted locks, coiled into the form of a crown.


Arunachala Siva.

2047
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:47:47 AM »
Verse  9:


மண்ணினை யுண்டவன் மலரின் மேலுறை
அண்ணல்கள் தமக்களப் பரிய அத்தனூர்
தண்ணறுஞ் சாந்தமும் பூவு நீர்கொடு
விண்ணவர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.

Vicayamaṅkai which the residents of heaven worship with cool and fragrant sandal-wood paste, flowers and water is the place of the father who could not be measured by both Vishnu who swallowed the earth, and the chief who resides on a lotus flower, Brahma.

Arunachala Siva.

2048
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:44:43 AM »
Verse 8:

உளங்கைய இருபதோ டொருபதுங் கொடாங்
களந்தரும் வரையெடுத் திடும்அ ரக்கனைத்
தளர்ந்துட னெரிதர வடர்த்த தன்மையன்
விளங்கிழை யொடும்புகும் விசய மங்கையே.

The place of Siva who pressed down the demon who lifted the great mountain counting the strength of his twenty hands with twenty palms and ten heads, to make his body to become enfeebled and crushed, is Vicayamaṅkai where he enters with a lady wearing shining ornaments.

Arunachala Siva.2049
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:40:31 AM »
Verse  7:


இரும்பொனின் மலைவில்லின் எரிச ரத்தினால்
வரும்புரங் களைப்பொடி செய்த மைந்தனூர்
சுரும்பமர் கொன்றையும் தூய மத்தமும்
விரும்பிய சடையணல் விசய மங்கையே.


Vicayamaṅkai of Siva who desired on his matted locks Koṉṟai desired by bees, and flawless Datura flowers, is the place of the strong god who reduced to dust the cities that came against him, an arrow spitting fire, fired in the bow which is the big golden mountain Meru.

Arunachala Siva.

2050
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:37:00 AM »
Verse  6:


மைப்புரை கண்ணுமை பங்கன் வண்டழல்
ஒப்புரை மேனியெம் முடைய வன்னகர்
அப்பொடு மலர்கொடங் கிறைஞ்சி வானவர்
மெய்ப்பட வருள்புரி விசய மங்கையே.


Vicayamaṅkai where god Siva grants his grace to the celestial beings who worship him with water to bathe, and flowers and are in sincere meditation. One who has Uma having eyes as beautiful as blue Nelumbo flowers, on one half is the place of our master who has a form as red as burning fire.

Arunachala Siva.

2051
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:33:46 AM »
Verse  5:

தோடமர் காதினன் துதைந்த நீற்றினன்
ஏடமர் கோதையோ டினித மர்விடம்
காடமர் மாகரி கதறப் போர்த்ததோர்
வேடம துடையணல் விசய மங்கையே.


Vicayamaṅkai belonging to Siva who has a body covered with the skin he flayed from the big elephant of the forest to make it roar out of pain, who has a ear in which woman's ear-ring is worn, besmeared thickly with holy ash is the place where he stays with pleasure along with a lady who is as graceful as a garland which has flowers of petals.

Arunachala Siva.


2052
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:29:49 AM »
Verse  4:


தொடைமலி யிதழியுந் துன்னெ ருக்கொடு
புடைமலி சடைமுடி யடிகள் பொன்னகர்
படைமலி மழுவினர் பைங்கண் மூரிவெள்
விடைமலி கொடியணல் விசய மங்கையே.

Siva who has a strong weapon of a battle-axe, Vicayamaṅkai of the chief who has on his banner a white, strong and proud bull of greenish eyes, is the beautiful temple of the god who has on his matted locks coiled into a crown, a garland of profuse Koṉṟai flowers and dense Yarcum flowers, on one side.

Arunachala Siva.

2053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:25:18 AM »
Verse  3:


அக்கர வரையினர் அரிவை பாகமாத்
தொக்கநல் விடையுடைச் சோதி தொன்னகர்
தக்கநல் வானவர் தலைவர் நாள்தொறும்
மிக்கவர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.


Vicaymankai which the good and worthy celestial beings, Indra, Brahma and Vishnu who are the chiefs, and devotees who are superior to them, worship and rise from sleep. Siva who wears Chank beads and cobra in the waist, the lady being on one half.
is the ancient temple of the effulgent light who has a bull of good and accumulated strength.

Arunachala Siva.

2054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:21:31 AM »
Verse  2:

கீதமுன் னிசைதரக் கிளரும் வீணையர்
பூதமுன் னியல்புடைப் புனிதர் பொன்னகர்
கோதனம் வழிபடக் குலவு நான்மறை
வேதியர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.


Vicayamaṅkai which the Brahmins who have learnt the four Vēdas worship and rise from sleep, and which is famous as the bull Iṭapatāvar worshipped Siva here. Siva
has a veena to play songs on it, is the beautiful temple of the spotless god on whose sides the Bhutas surrounded him.

Arunachala Siva.


2055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 23, 2017, 09:17:40 AM »
Tiru Vijaya Mangai:

Verse 1:

மருவமர் குழலுமை பங்கர் வார்சடை
அரவமர் கொள்கையெம் அடிகள் கோயிலாம்
குரவமர் சுரபுன்னை கோங்கு வேங்கைகள்
விரவிய பொழிலணி விசய மங்கையே.

Vicayamaṅkai which is beautified by gardens having bottle-flower trees, long-leaved two-sepaled Gamboge, common Caung and east Indian Kino trees which are mixed.
Siva who has Uma who tucks in her tresses of hair southern wood is the temple of our god who likes to keep a cobra on his long matted locks.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 2947