Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 3129
2026
Verse  9:

ஆனை யாறென ஆடுகின் றான்முடி
வானை யாறு வளாயது காண்மினோ
நான்ஐ யாறுபுக் கேற்கவ னின்னருள்
தேனை யாறு திறந்தாலே யொக்குமே.

See the head of Siva, who bathes in the five products of the cow, which are poured like a river, surrounded by the beautiful river in heaven!  His sweet grace is like the river of honey whose flood gate was opened to me who entered into Aiyāṟu.

Arunachala Siva.

2027
Verse  8:

முன்னை யாறு முயன்றெழு வீரெலாம்
பின்னை யாறு பிரியெனும் பேதைகாள்
மன்னை யாறு மருவிய மாதவன்
தன்னை யாறு தொழத்தவ மாகுமே.


All of you who persevered in the path which brings sufferings in former times!
Oh ignorant people!  Who pray to god separate me from the path of sufferings!
It, will be equal to penance, if you worship the great ascetic who is Aiyāṟu, which is permanent, in the proper way.

Arunachala Siva.

2028
Verse  7:


பங்க மாலைக் குழலியொர் பால்நிறக்
கங்கை மாலையர் காதன்மை செய்தவர்
மங்கை மாலை மதியமும் கண்ணியும்
அங்க மாலையுஞ் சூடுமை யாறரே.


Bestowed his love, on this lady of distinction has on a half a lady, who has tresses of hair wearing garlands, has a garland of Ganga of white color like milk.  Siva in Aiyāṟu who wears the crescent moon that rises in the evening, and garland of bones.

Arunachala Siva.

2029
Verse  6:

புலரும் போது மிலாப்பட்ட பொற்சுடர்
மலரும் போதுக ளாற்பணி யச்சிலர்
இலரும் போது மிலாதது மன்றியும்
அலரும் போதும் அணியுமை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu at daybreak and at night when the sun, which set, does not shine,
when some people worship him with blossomed flowers, those who are incapable of worshiping in this manner,  worship with leaves which are not flowers, adorns himself with them like the blossomed flowers and buds.

Arunachala Siva.


2030
Verse 5:

பரியர் நுண்ணியர் பார்த்தற் கரியவர்
அரிய பாடல ராடல ரன்றியும்
கரிய கண்டத்தர் காட்சி பிறர்க்கெலாம்
அரியர் தொண்டர்க் கெளியரை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu is the large thing as well as the minute thing. He is difficult to be known by the souls' intelligence, it being defective. In addition to that, he has rare songs and dances, has a black neck.  To have a vision of him is difficult for others, but easy for his devotees.

Arunachala Siva.

2031
Verse 4:

நினைக்கும் நெஞ்சினுள் ளார்நெடு மாமதில்
அனைத்தும் ஒள்ளழல் வாயெரி யூட்டினார்
பனைக்கை வேழத் துரியுடல் போர்த்தவர்
அனைத்து வாய்தலுள் ளாருமை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu, is in the mind capable of thinking him. He set fire to, so that the bright fire might consume all the high and big walls of enclosure of the three cities. He covered his body with the skin of an elephant whose trunk is comparable to the palm tree. He is also the person who pervades all things both animate and inanimate.

Arunachala Siva.2032
Verse  3:

நெஞ்ச மென்பதோர் நீள்கயந் தன்னுளே
வஞ்ச மென்பதோர் வான்சுழிப் பட்டுநான்
துஞ்சும் போழ்துநின் னாமத் திருவெழுத்
தஞ்சும் தோன்ற அருளுமை யாறரே.

Siva who dwells in Aiyāṟu!  In the deep tank which is my mind, being caught in the big whirlpool of fraud from which I cannot escape, even at that time of death when I lose all my consciousness. Bestow on me your grace so that I can invoke the five letters which are your name.

Arunachala Siva.


2033
Verse 2:

பாகம் மாலை மகிழ்ந்தனர் பால்மதி
போக ஆனையி னீருரி போர்த்தவர்
கோக மாலை குலாயதோர் கொன்றையும்
ஆக ஆன்நெயஞ் சாடுமை யாறரே.

Having adorned the matted locks with a crescent moon as white as milk, rejoiced in having as a half Vishnu,  in order to remove the fear of the Devas covered himself with the skin of an elephant wet with blood,  the Koṉṟai garland, round in shape being on the shoulders is Siva in Aiyāṟu, who bathes in the five products of the cow, beginning from ghee.

Arunachala Siva.

2034
Tiru Aiyaru:

Verse  1:

சிந்தை வாய்தலு ளான்வந்து சீரியன்
பொந்து வார்புலால் வெண்தலைக் கையினன்
முந்தி வாயதோர் மூவிலை வேல்பிடித்
தந்தி வாயதோர் பாம்பரை யாறரே.


Siva in Aiyāṟu adorns with a cobra whose mouth is as red as the evening sky, holding a trident of three sharp blades. Having condescended to be near, remains at the entrance of the minds of devotees.  He has eminence. He has in his hand a long white skull which has holes for eyes, and mouth.

Arunachala Siva.2035
Verse  10:

நலங்கொள் பாகனை நன்று முனிந்திடா
விலங்கல் கோத்தெடுத் தானது மிக்கிட
இலங்கை மன்ன னிருபது தோளினை
மலங்க வூன்றிவைத் தார்வன்னி யூரரே.


Seeing very much angry with the driver, who thought of Ravanan's good only,
when that mountain Kailash, was too heavy to be lifted by interlocking the hands,
Sivaṉ in Vaṉṉiyūr pressed firmly his toe to make the twenty shoulders of the King of Lanka to become confused in mind.

Arunachala Siva.

2036
Verse 9:


Not available.

Arunachala Siva. 

2037
Verse  8:


இயலு மாலொடு நான்முகன் செய்தவம்
முயலிற் காண்பரி தாய்நின்ற மூர்த்திதான்
அயலெ லாமன்ன மேயுமந் தாமரை
வயலெ லாங்கயல் பாய்வன்னி யூரரே.

Siva who has a form which could not be seen by the efforts of doing penance by Vishnu and four faced Brahma, who thought they were the supreme gods, and quarreled between themselves. It is the god in Vaṉṉiyūr, where the fish carp leaps in all the fields where lotus flowers on which swans are sitting in all nearby places.

Arunachala Siva.

2038
Verse 7:


குணங்கொள் தோளெட்டு மூர்த்தி யிணையடி
இணங்கு வார்கட் கினியனு மாய்நின்றான்
வணங்கி மாமலர் கொண்டவர் வைகலும்
வணங்கு வார்மனத் தார்வன்னி யூரரே.

Siva of eight shoulders and eight attributes, it is sweet to those who approach his two feet. The Lord in Vaṉṉiyūr dwells in the minds of those who, with humility, worship him with big flowers.

Arunachala Siva.


2039
Verse  6:

திளைக்கும் வண்டொடு தேன்படு கொன்றையர்
துளைக்கை வேழத்தர் தோலர் சுடர்மதி
முளைக்கு மூரற் கதிர்கண்டு நாகம்நா
வளைக்கும் வார்சடை யார்வன்னி யூரரே.

Siva adorns himself with Koṉṟai flowers, on which different kinds of bees such as Vaṇṭu and Thēṉ, are always drinking honey. He covers himself with the skin of an elephant having a trunk with holes - nostrils. Seeing the rays of the brilliant crescent moon which is like smile.  Siva has long matted locks, where the cobra bends its tongue to swallow it.

Arunachala Siva.


2040
Verse  5:


பிறைகொள் வாள்நுதற் பெய்வளைத் தோளியர்
நிறையைக் கொள்பவர் நீறணி மேனியர்
கறைகொள் கண்டத்தர் வெண்மழு வாளினர்
மறைகொள் வாய்மொழி யார்வன்னி யூரரே.

Siva on whose form, he smears holy ash takes away the moral firmness of ladies, who wear armlets on the shoulders and who have a bright forehead like the crescent moon. He has a neck in which there is poison.  He has a white weapon of a battle-axe.
Sivaṉ in Vaṉṉiyūr has revealed Vedas, which contain many Mantrams. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 3129