Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 3114
1996
Verse  2:


பண்டொத் தமொழி யாளையொர் பாகமாய்
இண்டைச் செஞ்சடை யன்னிருள் சேர்ந்ததோர்
கண்டத் தன்கரி யின்னுரி போர்த்தவன்
அண்டத் தப்புறத் தானன்னி யூரனே.

Siva has a lady who speaks words as sweet as fruits.  He has on his red matted hair, a circlet of flowers.  He has a neck in which the black poison is stationed.  He covered himself with the skin of an elephant.  He is beyond the investigation of the people of this world. He is the Lord in Aṉṉiyūr.

Arunachala Siva.

1997
Tiru Anniyur:

Verse  1:

பாற லைத்த படுவெண் தலையினன்
நீற லைத்தசெம் மேனியன் நேரிழை
கூற லைத்தமெய் கோளர வாட்டிய
ஆற லைத்த சடையன்னி யூரனே.


Siva who has a white skull from which all flesh has gone --- as it was shaken by kites to eat its flesh.  He has a person of red color on which holy ash is smeared. He has a body, one half of which is a lady. The god in Aṉṉiyūr who has a matted hair on which the river Ganga wanders back and forth and who made cobra which can cause death, to dance.
 
Arunachala Siva.

1998
Verse 12:

மையு லாவிய கண்டத்த னண்டத்தன்
கையு லாவிய சூலத்தன் கண்ணுதல்
ஐய னாரூ ரடிதொழு வார்க்கெலாம்
உய்ய லாம்அல்லல் ஒன்றிலை காண்மினே.


People of this world!  Siva who has a neck in which poison has spread, holds a trident in his hand, and has a frontal eye.  All those who worship the feet of the father with joined hands can save themselves.  There will not be the slightest suffering.
you know this.  (Note: There is no reference to Ravaṇaṉ in the last verse in this decade also.

Padigam on Tiru Arur  (2) completed.

Arunachala Siva.

1999
Verse  11:

விண்ட மாமலர் மேலுறை வானொடும்
கொண்டல் வண்ணனுங் கூடி யறிகிலா
அண்ட வாணன்த னாரூ ரடிதொழப்
பண்டை வல்வினை நில்லா பறையுமே.


To worship with joined hands the feet of the god in Arūr, who dwells in Sivalokam, whom Brahma who dwells in a big lotus of unfolded petals and Vishnu who has the color of a sable cloud, had not the capacity to know.  Our acts which have accumulated in several births will not stand,  will vanish.

Arunachala Siva.

2000
Verse  10:

உள்ள மேயொ ருறுதி யுரைப்பன்நான்
வெள்ளந் தாங்கு விரிசடை வேதியன்
அள்ளல் நீர்வய லாரூ ரமர்ந்தவெம்
வள்ளல் சேவடி வாழ்த்தி வணங்கிடே.


My mind!  I shall tell you a thing that will do you good.  Siva, the Brahmin, who bore the floods in his loosened matted locks.  Praise, and pay obeisance to, the lotus-red feet of our Lord of unbounded liberality who dwelt in Arūr which has fields full of water and mire.

Arunachala Siva.

2001
Verse  9:


நீரைச் செஞ்சடை வைத்த நிமலனார்
காரொத் தமிடற் றர்கனல் வாயரா
ஆரத் தருறை யும்மணி யாரூரைத்
தூரத் தேதொழு வார்வினை தூளியே.

The spotless Siva, who placed water on his red matted locks.  He has a neck which is black like the sable cloud.  He wears a garland of cobras which have poison which is like fire.  The acts of those who worship with joined hands the beautiful Arūr from a distance, will crumble like powder.

Arunachala Siva.


2002
Verse  8:


இவள்ந மைப்பல பேசத் தொடங்கினாள்
அவண மன்றெனி லாரூ ரரனெனும்
பவனி வீதி விடங்கனைக் கண்டிவள்
தவனி யாயின வாறென்றன் தையலே.


This girl, my daughter began to talk many things with me incoherently.  If we are not in the place, where she stays she says "Haraṉ in Arūr"!   This is what this girl, my young daughter has seen infatuated with burning love, having obtained vision of Veeti
Vitankan*, who comes in a procession.

(*Lord Siva in Tiru Arur)

Arunachala Siva.

2003
Verse  7:

தண்ட வாளியைத் தக்கன்றன் வேள்வியைச்
செண்ட தாடிய தேவர கண்டனைக்
கண்டு கண்டிவள் காதலித் தன்பதாய்க்
கொண்டி யாயின வாறென்றன் கோதையே.


Siva who punishes people for their misdeeds, who cannot be divided by space, time and other things and who ruined the sacrifice of Dakshan, as he woulds do with a bouquet: this girl seeing him always and loving him, and developing devotion towards him.  What a change came over my daughter to be insubordinate to me!
(I have a faint memory of having heard Dr.  Swaminatha Ayyar say that Koṇṭi was the name of a woman belonging to the Devadasi caste, who was eminent by her devotion to Tyagarajar - the Lord of Tiruvarur temple.)

Arunachala Siva.


2004
Verse  6:

எம்மை யாரிலை யானுமு ளேனலேன்
எம்மை யாரு மிதுசெய வல்லரே
அம்மை யாரெனக் கென்றென் றரற்றினேற்
கம்மை யாரைத்தந் தாராரூ ரையரே.


Both my parents are no more.  As I am young I have no steady mind to live separately.  Can my elder sister, Tilakavati, who was like a mother to me, be a companion to me?  To me, who poured out my troubles in lamentation saying many times, who will help me like the mother! The Lord in Arūr, showed me the path to salvation to my complete satisfaction.

Arunachala Siva.2005
Verse  5:


முருட்டு மெத்தையில் முன்கிடத் தாமுனம்
அரட்டர் ஐவரை ஆசறுத் திட்டுநீர்
முரட்ட டித்தவத் தக்கன்றன் வேள்வியை
அரட்ட டக்கித னாரூ ரடைமினே.

People of this world!  Before your bodies are laid in the presence of relations and friends in the rough bed of the funeral pyre, removing quickly the evils that come from the five senses which cause worries like petty chieftains,  reach Arūr of Siva, who repressed the haughtiness of the sacrifice performed by that Dakshan, who was unfeeling on account of the perversity he had towards Siva.

Arunachala Siva.

2006
Verse  4:

துன்பெ லாமற நீங்கிச் சுபத்தராய்
என்பெ லாம்நெக் கிராப்பக லேத்திநின்
றின்ப ராய்நினைந் தென்று மிடையறா
அன்ப ராமவர்க் கன்பரா ரூரரே.


Being free completely from all sufferings, and possessing auspicious things,
praising continuously night and day, all the bones to become tender, and feeling happy, meditating on god, the Lord in Ārūr reciprocates love to those who cherish him with love without any break.

Arunachala Siva.


2007
Verse 3:

வண்டு லாமலர் கொண்டு வளர்சடைக்
கிண்டை மாலை புனைந்து மிராப்பகல்
தொண்ட ராகித் தொடர்ந்து விடாதவர்க்
கண்ட மாளவும் வைப்பரா ரூரரே.


Making a garland called circlet to adorn the growing matted locks, with flowers around which the bees hum without setting on it, and becoming devotees by performing services night and day, who worship him continuously without break.  Siva in Arūr will elevate them to rule over the heaven also.  In addition to granting knowledge of Siva.

Arunachala Siva.2008
Verse 2:

எந்த மாதவஞ் செய்தனை நெஞ்சமே
பந்தம் வீடவை யாய பராபரன்
அந்த மில்புக ழாரூ ரரனெறி
சிந்தை யுள்ளுஞ் சிரத்துளுந் தங்கவே.

My mind!  The shrine of Arūr Araneṟi, which has unlimited fame and which belongs to Siva, who is the highest and who is himself bondage and salvation, to stay in the mind and head what great penance did you perform in previous births?

Arunachala Siva.

2009
Tiru Arur (2):

Verse  1:

கொக்க ரைகுழல் வீணை கொடுகொட்டி
பக்க மேபகு வாயன பூதங்கள்
ஒக்க ஆட லுகந்துடன் கூத்தராய்
அக்கி னோடர வார்ப்பரா ரூரரே.


Siva performing dance along with the Bhutas which dance relishing it when they play upon Kokkarai, flute, Veena and Koṭukkoṭṭi.  (Kokkari, and Koṭukoṭṭi are instruments of music. ) 

Arunachala Siva.

2010
Verse  10:


மாலு நான்முக னும்மறி கிற்கிலார்
கால னாய அவனைக் கடந்திட்டுச்
சூல மான்மழு வேந்திய கையினார்
ஆல முண்டழ காயவா ரூரரே.


Vishnu and Brahma of four faces had not the capacity to know Siva. Having conquered Yama, the god of death, he who holds in his hands a trident, deer and a battle-axe.
He is the Lord in Arūr who is beautiful by consuming the poison.
(Note: There is no reference to Ravanan in this decade.) 

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 [134] 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 3114