Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 3147
1981
Verse  8:


நீதி யாற்றொழு வார்கள் தலைவனை
வாதை யான விடுக்கும் மணியினைக்
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே.

The chief of those who worship him with joined hands in the right way.  The gem that gives relief from afflliction.  People of this world!  Cherish with love the feet of the chief of the Vedas who is in Kōḷili, where the bees hum with great noise penetrating into the flowers for honey. (Note : The last two lines are the same as in the 7th verse.)

Arunachala Siva.
1982
Verse  7:


வேத மாயவிண் ணோர்கள் தலைவனை
ஓதி மன்னுயி ரேத்து மொருவனைக்
கோதி வண்டறை யுந்திருக் கோளிலி
வேத நாயகன் பாதம் விரும்புமே.


The chief of the celestial beings in heaven, who is himself the Vedas. The unequaled god, whom the imperishable souls praise uttering his names.  People of this world!
Desire the feet of the Lord of the Vedas in Kōḷili, where in the flowers the bees penetrate for honey and hum noisily.

Arunachala Siva.

1983
Verse  6:

காற்ற னைக்கடல் நஞ்சமு துண்டவெண்
நீற்ற னைநிமிர் புன்சடை யண்ணலை
ஆற்ற னையம ருந்திருக் கோளிலி
ஏற்ற னாரடி யேதொழு தேத்துமே.


Siva who is in the form of air, who smears himself with white sacred ash and who consumed the poison that appeared in the ocean, as he would do nectar.  The god who has  erect and ruddy matted locks, who bears on his head the river Ganga.
People of this world! Praise and worship with joined hand only the feet of the god who has a bull and who dwells in Kōḷili.

Arunachala Siva.

1984
Verse  5:


மூல மாகிய மூவர்க்கும் மூர்த்தியைக்
கால னாகிய காலற்குங் காலனைக்
கோல மாம்பொழில் சூழ்திருக் கோளிலிச்
சூல பாணிதன் பாதந் தொழுமினே.

The god with a visible form who is the origin of the trinity  - Brahma, Vishnu and Rudra, who dealt death to the god of death himself, who takes away the lives of the beings at the end of the span of their lives, worship with joined hands the feet of Siva who holds in his hand a trident and who dwells in Tiruk Kōḷili surrounded by beautiful gardens.

Arunachala Siva.1985
Verse  4:

விழவி னோசை யொலியறாத் தண்பொழில்
பழகி னார்வினை தீர்க்கும் பழம்பதி
அழல்கை யானம ருந்திருக் கோளிலிக்
குழக னார்திருப் பாதமே கூறுமே.

The old city which removes the sins of those who have become familiar and which has cool gardens and where the bustle of festivals and music do not cease. People of this world!  Praise only the holy feet of the youth in Tiruk Kōḷili, who holds fire in his hand.


Arunachala Siva.


1986
Verse  3:


நாளும் நம்முடை நாள்க ளறிகிலோம்
ஆளும் நோய்களோ ரைம்பதோ டாறெட்டும்
ஏழை மைப்பட் டிருந்துநீர் நையாதே
கோளிலி யரன் பாதமே கூறுமே.

We are incapable of knowing how long we shall live, everyday.  Without yourselves languishing in ignorance, when the ninety-eight diseases hold you in their grip, praise the feet of Haraṉ, Siva, one in Kōḷili.

Arunachala Siva.

1987
Verse  2:

விண்ணு ளார்தொழு தேத்தும் விளக்கினை
மண்ணு ளார்வினை தீர்க்கும் மருந்தினைப்
பண்ணு ளார்பயி லுந்திருக் கோளிலி
அண்ண லாரடி யேதொழு துய்ம்மினே.

The light that is praised and worshiped with joined hands by the celestial beings in heaven.  The cure that removes the acts of the people of this world which are like diseases.  People of this world! Save yourselves by worshiping with joined hands the feet of god in Kōḷili, where people of musical knowledge are in great numbers.

Arunachala Siva.


1988
Tiruk Kolili (2)

Verse  1:

முன்ன மேநினை யாதொழிந் தேனுனை
இன்னம் நானுன சேவடி யேத்திலேன்
செந்நெல் ஆர்வயல் சூழ்திருக் கோளிலி
மன்ன னேயடி யேனை மறவலே.


The King in Tiruk Kōḷili, surrounded by field in which red colored superior variety of paddy grows!  I did not at all think of you early in my life.  I did not praise your lotus red feet even now. Do not forget me who is your slave.

Arunachala Siva.
1989
Verse 10:

மடுத்து மாமலை யேந்தலுற் றான்றனை
அடர்த்துப் பின்னு மிரங்கி யவற்கருள்
கொடுத்த வன்னுறை கோளிலி யேதொழ
விடுத்து நீங்கிடும் மேலை வினைகளே.


Pressing Ravanan, who lifted the great mountain by placing his hands under it, to worship with joined hands Kōḷili only where Siva granted his grace to him taking pity on him.  The acts done in previous births will go away taking leave of the devotees.

Padigam on Tiruk Kolili completed.

Arunachala Siva.
 

1990
Verse  9:

கேடு மூடிக் கிடந்துண்ணு நாடது
தேடி நீர்திரி யாதே சிவகதி
கூட லாந்திருக் கோளிலி யீசனைப்
பாடு மின்னிர வோடு பகலுமே.

Without wandering going in search of the country which is full of misery and undergoing sufferings only incapable of doing anything to avert them, you can attain eternal bliss. People of this world!  Sing the praises of Siva in Tiruk Kōḷili night and day that is the way to attain it.

Arunachala Siva.


1991
Verse 8:


மால தாகி மயங்கும் மனிதர்காள்
காலம் வந்து கடைமுடி யாமுனம்
கோல வார்பொழிற் கோளிலி மேவிய
நீல கண்டனை நின்று நினைமினே.


People who are confused and bewildered!  Before the end comes and finishes your span of life, people of this world! Think of Siva with a blue neck who dwells in Kōḷili which has long and beautiful gardens, without ceasing. 

Arunachala Siva.

1992
Verse 7:


சீர்த்த நன்மனை யாளுஞ் சிறுவரும்
ஆர்த்த சுற்றமும் பற்றிலை யாதலால்
கூத்த னாருறை யுந்திருக் கோளிலி
ஏத்தி நீர்தொழு மின்னிடர் தீருமே.

The excellent and good-natured wife, children and relations bound by several kinds of ties, are not our support. Therefore, people of this world!  You praise and worship with joined hands Tiruk Kōḷili where the dancing Siva dwells.  All your sufferings will leave you.

Arunachala Siva.


1993
Verse 6:

ஆவின் பால்கண் டளவி லருந்தவப்
பாலன் வேண்டலுஞ் செல்லென்று பாற்கடல்
கூவி னான்குளி ரும்பொழிற் கோளிலி
மேவி னானைத் தொழவினை வீடுமே.

Having tasted cow's milk, (the cow is Kamadhēṉu, the divine cow) when Upamaṉyu, the boy who has countless severe penance to his credit, wanted milk, Siva summoned the ocean of milk and ordered it 'go to him',  our acts will perish when we worship with joined hands Siva who dwells in Kōḷili which has cool gardens.


Arunachala Siva.1994
Verse 5:


அல்ல லாயின தீரு மழகிய
முல்லை வெண்முறு வல்லுமை யஞ்சவே
கொல்லை யானை யுரித்தவன் கோளிலிச்
செல்வன் சேவடி சென்று தொழுமினே.

What are called sufferings will come to an end.  Siva who flayed an elephant which lives in the forest to make Uma, who has beautiful white teeth like the flowers of the Arabian jasmine, fear.  Worship with joined hands the lotus red feet of the god in Kōḷili, going to that shrine.

Arunachala Siva.


1995
Verse  4:

பலவும் வல்வினை பாறும் பரிசினால்
உலவுங் கங்கையுந் திங்களு மொண்சடை
குலவி னான்குளி ரும்பொழிற் கோளிலி
நிலவி னான்றனை நித்தல் நினைமினே.


By the manner in which many irresistible acts are to be destroyed, people of this world! Think daily of Siva who is permanent in Kōḷili of cool garden and on whose bright matted locks, moving Ganga and the crescent moon remain.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 3147