Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 3160
1966
Verse  7,8 and 9:

Not available.

Arunachala Siva.

1967
Verse  6:

நாடி நாரணன் நான்முகன் வானவர்
தேடி யேசற வுந்தெரி யாததோர்
கோடி காவனைக் கூறாத நாளெலாம்
பாடி காவலிற் பட்டுக் கழியுமே.


All the days in which one did not praise the Lord in Kōṭika, who could not be known after suffering by searching for him by Narayanan, Brahma, of four faces and inhabitants of heaven will be spent in, undergoing punishment enforced by a tribunal and will be wasted.

Arunachala Siva.

1968
Verse  5:

வீறு தான்பெறு வார்சில ராகிலும்
நாறு பூங்கொன்றை தான்மிக நல்கானேல்
கூறு வேன்கோடி காவுளா யென்றுமால்
ஏறு வேன்நும்மா லேசப் படுவனோ.

Though some girls may receive distinctive excellence, if God does not give me in a large quantity the fragrant and beautiful Koṉṟai, I shall always say "the Lord in Kōṭika", and my infatuation towards him will increase.  Shall I be railed at by you?

Arunachala Siva.1969
Verse  4:


நாவ ளம்பெறு மாறும னன்நன்னுதல்
ஆம ளஞ்சொலி யன்புசெ யின்னலால்
கோம ளஞ்சடைக் கோடிகா வாவென
ஏவ ளின்றெனை யேசுமவ் வேழையே.

The girl with a forehead which has undying beauty, thinking the tongue will be good if it speaks about the fame of the Lord, unless we are affectionate towards him, praising him to our utmost capacity telling always the "Lord in Kōṭikā who has a beautiful mated locks" that girl abuses me today "who is she to speak such words?"  This is the speech of the foster-mother addressed to her daughter who denied her words as she daughter was infatuated with love.

Arunachala Siva.

1970
Verse  3:

முல்லை நன்முறு வல்லுமை பங்கனார்
தில்லை யம்பலத் தில்லுறை செல்வனார்
கொல்லை யேற்றினர் கோடிகா வாவென்றங்
கொல்லை யேத்துவார்க் கூனமொன் றில்லையே.


Siva who has as his half Uma of beautiful teeth, resembling the buds of Arabian Jasmine, who possesses the wealth of grace and resides in the assembly hall in Tillai who has a bull of the forest tract.  There will not be the slightest fault to those who praise early in their lives saying "the Lord in Kōṭikā!" 

Arunachala Siva.

1971
Verse  2:

வாடி வாழ்வதென் னாவது மாதர்பால்
ஓடி வாழ்வினை யுள்கிநீர் நாடொறும்
கோடி காவனைக் கூறீரேற் கூறினேன்
பாடி காவலிற் பட்டுக் கழிதிரே.

What is the use of this life undergoing sufferings in many ways?  Thinking of a true and happy life by running towards women and leading a life in company with him?
If you do not utter the names of the Lord in Kōṭikā daily, I shall tell you definitely you will undergo punishment enforced by a tribunal and pass your life without any benefit to you.

Arunachala Siva.

1972
Tiruk Kotika:

Verse  1:


சங்கு லாமுன்கைத் தையலோர் பாகத்தன்
வெங்கு லாமத வேழம் வெகுண்டவன்
கொங்கு லாம்பொழிற் கோடிகா வாவென
எங்கி லாததோ ரின்பம்வந் தெய்துமே.

Siva, who has a young lady on whose forearm bangles are moving up and down. (Originally bangles were made of conch.)  He who flayed the skin of a superior and cruel elephant, by his anger, if one says "the Lord in Kotikā which has gardens which are full of honey! ", Happiness which could not be had anywhere else will come to him, of its own accord.

Arunachala Siva.


1973
Verse  10:

பொருந்து நீண்மலை யைப்பிடித் தேந்தினான்
வருந்த வூன்றி மலரடி வாங்கினான்
திருந்து சேறையிற் செந்நெறி மேவியங்
கிருந்த சோதியென் பார்க்கிட ரில்லையே.

Fixing the feet to make Ravanan, who seized and held in his hands the mountain, eminent by its fame in which Siva was seated, he gently took away the lotus feet.
there will be no affliction to those who praise Siva, as the light divine that dwelt always with desire in Chenneṟi in Chēṟai, which is perfect in every respect.

Padigam on Tiruch Cherai completed.

Arunachala Siva.

1974
Verse  9:

பழகி னால்வரும் பண்டுள சுற்றமும்
விழவிடா விடில் வேண்டிய எய்தொணா
திகழ்கொள் சேறையிற் செந்நெறி மேவிய
அழக னாருள ரஞ்சுவ தென்னுக்கே.

If we do not leave the relations knowing that they do not really love us, to make them leave us, we cannot get the good things that will really be of great help to us.  The beautiful Siva, who dwells with desire in Chenneṟi in Chēṟai, which excels other shrines, is there to protect us. Why should we be afraid of anything?

Arunachala Siva.

1975
Verse  8:

குலங்க ளென்செய்வ குற்றங்க ளென்செய்வ
துலங்கி நீநின்று சோர்ந்திடல் நெஞ்சமே
இலங்கு சேறையிற் செந்நெறி மேவிய
அலங்க னாருள ரஞ்சுவ தென்னுக்கே.

My mind!  Who good will noble lineage do to us?  What harm will faults do to us?
You do not be depressed in spirits being agitated in mind.  The shining god who dwells with desire in Chenneṟi in eminent Chēṟai, is there to protect us. Why should we be afraid of anything?

Arunachala Siva.

1976
Verse  7:

வைத்த மாடும் மடந்தைநல் லார்களும்
ஒத்தொவ் வாதவுற் றார்களு மென்செய்வார்
சித்தர் சேறைத் திருச்செந் நெறியுறை
அத்தர் தாமுள ரஞ்சுவ தென்னுக்கே.

The wealth that we earned and saved to fall back upon in times of adversity, wives.
and relations who are united with us, if we are in affluent circumstances for all outward appearance, and leave us when we are in straits, without real love at heart.
What help will they render when death overtakes us?  Siva, who has the form of a mystic who has acquired eight mysterious powers. The father, who dwells in Tiru Chenneṟi in Chēṟai is there to protect us. Why should we be afraid of anything?

Arunachala Siva.1977
Verse  6:


தப்பி வானந் தரணிகம் பிக்கிலென்
ஒப்பில் வேந்தர் ஒருங்குடன் சீறிலென்
செப்ப மாஞ்சேறைச் செந்நெறி மேவிய
அப்ப னாருளர் அஞ்சுவ தென்னுக்கே.


What does it matter if the sky and the earth quake, changing from their positions?
What does it matter if all the kings who have no equals combine and be angry with us?  The father who dwells in Chenneṟi in  Chēṟai and who is impartial is there to protect us. Why should we be afraid of anything?

Arunachala Siva.
 

1978
Verse  5:

எண்ணி நாளும் எரியயிற் கூற்றுவன்
துண்ணென் தோன்றிற் துரக்கும் வழிகண்டேன்
திண்ணன் சேறைத் திருச்செந் நெறியுறை
அண்ண லாருளர் அஞ்சுவ தென்னுக்கே.

Counting the days of your life the god of death, who has hairs like fire, I found out a way to drive him out, if he appears before me to frighten me, the strong chief who dwells in wealthy Chenneṟi in Chēṟai is there to protect us;  why should we be afraid of anything?

Arunachala Siva.

1979
Verse  4:


மாடு தேடி மயக்கினில் வீழ்ந்துநீர்
ஓடி யெய்த்தும் பயனிலை ஊமர்காள்
சேடர் வாழ்சேறைச் செந்நெறி மேவிய
ஆட லான்தன் அடியடைந் துய்ம்மினே.

You who are dumb people!  Acquiring wealth, falling into confusion, there is no benefit when you get tired having run for the acquisition of wealth. Save yourselves by approaching the feet of the dancing god who dwells with desire in Chenneṟi in Chēṟai, where noble people live.

Arunachala Siva.


1980
Verse  3:

பிறப்பு மூப்புப் பெரும்பசி வான்பிணி
இறப்பு நீங்கியிங் கின்பம்வந் தெய்திடும்
சிறப்பர் சேறையுட் செந்நெறி யான்கழல்
மறப்ப தின்றி மனத்தினுள் வைக்கவே.


As birth, old age, great hunger, big diseases and death leave us, happiness will come to us of its own accord, if one places in his mind, without forgetting the feet of the god in Chenneṟi in Chēṟai, when eminent people live.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 3160