Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 3146
1951
Verse  6:


ஈட்டும் மாநிதி சால இழக்கினும்
வீட்டுங் காலன் விரைய அழைக்கினுங்
காட்டில் மாநட மாடுவாய் காவெனில்
வாட்டந் தீர்க்கவும் வல்லர்மாற்பேறரே.

If you lose very much the great wealth which you earned by with great efforts,
and if the Yama god of death whose duty is to kill beings quickly, call you, if you say "the Lord who performs a great dance in the cremation-ground!  Protect me" the Lord in Maṟpēṟu is also capable of removing both the distresses.

Arunachala Siva.


1952
Verse  5:

சாற்றிச் சொல்லுவன் கேண்மின் தரணியீர்
ஏற்றின் மேல்வரு வான்கழ லேத்தினால்
கூற்றை நீக்கிக் குறைவறுத் தாள்வதோர்
மாற்றி லாச்செம்பொ னாவர்மாற் பேறரே.


People of this world!  I shall announce publicly to be known to all of you.
Listen. If you praise the feet of Siva who comes riding on a bull, preventing the god of death from taking away your lives, completely removing your deficiencies, the Lord in Māṟpēṟu will be the gold of limitless degree of fineness, and will admit you into his grace.

Arunachala Siva.


1953
Verse 4:


இருந்து சொல்லுவன் கேண்மின்க ளேழைகாள்
அருந்த வந்தரும் அஞ்செழுத் தோதினால்
பொருந்து நோய்பிணி போகத் துரப்பதோர்
மருந்து மாகுவர் மன்னுமாற் பேறரே.


People who are not endowed with intelligence!  I tell you after deep pondering.
listen, to what I say.  If you utter the Mantram - of five letters, it will give you the fruit of austere penance.  Siva who dwells permanently in Māṟpēṟu, will also be the remedy to drive away the diseases of the body and mental disorders completely.

Arunachala Siva.


1954
Verse  3:

சாத்தி ரம்பல பேசுஞ் சழக்கர்காள்
கோத்தி ரமுங் குலமுங்கொண் டென்செய்வீர்
பாத்தி ரஞ்சிவ மென்று பணிதிரேல்
மாத்தி ரைக்கு ளருளுமாற் பேறரே.

Wicked people talk about many religious treatises and branches of knowledge!
What could you do with high lineage and noble birth?  If you pay homage to Sivam who is worthy of it, the Lord in Māṟpēṟu will grant his grace within an instant.

Arunachala Siva.

1955
Verse 2:

அச்ச மில்லைநெஞ் சேயரன் நாமங்கள்
நிச்ச லுந்நினை யாய்வினை போயறக்
கச்ச மாவிட முண்டகண் டாவென
வைச்ச மாநிதி யாவர்மாற் பேறரே.


My mind!  You meditate on the name of Haraṉ - Siva daily, for your acts to leave you and meet with destruction.  There is no cause for fear.  If you say, the Lord who has a neck which consumed the poison which was bitter in taste, the Lord in Māṟpēṟu will be useful like the great saved wealth.

Arunachala Siva.

1956
Tiru Marperu (2);

Verse  1:


ஏது மொன்று மறிவில ராயினும்
ஓதி யஞ்செழுத் தும்முணர் வார்கட்குப்
பேத மின்றி யவரவ ருள்ளத்தே
மாதுந் தாமும் மகிழ்வர்மாற் பேறரே.

Id people who do not know even a little about anything, to those who understand the meaning of the Mantram of five letters, chanting them,  without making any distinction.  In the hearts of such people individually, the Lord in Māṟpēṟu will dwell with joy, along with the lady, Uma.


Arunachala Siva.


1957
Verse  10:

கருத்த னாய்க்கயி லாய மலைதனைத்
தருக்கி னாலெடுத் தானைத் தகரவே
வருத்தி யாரருள் செய்தவன் மாற்பேறு
அருத்தி யால்தொழு வார்க்கில்லை யல்லலே.

Thinking that he was the chief, causing pain by breaking to pieces the demon who, lifted the mountain, Kailāsh  out of arrogance.  There will be no sufferings to those who worship with hands joined, Māṟpēṟu, out of desire, of Siva, who bestowed his rare grace on the demon afterwards.

Padigam on Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.1958
Verse  9:

வேட னாய்விச யன்னொடும் எய்துவெம்
காடு நீடுகந் தாடிய கண்ணுதல்
மாட நீடுய ருந்திரு மாற்பேறு
பாடு வார்பெறு வார்பர லோகமே.


Discharging an arrow on the pig that came to kill along with Vijayaṉ, assuming the form of a hunter, Siva with a frontal eye, who danced in the hot cremation ground desiring it very much.  Those who sing the fame of his Tiru Marṟpēṟu, where storeys are very high, will attain the supreme world of Siva.

Arunachala Siva.

1959
Verse  8:

முன்ன வன்னுல குக்கு முழுமணிப்
பொன்ன வன்திகழ் முத்தொடு போகமாம்
மன்ன வன்திரு மாற்பேறு கைதொழும்
அன்ன வரெமை யாளுடை யார்களே.

Siva existed even before the world came into existence.  He is the non pierced gem, and gold.  Such great people who worship with joined hands Tirumār Pēṟu of the King who is the object of enjoyment along with shining pearls. I shall admit us as their slaves.


Arunachala Siva.1960
Verse  7:


மழுவ லான்திரு நாமம் மகிழ்ந்துரைத்
தழவ லார்களுக் கன்புசெய் தின்பொடும்
வழுவி லாவருள் செய்தவன் மாற்பேறு
தொழவ லார்தமக் கில்லை துயரமே.


There will be no sufferings to those who are able to worship with joined hands Māṟpēṟu of Civaṉ who grants his grace, which has no defect along with happiness, bestowing love on those who can weep uttering with joy the holy names of the god who can wield a battle-axe.

Arunachala Siva.

1961
Verse  6:


பண்டை வல்வினை பற்றறுக் கும்வகை
உண்டு சொல்லுவன் கேண்மி னொளிகிளர்
வண்டு சேர்பொழில் சூழ்திரு மாற்பேறு
கண்டு கைதொழத் தீருங் கவலையே.


There is a way of completely destroying irresistible acts done in previous births.
I shall tell you how it could be done.  People of this world listen to me.
Your cares will come to an end if you visit and worship with joined hands Māṟpēṟu, which has gardens in which bees of shining color swarm.

Arunachala Siva.

1962
Verse 5:


வார்கொள் மென்முலை மங்கையொர் பங்கினன்
வார்கொள் நன்முர சம்மறை யவ்வறை
வார்கொள் பைம்பொழில் மாற்பேறு கைதொழு
வார்கள் மன்னுவர் பொன்னுல கத்திலே.

Siva has on one half a young lady wearing a bodice on her breasts.  The good drum, a drum, fastened with leather-straps and Vēdas sound.  Those who worship with joined hands Māṟpēṟu, which has tall and verdant gardens, where bees hum beautifully will dwell permanently in heaven which is made of gold.

Arunachala Siva.


1963
Verse  4:


தீதவை செய்து தீவினை வீழாதே
காதல் செய்து கருத்தினில் நின்றநன்
மாத வர்பயில் மாற்பேறு கைதொழப்
போது மின்வினை யாயின போகுமே.


Committing evil acts, without falling into sin,  to worship with joined hands Māṟpēṟu, where great and good sages whose minds Siva occupied permanently and who cherished him with love.  People of this world!  Go there, all your acts will go away from you.

Arunachala Siva.

1964
Verse  3:


துணிவண் ணச்சுட ராழிகொள் வானெண்ணி
அணிவண் ணத்தலர் கொண்டடி யர்ச்சித்த
மணிவண் ணற்கருள் செய்தவன் மாற்பேறு
பணிவண் ணத்தவர்க் கில்லையாம் பாவமே.


With the idea of getting a brilliant discus which has the nature of cutting the enemies,
there will be no sins to those who have the nature of saying homage to Māṟpēṟu of Siva who granted a discus to Vishnu who has the color of the sapphire and who worshiped scattering beautiful and colorful flowers at the feet of Siva.

Arunachala Siva.

1965
Verse  2:

ஆலத் தார்நிழ லில்லற நால்வர்க்குக்
கோலத் தாலுரை செய்தவன் குற்றமில்
மாலுக் காரருள் செய்தவன் மாற்பேறு
ஏலத் தான்தொழு வார்க்கிட ரில்லையே.


Siva who expounded religions instruction by his beautiful posture in the extensive shade of the banyan tree, to four sages, there will be no sufferings to those who worship in the proper way Māṟpēṟu of Siva, who granted his grace in an abundant measure to Vishnu who is without faults.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 3146