Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 3114
1951
Verse 6:


குழலை யாழ்மொழி யாரிசை வேட்கையால்
உழலை யாக்கையை யூணு முணர்விலீர்
தழலை நீர்மடிக் கொள்ளன்மின் சாற்றினோம்
மிழலை யானடி சாரவிண் ணாள்வரே.


By the love placed on women, who speak sweet words like the music of the flute and Yazh, men who have no sense and therefore make the body that strays into bad ways, weak.  We proclaimed you many times to be known by many people do not carry the fire, in the fold of the cloth.  You can obtain the right, to reign over heaven if you reach the feet of Siva in Mizhalai.

Arunachala Siva.

1952
Verse 5:


எடுத்த வெல்கொடி யேறுடை யான்தமர்
உடுப்பர் கோவண முண்பது பிச்சையே
கெடுப்ப தாவது கீழ்நின்ற வல்வினை
விடுத்துப் போவது வீழி மிழலைக்கே.

The devotees of Siva, who has the flag of a victorious bull held aloft, will have loin-cloth only as their dress, it is only alms which is their food, it is the irresistible Karmas that were done in previous births that they destroy.  They go to Veezhi Mizhalai, having given up all worldly attachments. 

Arunachala Siva.

1953
Verse 4:

மாடத் தாடு மனத்துடன் வைத்தவர்
கோடத் தார்குருக் கேத்திரத் தார்பலர்
பாடத் தார்பழிப் பார்பழிப் பல்லதோர்
வேடத் தார்தொழும் வீழி மிழலையே.

Vishnu who placed Siva, in the Vimanam and his heart simultaneously and Brahma who chants aloud the Vedas, many people belonging to Kurukketiram.  Brahmins who preserve the text of the Vedas, who has a form without blemish by people who despise him. Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by the above-mentioned persons.

Arunachala Siva.

1954
Verse  3:

புனைபொற் சூலத்தன் போர்விடை யூர்தியான்
வினைவெல் நாகத்தன் வெண்மழு வாளினான்
நினைய நின்றவ னீசனை யேயெனா
வினையி லார்தொழும் வீழி மிழலையே.


Siva has an adorned trident made of gold.  He rides on a bull which can give battle.
He adorns himself with cobras and is naturally free from karmas ,has a battle-axe which is sharp.  Veezhi Mizhalai, is the place worshiped by persons free from Karmas.

Arunachala Siva.

1955
Verse  2:

ஏற்று வெல்கொடி யீசன்ற னாதிரை
நாற்றஞ் சூடுவர் நன்னறுந் திங்களார்
நீற்றுச் சந்தன வெள்ளை விரவலார்
வேற்றுக் கோலங்கொள் வீழி மிழலையே.

Siva who has a flag of a bull which is victorious. During the festival of Ardra, will smear himself with the white holy ash to which he is partial like the sandal paste.
In Veezhi Mizhalai, where he takes different forms. He will adorn his head with fragrant flowers, will wear a very good crescent moon.

Arunachala Siva.

1956
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

கரைந்து கைதொழு வாரையுங் காதலன்
வரைந்து வைதெழு வாரையும் வாடலன்
நிரந்த பாரிடத் தோடவர் நித்தலும்
விரைந்து போவது வீழி மிழலைக்கே.

Siva loves those who worship him with folded hands, their hearts melting denying his existence. He does not cause the heterodox followers who wake up from sleep abusing him, to grieve. He goes hurriedly daily along with the Bhutas which accompany him in rows, to Veezhi Mizhalai,  to grant his grace to his devotees.

Arunachala Siva.


1957
Verse  10:

கடுக்கண் டன்கயி லாய மலைதனை
எடுக்க லுற்ற இராவணன் ஈடற
விடுக்க ணின்றி வெகுண்டவன் மீயச்சூர்
இடுக்கண் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.


Siva who has poison in his neck, to destroy the strength of Ravanan, who lifted the mountain, Kailash, grew angry so that there was no way of escape. He is in Meeyachur Ilaṅkōyil, to remove the afflictions of his devotees. 

Padigam on Tiru Meeyachur Ilankoyil completed.


Arunachala Siva.

1958
Verse 9:

வேதத் தானென்பர் வேள்வியு ளானென்பர்
பூதத்தா னென்பர் புண்ணியன் தன்னையே
கீதத் தான்கிள ருந்திரு மீயச்சூர்
ஏதந் தீர்க்கநின் றாரிளங் கோயிலே.

Siva is the embodiment of all virtuous acts. Learned men say that he is in the Vedas, is in the sacrificial fire, and is in the five elements.  He stood in the Meeyachūr Iḷaṅkōyil, where music in is preeminent, to remove the defects of his devotees.

Arunachala Siva.

1959
Verse 8:


ஆறு கொண்ட சடையினர் தாமுமோர்
வேறு கொண்டதொர் வேடத்த ராகிலும்
கூறு கொண்டுகந் தாளொடு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந் தாரிளங் கோயிலே.


Siva received a river on his matted locks.  Though he has assumed many different forms, accompanied by the lady who is rejoicing in having his half.  He dwells in Meeyachūr  Iḷaṅkōyil, riding on a bull, to grant his grace to devotees. 

Arunachala Siva.

1960
Verse  7:

படைகொள் பூதத்தன் பைங்கொன்றைத் தாரினன்
சடைகொள் வெள்ளத்தன் சாந்தவெண் நீற்றினன்
விடைகொ ளூர்தியி னான்திரு மீயச்சூர்
இடைகொண் டேத்தநின் றாரிளங் கோயிலே.

Siva has an army of Bhutas, wears a garland of ever fresh Koṉṟai, he bears the flood of the Ganga, smears sacred ash as sandal paste in the Iḷaṅkoyil in Tiru Meeyachur.
Siva who has a bull as his vehicle, he dwelt to be worshiped knowing the proper time.

Arunachala Siva.

1961
Verse  6:

பொன்னங் கொன்றையும் பூவணி மாலையும்
பின்னுஞ் செஞ்சடை மேற்பிறை சூடிற்று
மின்னு மேகலை யாளொடு மீயச்சூர்
இன்ன நாள் அக லாரிளங் கோயிலே.


Siva who does not leave even in this day with a lady who wears a shining girdle.   In Meeyachūr Iḷaṅkōyil,he wears, Koṉṟai which are golden in color and other garlands knitted beautifully with other flowers. He wore along with the crescent moon on the inter wining red matted locks.

Arunachala Siva.

1962
Verse 5:

வெவ்வ வண்ணத்து நாகம் வெருவவே
கவ்வ வண்ணக் கனல்விரித் தாடுவர்
செவ்வ வண்ணந் திகழ்திரு மீயச்சூர்
எவ்வ வண்ணம் பிரானிளங் கோயிலே.


Siva will dance spreading the fire which destroys everything to make the cruel-natured cobra to be afraid of.  What are the natures of the master, who has a shining red color and who is in Tiru Meeyachur Iḷaṅkōyil?

Arunachala Siva.


1963
Verse  4:

நாறு மல்லிகை கூவிளஞ் செண்பகம்
வேறு வேறு விரித்த சடையிடை
ஆறு கொண்டுகந் தான்திரு மீயச்சூர்
ஏறு கொண்டுகந் தாரிளங் கோயிலே.


Siva who is in Tiru Meeyachur Iḷaṅkōyil, and feels joy in riding on a bull.  He aiso
felt joy in having a river in his matted locks, in spread in different ways which has Champak flowers, leaves of Bael, and fragrant jasmine which were adorned by his devotees.

Arunachala Siva.

1964
Verse  3:

பஞ்ச மந்திரம் ஓதும் பரமனார்
அஞ்ச ஆனை யுரித்தன லாடுவார்
நெஞ்சம் வாழி நினைந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை யாரிளங் கோயிலே.


My mind!  Let you live long!  The superior god who is praised by a special Mantram, by name "Pa?chamantram`. (it praises the five faces of Siva)  He flayed the elephant to make it fear. Be always thinking about the Iḷaṅkōyil in Meeyachur, belonging to Siva who owns us as his slaves.

Arunachala Siva.

1965
Verse  2:


வந்த னையடைக் கும்மடித் தொண்டர்கள்
பந்த னைசெய்து பாவிக்க நின்றவன்
சிந்த னைதிருத் துந்திரு மீயச்சூர்
எந்த மையுடை யாரிளங் கோயிலே.

The devotees to the feet of god, who have assigned worship to god, Siva who is meditated upon having controlled their minds.  The Iḷankōyil in Meeyaccur of Siva who owns us as his slaves, corrects the thoughts of the devotees.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 3114