Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 3146
1936
Verse  10:


உந்திச் சென்று மலையை யெடுத்தவன்
சந்து தோளொடு தாளிற வூன்றினான்
மந்தி பாய்பொழில் சூழுமாற் பேறென
அந்த மில்லாதோ ரின்பம் அணுகுமே.

If one says, Māṟpēṟu, surrounded by gardens where female monkeys jump, belonging to Siva, who pressed down to crush the feet, shoulders and joints of the demon, who went near driving his chariot and lifted the mountain.  Hhappiness which has no end will approach you.

Padigam on Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.1937
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.


1938
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

1939
Verse 7:

ஐய னேயர னேயென் றரற்றினால்
உய்ய லாமுல கத்தவர் பேணுவர்
செய்ய பாத மிரண்டும் நினையவே
வையம் ஆளவும் வைப்பர்மாற் பேறரே.


People of this world!  You can save yourselves if you cry aloud my master Haraṉ!
The people of this world will esteem you with regard.  If you meditate on both the red feet, the Lord in Māṟpēṟu will bestow on you the greatest grace of ruling over the world, too.

Arunachala Siva.

 

1940
Verse  6:


ஈட்டும் மாநிதி சால இழக்கினும்
வீட்டுங் காலன் விரைய அழைக்கினுங்
காட்டில் மாநட மாடுவாய் காவெனில்
வாட்டந் தீர்க்கவும் வல்லர்மாற்பேறரே.

If you lose very much the great wealth which you earned by with great efforts,
and if the Yama god of death whose duty is to kill beings quickly, call you, if you say "the Lord who performs a great dance in the cremation-ground!  Protect me" the Lord in Maṟpēṟu is also capable of removing both the distresses.

Arunachala Siva.


1941
Verse  5:

சாற்றிச் சொல்லுவன் கேண்மின் தரணியீர்
ஏற்றின் மேல்வரு வான்கழ லேத்தினால்
கூற்றை நீக்கிக் குறைவறுத் தாள்வதோர்
மாற்றி லாச்செம்பொ னாவர்மாற் பேறரே.


People of this world!  I shall announce publicly to be known to all of you.
Listen. If you praise the feet of Siva who comes riding on a bull, preventing the god of death from taking away your lives, completely removing your deficiencies, the Lord in Māṟpēṟu will be the gold of limitless degree of fineness, and will admit you into his grace.

Arunachala Siva.


1942
Verse 4:


இருந்து சொல்லுவன் கேண்மின்க ளேழைகாள்
அருந்த வந்தரும் அஞ்செழுத் தோதினால்
பொருந்து நோய்பிணி போகத் துரப்பதோர்
மருந்து மாகுவர் மன்னுமாற் பேறரே.


People who are not endowed with intelligence!  I tell you after deep pondering.
listen, to what I say.  If you utter the Mantram - of five letters, it will give you the fruit of austere penance.  Siva who dwells permanently in Māṟpēṟu, will also be the remedy to drive away the diseases of the body and mental disorders completely.

Arunachala Siva.


1943
Verse  3:

சாத்தி ரம்பல பேசுஞ் சழக்கர்காள்
கோத்தி ரமுங் குலமுங்கொண் டென்செய்வீர்
பாத்தி ரஞ்சிவ மென்று பணிதிரேல்
மாத்தி ரைக்கு ளருளுமாற் பேறரே.

Wicked people talk about many religious treatises and branches of knowledge!
What could you do with high lineage and noble birth?  If you pay homage to Sivam who is worthy of it, the Lord in Māṟpēṟu will grant his grace within an instant.

Arunachala Siva.

1944
Verse 2:

அச்ச மில்லைநெஞ் சேயரன் நாமங்கள்
நிச்ச லுந்நினை யாய்வினை போயறக்
கச்ச மாவிட முண்டகண் டாவென
வைச்ச மாநிதி யாவர்மாற் பேறரே.


My mind!  You meditate on the name of Haraṉ - Siva daily, for your acts to leave you and meet with destruction.  There is no cause for fear.  If you say, the Lord who has a neck which consumed the poison which was bitter in taste, the Lord in Māṟpēṟu will be useful like the great saved wealth.

Arunachala Siva.

1945
Tiru Marperu (2);

Verse  1:


ஏது மொன்று மறிவில ராயினும்
ஓதி யஞ்செழுத் தும்முணர் வார்கட்குப்
பேத மின்றி யவரவ ருள்ளத்தே
மாதுந் தாமும் மகிழ்வர்மாற் பேறரே.

Id people who do not know even a little about anything, to those who understand the meaning of the Mantram of five letters, chanting them,  without making any distinction.  In the hearts of such people individually, the Lord in Māṟpēṟu will dwell with joy, along with the lady, Uma.


Arunachala Siva.


1946
Verse  10:

கருத்த னாய்க்கயி லாய மலைதனைத்
தருக்கி னாலெடுத் தானைத் தகரவே
வருத்தி யாரருள் செய்தவன் மாற்பேறு
அருத்தி யால்தொழு வார்க்கில்லை யல்லலே.

Thinking that he was the chief, causing pain by breaking to pieces the demon who, lifted the mountain, Kailāsh  out of arrogance.  There will be no sufferings to those who worship with hands joined, Māṟpēṟu, out of desire, of Siva, who bestowed his rare grace on the demon afterwards.

Padigam on Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.1947
Verse  9:

வேட னாய்விச யன்னொடும் எய்துவெம்
காடு நீடுகந் தாடிய கண்ணுதல்
மாட நீடுய ருந்திரு மாற்பேறு
பாடு வார்பெறு வார்பர லோகமே.


Discharging an arrow on the pig that came to kill along with Vijayaṉ, assuming the form of a hunter, Siva with a frontal eye, who danced in the hot cremation ground desiring it very much.  Those who sing the fame of his Tiru Marṟpēṟu, where storeys are very high, will attain the supreme world of Siva.

Arunachala Siva.

1948
Verse  8:

முன்ன வன்னுல குக்கு முழுமணிப்
பொன்ன வன்திகழ் முத்தொடு போகமாம்
மன்ன வன்திரு மாற்பேறு கைதொழும்
அன்ன வரெமை யாளுடை யார்களே.

Siva existed even before the world came into existence.  He is the non pierced gem, and gold.  Such great people who worship with joined hands Tirumār Pēṟu of the King who is the object of enjoyment along with shining pearls. I shall admit us as their slaves.


Arunachala Siva.1949
Verse  7:


மழுவ லான்திரு நாமம் மகிழ்ந்துரைத்
தழவ லார்களுக் கன்புசெய் தின்பொடும்
வழுவி லாவருள் செய்தவன் மாற்பேறு
தொழவ லார்தமக் கில்லை துயரமே.


There will be no sufferings to those who are able to worship with joined hands Māṟpēṟu of Civaṉ who grants his grace, which has no defect along with happiness, bestowing love on those who can weep uttering with joy the holy names of the god who can wield a battle-axe.

Arunachala Siva.

1950
Verse  6:


பண்டை வல்வினை பற்றறுக் கும்வகை
உண்டு சொல்லுவன் கேண்மி னொளிகிளர்
வண்டு சேர்பொழில் சூழ்திரு மாற்பேறு
கண்டு கைதொழத் தீருங் கவலையே.


There is a way of completely destroying irresistible acts done in previous births.
I shall tell you how it could be done.  People of this world listen to me.
Your cares will come to an end if you visit and worship with joined hands Māṟpēṟu, which has gardens in which bees of shining color swarm.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 3146