Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 3147
1921
Verse 4:

பாட லாக்கிடும் பண்ணொடு பெண்ணிவள்
கூட லாக்கிடுங் குன்றின் மணற்கொடு
கோடல் பூத்தலர் கோழம்பத் துள்மகிழ்ந்
தாடுங் கூத்தனுக் கன்புபட் டாளன்றே.


This girl, will sing songs with tunes.  She will draw with the sand which is large as a hill, circles.  She fell in love with Siva, who dances with joy in Kozhampam, where the white and red Malabar glory-lily blossom and unfolds its petals, on the very day she saw him.  (Nayaki Nayaka Bhavam).

Arunachala Siva.


1922
Verse 3:

வாழும் பான்மைய ராகிய வான்செல்வம்
தாழும் பான்மைய ராகித்தம் வாயினால்
தாழம் பூமணம் நாறிய தாழ்பொழில்
கோழம் பாவெனக் கூடிய செல்வமே.


The great wealth that people who make their lives worth living, possess having the nature of making obeisance,  is the wealth that comes to them by saying with their tongues the Lord in Kōzhampam, which has low gardens which spread the fragrance of the flowers of screw-pines. 

Arunachala Siva.

1923
Verse  2:


கயிலை நன்மலை யாளுங் கபாலியை
மயிலி யல்மலை மாதின் மணாளனைக்
குயில்ப யில்பொழிற் கோழம்பம் மேயவென்
உயிரி னைநினைந் துள்ளம் உருகுமே.

Siva who is in the Kailash mountain, who has a skull in his hand, who is the husband of the daughter of the mountain, who is as beautiful as the peacock. Thinking of my life, who is in Kōzhampam, which has gardens where Indian cuckoos live, my heart melts.

Arunachala Siva.

1924
Tiruk Kozhambam:

Verse  1:

வேழம் பத்தைவர் வேண்டிற்று வேண்டிப்போய்
ஆழம் பற்றிவீழ் வார்பல வாதர்கள்
கோழம் பத்துறை கூத்தன் குரைகழல்
தாழும் பத்தர்கள் சாலச் சதுரரே.


Many ignorant people, having gone in the way the five jeering sensory organs desire, desiring them, will fall into deep pit of worldly pleasures.  Those devotees who bow down to the feet which wear jingling armor, of the dancer who dwells in Kōzhampam, are indeed very clever people.

Arunachala Siva.

1925
Verse 11:

கடுத்த தோரரக் கன்கயி லைம்மலை
எடுத்த தோள்தலை யிற்றல றவ்விரல்
அடுத்த லும்மவ னின்னிசை கேட்டருள்
கொடுத்த வன்குரங் காடு துறையனே.

to make the demon, who had a swift moving chariot and who lifted the Kailash mountain, roar when his shoulders and heads, were crushed and knocked out,
as soon as Siva fired his toe.  The god in Kurankāṭutuṟai granted many boons out of grace on hearing his sweet music.

Padigam on Tiruk Kurankatuturai completed.

Arunachala Siva.

1926
Verse  10:

நற்ற வம்செய்த நால்வர்க்கு நல்லறம்
உற்ற நன்மொழி யாலருள் செய்தநல்
கொற்ற வன்குரங் காடு துறைதொழப்
பற்றுந் தீவினை யாயின பாறுமே.


The King who by loving and good words initiated into the intricacies of religion to the four sages who did penance to be free from re-birth.  If we worship Kuraṅkāṭutuṟai of that god the sins that hold us in their grip will be destroyed.

Arunachala Siva.

1927
Verse  9:


தென்றல் நன்னெடுந் தேருடை யானுடல்
பொன்ற வெங்கனல் பொங்க விழித்தவன்
அன்ற வந்தக னைஅயிற் சூலத்தால்
கொன்ற வன்குரங் காடு துறையனே.


Siva opened his frontal eye to make hot fire to burst in anger to completely destroy the body of Manmatha who has his tall and good chariot, the balmy breeze that blows from the south.  (It is a poetical convention that Manmatha has the balmy breeze from the south as his chariot.)  The god in Kuraṅkāṭūtuṟai killed with the sharp trident, destroyed the demon by name Yama as he was inimical.

Arunachala Siva.
1928
Verse  8:

நாடி நந்தம ராயின தொண்டர்காள்
ஆடு மின்அழு மின்தொழு மின்னடி
பாடு மின்பர மன்பயி லும்மிடம்
கூடு மின்குரங் காடு துறையையே.


Devotees who are our relations!  Going to Kuraṅkāṭutuṟai, dance of out of joy,
weep shedding tears of joy, worship with joined hands, sing the praises of his feet.
Gather in that place where the supreme being dwells always.


Arunachala Siva.

1929
Verse  7:

மாத்தன் தான்மறை யார்முறை யான்மறை
ஓத்தன் தாரகன் றன்னுயி ருண்டபெண்
போத்தன் தானவன் பொங்கு சினந்தணி
கூத்தன் தான்குரங் காடு துறையனே.


Siva has greatness according to the Mannar mentioned in the Vedas.  He chants the Vedas.  The dancer who caused to diminish the increasing anger of Muyalakaṉ, and who won a victory over the lady who took away the life of Taruka. He is in Kuraṅkāṭutuṟai.

Arunachala Siva.

1930
Verse  6:

ஆட்டி னான்முன் அமணரோ டென்றனைப்
பாட்டி னான்றன பொன்னடிக் கின்னிசை
வீட்டி னான்வினை மெய்யடி யாரொடும்
கூட்டி னான்குரங் காடு துறையனே.

He tossed me in the company of Jains, early in my life. He caused me to sing sweet songs in praise of his feet as valuable as gold. He destroyed all my karmas. the Lord in Kuraṅkāṭutuṟai united me with his sincere devotees.

Arunachala Siva.


1931
Verse  5:

ஞாலத் தார்தொழு தேத்திய நன்மையன்
காலத் தான்உயிர் போக்கிய காலினன்
நீலத் தார்மிடற் றான்வெள்ளை நீறணி
கோலத் தான்குரங் காடு துறையனே.

Siva has all the good things which are praised and worshiped by the people of the world.  He the removed kicking with his leg the life of Yama, god of death.  He has a neck which has dark blue color, has beautifully smeared himself with the white sacred ash.  He is such a god is in Kuraṅkāṭutuṟai.

Arunachala Siva.

1932
Verse 4:

மணவன் காண்மலை யாள்நெடு மங்கலக்
கணவன் காண்கலை ஞானிகள் காதலெண்
குணவன் காண்குரங் காடுதுறைதனில்
அணவன் காண்அன்பு செய்யு மடியர்க்கே. 

Siva is the eternal bridegroom, he is the husband who confers everlasting auspiciousness on the daughter of the mountain, has the eight attributes which are cherished with love by people who possess knowledge of arts. He is near at hand in Kuraṅkāṭutuṟai, to his devotees who love him.

Arunachala Siva.


1933
Verse  3:


குளிர்பு னற்குரங் காடுது றையனைத்
தளிர்நி றத்தையல் பங்கனைத் தண்மதி
ஒளிய னைந்நினைந் தேனுக்கென் னுள்ளமும்
தெளிவி னைத்தெளி யத்தெளிந் திட்டதே. 

Siva who is in Kuraṅkāṭutuṟai of cool water, who has as his half a young lady whose complexion is like the tender leaves.  To me who fixed the thoughts on him who is as bright as the cool moon, my mind became definitely very clear about the thing on which one should have clear ideas.


Arunachala Siva.

1934
Verse  2:

முத்தி னைமணி யைப்பவ ளத்தொளிர்
தொத்தி னைச்சுடர்ச் சோதியைச் சோலைசூழ்
கொத்த லர்குரங் காடு துறையுறை
அத்த னென்னஅண் ணித்திட்டிருந்ததே.

Siva who is as valuable as pearls,  precious stones, bunch of shining coral, the light radiating luster.  When I say, and the father who dwells in Kuraṅkāṭūtuṟai, surrounded by gardens and where bunches of flowers blossom.  That Lord tasted sweet to my mind.

Arunachala  Siva.1935
Tiruth Then Kurankatuturai:

Verse  1:

இரங்கா வன்மனத் தார்க ளியங்குமுப்
புரங்கா வல்அழி யப்பொடி யாக்கினான்
தரங்கா டுதட நீர்ப்பொன்னித் தென்கரைக்
குரங்காடு துறைக் கோலக்க பாலியே.

Beautiful Siva, holding a skull in Kuraṅkāṭutuṟai on the southern bank of the Poṉṉi Kaveri of expansive water, in which waves dance, reduced to ash the protection of the three cities belonging to pitiless and hard-hearted demons.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 3147