Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 3182
1921
Verse 4:

தேசர் திறம்நினைவார் சிந்தை சேரும்
    செல்வர் திருவாரூ ரென்று முள்ளார்
வாச மலரின்கண் மான்தோல் போர்ப்பர்
    மருவுங் கரியுரியர் வஞ்சக் கள்வர்
நேச ரடைந்தார்க் கடையா தார்க்கு
    நிட்டுரவர் கட்டங்கர் நினைவார்க் கென்றும்
ஈசர் புனற்பொன்னித் தீர்த்தர் வாய்த்த
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He is light.
He abides in the minds of those who think of his grace.
He is ever at Tiruvaaroor.
The fragrant flower is his aeviternal seat.
He is clad in the deer's skin.
He is fittingly mantled in the tusker's hide.
He is a deceptive concealer.
He is dear to them that have reached him but cruel to them that have not reached him.
His weapon is Kattangkam.
To them that think on him, he is the Lord.
He is the one of the Kaveri stream.
It is at Idaimarutu he fittingly abides.

Arunachala Siva.


1922
Verse 3:

ஆல நிழலிருப்பர் ஆகா யத்தர்
    அருவரையி னுச்சியர் ஆணர் பெண்ணர்
காலம் பலகழித்தார் கறைசேர் கண்டர்
    கருத்துக்குச் சேயார்தாங் காணா தார்க்குக்
கோலம் பலவுடையர் கொல்லை யேற்றர்
    கொடுமழுவர் கோழம்பம் மேய ஈசர்
ஏல மணநாறும் ஈங்கோய் நீங்கார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He is seated under the banyan.
He is the ethereal one.
He is atop the great mountain.
He is man.
He is woman.
He has witnessed many eons.
He is bluethroated.
He remains far away from the thought of the ignorant.
Many are his guises.
He rides the murderous bull.
He wields the deadly Mazhu.
He is the god of Kozhampam.
He parts not from Eengkoi fragrant with cardomam plants.
It is he who abides at Idaimarutu.

Arunachala Siva.

1923
Verse 2:


மங்குல் மதிவைப்பர் வான நாடர்
    மடமா னிடமுடையர் மாத ராளைப்
பங்கின் மிகவைப்பர் பால்போல் நீற்றர்
    பளிக்கு வடம்புனைவர் பாவ நாசர்
சங்கு திரையுகளுஞ் சாய்க்கா டாள்வர்
    சரிதை பலவுடையர் தன்மை சொல்லின்
எங்கும் பலிதிரிவ ரென்னுள் நீங்கார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண்டாரே.

He wears the sky staying crescent moon.
His realm is the empyrean.
He holds a fawn in his left hand.
He keeps in his own frame his consort.
He wears the milk-white ash.
He is decked with a chain of crystal beads.
He is the annihilator of sin.
He rules Saaikkaadu where conch and chunk roll in the waves.
Many are His lilas.
He abides in me,
never parting.
It is he who abides at Idaimarutu.

Arunachala Siva.


1924
Tiru Idaimarutu: (2)

Verse  1:

ஆறுசடைக் கணிவர் அங்கைத் தீயர்
    அழகர் படையுடைய ரம்பொற் றோள்மேல்
நீறு தடவந் திடப மேறி
    நித்தம் பலிகொள்வர் மொய்த்த பூதம்
கூறுங் குணமுடையர் கோவ ணத்தர்
    கோடால வேடத்தர் கொள்கை சொல்லின்
ஈறும் நடுவும் முதலு மாவார்
    இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே.

He sports a river on His matted hair.
He holds fire on his palm.
He is the handsome one.
He bears on His auric shoulders weapons.
Adorned with ash, he rides the bull and daily receives alms.
He is hailed by the Bhootha-Hosts that surround Him.
He is clad in Kovanam.
He holds in his hand a begging-bowl.
Truly he is the end,  the middle and the beginning.
It is he who abides at Tiru Idaimarutu.


Arunachala Siva.

 

1925
Verse  10:


கொன்றையங் கூவிள மாலை தன்னைக்
    குளிர்சடைமேல் வைத்துகந்த கொள்கை யாரும்
நின்ற அனங்கனை நீறா நோக்கி
    நெருப்புருவ மாய்நின்ற நிமல னாரும்
அன்றவ் வரக்கன் அலறி வீழ
    அருவரையைக் காலா லழுத்தி னாரும்
என்று மிடுபிச்சை யேற்றுண் பாரும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The One that is happy to wear on His cool, matted hair the wreath of Konrai and Bhilwa  the One-- The taint-less, that stood a column of fire.  Having reduced to ash Manmatha by his look.  The one that so pressed the beauteous mountain with His foot that the demon fell down crying aloud, the one that receives and consumes alms is the Lord that presides over Idaimarutu.

Padigam on Tiru Idaimarutu completed.

Arunachala Siva.

1926
Verse 9:

பைந்தளிர்க் கொன்றையந் தாரார் போலும்
    படைக்கணாள் பாக முடையார் போலும்
அந்திவாய் வண்ணத் தழகர் போலும்
    அணிநீல கண்ட முடையார் போலும்
வந்த வரவுஞ் செலவு மாகி
    மாறாதென் னுள்ளத் திருந்தார் போலும்
எந்தம் இடர்தீர்க்க வல்லார் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The Lord that presides over Idaimarutu wears a garland of Konrai flowers and fresh shoots.  He is the partner of her whose eyes are javelin-like.
He is the handsome one of crepuscular hue.
He has a beauteous and blue throat.
As oncoming birth and parting death he abode in my soul with change none.
He is the One potent to uproot our troubles.

Arunachala Siva.


1927
Verse 8:

தோலிற் பொலிந்த வுடையார் போலுஞ்
    சுடர்வா யரவசைத்த சோதி போலும்
ஆலம் அமுதாக வுண்டார் போலும்
    அடியார்கட் காரமுத மானார் போலும்
காலனையுங் காய்ந்த கழலார் போலுங்
    கயிலாயந் தம்மிடமாக் கொண்டார் போலும்
ஏலங் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The Lord that presides over Tiru Idaimarutu is one who is clothed in bright skin.
He is the flame that causes the bright snake to dance.
He ate venom enabling the Devas to drink nectar.
He is the nectar like bliss for his devotees.
His anklet wearing foot kicked Death to death.
Kailash is His place of residence.
He is the One, the locks of whose consort are divinely fragrant.

Arunachala Siva.

1928
Verse  7:

பிரியாத குணமுயிர்கட் கஞ்சோ டஞ்சாய்ப்
    பிரிவுடைய குணம்பேசிற் பத்தோ டொன்றாய்
விரியாத குணமொருகால் நான்கே யென்பர்
    விரிவிலாக் குணநாட்டத் தாறே யென்பர்
தெரிவாய குணமஞ்சுஞ் சமிதை யஞ்சும்
    பதமஞ்சுங் கதியஞ்சுஞ் செப்பி னாரும்
எரியாய தாமரைமே லியங்கி னாரும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

இடைமருது மேவிய ஈசனார் உயிர்களை விட்டு நீங்காத பத்து இயற்கைப் பண்புகளாகவும், உயிர்களுக்கு மலச் சார்பினால் வரும் பதினொரு செயற்கைப் பண்புகளாகவும், பரம் பொருளுக்கு என்று ஒருகால் தொகுத்துச் சொல்லப்படும் நான்கு பண்புகளாகவும், பிறிதொருகால் சொல்லப்படும் ஆறு பண்புகளாகவும் உள்ளனவற்றையும் மெய்ந்நூல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து உணரப்படும் பொதுவான ஐம்பண்புகளையும் ஐவகை சமித்துக்களையும், திருவைந்தெழுத்தையும் உயிர்கள் சென்று சேரக்கூடிய வழிகள் ஐந்தையும் குறிப்பிட்டு ஞானப்பிரகாசமாகிய ஒளியை உடைய அடியவர்களின் உள்ளத்தாமரையில் உலவிவருபவராவார்.

Five plus five are the traits inseparable from souls.
Truly speaking, ten plus one are the separable traits.
They say that four are numbered as His traits.
It is also said that they are six in number.
The five of well-known properties,  the five Samita,
the five Padaa as well as Gati were graced by Him.
It is He who abides in the blazing lotus.
It is He who presides over Idaimarutu.

Arunachala Siva.

1929
Verse 6:

ஐயிரண்டும் ஆறொன்று மானார் போலும்
    அறுமூன்றும் நான்மூன்று மானார் போலும்
செய்வினைகள் நல்வினைக ளானார் போலும்
    திசையனைத்து மாய்நிறைந்த செல்வர் போலும்
கொய்மலரங் கொன்றைச் சடையார் போலுங்
    கூத்தாட வல்ல குழகர் போலும்
எய்யவந்த காமனையுங் காய்ந்தார் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

He is the five times two, (the ten directions).  The six plus one, (seven notes of music).  He is the six times three and the four times three. (He is the eighteen
Vidyas, and twelve suns).
He is the deeds done and the good deeds.
He fills all the directions.
He is the One that wears on His matted hair the beauteous Konrai flowers.
He is the handsome one valiant in dancing.
He burnt Manmatha that came to shoot Him with flowery darts.
He is the Lord that presides over Idaimarutu.

Arunachala Siva.1930
Verse  5:


ஊக முகிலுரிஞ்சு சோலை சூழ்ந்த
    உயர்பொழில்அண் ணாவி லுறைகின் றாரும்
பாகம் பணிமொழியாள் பாங்க ராகிப்
    படுவெண் தலையிற் பலிகொள் வாரும்
மாகமடை மும்மதிலு மெய்தார் தாமு
    மணிபொழில்சூழ் ஆரூ ருறைகின் றாரும்
ஏகம்பம் மேயாரு மெல்லா மாவார்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

The Lord that presides over Idaimaruthu becomes all.
He is the One that dwells at Anna girt with cloud-capped and lofty gardens where monkeys roam.
He is the One who is concorporate with her of soft words.
He is the One that seeks alms in the dead one's white skull.
He is the One that smote the three walled-towns that winged in the sky.
He is the One that dwells at Aaroor girt with lovely groves.
He indeed is the One that abides at Ekampam.

Arunachala Siva.

1931
Verse  4:திண்குணத்தார் தேவர் கணங்க ளேத்தித்
    திசைவணங்கச் சேவடியை வைத்தார் போலும்
விண்குணத்தார் வேள்வி சிதைய நூறி
    வியன்கொண்டல் மேற்செல் விகிர்தர் போலும்
பண்குணத்தார் பாடலோ டாட லோவாப்
    பரங்குன்றம் மேய பரமர் போலும்
எண்குணத்தார் எண்ணா யிரவர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.

The Lord that presides over Idaimarutu plants his feet towards which the mighty Deva-throngs turn and adore.
He is the ever-different one that rode the immense cloud,
having shattered the sacrifice of Indra.
He is the supernal One that abides in Parangkunram inseparable from the song and dance of master-musicians.
Eight are His attributes.
He is the One that is infinite.

Arunachala Siva.

1932
Verse  3:

வேதங்கள் வேள்வி பயந்தார் போலும்
    விண்ணுலகும் மண்ணுலகு மானார் போலும்
பூதங்க ளாய புராணர் போலும்
    புகழ வளரொளியாய் நின்றார் போலும்
பாதம் பரவப் படுவார் போலும்
    பத்தர் களுக்கின்பம் பயந்தார் போலும்
ஏதங்க ளான கடிவார் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.He authored the Vedas and the sacrifices.
He became heaven as well as earth.
He is the hoary one who became the five elements.
He stood a soaring light for (our) hailing.
His feet are adored in veneration.
He is the conferrer of joy to devotees.
He removes of trouble and misery.
He is the Lord that presides over Idaimarutu.

Arunachala Siva.


1933
Verse  2:


காரார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணி போலுங்
    காரானை யீருரிவை போர்த்தார் போலும்
பாரார் பரவப் படுவார் போலும்
    பத்துப் பல்லூழி பரந்தார் போலும்
சீரால் வணங்கப் படுவார் போலும்
    திசையனைத்து மாய்மற்று மானார் போலும்
ஏரார் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.


The Lord that presides over Idaimarutu, wears a chaplet of fragrant Konrai of the rainy season. He mantled Himself in the hide of the dark tusker.
He is hailed by the men of earth.
He is the Destiny that governs all worlds during endless eons.
He is the glorious object of adoration.
He is all the directions and all else too.
He is the consort of her whose naturally-fragrant locks waft beauty and sweetness.

Arunachala Siva.

1934
Tiru Idaimarutur: (1)

Verse 1:


சூலப் படையுடையார் தாமே போலுஞ்
    சுடர்த்திங்கட் கண்ணி யுடையார் போலும்
மாலை மகிழ்ந்தொருபால் வைத்தார் போலும்
    மந்திரமுந் தந்திரமு மானார் போலும்
வேலைக் கடல்நஞ்ச முண்டார் போலும்
    மேல்வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் போலும்
ஏலக் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
    இடைமருது மேவிய ஈச னாரே.The Lord that presides over Idaimarutu has the trident for his weapon.
His chaplet is the bright crescent moon.
He is happily concorporate with Vishnu.
He is at once Mantra and Tantra.
He ate the venom of the billowy ocean.
He is the ever-different one that annuls the oncoming karma.
He is the consort of her whose naturally-fragrant locks are treated with unguents.

Arunachala Siva.
 

1935
Verse 11:

ஒறுத்தானாம் ஒன்னார் புரங்கள் மூன்றும்
    ஒள்ளழலை மாட்டி யுடனே வைத்து
இறுத்தானாம் எண்ணான் முடிகள் பத்தும்
    இசைந்தானாம் இன்னிசைகள் கேட்டா னாகும்
அறுத்தானாம் அஞ்சும் அடக்கி யங்கே
    ஆகாய மந்திரமு மானா னாகும்
கறுத்தானாங் காலனைக் காலால் வீழக்
    கண்ணாங் கருகாவூ ரெந்தை தானே.


My Father of Karukaavoor is the Eye.
With fire he smote the triple,  hostile citadels.
He crushed at once the ten heads of the thoughtless one and subdued him.
He heard his sweet music and was pleased.
He had quelled and subdued the five senses.
He is the shrine ethereal.
He grew wrathful and kicked Death to death.


Padigam on Tiruk Karukaavoor completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 3182