Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 3130
1891
Verse 9:

Not available.

Arunachala Siva.

1892
Verse  8:


பத்தர் கட்கமு தாய பரத்தினை
முத்த னைமுடி வொன்றிலா மூர்த்தியை
அத்த னையணி யார்கழிப் பாலையெம்
சித்த னைச்சென்று சேருமா செப்புமே.

The supreme one, who is as sweet as nectar to his devotees.  The one who is free from all bondage naturally.  The one who assumed a form for which there is no end.
The father, our Lord who is capable of performing miracles and who is in Kazhippālai, which has great beauty. She talks about going and joining him.

Arunachala Siva.

1893
Verse  7:

ஐய னேயழ கேயன லேந்திய
கைய னேகறை சேர்தரு கண்டனே
மையு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
ஐய னேவிதி யேயரு ளென்னுமே.

Lord!  The very embodiment of beauty!  The one who holds in his hand fire!
The Lord in Kazhippālai surrounded by gardens on which clouds traverse.  The one who ordains everything! She says, "bestow grace on me!"

Arunachala Siva.

1894
Verse 6:

கங்கை யைச்சடை வைத்து மலைமகள்
நங்கை யையுட னேவைத்த நாதனார்
திங்கள் சூடித் திருக்கழிப் பாலையான்
இங்கு வந்திடு மென்றிறு மாக்குமே.

Having placed Ganga, in the matted locks of hair, he is the bridegroom who kept by his side a lady who is the daughter of the mountain. The Lord in Tirukkazhippālai who is wearing the crescent moon, she feels proud that he would definitely come to her searching for her.

Arunachala Siva.

1895
Verse 5:

கருத்த னைக்கழிப் பாலையுள் மேவிய
ஒருத்த னைஉமை யாளொரு பங்கனை
அருத்தி யாற்சென்று கண்டிட வேண்டுமென்
றொருத்தி யாருள மூசல தாடுமே.


The one who is in the minds of people, the unequaled one in Kazhippālai, one who has Uma on one half, thinking with desire, I must go and see him personally. The mind of one girl which is full of love, is going forwards and backwards like a swing.  The desire to see God drags her forward, but the shyness due to the derision of others pushes her back. 

Arunachala Siva.

1896
Verse  4:

செய்ய மேனிவெண் ணீறணி வான்றனை
மைய லாகி மிதக்கில ளாரையும்
கைகொள் வெண்மழு வன்கழிப் பாலையெம்
ஐய னேயறி வானிவள் தன்மையே.


Having infatuation of love with the god who smears white ash on his red form, she does not mind anyone. The one who has a white fire in his hand, only the Lord in Kazhippālai, can know this girl's nature.

Arunachala Siva.

1897
Verse  3:


மழலை தான்வரச் சொல்தெரி கின்றிலள்
குழலின் நேர்மொழி கூறிய கேண்மினோ
அழக னேகழிப் பாலையெம் மண்ணலே
இகழ்வ தோவெனை யேன்றுகொ ளென்னுமே.

Speaking only lisping words that come out of her mouth, she does not know other words to express her minds.  Ladies!  Please hear what the girl who speaks sweet words like the music of the flute, said.  "Oh beautiful one!  exalted god in Kazhippālai!
is it right on your part to neglect me?"  She says please accept me as your devotee!

Arunachala Siva.

1898
Verse 2:

மருந்து வானவ ருய்யநஞ் சுண்டுகந்
திருந்த வன்கழிப் பாலையு ளெம்பிரான்
திருந்து சேவடி சிந்தையுள் வைத்திவள்
பரிந்து ரைக்கிலு மென்சொற் பழிக்குமே.

In order that celestial beings may survive by partaking of nectar, one who was without any bad effects after having drunk the poison with pleasure,  thinking in her mind about the perfect feet, of our Lord in Kazhippālai,  if I tell her the means of removing her distress speaking affectionately this girl ridicules my words.

Arunachala Siva.

1899
Tiruk Kazhippalai:

Verse  1:


வண்ண மும்வடி வுஞ்சென்று கண்டிலள்
எண்ணி நாமங்க ளேத்தி நிறைந்திலள்
கண்ணு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
அண்ண லேயறி வானிவள் தன்மையே.

This girl has not gone and seen the lord's color and form. She has not attained peace of mind by meditating upon him and chanting his names and she is not content with the twin acts of meditation and chanting of his names. Only the exalted one in Kazhippālai, which is surrounded by spacious gardens can know this daughter's nature.

Arunachala Siva.


1900
Verse  11:


பருத்த தோளும் முடியும் பொடிபட
இருத்தி னானவ னின்னிசை கேட்டலும்
வரத்தி னான்மயி லாடு துறைதொழும்
கரத்தி னார்வினைக் கட்டறுங் காண்மினே.

Siva who pressed down the bulky shoulders and heads of Ravanan, to be broken,
the bondage of karmas of those who worship with joined hands Mayilāṭutuṟai of Siva who granted boons as soon as he heard his music.  You know this. 

Padigam on Tiru Mayilatuturai completed.


Arunachala Siva.


1901
Verse  10:

நீணி லாவர வச்சடை நேசனைப்
பேணி லாதவர் பேதுற வோட்டினோம்
வாணி லாமயி லாடு துறைதனைக்
காணி லார்க்குங் கடுந்துய ரில்லையே.


We drove away the bewilderment of those who did not desire Siva who is food of us, having in his matted locks, a cobra, and a long crescent moon, there will not be acute sufferings for anyone who has visited Mayilāṭutuṟai whose fame has spread everywhere.

Arunachala Siva.

1902
Verse  9:


பணங்கொ ளாடர வல்குற் பகீரதி
மணங்கொ ளச்சடை வைத்த மறையவன்
வணங்கு மாமயி லாடு துறையரன்
அணங்கொர் பால்கொண்ட கோல மழகிதே.

The Brahmin, who placed on his matted locks Bhagirathi, who has a waist like dancing cobra's hood, to receive the fragrance of the flowers on the matted locks, Haraṉ in Mayilāṭutuṟai, which got that name as Uma worshiped Siva in the form of a peacock. The external appearance of Haran who had a divine damsel, on one half is exceedingly beautiful.

Arunachala Siva.

1903
Verse 8:

கோலும் புல்லு மொருகையிற் கூர்ச்சமும்
தோலும் பூண்டு துயரமுற் றென்பயன்
நீல மாமயி லாடு துறையனே
நூலும் வேண்டுமோ நுண்ணுணர்ந் தோர்கட்கே.


What is the use of undergoing suffering by wearing deer's skin, and carrying the bundle of Darbhā grass, Kaus, tied into a knot, and the sacred grass,Kkaus and the staff? God who is in the great Mayilāṭutuṟai, which appears blue in color! Do people who have perceived the truth, very keenly require books which are aids to realize god?  (I have my own doubt whether this verse is the composition of Appar;
generally his decades consist of ten verses occasionally it exceeds that limit.
Moreover it is a veiled attack on Brahmins whose citadel was Mayilāṭutuṟai.)

Arunachala Siva.


1904
Verse  7:

நீற்றி னான்நிமிர் புன்சடை யான்விடை
ஏற்றி னான்நமை யாளுடை யான்புலன்
மாற்றி னான்மயிலாடு துறையென்று
போற்று வார்க்குமுண் டோபுவி வாழ்க்கையே.

Siva who smears himself with holy ash, who has  ruddy matted locks, standing
upright,  who has a bull, who owns us as his slave, who changed the course of the senses of the body, will there be birth hereafter in this world even for those who praise Mayilāṭutuṟai of the god?

Arunachala Siva.1905
Verse 6:


நிலைமை சொல்லுநெஞ் சேதவ மென்செய்தாய்
கலைகள் ஆயவல் லான்கயி லாயநன்
மலையன் மாமயி லாடு துறையன்நம்
தலையின் மேலும் மனத்துளுந் தங்கவே.


My mind which is always taking about his benign nature!  Siva who is well-versed in what are called arts who is in the mountain of Kailāsh, and who is in the great Mayilāṭutuṟai,  what is the penance you performed for that Lord to stay in our head and in the mind?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 3130