Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 3072
1891
Verse  8:

பொய்ம்மறித் தியற்றி வைத்துப் புலால்கமழ் பண்டம் பெய்து
பைம்மறித் தியற்றி யன்ன பாங்கிலாக் குரம்பை நின்று
கைம்மறித் தனைய வாவி கழியும்போ தறிய மாட்டேன்
செந்நெறிச் செலவு காணேன் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

Placing things that give an offensive odor of flesh and having committed all falsehood and detained them without going out, leaving the body which has no good and looks ugly, if inside is turned outside like a bag.  If the seamy is made visible I could not know you when the life which is like a thing which is disapproved with waving of the open hand. I do not see treading the right path. Siva in Tiruk Konteswaram, please save me.

Arunachala Siva.

1892
Verse  7:

சாணிரு மடங்கு நீண்ட சழக்குடைப் பதிக்கு நாதர்
வாணிக ரைவர் தொண்ணூற் றறுவரு மயக்கஞ் செய்து
பேணிய பதியி னின்று பெயரும்போ தறிய மாட்டேன்
சேணுயர் மாட நீடு திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.


Siva in Tiruk Konteeswaram, where tall storeys of the temple rise high into the sky!
The master of the body, the abode of wickedness, which is eight spans in length.
The five senses and the Tattvams  thirty-six and Tattvavikan, sixty in number which are like merchants, I am incapable of knowing the exact time when they will leave their abode in which they dwelt with desire, at that time I could not remember you.
As the merchants amass money, the ninety six also pile up evil acts, pretending to do good.

Arunachala Siva.

1893
Verse  6:

ஊனுலா முடைகொ ளாக்கை யுடைகல மாவ தென்றும்
மானுலா மழைக்க ணார்தம் வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி
நானெலா மினைய கால நண்ணிலே னெண்ண மில்லேன்
தேனுலாம் பொழில்கள் சூழ்ந்த திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

Siva in Tiruk Konteeswaram,  surrounded by gardens in which there is honey!
Thinking of the body with stench, major portion of which is flesh, as a ship that has the risk of being wrecked in the middle of the ocean, and thinking as real the life led with ladies with cool eyes and looks like the deer,  I did not approach you all these years.  I had no idea about the purpose of my life.

Arunachala Siva.


1894
Verse  5:

பொக்கமாய் நின்ற பொல்லாப் புழுமிடை முடைகொ ளாக்கை
தொக்குநின் றைவர் தொண்ணூற் றறுவருந் துயக்க மெய்த
மிக்குநின் றிவர்கள் செய்யும் வேதனைக் கலந்து போனேன்
செக்கரே திகழு மேனித் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.


Siva in Tiruk Konteeswaram, who has a body shining like the evening sky!
And staying combing in the body with bad odor which is full of worms and which is unreal, I suffered much due to the pain inflicted on me in an increasing measure by these, the five senses and the Tattvam thirty-six in number, and those connected with those Tattvas, sixty in number.

Arunachala Siva.


1895
Verse  4:


கூட்டமா யைவர் வந்து கொடுந்தொழிற் குணத்த ராகி
ஆட்டுவார்க் காற்ற கில்லே னாடர வசைத்த கோவே
காட்டிடை யரங்க மாக வாடிய கடவு ளேயோ
சேட்டிரும் பழன வேலித் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

The King who tied a dancing cobra in the waist!  Oh god, who danced in the cremation-ground using it as a stage! Siva in Tiruk Konteeswaram, which is surrounded on all sides by big tanks of excellence!  I have no strength to stand against the five senses which have the nature of cruel acts and come in a group to me and toss me in many ways.

Arunachala Siva.

1896
Verse  3:

கால்கொடுத் தெலும்பு மூட்டிக் கதிர்நரம் பாக்கை யார்த்துத்
தோலுடுத் துதிர மட்டித் தொகுமயிர் மேய்ந்த கூரை
ஓலெடுத் துழைஞர் கூடி யொளிப்பதற் கஞ்சு கின்றேன்
சேலுடைப் பழனஞ் சூழ்ந்த திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.


Siva who is in Tiruk Konteeswaram surrounded by tanks having Sēl fish! Supported by two legs, fixing the bones, binding the body with the ropes of shining nerves,
covering it with a skin, having poured blood into it, the life is born. I am afraid of people around me, crying and burying the hut which has been covered with plenty of hair as a thatched roof when I am dead. Therefore grant me that way in which there will no recurrence of this sad state. 

Arunachala Siva.

1897
Verse  2:


தொண்டனேன் பிறந்து வாளா தொல்வினைக் குழியில் வீழ்ந்து
பிண்டமே சுமந்து நைந்து பேர்வதோர் வழியுங் காணேன்
அண்டனே யண்ட வாணா வறிவனே யஞ்ச லென்னாய்
தெண்டிரைப் பழனஞ் சூழ்ந்த திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

The god!  The one who dwells inside the worlds and outside them!  He who has the form of pure knowledge!  The one who has the capacity to know all things. The god is one who dwells in Tiruk Konteeswaram,  surrounded by tanks having clear waves!
I, your slave, having born in this world without any good to me and having fallen into the pit of karmas that follow me from time immemorial. And having carried the body which is a mass of flesh, having become worn out, I do not know any way of escape from this. See 1st verse.

Arunachala Siva.


1898
Tiruk Konteeswaram:

Verse  1:

வரைகிலேன் புலன்க ளைந்தும் வரைகிலாப் பிறவி மாயப்
புரையிலே யடங்கி நின்று புறப்படும் வழியுங் காணேன்
அரையிலே மிளிரு நாகத் தண்ணலே யஞ்ச லென்னாய்
திரையுலாம் பழன வேலித் திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே.

I have not restrained the desires of the five senses.  Being caught in the hollow of deceptive births which are limitless, I do not see any way of escape from that.
The god, Siva, who has tied a shining cobra in the waist! and the god who is Tiruk Konteeswaram,  which has a boundary of tanks in which waves are moving hither and thither comfort me by saying, "Do not be afraid!"

Arunachala Siva.
1899
Verse  10:


வின்மையாற் புரங்கண் மூன்றும் வெந்தழல் விரித்தார் போலும்
தன்மையா லமரர் தங்க டலைவர்க்குந் தலைவர் போலும்
வன்மையான் மலையெ டுத்தான் வலியினைத் தொலைவித் தாங்கே
நன்மையா லளிப்பர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He spread over all the three cities with hot fire by his mastery of archery. He is the chief above the chief of the immortals by his distinguishing nature.  The Lord in Nageswaram caused to destroy the strength of the demon who lifted the mountain with his strength, by the power of his toe and granted him many things after listening to his reciting Sama Veda with music.

Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.

1900
Verse  9:


கொக்கரை தாளம் வீணை பாணிசெய் குழகர் போலும்
அக்கரை யணிவர் போலும் ஐந்தலை யரவர் போலும்
வக்கரை யமர்வர் போலும் மாதரை மையல் செய்யும்
நக்கரை யுருவர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

He has the instruments such as Kokkarai, Cymbals and Veena  to measure time when the youth dances. He adorns his waist with chank beads. He has a cobra of five hoods.
He removessthe snake-bite, he is in Vakkari, a shrine Nageswaram, has a form in which the waist is naked without cloth and caused the wives of the sages of Daruka forests  be infatuated with love.

Arunachala Siva.


1901
Verse  8:

போகமார் மோடி கொங்கை புணர்தரு புனிதர் போலும்
வேகமார் விடையர் போலும் வெண்பொடி யாடு மேனிப்
பாகமா லுடையர் போலும் பருப்பத வில்லர் போலும்
நாகநா ணுடையர் போலும் நாகவீச்ச சரவ னாரே.

He is the pure person who embraces the breasts of Kali, which gives pleasure.  He
has a bull of quick gait, has Vishnu on one half of the body which is smeared with white holy ash. He has a bow of a mountain.  He has the serpent, Vasuki, as the bow-string. He is the Lord of Nageswaram.

Arunachala Siva.

1902
Verse  7:

வஞ்சகர்க் கரியர் போலும் மருவினோர்க் கெளியர் போலும்
குஞ்சரத் துரியர் போலுங் கூற்றினைக் குமைப்பர் போலும்
விஞ்சைய ரிரிய வன்று வேலைவாய் வந்தெ ழுந்த
நஞ்சணி மிடற்றர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He is difficult to reach for people who are deceivers.  He is easily accessible to people who come near him.  He has a skin of an elephant, he will tread upon the god of death to kill him.  The Lord in Nageswaram has a neck beautified by the poison that was produced and rose in the ocean in the distant past, to make the immortals flee for their safety.

Arunachala Siva.

1903
Verse  6:

பிறையுறு சடையர் போலும் பெண்ணொரு பாகர் போலும்
மறையுறு மொழியர் போலும் நான்மறை யவன்ற னோடும்
முறைமுறை யமரர் கூடி முடிகளால் வணங்க நின்ற
நறவமர் கழலர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He has a crescent moon on his matted locks. He has a lady on one half.
He has Vedas as his words.  The immortals joining according to their ranks with Vishnu and Brahma, without break pray to him. The Lord in Nageswaram has feet on which there are flowers with honey, before which they bow their heads, and worship them.

Arunachala Siva.

1904
Verse 5:

கடகரி யுரியர் போலுங் கனன்மழு வாளர் போலும்
படவர வரையர் போலும் பாரிடம் பலவுங் கூடிக்
குடமுடை முழவ மார்ப்பக் கூளிகள் பாட நாளும்
நடநவி லடிகள் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே. 

Siva has a skin of a rutting elephant. He has a fire and battle-axe, wears on his waist a cobra with a hood, many Bhutas  join together and play on Kutamuzhāvam in a high pitch.  Siva in Nageswaram is the god who dances without stopping daily, when the ghosts sing.

Arunachala Siva.

1905
Verse  4:


கொம்பனாள் பாகர் போலுங் கொடியுடை விடையர் போலும்
செம்பொனா ருருவர் போலுந் திகழ்திரு நீற்றர் போலும்
எம்பிரா னெம்மை யாளு மிறைவனே யென்று தம்மை
நம்புவார்க் கன்பர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

Siva has on one half a lady as slender and supple as the twig of a plant, has a flag on which the bull is drawn has a body as bright as pure gold, smears brightly with the holy ash Siva in Nageswaram is the friend to those who cherish him with love as "our master" and god who admits us as his protege.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 3072