Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 2973
1876
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:24:57 AM »
Verse  6:

நாவாய பிறைச்சென்னி நலந்திகழு மிலங்கிப்பி
கோவாத நித்திலங்கள் கொணர்ந்தெறியுங் குளிர்கானல்
ஏவாரும் வெஞ்சிலையா லெயின்மூன்று மெரிசெய்த
தேவாதி தேவனார் திருவேட்டக் குடியாரே.


Situated in the cool sea-shore garden where the waves ashore beautiful and bright oysters and pearls which are not strung into a neck-lace the one who is the origin of other celestial beings, who burnt all the three forts with the cruel bow in which an arrow was fixed, and has on his head a crescent moon which appears likes a boat floating on the water of the Ganga.

Arunachala Siva.


1877
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:20:49 AM »
Verse  5:


பங்கமார் கடலலறப் பருவரையோ டரவுழலச்
செங்ண்மால் கடையவெழு நஞ்சருந்துஞ் சிவமூர்த்தி
அங்கநான் மறைநால்வர்க் கறம்பொருளின் பயனளித்த
திங்கள்சேர் சடையாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.

Siva having an auspicious form who consumed the poison that rose in the ocean, when Vishnu, of red eyes churned the ocean full of mire to roar, the big mountain the churning staff and the serpent rope that is wound round the staff to revolve together.
the god on whose matted locks, there is crescent moon, who expounded the meaning of right conduct and wealth to the four sages who had learnt the four Vedas with the six Aṅkams is in Tiruvēṭṭakkuṭi.

Arunachala Siva.


1878
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:17:34 AM »
Verse  4:


கலவஞ்சேர் கழிக்கானல் கதிர்முத்தங் கலந்தெங்கும்
அலவஞ்சே ரணைவாரிக் கொணர்ந்தெறியு மகன்றுறைவாய்
நிலவஞ்சேர் நுண்ணிடைய நேரிழையா ளவளோடும்
திலகஞ்சேர் நெற்றியினார் திருவேட்டக் குடியாரே.


In the broad ghat where the waves wash on the shore the heaps of crabs taking them in a sweep, and everywhere the pearls of rays are spread, in the seashore garden by the side of the backwater where boats are stationed Siva, who has on his forehead a small circular mark, and is in Tiruvēṭṭakkuṭi, along with a lady wearing ornaments suited to her beauty and who has a bright and minute waist.

Arunachala Siva.


1879
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:13:05 AM »
Verse  3:


தோத்திரமா மணலிலிங்கந் தொடங்கியவா னிரையிற்பால்
பாத்திரமா வாட்டுதலும் பரஞ்சோதி பரிந்தருளி
ஆத்தமென மறைநால்வர்க் கறம்புரிநூ லன்றுரைத்த
தீர்த்தமல்கு சடையாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.


When Chandikeswarar bathed with milk having those rows of cows themselves as vessels which he was grazing, begun worship with prayers the improvised Lingam of sand. The supreme light and divine being was affectionate towards him, to grant him the position of Chandikeswarar,  the Lord on whose matted locks, there is the water of Ganga, and who gave in the distant past, religions instruction to four sages who were well-versed in the Vedas, as an intimate friend, is in Tiruvēṭṭakkuṭi.

Arunachala Siva.

1880
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 27, 2017, 09:09:37 AM »
Verse  2:


பாய்திமிலர் வலையோடு மீன்வாரிப் பயின்றெங்கும்
காசினியிற் கொணர்ந்தட்டுங் கைதல்சூழ் கழிக்கானல்
போயிரவிற் பேயோடும் புறங்காட்டிற் புரிந்தழகார்
தீயெரிகை மகிழ்ந்தாருந் திருவேட்டக் குடியாரே.

By the side of the sea-shore surrounded by fragrant screw-pine where the rushing fishermen who having put out to sea and casting their nets in the sea, catch in a sweep fish and heap them on the ground wandering everywhere the Lord in Tiruvēṭṭakkuṭi rejoiced in having in his hand a fire which burns everything and is full of beauty, performing dance in the cremation ground along with the ghosts, having gone there at night.

Arunachala Siva.

1881
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 09:32:56 AM »
Tiru Vettakkuti:

Verse  1:


வண்டிரைக்கும் மலர்க்கொன்றை விரிசடைமேல் வரியரவம்
கண்டிரைக்கும் பிறைச்சென்னிக் காபாலி கனைகழல்கள்
தொண்டிரைத்துத் தொழுதிறைஞ்சத் துளங்கொளிநீர்ச் சுடர்ப்பவளம்
தெண்டிரைக்கள் கொணர்ந்தெறியுந் திருவேட்டக் குடியாரே.


Siva holding a skull who has on his spread-out matted locks, a crescent moon, which cries on seeing the cobra with lines, and Koṉṟai flowers in which bees hum noisily is in Tiruvēṭṭakkuṭi where the clear waves bring and wash on the shore bright coral that is produced in the luminous water, and the devotees worship and bow before his feet which wear jingling Kazhal, making a huge noise.

Arunachala Siva.1882
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 09:26:13 AM »
Verse  11:


கண்ணாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டுறையும்
பெண்ணாருந் திருமேனிப் பெருமான தடிவாழ்த்தித்
தண்ணாரும் பொழிற்காழித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
பண்ணாருந் தமிழ்வல்லார் பரலோகத் திருப்பாரே.


Singing songs of benediction at the feet of the Lord who has on his holy body a lady and who dwells in Neṟikkāraikkātu of Kachi of great bustle pleasing to the eye.
Those who are able to recite the Tamizh verses combined with melody-types, composed by Jnāṉa Sambandhaṉ well-versed in Tamizh who is a native of Sirkazhi, which has cool gardens, will remain in the superior world of Civalokam.


Padigam on Tiruk Kachi Nerikkaraikatu completed.


Arunachala Siva.1883
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 09:22:04 AM »
Verse  10:


குண்டாடிச் சமண்படுவார் கூறைதனை மெய்போர்த்து
மிண்டாடித் திரிதருவா ருரைப்பனகண் மெய்யல்ல
வண்டாருங் குழலாளை வரையாகத் தொருபாகம்
கண்டாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The words spoken by Jains who are low in character and Buddhists who wander doing mischief, and covering their bodies with an upper cloth, do not contain any truth,
the Lord who placed on one half of his body which is like a mountain a lady on whose tresses of hair bees hum loudly. (See 3rd verse.)

Arunachala Siva.

1884
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 09:17:46 AM »
Verse  9:

ஊண்டானு மொலிகடனஞ் சுடைதலையிற் பலிகொள்வர்
மாண்டார்தம் மெலும்பணிவர் வரியரவோ டெழிலாமை
பூண்டாரு மோரிருவ ரறியாமைப் பொங்கெரியாய்
நீண்டாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


To Siva the food is the poison which rose in the roaring sea.  He will receive alms in the broken skull.  He will adorn as ornament to the bones of dead persons. The god who wore as ornament a beautiful shell of a tortoise along with a cobra with lines on it
and who shot up high as a rising column of fire, so that the two, Vishnu and Brahma could not know him.  (See 3rd verse.)

Arunachala Siva.

1885
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 09:13:50 AM »
Verse  8:


ஏழ்கடல்சூழ் தென்னிலங்கைக் கோமானை யெழில்வரைவாய்த்
தாழ்விரலா லூன்றியதோர் தன்மையினார் நன்மையினார்
ஆழ்கிடங்குங் சூழ்வயலு மதில்புல்கி யழகமரும்
நீண்டமறுகிற் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

Siva has a nature of fixing his small toe in the beautiful mountain on the King of beautiful Lanka,  surrounded by the surging ocean. His punishment was also good to the demon.  He is the god in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle and long beautiful streets surrounded by a wall of fortification, surrounding fields and a deep moat.

Arunachala Siva.


1886
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 09:05:01 AM »
Verse  7:

புற்றிடை வாளரவினொடு புனைகொன்றை மதமத்தம்
எற்றொழியா வலைபுனலோ டிளமதிய மேந்துசடைப்
பெற்றுடையா ரொருபாகம் பெண்ணுடையார் கண்ணமரும்
நெற்றியினார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The Lord who has a bull and matted locks, which bears a cruel cobra that lives in the anthill, beautifying Koṉṟai flowers, Datura flowers, water which is moving and never ceases from dashing, and a crescent has on one half a lady. He has one eye on the forehead.(see 3rd verse.)

Arunachala Siva.

1887
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 09:01:30 AM »
Verse  6:


பன்மலர்கள் கொண்டடிக்கீழ் வானோர்கள் பணிந்திறைஞ்ச
நன்மையிலா வல்லவுணர் நகர்மூன்று மொருநொடியில்
வின்மலையி னாண்கொளுவி வெங்கணையா லெய்தழித்த
நின்மலனார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The celestial beings, to make obeisance to by bowing to the feet many flowers.
The spotless god who destroyed by discharging an arrow in an instant which is the time measure of the finger, all the three cities of the strong demons who had no good nature.  He is in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle.


Arunachala Siva.

1888
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 08:58:16 AM »
Verse  5:


அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறம்புரிந்த வருளாளர்
குன்றாத வெஞ்சிலையிற் கோளரவ நாண்கொளுவி
ஒன்றாதார் புரமூன்று மோங்கெரியில் வெந்தவிய
நின்றாருங் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The god who is full of grace and gave moral instruction long ago, sitting under a banyan tree, fixing the bow-string of a killing cobra in a bow which does not decrease in its cruelty, the Lord who remained being unmoved at the sight of all the three cities of the enemies were by destroyed by being burnt.  He is the Lord in Neṟikkāraikkāṭu in Kachi of great bustle.

Arunachala Siva.

1889
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 08:54:15 AM »
Verse  4:


பிறைநவின்ற செஞ்சடைகள் பின்றாழப் பூதங்கள்
மறைநவின்ற பாடலோ டாடலராய் மழுவேந்திச்
சிறைநவின்ற வண்டினங்கள் தீங்கனிவாய்த் தேன்கதுவும்
நிறைநவின்ற கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


The matted locks on which the crescent moon stays to hang on the nape, dancing along with the Bhutas which sing Vedas.  He is holding a battle-axe.  Siva in Neṟikkāraikkaṭu situated in Kachi of bustle which fill the city, the swarms of bees get disgusted with the honey in the flowers and lay hold of the honey dripping from the sweet fruits.

Arunachala Siva.


1890
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 26, 2017, 08:50:09 AM »
Verse 3:


கூறணிந்தார் கொடியிடையைக் குளிர்சடைமே லிளமதியோ
டாறணிந்தா ராடரவம் பூண்டுகந்தா ரான்வெள்ளை
ஏறணிந்தார் கொடியதன்மே லென்பணிந்தார் வரைமார்பில்
நீறணிந்தார் கலிக்கச்சி நெறிக்காரைக் காட்டாரே.

The Lord in Neṟikkāraikkaṭu in Kachi of great bustle, had Uma who has a waist like the creeper, as one half.  He wore on the cool matted locks, a crescent moon, with a river.
He becomes eminent by adorning himself with dancing cobras.  He adorned his flag with the form of a bull.  He wore as ornaments on his chest which is like the mountain, bones and sacred ash.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 2973