Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 3139
1861
Verse 10:

மடுத்து மாமலை யேந்தலுற் றான்றனை
அடர்த்துப் பின்னு மிரங்கி யவற்கருள்
கொடுத்த வன்னுறை கோளிலி யேதொழ
விடுத்து நீங்கிடும் மேலை வினைகளே.


Pressing Ravanan, who lifted the great mountain by placing his hands under it, to worship with joined hands Kōḷili only where Siva granted his grace to him taking pity on him.  The acts done in previous births will go away taking leave of the devotees.

Padigam on Tiruk Kolili completed.

Arunachala Siva.
 

1862
Verse  9:

கேடு மூடிக் கிடந்துண்ணு நாடது
தேடி நீர்திரி யாதே சிவகதி
கூட லாந்திருக் கோளிலி யீசனைப்
பாடு மின்னிர வோடு பகலுமே.

Without wandering going in search of the country which is full of misery and undergoing sufferings only incapable of doing anything to avert them, you can attain eternal bliss. People of this world!  Sing the praises of Siva in Tiruk Kōḷili night and day that is the way to attain it.

Arunachala Siva.


1863
Verse 8:


மால தாகி மயங்கும் மனிதர்காள்
காலம் வந்து கடைமுடி யாமுனம்
கோல வார்பொழிற் கோளிலி மேவிய
நீல கண்டனை நின்று நினைமினே.


People who are confused and bewildered!  Before the end comes and finishes your span of life, people of this world! Think of Siva with a blue neck who dwells in Kōḷili which has long and beautiful gardens, without ceasing. 

Arunachala Siva.

1864
Verse 7:


சீர்த்த நன்மனை யாளுஞ் சிறுவரும்
ஆர்த்த சுற்றமும் பற்றிலை யாதலால்
கூத்த னாருறை யுந்திருக் கோளிலி
ஏத்தி நீர்தொழு மின்னிடர் தீருமே.

The excellent and good-natured wife, children and relations bound by several kinds of ties, are not our support. Therefore, people of this world!  You praise and worship with joined hands Tiruk Kōḷili where the dancing Siva dwells.  All your sufferings will leave you.

Arunachala Siva.


1865
Verse 6:

ஆவின் பால்கண் டளவி லருந்தவப்
பாலன் வேண்டலுஞ் செல்லென்று பாற்கடல்
கூவி னான்குளி ரும்பொழிற் கோளிலி
மேவி னானைத் தொழவினை வீடுமே.

Having tasted cow's milk, (the cow is Kamadhēṉu, the divine cow) when Upamaṉyu, the boy who has countless severe penance to his credit, wanted milk, Siva summoned the ocean of milk and ordered it 'go to him',  our acts will perish when we worship with joined hands Siva who dwells in Kōḷili which has cool gardens.


Arunachala Siva.1866
Verse 5:


அல்ல லாயின தீரு மழகிய
முல்லை வெண்முறு வல்லுமை யஞ்சவே
கொல்லை யானை யுரித்தவன் கோளிலிச்
செல்வன் சேவடி சென்று தொழுமினே.

What are called sufferings will come to an end.  Siva who flayed an elephant which lives in the forest to make Uma, who has beautiful white teeth like the flowers of the Arabian jasmine, fear.  Worship with joined hands the lotus red feet of the god in Kōḷili, going to that shrine.

Arunachala Siva.


1867
Verse  4:

பலவும் வல்வினை பாறும் பரிசினால்
உலவுங் கங்கையுந் திங்களு மொண்சடை
குலவி னான்குளி ரும்பொழிற் கோளிலி
நிலவி னான்றனை நித்தல் நினைமினே.


By the manner in which many irresistible acts are to be destroyed, people of this world! Think daily of Siva who is permanent in Kōḷili of cool garden and on whose bright matted locks, moving Ganga and the crescent moon remain.

Arunachala Siva.

1868
Verse  3:


வெண்டி ரைப்பர வைவிட முண்டதோர்
கண்ட னைக்கலந் தார்தமக் கன்பனைக்
கொண்ட லம்பொழிற் கோளிலி மேவிய
அண்ட னைத்தொழு வார்க்கல்ல லில்லையே.

Siva who has a neck which consumed the poison that appeared in the ocean of milk which has white waves. He who loves devotees who are united with him in their minds. There will be no sufferings to those who worship with joined hands the god who is in Kōḷili which has gardens on which clouds stay.

Arunachala Siva.


1869
Verse  2:

முத்தி னைமுத லாகிய மூர்த்தியை
வித்தி னைவிளை வாய விகிர்தனைக்
கொத்த லர்பொழில் சூழ்தரு கோளிலி
அத்த னைத்தொழ நீங்கும்நம் அல்லலே.

Siva who is as white as pearl, who has a visible form which is the cause of all things,
who is the seed, who is different from the world and who is also the yield of that seed.
to worship with joined hands the father in Kōḷili surrounded by gardens where the bunches of flowers unfold their petals, our troubles will leave us of their own accord.

Arunachala Siva.1870
Tiruk Kolili:

Verse 1:

மைக்கொள் கண்ணுமை பங்கினன் மான்மழுத்
தொக்க கையினன் செய்யதோர் சோதியன்
கொக்க மர்பொழில் சூழ்தரு கோளிலி
நக்க னைத்தொழ நம்வினை நாசமே.

Siva has on his half Uma, whose eyes are always coated with collyrium.
He has on his hand a deer and a battle-axe.  He has red luster. To worship with joined hands Siva who is naked, in Kōḷili surrounded by gardens in which cranes live,
our acts will be destroyed.


Arunachala Siva.


1871
Verse  10:

கடுக்கை யஞ்சடை யன்கயி லைம்மலை
எடுத்த வாளரக் கன்தலை யீரைஞ்சும்
நடுக்கம் வந்திற நாரையூ ரான்விரல்
அடுத்த தன்மையு மம்ம வழகிதே.

The ten heads of the cruel demon, who lifted the mountain of Kailash, which belongs to Siva, who adorns his matted locks with flowers of Koṉṟai, to be split trembling pressing down gently with his toe is wonderful and beautiful.

Padigam on Tiru Naraiyur completed.

Arunachala Siva.
1872
Verse  9:

முரலுங் கின்னர மொந்தை முழங்கவே
இரவி னின்றெரி யாடலு நீடுலாம்
நரலும் வாரிநன் னாரையூர் நம்பனுக்
கரவும் பூணுத லம்ம வழகிதே.

When Kiṉṉaram which produces a sweet sound and a drum with one face to make a sound of high pitch. (Kiṉṉaram - a musical instrument is played.) Dancing in the fire standing at night which is very long to Siva in Nāraiyūr which has floods making a big sound. Even wearing the cobras as ornaments is wonderful and beautiful.

Arunachala Siva.1873
Verse  8:


என்பு பூண்டெரு தேறி யிளம்பிறை
மின்பு ரிந்த சடைமேல் விளங்கவே
நன்ப கற்பலி தேரினும் நாரையூர்
அன்ப னுக்கது வம்ம வழகிதே.

 
Wearing bones as ornaments and riding on a bull and the young crescent moon to shine on the matted locks, which resembles lightning, though Siva begs alms in the daytime when one could enjoy pleasure  to Siva who is attached to Nāraiyūr that act is wonderful and beautiful.

Arunachala Siva.

1874
Verse 7:

பண்ணி னால்மறை பாடலோ டாடலும்
எண்ணி லார்புர மூன்றெரி செய்ததும்
நண்ணி னார்துயர் தீர்த்தலும் நாரையூர்
அண்ண லார்செய்கை யம்ம வழகிதே.


The actions of the chief in Nāraiyūr such as singing the four Vedas with melodies, and dancing, burning the three cities of the enemies and removing the sufferings of those who take refuge in him are wonderful and beautiful.

Arunachala Siva.

1875
Verse 6:

சூலம் மல்கிய கையுஞ் சுடரொடு
பாலும் நெய்தயி ராடிய பான்மையும்
ஞாலம் மல்கிய நாரையூர் நம்பனுக்கு
ஆல நீழலு மம்ம வழகிதே.


For Siva in Nāraiyūr, which has increasing fame in this world the hand that holds the trident with brightness and his nature of bathing in milk, ghee and curd and the shade of the banyan tree are wonderful and beautiful.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 [125] 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 3139