Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 2903
1846
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:46:14 AM »
Verse 11:


மையி னார்மணி போல்மி டற்றனை மாசில் வெண்பொடிப் பூசும் மார்பனைப்
பைய தேன்பொழில்சூழ் புறவார் பனங்காட்டூர்
ஐய னைப்புக ழான காழியுள் ஆய்ந்த நான்மறை ஞான சம்பந்தன்
செய்யுள் பாடவல்லார் சிவலோகஞ் சேர்வாரே.


On Siva who has a beautiful neck like the sable cloud, who smears on his chest the white sacred ash which has no blemish, and the master who is in Puṟavār Paṉankaṭṭūr surrounded by gardens having fresh honey, those who are able to sing the poems of Jnana Sambandhan, who had knowledge of the four Vēdas which he investigated and who is a native of famous Sirkazhi, will reach Siva Lōkam after death.

Padigam on Tirup Puravar Panankattur completed.

Arunachala Siva. 

1847
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:42:04 AM »
Verse 10:


நீண மார்முரு குண்டு வண்டினம் நீல மாமலர் கவ்வி நேரிசை
பாணில் யாழ்முரலும் புறவார் பனங்காட்டூர்
நாண ழிந்துழல் வார்ச மணரும் நண்பில் சாக்கிய ரும்ந கத்தலை
ஊணுரி யவனே உகப்பார்க் கருளாயே.


The swarm of bees biting the big blue Nelumbo flowers drinking the honey found in abundance in Paṉankāṭṭūr humming like the melody Nērisai among the melodies, like the music of the Yāzh, the Jains who wander naked without shame and Buddhists who have no friendly feeling, to laugh derisively at you. Siva who has the right of eating in the skull! Grant your grace to those who desire you.

Arunachala Siva.


1848
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:38:13 AM »
Verse  9:

அந்தண் மாதவி புன்னை நல்ல அசோக மும்மர விந்தம் மல்லிகை
பைந்தண் ஞாழல்கள் சூழ்புறவார் பனங்காட்டூர்
எந்தி ளம்முகில் வண்ணன் நான்முகன் என்றி வர்க்கரி தாய்நி மிர்ந்ததொர்
சந்தம் ஆயவனே தவத்தார்க் கருளாயே.

In Puṟavār Paṉankāṭṭūr surrounded by the beautiful and cool delight of the woods, mast wood trees, flourishing Asoka trees, lotus, jasmine, and verdant, cool fetid cassia, beautiful, Siva who grew tall as a column of fire so as to be difficult for Vishnu who has the color of the forming cloud rising high and Brahma of four faces,
grant your grace to those who did penance to have a vision of your form.

Arunachala Siva.

1849
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:34:56 AM »
Verse 8:

தூவி யஞ்சிறை மெல்ந டையன மல்கி யொல்கிய தூமலர்ப் பொய்கைப்
பாவில் வண்டறையும் புறவார் பனங்காட்டூர்
மேவி யந்நிலை யாய ரக்கன தோள டர்த்தவன் பாடல் கேட்டருள்
ஏவியெம் பெருமான் என்பவர்க் கருளாயே.

In the expanse of the natural tanks of fresh flowers where the swans of soft gait and downs and internal feathers increase and become bent, dwelling in Puṟavār Paṉaṅkāṭṭūr where the bees hum loudly, pressing down the shoulders of the demon who was in that position of being caught under the mountain, grant your grace to those who praise you as the god who ordered his grace to reach him on hearing him sing Sama Vēdam.

Arunachala Siva.

1850
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:32:07 AM »
Verse  7:


கைய ரிவையர் மெல்வி ரல்லவை காட்டி யம்மலர்க் காந்த ளங்குறி
பையரா விரியும் புறவார் பனங்காட்டூர்
மெய்ய ரிவையொர் பாக மாகவும் மேவி னாய்கழ லேத்தி நாடொறும்
பொய்யிலா வடிமை புரிந்தார்க் கருளாயே.

In Puṟavār Paṉankāṭṭūr where the beautiful marks the red specie of Malabar glory lily, exhibiting like the soft fingers of ladies, unfolds its petals like the beautiful hood of the cobra, you desired to have in your body as a half a lady. Grant your grace to those who did faithfully service daily praising your feet.

Arunachala Siva.


1851
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:29:01 AM »
Verse  6:


நீரி னார்வரை கோலி மால்கடல் நீடி யபொழில் சூழ்ந்து வைகலும்
பாரினார் பிரியாப் புறவார் பனங்காட்டூர்க்
காரி னார்மலர்க் கொன்றை தாங்கு கடவு ளென்றுகை கூப்பி நாடொறும்
சீரினால் வணங்குந் திறத்தார்க் கருளாயே.

Surrounded by long gardens which are like the great sea, fixing the boundary by the water, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr which the people of this world do not leave every day.
joining their hands in worship saying, the god who bears Koṉṟai flowers which blossom profusely in winter.  Grant your grace to those who pay homage to you daily in an excellent manner.

Arunachala Siva.

1852
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:24:57 AM »
Verse  5:

செங்க யல்லொடு சேல்செ ருச்செயச் சீறி யாழ்முரல் தேனி னத்தொடு
பங்கயம் மலரும் புறவார் பனங்காட்டூர்க்
கங்கை யும்மதி யுங்க மழ்சடைக் கேண்மை யாளொடுங் கூடி மான்மறி
அங்கை யாடலனே அடியார்க் கருளாயே.


As the Sēl (a fresh water fish) fights with the red colored carp in Puṟavār Paṉankāṭṭūr the lotus blossoms with the swarms of bees which hum like the music of the small Yazh. United with a lady who has the relationship of wife, and  fragrant matted locks,  in which Ganga and a crescent moon are staying, who has on his beautiful hand a young deer! Grant your grace to your devotees.

Arunachala Siva.1853
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:21:23 AM »
Verse  4:

மேய்ந்தி ளஞ்செந்நென் மென்க திர்கவ்வி மேற்ப டுகலின் மேதி வைகறை
பாய்ந்த தண்பழனப் புறவார் பனங்காட்டூர்
ஆய்ந்த நான்மறை பாடி யாடும் அடிக ளென்றென் றரற்றி நன்மலர்
சாய்ந்தடி பரவுந் தவத்தார்க் கருளாயே.

The buffaloes grazing grass at daybreak, and seizing by the mouth the soft ears of corn of the superior variety of paddy, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr in the fields, it jumps on the land on the bank of a river fit for cultivation which is beyond it, shouting with excitement many times as the god who dances singing the four Vēdas which were investigated. Grant your grace to those who have meritorious deeds and who praise your feet in which fresh flowers thrown by devotees have fallen.

Arunachala Siva.


1854
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:17:41 AM »
Verse  3:


வாளை யுங்கய லும்மிளிர் பொய்கை வார்பு னற்கரை யருகெ லாம்வயற்
பாளை யொண்கமுகம் புறவார் பனங்காட்டூர்ப்
பூளை யுந்நறுங் கொன்றை யும்மத மத்த மும்புனை வாய்க ழலிணைத்
தாளையே பரவுந் தவத்தார்க் கருளாயே.


In Puṟavār Paṉankaṭṭūr, the colorful Areca-palm which has spathes, growing by the side of the long bank of the natural tank full of water in which the scabbard and carp roll. Siva who adorns himself with flowers of Javanese wool plant, fragrant Koṉṟai and Datura flowers!  Grant your grace to those who possess the meritorious deed of praising your two feet which wear Kazhal.

Arunachala Siva.

1855
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:13:22 AM »
Verse  2:


நீடல் கோடல் அலரவெண் முல்லை நீர்ம லர்நிரைத் தாத ளஞ்செயப்
பாடல் வண்டறையும் புறவார் பனங்காட்டூர்த்
தோடி லங்கிய காத யன்மின் துளங்க வெண்குழை துள்ள நள்ளிருள்
ஆடுஞ் சங்கரனே அடைந்தார்க் கருளாயே.


The long white species of Malabar glory lily to blossom, the pollen of the rows of flowers of Arabian jasmine resembling water heap like salt in salt pans,
in Puṟavai Paṉankāṭṭūr where humming bees make a loud noise. The light to shine brightly by the side of the ear where the women's ear-ring is shining. The white men's ear-ring to jump up. Siva who bestow auspicious things on devotees and who dances  at mid-night.

Arunachala Siva.

1856
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:09:38 AM »
Tirup Puravar Panankattur:

Verse 1:

விண்ண மர்ந்தன மும்ம தில்களை வீழ வெங்கணை யாலெய் தாய்விரி
பண்ணமர்ந் தொலிசேர் புறவார் பனங்காட்டூர்ப்
பெண்ண மர்ந்தொரு பாக மாகிய பிஞ்ஞ காபிறை சேர்நு தலிடைக்
கண்ணமர்ந் தவனே கலந்தார்க் கருளாயே.

You discharged a cruel arrow to make the three forts which remained in the sky to fall down. You are the destroyer of all things, who has a lady on one half desiring it, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr where the sweet sound of spreading melody types gathers together. Sivaṉ who has an eye in the forehead where the crescent moon stays!
Grant your grace to those who come near you.

Arunachala Siva.

1857
11.  It is certain that I am of the form of quiescence, inquiry and joy.  I am the supreme Self, the transcendental Light, the beyond and bereft of any other.   

12.  I am of the nature of the all-full. I am the infallible and the supreme self. I am of the nature of the Veda and the conclusion of all the scriptures.

13. I am of the nature of the Bliss of the world, the definition of the essential happiness. All is indeed Brahman. There is no world.  Brahman is the cause of all.

14.  All is only Brahman, there is nothing purposeless.  All is Brahman, itself the best. I am the ever decay-less. I am the eternal, bestower of auspiciousness to all.

15. I am the light of Reality and Knowledge. I am the embodiment of the highest knowledge. I shine as the fourth and other than the fourth state. I am bereft of accomplishments, non accomplishments and the like.

16.  All is Brahman always.  All is Brahman, ceaselessly. All is Brahman, the space of consciousness, the eternal Brahman, the taint-less.

17.  All is Brahman, transcending qualities. All is just Brahman. All is only Brahman -
achieve this certitude always.

18.  Brahman is everything - be of this conviction always. All is Brahman - with this certainty be joyous.

19.  All is always Brahman - being and non being are Consciousness only.  There is no scope for arguments, none whatsoever, about duality or non duality here. There is no doubt of this.

20.  I am only absolute knowledge. It is certain that all is Brahman. I am He, more mysterious.  I am above qualities and without a second.

contd.,

Arunachala Siva.                     

1858
I justified to myself that uttering a harmless lie did not matter when it came to attaining a lofty goal.  With my conscience thus put at ease, I rested for the night, but the night went by in wakeful expectation. At three a.m., I left home informing no one. It was the month of January in 1920.  Obsessed with an intense desire to have darshan of my Bhagavan, I just packed one extra set of dhoti and a towel for change of dress. I felt certain that I would never again step back into that erstwhile home of mine.  So I fell
prostrate - by way of salutation to my home and my parents  - rose and departed.

To avoid being spotted by any known persons at the Palakkad railway station, I headed for the nearby small station of Kanjikode.  There I was informed that the train towards Tiruvannamalai would arrive only in the evening. I waited with anxiety lest I be spotted by someone known.  So keen was I to see Bhagavan I felt no thirst or hunger.  I bought nothing to eat, in case all of the five rupees was needed for train fare.           

When I demanded a ticket to Tiruvannamalai, I was issued instead a ticket only up to
Katpadi junction (some fifty miles short of Tiruvannamalai).  I was told that tickets to Tiruvannamalai station were not being issued. I took my seat in the train when all thoughts forsook me and I was not aware of even the passing of the night, as my mind was transfixed on the single thought of Bhagavan's darshan.  The train reached Katpadi junction at 4.00 am. 

On alighting I was informed that the train to Tiruvannamalai was at 6.30 am.  I waited, watching trains come and go.  At 6.00 am., I went to the ticket counter for buying my ticket.  It was a jolt to me when they said that my train had already departed, half an hour ago.  The next train was only at six in the evening!  it was a moment of desperation.  After a while my mind calmed down and I came to terms with the situation.  I had eaten nothing since the previous day's morning. I now brought some Elandhai fruit (jujube or zizyphus) for half an ana, getting more than a quarter of a large measure for the price.  The whole day went by, alternating between consuming a few fruits and drinking water from the tap.  That took care of the problem of meal!

contd.,

Arunachala Siva.

Arunachala Siva,           
       

1859
Along with some others I went in search of him and discovered him under a tree in a nearby grove.  He was rattled and visibly in distress. He said that it was not his intention to dupe the public. He has duped himself with the conviction that he would bury himself in Jeeva Samadhi.  'Now the untoward has happened' he said ruefully.  He said he was now proceeding a visit to Samiar Gounder of Pudupalayam after which he would go on a pilgrimage to Pazhani, and return after the dust settled down.  'You will go back to your respective homes.  We shall meet later on', he told us.

He advised me to continue with my listening to Vedanta teachings and practicing meditation. He departed early the following morning.  Thus ended the misadventure 
of the Jeeva Samadhi of Elapulli Kuppandi Swami.  Though the Swami's attempts at pre-planned interment ended in a fiasco, it was from him that I came to know of Bhagavan Ramana's spiritual stature.  I am thus indebted to Kuppandi Swami for the opportunity of reaching out to Bhagavan and basking in spiritual bliss.

Miraculous Coincidences During My Trip to Tiruvannamalai:         

My parents were happy to have me back home. A couple of days passed but my thoughts were ever fixed on reaching Tiruvannamalai.  The wherewithal to undertake the trip was still a question when my father called me all of a sudden and queried, 'Do you owe money to anyone, expenses incurred for boarding, during your stay with the
Swami?' Well, that was it!  I lied saying that some amount was due.  At once he handed me five rupees and asked me to settle the dues, first thing in the morning.  Thus came the resources to undertake my longed trip!

contd.,

Arunachala Siva.         

1860
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 09:47:25 AM »
Verse  11:


கால னைக்கழ லாலு தைத்தொரு காம னைக்கன லாகச் சீறிமெய்
கோல வார்குழலாள் குடிகொண்ட கோட்டாற்றில்
மூல னைமுடி வொன்றி லாதவெம் முத்த னைப்பயில் பந்தன் சொல்லிய
மாலை பத்தும்வல்லார்க் கெளிதாகும் வானகமே.


Kicking Yama (the god of death) with his leg, being angry with the unequaled Manmatha to be burnt, in Kōṭṭāṟu when the lady with long and beautiful tresses of hair is occupying his body. The origin of all things, our Lord who is naturally free from all bondage and who has no end (death) for those who are able to recite all the ten verses by Jnana Sambandhan, who always practices in singing the fame of Siva, heaven is easy of reach.

Padigam on Tiruk Kottaru completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 2903