Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 3127
1846
Verse  10:

தருக்கிச் சென்று தடவரை பற்றலும்
நெருக்கி யூன்ற நினைந்து சிவனையே
அரக்கன் பாட அருளுமெம் மானிடம்
இருக்கை ஞீலியென் பார்க்கிட ரில்லையே.

When Siva pressed down with his toe to crush Ravanan, who seized the big mountain going there with pride.  When the demon sang the praises thinking of Siva, only and nothing else, there will be no sufferings to those who say that Jneeli is the place of residence to our master who granted his grace to demon.

Padigam on Tirup Painjneeli completed.

Arunachala Siva.


1847
Verse  9:

காரு லாமலர்க் கொன்றையந் தாரினான்
வாரு லாமுலை மங்கையொர் பங்கினன்
தேரு லாம்பொழில் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
ஆர்கி லாவமு தையடைந் துய்ம்மினே.

Siva who wears a garland of Koṉṟai flowers which blossom in winter, when clouds wander in the sky. He has as a half a lady, on whose breasts a bodice is tied loosely. People of the world!  Save yourselves by approaching our insatiate nectar Siva, in Pai?j?eeli, surrounded by gardens where the southern balmy breeze is moving.

Arunachala Siva.

1848
Verse  8:

கோடல் கோங்கம் புறவணி முல்லைமேல்
பாடல் வண்டிசை கேட்கும்பைஞ் ஞீலியார்
பேடு மாணும் பிறரறி யாததோர்
ஆடு நாக மசைத்த அடிகளே.

The god in Pai?j?eeli, where the sound of the bees can be heard like music humming on the Arabian jasmine flowers, which beautify the forest region, which has white species of Malabar glory lily and common Caung, is the god whom others cannot find out whether he is hermophrodite and male.  He is the god who tied a dancing cobra.

Arunachala Siva.1849
Verse  7:

வரிப்பை யாடர வாட்டி மதகரி
உரிப்பை மூடிய வுத்தம னாருறை
திருப்பைஞ் ஞீலி திசைதொழு வார்கள்போய்
இருப்பர் வானவ ரோடினி தாகவே.

Causing the cobra which has the nature of dancing and which has lines and a hood, to dance, those who worship Tirup Pai?jneeli, where the superior god, who has covered himself with a skin of a frenzied elephant looking towards the direction, in which it is located entering into heaven, after death will be in the company of the celestial beings, happily.

Arunachala Siva.

1850
Verse  6:


குண்டு பட்டுக் குறியறி யாச்சமண்
மிண்ட ரோடு படுத்துய்யப் போந்துநான்
கண்டங் கார்வயல் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
அண்ட வாண னடியடைந் துய்ந்தனே.


Being low, having fallen in the company of the Jains, who do not know the aim in life and I having left them, to save myself, I saved myself by approaching the feet of our god who dwells in the universe, in Pai?jneeli, surrounded by black fields in which sugar-cane grows.

Arunachala Siva.

1851
Verse 5:

வேழத் தின்னுரி போர்த்த விகிர்தனார்
தாழச் செஞ்சடை மேற்பிறை வைத்தவர்
தாழைத் தண்பொழில் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியார்
யாழின் பாட்டை யுகந்த அடிகளே.

The god different from the world, who covered himself with the skin of an elephant, he placed the crescent moon to stay on his red matted locks.  He who is in Pai?jneeli, surrounded by cool gardens having screw-pines, is the god who rejoiced to hear the songs played on a lute.

Arunachala Siva.
1852
Verse  4:

ஒன்றி மாலும் பிரமனுந் தம்மிலே
நின்ற சூழ லறிவரி யானிடம்
சென்று பாரிட மேத்துபைஞ் ஞீலியுள்
என்றும் மேவி யிருந்த அடிகளே.

By Vishnu and Brahma, joining among themselves, Pai?j?eeli, is the place of the god whose place of stay could not be known, the god dwells with desire always in Pai?jneeli,  to which the Bhutas go and worship him.

Arunachala Siva.


1853
Verse 3:


விழுது சூலத்தன் வெண்மழு வாட்படைக்
கழுது துஞ்சிருள் காட்டகத் தாடலான்
பழுதொன் றின்றிப் பைஞ்ஞீலிப் பரமனைத்
தொழுது செல்பவர் தம்வினை தூளியே.


Siva who has a trident to which fat is sticking, who dances in the cremation ground at night, when even the ghosts sleep, and has a bright battle-axe.  The karmas of those who spend their lives worshiping the supreme god in Pai?j?eeli, without any fault, will be reduced to dust.

Arunachala Siva.

1854
Verse 2:

மத்த மாமலர் சூடிய மைந்தனார்
சித்த ராய்த்திரி வார்வினை தீர்ப்பரால்
பத்தர் தாந்தொழு தேத்துபைஞ் ஞீலியெம்
அத்த னைத்தொழ வல்லவர் நல்லரே.

The strong god who wore big flowers of Dhatura,  will remove the karmas of those who meditate on him in their minds. Those who are capable of worshiping our master in Pai?j?eeli, which pious people worship with joined hands and praise, are good people.

Arunachala Siva.


1855
Tirup Painjneeli:

Verse 1:


உடையர் கோவண மொன்றுங் குறைவிலர்
படைகொள் பாரிடஞ் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியார்
சடையிற் கங்கை தரித்த சதுரரை
அடைய வல்லவர்க் கில்லை அவலமே.

Siva has a loin-cloth as his dress, he is not wanting in any thing.  Siva in Paijneeli who is surrounded by Bhutas, holding weapons.  There will be no sufferings to those who are capable of approaching the able god who bore on his matted locks, Ganga.

Arunachala Siva.

1856
Verse  10:

பொன்செய் மாமுடி வாளரக் கன்தலை
அஞ்சு நான்குமொன் றும்மிறுத் தானவன்
என்செ யான்கழிப் பாலையு ளெம்பிரான்
துஞ்சும் போதும் துணையென லாகுமே.

He who knocked out the ten heads of demon, who has a sword and big crowns of gold.  What is there that our Lord in Kazhippālai cannot do?  He will be our guide even at the time of death.

Padigam on Tiruk Kazhippalai completed.

Arunachala Siva.1857
Verse 9:

Not available.

Arunachala Siva.

1858
Verse  8:


பத்தர் கட்கமு தாய பரத்தினை
முத்த னைமுடி வொன்றிலா மூர்த்தியை
அத்த னையணி யார்கழிப் பாலையெம்
சித்த னைச்சென்று சேருமா செப்புமே.

The supreme one, who is as sweet as nectar to his devotees.  The one who is free from all bondage naturally.  The one who assumed a form for which there is no end.
The father, our Lord who is capable of performing miracles and who is in Kazhippālai, which has great beauty. She talks about going and joining him.

Arunachala Siva.

1859
Verse  7:

ஐய னேயழ கேயன லேந்திய
கைய னேகறை சேர்தரு கண்டனே
மையு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
ஐய னேவிதி யேயரு ளென்னுமே.

Lord!  The very embodiment of beauty!  The one who holds in his hand fire!
The Lord in Kazhippālai surrounded by gardens on which clouds traverse.  The one who ordains everything! She says, "bestow grace on me!"

Arunachala Siva.

1860
Verse 6:

கங்கை யைச்சடை வைத்து மலைமகள்
நங்கை யையுட னேவைத்த நாதனார்
திங்கள் சூடித் திருக்கழிப் பாலையான்
இங்கு வந்திடு மென்றிறு மாக்குமே.

Having placed Ganga, in the matted locks of hair, he is the bridegroom who kept by his side a lady who is the daughter of the mountain. The Lord in Tirukkazhippālai who is wearing the crescent moon, she feels proud that he would definitely come to her searching for her.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 3127