Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 2994
181
Verse  6:


பூக்குந் தாழை புறணி யருகெலாம்
ஆக்குந் தண்பொழில் சூழ்மறைக் காடரோ
ஆர்க்குங் காண்பரி யீரடி கேளுமை
நோக்கிக் காணக் கதவைத் திறவுமே.


O Lord in Maṟaikkāṭu, surrounded by gardens which create coolness and where in the neighborhood of the forest tract the fragrant screw-pines blossom. O Lord who is difficult to be seen by anyone however great the may be!  God!  Open the doors to have a vision of you directly looking at you.  (Note: This verse is the same except for a few words like the 2nd verse in the previous decade.)

Arunachala Siva.

182
Verse  5:

மலையில் நீடிருக் கும்மறைக் காடரோ
கலைகள் வந்திறைஞ் சுங்கழ லேத்தரோ
விலையில் மாமணி வண்ண வுருவரோ
தொலைவி லாக்கத வந்துணை நீக்குமே.


O Lord in Maṟaikkāṭu, which exists without destruction like the mountain, Kailash!
O Lord whose feet are praised by those who are well-versed in arts and by their authors who come and pay homage!  O Lord who has the form which has the color of the invaluable big gem!  Open the doors which are united and not opened till now.

Arunachala Siva.

183
Verse  4:

அரிய நான்மறை யோதிய நாவரோ
பெரிய வான்புரஞ் சுட்ட சுவண்டரோ
விரிகொள் கோவண ஆடைவிருத்தரோ
பெரிய வான்கத வம்பிரி விக்கவே.


O Lord who chanted the abstruse four Vēdas! O Lord who burnt with propriety, the big cities which were flying in the sky!  O Old Lord who wears a broad men's loincloth!
Order to separate the big and sacred doors.

Arunachala Siva.

184
Verse  3:


அட்ட மூர்த்திய தாகிய அப்பரோ
துட்டர் வான்புரஞ் சுட்ட சுவண்டரோ
பட்டங் கட்டிய சென்னிப் பரமரோ
சட்ட விக்கத வந்திறப் பிம்மினே.

O Father, who has the eight forms! O God who had the fitness to burn the famous cities of the demons, who were mischievous.   O superior Lord, who tied a plate on the head!  Order the doors to be opened speedily properly.

Arunachala Siva.


185
Verse  2:

ஈண்டு செஞ்சடை யாகத்து ளீசரோ
மூண்ட கார்முகி லின்முறிக் கண்டரோ
ஆண்டு கொண்டநீ ரேயருள் செய்திடும்
நீண்ட மாக்கத வின்வலி நீக்குமே.

O Siva,  who has red matted locks, which is close together in the body!  O Lord who has a neck whose color is like that of the sable cloud just rising, and has the brightness of the fresh tender leaf! You, yourself who admitted me as your protege, bestow your grace on me.  Remove the strength of these long and big doors.

Arunachala Siva.


186
Tiru Maraik Katu:  (2):

Verse  1:

பண்ணின் நேர்மொழி யாளுமை பங்கரோ
மண்ணி னார்வலஞ் செய்ம்மறைக் காடரோ
கண்ணி னாலுமைக் காணக் கதவினைத்
திண்ண மாகத் திறந்தருள் செய்ம்மினே.

O Lord who has Uma, whose words are as sweet as music, on one half!
O Lord in Maraikkāṭu around which people of this world go from left to right!
Kindly open the doors with certainty to have a vision of you with my eyes.
(The Vedas worshiped Siva in Maṟaikkāṭu and closed the doors in front of the temple turned towards him.  People made a side entrance and went into the temple and worshiped God.  When Sambandhar and Tiru Navukkarasar were there the devotees requested then to open the door closed by the Vedas, Tiru Navukkarasar sang verses to open the doors and Sambandhar sang to close them.  After that people entered into the temple by the direct entrance and worshiped the Lord.)

Arunachala Siva.


187
Verse  10:

குறைக்காட் டான்விட்ட தேர்குத்த மாமலை
இறைக்காட் டியெடுத் தான்தலை யீரைந்தும்
மறைக்காட் டான்இறை யூன்றலும் வாய்விட்டான்
இறைக்காட் டாயெம் பிரானுனை யேத்தவே.


When the chariot driven by Ravanan, who did not show his drawbacks, was prevented from moving, all the ten heads of Ravanan, who exhibited his strength for a while and lifted the mountain, O Lord in Maṟaikkāṭu, when you pressed your toe a little, he roared.  Our master!  You would not allow your votaries to undergo the suffering of death, if they praise would you. (not give a vision of yourself if we praise you-is another meaning.

Arunachala Siva.

188
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.

189
Verse  8:


சங்கு வந்தலைக் குந்தடங் கானல்வாய்
வங்க மார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
கங்கை செஞ்சடை வைப்பது மன்றியே
அங்கை யில்லன லேந்த லழகிதே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, where the ships that stay in the extensive sea, where the conches come along with the waves and dash against them in a row as if they go from left to right!  You not only place the Ganga on the red matted locks, but also hold a fire in the palm.  Is it beautiful?

Arunachala Siva.

190
Verse  7

திருவி னார்செல்வ மல்கு விழாவணி
மருவி னார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
உருவி னாளுமை மங்கையொர் பாகமாய்
மருவி னாய்கங்கை யைச்சென்னி தன்னிலே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, around which people who are united with you in affection go from left to right and which is adorned with the beauty of the festival where wealth of people of good fortune is spent lavishly!  You were united with Ganga by placing her in your head, when already you had Uma of great beauty, a lady of distinction, as a half.

Arunachala Siva.

191
Verse  6:


துஞ்சும் போதுந் துயிலின்றி யேத்துவார்
வஞ்சின் றிவலங் கொண்மறைக் காடரோ
பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவை பலிகொணர்ந்
தஞ்சி நிற்பது மைந்தலை நாகமே.


Even when asleep, those who worship you sleeplessly, O Lord in Maṟaikkāṭu around which those whose intellect is active, go from left to right without break.  The cobra with five hoods which you wear is the reason, for the lady who is as beautiful as a portrait and has feet as soft as cotton, standing with fear, having brought alms and placing it into the begging bowl.

Arunachala Siva.

192
Verse  5:


நெய்த லாம்பல் நிறைவயல் சூழ்தரும்
மெய்யி னார்வலங் கொண்மறைக் காடரோ
தையல் பாகங்கொண் டீர்கவர் புன்சடைப்
பைதல் வெண்பிறை பாம்புடன் வைப்பதே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, around which truthful people go from left to right and which is surrounded by fields full of water-lilies and blue Indian water lilies.  You had a young lady as a half, is it proper to place the young white crescent moon along with a cobra, on the branching ruddy matted locks?

Arunachala Siva.

193
Verse 4:


அட்ட மாமலர் சூடி யடும்பொடு
வட்டப் புன்சடை மாமறைக் காடரோ
நட்ட மாடியும் நான்மறை பாடியும்
இட்ட மாக விருக்கு மிடமிதே. 

O Lord in the great Maṟaikkāṭu, who placed on the ruddy matted locks, which is circular in shape wearing eight flowers along with harelear flower.  Is this shrine where you stay with desire dancing and singing the four Vedas?

Arunachala Siva.

194
Verse  3:

புன்னை ஞாழல் புறணி யருகெலாம்
மன்னி னார்வலங் கொள்மறைக் காடரோ
அன்ன மெல்நடை யாளையொர் பாகமாச்
சின்ன வேட முகப்பது செல்வமே.

O Lord in Maṟaikkātu, around which the votaries who are permanent. Residents go from left to right and where by the side of the pastoral tract mast wood tree and fetid cassia are growing!  Placing a lady whose gentle gait is like that of the swan is the wealth which you rejoice, in the form wearing the marks of Saivism such as sacred ash, Rudraksham.

Arunachala Siva.


195
Verse  2:

பூக்குந் தாழை புறணி யருகெலாம்
ஆக்கந் தானுடை மாமறைக் காடரோ
ஆர்க்குங் காண்பரி யீரடி யார்தம்மை
நோக்கிக் காண்பது நும்பணி செய்யிலே.

O Lord in Maṟaikkāṭu, which has increasing riches and where the fragrant screw pine blossoms by the side of the pastoral tract. O Lord who is difficult to be seen by anyone however great he may be! Your seeing the devotees in the mental eye and physical eye is possible only when they do service to you.

(Note : The first three lines are repeated in the 6th verse of the 4th decade on this shrine by Tiru Navukarasar.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 2994