Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 3127
1786
Verse  7:


மூக்கு வாய்செவி கண்ணுட லாகிவந்
தாக்கு மைவர்த மாப்பை யவிழ்த்தருள்
நோக்கு வான்நமை நோய்வினை வாராமே
காக்கும் நாயகன் கச்சியே கம்பனே.

Removing the bondage of the five organs of senses, namely nose, tongue, ears, eyes and body which bind people, Siva will bestow his benign looks of grace on us.
He is the master who protects us from diseases approaching in and dwells in Ekampam n Kachi.

Arunachala Siva.


1787
Verse  6:

பொருளி னோடுநற் சுற்றமும் பற்றிலர்க்
கருளு நன்மைதந் தாயவ ரும்பொருள்
சுருள்கொள் செஞ்சடை யான்கச்சி யேகம்பம்
இருள்கெ டச்சென்று கைதொழு தேத்துமே.


The rare thing which does good, grants wealth well-wishing relations and his grace to those who have not other support.  People of this world!  Praise and worship with joined hands Ekampam in Kachi of Siva, who has red curly matted locks, going there, so that your ignorance might perish.

Arunachala Siva.

1788
Verse 5:

மருந்தி னோடுநற் சுற்றமும் மக்களும்
பொருந்தி நின்றெனக் காயவெம் புண்ணியன்
கருந்த டங்கண்ணி னாளுமை கைதொழ
இருந்த வன்கச்சி யேகம்பத் தெந்தையே.

Being united with me, our god who is the embodiment of all virtuous acts and who is to me medicine, well-wishing relations and children.  He who remained to be worshiped with joined hands by Uma, who has big and black eyes.  He is our father who dwells in Ekampam.

Arunachala Siva.

1789
Verse 4:

இமையா முக்கண ரென்நெஞ்சத் துள்ளவர்
தமையா ரும்மறி வொண்ணாத் தகைமையர்
இமையோ ரேத்த இருந்தவ னேகம்பன்
நமையா ளும்மவ னைத்தொழு மின்களே.


Siva has three eyes which do not wink,  he dwells in my heart.  He has greatness which none, however great, can really know.  The Lord in Ekampam remains there to be praised by the celestial beings who do not wink.  People of this world!
Worship him with joined hands, who admits us as his protege.

Arunachala Siva.1790
Verse  3:


ஊனி லாவி யியங்கி யுலகெலாம்
தானு லாவிய தன்மைய ராகிலும்
வானுலாவிய பாணி பிறங்கவெங்
கானி லாடுவர் கச்சியே கம்பரே.

The Lord in Ekampam in Kachi, moving as the life in the bodies, though he has the nature of pervading the whole world,  will dance in the hot cremation ground, the sound of the measure of time to be heard loftily in the sky.

Arunachala Siva.


1791
Verse  2:


நச்சி நாளும் நயந்தடி யார்தொழ
இச்சை யாலுமை நங்கை வழிபடக்
கொச்சை யார்குறு கார்செறி தீம்பொழில்
கச்சி யேகம்ப மேகை தொழுமினே.


Having come to know that Uma, a lady of distinction worshiped, Siva by her own will, and the devotees daily worship with joined hands, with desire and esteem.  The despicable people will not approach Ēkampam in Kachi which has pleasant and dense gardens.


Arunachala Siva.

1792
Tiru Ekampam:(Kanchipuram).

Verse  1:

பண்டு செய்த பழவினை யின்பயன்
கண்டுங் கண்டுங் களித்திகாண் நெஞ்சமே
வண்டு லாமலர்ச் செஞ்சடை யேகம்பன்
தொண்ட னாய்த்திரி யாய்துயர் தீரவே.


My mind!  You rejoice experiencing the fruits of the deeds of the former births, many times, you wander as the slave of the Lord in Ēkampam who has red matted locks, which wears flowers on which bees fly to and fro, for your sufferings to be removed.


Arunachala Siva.


1793
Verse  10:

மத்த னாய்மதி யாது மலைதனை
எத்தி னான்திரள் தோண்முடி பத்திற
ஒத்தி னான்விர லாலொருங் கேத்தலும்
பொத்தி னான்புக லூரைத் தொழுமினே.


Siva gently pressed with his toe to break the heads and globular shoulders of Ravanan, who, being puffed up with pride, tried to throw away the mountain by uprooting it, without regarding it was the abode of Siva.  People of this world!
Worship with joined hands Pukalūr, belonging to Siva who protected  Ravanan, when he praised Siva in thought, word and deed.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.
 

1794
Verse 9:


பொன்னொத் தனிறத் தானும் பொருகடல்
தன்னொத் தநிறத் தானு மறிகிலாப்
புன்னைத் தாது பொழிற்புக லூரரை
என்னத் தாவென என்னிடர் தீருமே.

My sufferings will come to an end if I say about the Lord in Pukalūr, which has gardens of mast-wood trees with abundant pollen. He who could not be known by Brahma who has the color of gold and Vishnu who is blue like the ocean whose waves dash against the shore. 

Arunachala Siva.

1795
Verse  8:

பெருங்கை யாகிப் பிளிறி வருவதோர்
கருங்கை யானைக் களிற்றுரி போர்த்தவர்
வருங்கை யானை மதகளி றஞ்சினைப்
பொருங்கை யானைகண் டீர்புக லூரரே.


Siva covered himself with the skin of a male elephant which has a trunk with which it can kill and which came roaring having a big trunk.  He is like the elephant which does not satiate, if we look at it very often.  He is the elephant with a big trunk which fights with the five senses which are like frenzied elephants.

Arunachala Siva.


1796
Verse 7:

தத்து வந்தலை கண்டறி வாரிலைத்
தத்து வந்தலை கண்டவர் கண்டிலர்
தத்து வந்தலை நின்றவர்க் கல்லது
தத்து வனலன் தண்புக லூரனே.

There is no one who has found out the true nature of Tattvas, thirty-six in number.
Those who have completely investigated all the Tattvas, have not seen god who is above Tattvas.  Except for those who are interested in the investigation of Tattvas,
Siva in cool Pukalūr, is not the reality for others.

Arunachala Siva.


1797
Verse  6:


அண்ட வாண ரமுதுண நஞ்சுண்டு
பண்டு நான்மறை யோதிய பாடலன்
தொண்ட ராகித் தொழுது மதிப்பவர்
புண்ட ரீகத்து ளார்புக லூரரே.

Consuming the poison so that the inhabitants of heaven may taste the nectar, Siva who chaned the four Vedas with music, long ago. Siva in Pukalūr dwells in the lotus of the hearts of those who esteem him becoming his devotees, and worship him.

Arunachala  Siva.

1798
Verse  5:


விண்ணி னார்மதி சூடிய வேந்தனை
எண்ணி நாமங்க ளோதி யெழுத்தஞ்சுங்
கண்ணி னாற்கழல் காண்பிட மேதெனில்
புண்ணி யன்புக லூருமென் நெஞ்சுமே.


Fixing the thoughts on the King who adorned his head with a crescent moon that shines in the sky, uttering his names, of we consider his Mantram consisting of five letters,  if one asks which is the place where we can a vision of his feet, they are Pukalūr belonging to Siva who is the embodiment all good actions, and my heart.


Arunachala Siva.

1799
Verse  4:

மின்னின் நேரிடை யாளுமை பங்கனைத்
தன்னை நேரொப் பிலாத தலைவனைப்
புன்னைக் கானற் பொழிற்புக லூரனை
என்னு ளாகவைத் தின்புற் றிருப்பனே.


Siva who has Uma who has a waist as flexible as the lightning, as a half, the chief who has nothing to be compared to him. I shall feel happy by placing the Lord in Pukalūr which has sea-shore gardens of mast-wood trees, in my heart. 

Arunachala Siva.

1800
Verse  3:

ஊச லாம்அர வல்குலென் சோர்குழல்
ஏச லாம்பழி தந்தெழில் கொண்டனர்
ஓசொ லாய்மக ளேமுறை யோவென்று
பூசல் நாமிடு தும்புக லூரர்க்கே.

My daughter with tresses of hair that slip down, who has a waist like a dancing cobra,
you took away her beauty giving in exchange slander with which ladies reproach her.
Oh my daughter, tell me we shall make a loud uproar to the Lord in Pukalūr saying," is it just on your part?"

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 3127