Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 2951
1771
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:35:44 PM »
Verse  6:

துள்ளு மான்மறி யங்கையி லேந்தியூர்
கொள்வ னாரிடு வெண்டலை யிற்பலி
கள்வ னாருறை யுங்கழிப் பாலையை
உள்ளு வார்வினை யாயின வோயுமே.


Holding in his palm a young one of a deer which is jumping He receives in a white skull the alms given by the people of the village. All the sins of those who meditate upon Kazhippālai where the thief resides, will come to an end will diminish.


Arunachala Siva.

1772
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:32:25 PM »
Verse  5:


ஏரி னாருல கத்திமை யோரொடும்
பாரி னாருட னேபர வப்படுங்
காரி னார்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
சீரி னார்கழ லேசிந்தை செய்ம்மினே.

The one whose fame is praised by the people of this world as well as the Devas of the other world which is superior by its beauty. The One who is famous and resides in Kazhippālai surrounded by gardens on which clouds settle. You think about his feet only.

Arunachala Siva.

1773
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 03:29:03 PM »
Verse 4:


பண்ண லம்பட வண்டறை கொன்றையின்
தண்ண லங்க லுகந்த தலைவனார்
கண்ண லங்கவ ருங்கழிப் பாலையுள்
அண்ண லெங்கட வுள்ளவன் அல்லனே.

The master who felt happy in having a garland of Koṉṟai on which bees him to produce the sweetness of melody. The chief who is in Kalzippālai which captivates the eyes by its fertility. Is he not our god?

Arunachala Siva.

1774
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 11:13:57 AM »
Verse  3:


கொடிகொ ளேற்றினர் கூற்றை யுதைத்தனர்
பொடிகொண் மார்பினிற் பூண்டதொ ராமையர்
கடிகொள் பூம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையுள்
அடிகள் செய்வன வார்க்கறி வொண்ணுமே.

He has a bull in his banner.  He kicked the god of death. He has as an ornament the shell of a tortoise in his chest smeared with ashes. The actions of the Lord in Kazhippālai, surrounded by fragment gardens, who can understand properly those actions?


Arunachala Siva.1775
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 11:10:24 AM »
Verse 2:


வானி லங்க விளங்கு மிளம்பிறை
தான லங்க லுகந்த தலைவனார்
கானி லங்க வருங்கழிப் பாலையார்
மான லம்மட நோக்குடை யாளொடே.

The chief who rejoiced to wear the young crescent moon, which shines to add luster to the sky, as a garland with a lady of artless looks like those of the beautiful looks of the deer.  He is in Kazhippālai where fragrance is spreading profusely.

Arunachala Siva.

1776
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 11:07:04 AM »
Tiruk Kazhippalai:


Verse  1:


வெந்த குங்கி லியப்புகை விம்மவே
கந்த நின்றுல வுங்கழிப் பாலையார்
அந்த மும்மள வும்மறி யாததோர்
சந்த மாலவர் மேவிய சாந்தமே.

As the smoke of the burning Koṅkaṇi resin to increase every where the Lord in Kazhippālai where the fragrance is permanent and moving.  The state of his composure desired by him is of such a nature that his end and measure cannot be known by anybody.

Arunachala Siva.

1777
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:39:19 AM »
Verse  11:


வன்னி கொன்றை மதியொடு கூவிளம்
சென்னி வைத்த பிரான்றிரு வாரூரை
மன்னு காழியுண் ஞானசம் பந்தன்வாய்ப்
பன்னு பாடல்வல் லார்க்கில்லை பாவமே.

About Tiruvārūr of Siva who placed on his head leaves of Indian Mesquit, Koṉṟai, a crescent moon and leaves of Bael.  There will be no sins for those who are capable of reciting the verses which came out of the holy mouth of Jnana Sambandhan in Sirkazhi which remained without destruction even at the time of deluge.

Padigam on Tiruvarur completed.

Arunachala Siva.

1778
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:36:32 AM »
Verse  10:


மாசு மெய்யினர் வண்டுவ ராடைகொள்
காசை போர்க்குங் கலதிகள் சொற்கொளேல்
தேச மல்கிய தென்றிரு வாரூரெம்
ஈசன் றானெனை யேன்றுகொ ளுங்கொலோ.

Do not believe the words of the Jains of dirty bodies and the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in red ochre. Will our Siva in Tiruvārūr in the South which has increasing luster, accept me as his slave?

Arunachala Siva.

1779
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:32:56 AM »
Verse  9:

நெடிய மாலும் பிரமனும் நேர்கிலாப்
படிய வன்பனி மாமதிச் சென்னியான்
செடிக ணீக்கிய தென்றிரு வாரூரெம்
அடிக டானெனை யஞ்சலெ னுங்கொலோ.

Siva has a form which even Vishnu of tall form and Brahma are incapable of thinking.
He wears on his head a great and cool crescent moon. Will our god in Tiruvārūr which removes the sins of the devotees comfort me by saying, "Do not fear".

Arunachala Siva.

1780
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:29:31 AM »
Verse  8:


இலங்கை மன்ன னிருபது தோளிறக்
கலங்கக் கால்விர லாற்கடைக் கண்டவன்
வலங்கொள் மாமதில் சூழ்திரு வாரூரான்
அலங்கல் தந்தெனை யஞ்சலெ னுங்கொலோ.

Siva who saw the end of the strength of Ravanan the King of Lanka, to be perturbed as his twenty shoulders were crushed by the toe.  The Lord in Tiruvārūr surrounded by a wall of fortification which gains victory over enemies, will he comfort me by saying "Do not fear" giving his garland.

Arunachala Siva.

1781
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:25:45 AM »
Verse  7:


வளைக்கை மங்கைநல் லாளையோர் பாகமாத்
துளைக்கை யானை துயர்படப் போர்த்தவன்
திளைக்குந் தண்புனல் சூழ்திரு வாரூரான்
இளைக்கும் போதெனை யேன்றுகொ ளுங்கொலோ.

Having on one half a good lady wearing bangles on her hands.  Siva who covered himself with the skin of an elephant having a trunk of two nostrils, to suffer by being flayed. The Lord in Tiruvārūr surrounded by cool water which never dries up.
When I am fatigued, will he accept me as his slave?


Arunachala Siva.

1782
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:22:51 AM »
Verse  6:


வார்கொண் மென்முலை யாளொரு பாகமா
ஊர்க ளாரிடு பிச்சைகொ ளுத்தமன்
சீர்கொண் மாடங்கள் சூழ்திரு வாரூரான்
ஆர்க ணாவெனை யஞ்சலெ னாததே.

The supreme god who receives the alms offered by the ladies in the villages, and who has on one half a lady of soft breasts wearing a bodice.  The god in Tiruvārūr surrounded by mansions which have wealth of every kind did not comfort me, by saying "Do not fear" thinking that I had the support of somebody else.

Arunachala Siva.

1783
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:19:41 AM »
Verse  5:


குருந்த மேறிக் கொடிவிடு மாதவி
விரிந்த லர்ந்த விரைகமழ் தேன்கொன்றை
திருந்து மாடங்கள் சூழ்திரு வாரூரான்
வருந்தும் போதெனை வாடலெ னுங்கொலோ.


God in Tiruvārūr surrounded by perfect mansions where Koṉṟai which has honey whose smell is spreading and which has unfolded petals leaving the un-blown condition of the buds, and the common delight of the woods which climbs up the wild lime trees and shoots up tendrils, are in a flourishing condition. Will he comfort me by saying "Do not fear" when I am suffering.


Arunachala Siva.

1784
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:16:18 AM »
Verse  4:


பல்லி லோடுகை யேந்திப் பலிதிரிந்
தெல்லி வந்திடு காட்டெரி யாடுவான்
செல்வ மல்கிய தென்றிரு வாரூரான்
அல்ல றீர்த்தெனை யஞ்சலெ னுங்கொலோ.

Holding in the hand a skull without teeth.  Wandering to receiving alms Siva will dance in the burial-ground coming there at night.  The god in Tiruvārūr in the south where wealth is increasing.  Removing all my sufferings. Will he assuage me by saying "Do not fear."

Arunachala Siva.

1785
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: June 10, 2017, 09:13:06 AM »
Verse 3:

மறையன் மாமுனி வன்மரு வார்புரம்
இறையின் மாத்திரை யில்லெரி யூட்டினான்
சிறைவண் டார்பொழில் சூழ்திரு வாரூரெம்
இறைவன் றானெனை யேன்றுகொ ளுங்கொலோ.

Siva who revealed the Vedas, the great ascetic set fire to the cities of the enemies in a short space of time.  Our master in Tiruvārūr surrounded by gardens where winged bees hum. Will he accept me as his slave?


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 2951