Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 3128
1756
Verse  3:

மின்னின் நுண்ணிடைக் கன்னியர் மிக்கெங்கும்
பொன்னி நீர்மூழ்கிப் போற்றி யடிதொழ
மன்னி நான்மறை யோடுபல் கீதமும்
பன்னி னாரவர் பாலைத் துறையரே.

Virgins, who have a minute waist like the lightning gather in large numbers and bathe in the river Poṉṉi.  Staying permanently to worship his feet, god in Pālaittuṟai sang many songs together with the four Vedas.

Arunachala Siva.

1757
Verse  2:

கவள மாகளிற் றின்உரி போர்த்தவர்
தவள வெண்ணகை மங்கையொர் பங்கினர்
திவள வானவர் போற்றித் திசைதொழும்
பவள மேனியர் பாலைத் துறையரே.

Siva covered himself with the skin of big elephant, which eats balls of rice or other food,  he has on one half a lady whose teeth are extremely white.  Siva in Pālaittuṟai has a holy form like coral, who is worshiped by joined hands towards the direction where he dwells by the celestial beings so that they may shine prominently.

Arunachala Siva.

1758
Tirup Palaitturai:

Verse  1:

நீல மாமணி கண்டத்தர் நீள்சடைக்
கோல மாமதி கங்கையுங் கூட்டினார்
சூல மான்மழு ஏந்திச் சுடர்முடிப்
பால்நெய் யாடுவர் பாலைத் துறையரே.

Siva has a neck like the sapphire united on his long matted locks, the beautiful crescent moon and Ganga, holding a trident, deer and a battle-axe, the god in Pālaittuṟai will bathe in milk and ghee on his shining head.


Arunachala Siva.


1759
Verse  10:


தீண்டற் கரிய திருவடி யொன்றினால்
மீண்டற் கும்மிதித் தார்அரக் கன்தனை
வேண்டிக்கொண் டேன்திரு வாய்மூர் விளக்கினைத்
தூண்டிக் கொள்வன்நா னென்றலுந் தோன்றுமே.


By a single foot which was not easy of approach to Vishnu and other Devas, and the Vēdas,  Siva trampled on the demon, not only to destroy his arrogance but also to redeem him.  I besought the light in Tiruvāimūr.  It will appear before me instantly,
when I thought of trimming that light within me to shed luster.


Padigam on Tiru Vaimur completed.


Arunachala Siva.

1760
Verse 9:

தனக்கே றாமை தவிர்க்கென்று வேண்டினும்
நினைத்தேன் பொய்க்கருள் செய்திடு நின்மலன்
எனக்கே வந்தெதிர் வாய்மூருக் கேயெனாப்
புனற்கே பொற்கோயில் புக்கதும் பொய்கொலோ.


Though I requested Siva to pardon the fault of opening the doors, which was perhaps not palatable to him, the blemish-less god who granted his grace even to my songs which were without substance, telling me we are going to Vaimūr appearing in front of me, in his entry into the beautiful temple which has holy tanks, also a false appearance.

Arunachala Siva.

1761
Verse  8:

திறக்கப் பாடிய என்னினுஞ் செந்தமிழ்
உறைப்புப் பாடி யடைப்பித்தா ருந்நின்றார்
மறைக்க வல்லரோ தம்மைத் திருவாய்மூர்ப்
பிறைக்கொள் செஞ்சடை யாரிவர் பித்தரே.

Even better than me who composed songs to open the door, Sambandhar,  who caused those doors to close by composing verses impressively, is standing nearby.
Is Siva who wears a crescent moon on his red matted locks, who is in Tiruvāimūr, capable of hiding himself?  He is definitely mad, as he hid himself.

Arunachala Siva.1762
Verse  7:


பாடிப்பெற்ற பரிசில் பழங்காசு
வாடி வாட்டந் தவிர்ப்பா ரவரைப்போல்
தேடிக் கொண்டு திருவாய்மூர்க் கேயெனா
ஓடிப் போந்திங் கொளித்தவா றென்கொலோ.


Like the god in Viḻzhimizhalai, who gave an old coin for which one had to give discount to change and which Sambandhar received by praising Siva and had his distress removed by Siva,  what is the reason for disappearing. here, running, having told me we shall go to Tiruvāimūr, while searching for me.

Arunachala Siva.1763
Verse  6:


யாதே செய்துமி யாமலோ நீயென்னில்
ஆதே யேயு மளவில் பெருமையான்
மாதே வாகிய வாய்மூர் மருவினார்
போதே யென்றும் புகுந்ததும் பொய்கொலோ.


If we do any acts and say we are not the doors but really you do that, that act will bear good result.  Siva, who has countless greatness,  who is dwelling in Vaimūr and who has the name of Mādevaṉ. Is it false when he commanded me to come and disappearing, when I came to Tiruvaimūr searching for him?

Arunachala Siva.

1764
Verse  5:

ஒள்ளி யாரிவ ரன்றிமற் றில்லையென்
றுள்கி யுள்கி யுகந்திருந் தேனுக்குத்
தெள்ளி யாரிவர் போலத் திருவாய்மூர்க்
கள்ளி யாரவர் போலக் கரந்ததே.


Thinking, that there is no other god as intelligent as this Siva,  to me who was feeling elated thinking of him without ceasing, what is the reason for the god in Tiruvaimūr who disappeared like a deceitful person but appearing as a person of clear understanding.

Arunachala Siva.


1765
Verse  4:


கழியக் கண்டிலேன் கண்ணெதி ரேகண்டேன்
ஒழியப் போந்திலே னொக்கவே யோட்டந்தேன்
வழியிற் கண்டிலேன் வாய்மூரடிகள்தம்
சுழியிற் பட்டுச் சுழல்கின்ற தென்கொலோ.

I did not see him disappearing, I saw him before my eyes. I did not come after he left me.  I came running simultaneously with him.  I did not see him on the way.
What is the reason for being distressed in mind being caught, in the whirls of the deception of the god in Vaimūr?

Arunachala Siva.

1766
Verse  3:

தஞ்சே கண்டேன் தரிக்கிலா தாரென்றேன்
அஞ்சே லுன்னை யழைக்கவந் தேனென்றார்
உஞ்சே னென்றுகந் தேயெழுந் தோட்டந்தேன்
வஞ்சே வல்லரே வாய்மூ ரடிகளே.


I saw Siva easily;  I saw my refuge;  without being patient, I asked who are you?
"Do not be afraid;  I came to invite you."  I came running, feeling joy and waking up saying, I was saved is the god in Vaimūr capable of deception? 

Arunachala Siva.1767
Verse  2:

மன்னு மாமறைக் காட்டு மணாளனார்
உன்னி யுன்னி யுறங்குகின் றேனுக்குத்
தன்னை வாய்மூர்த் தலைவனா மாசொல்லி
என்னை வாவென்று போனார தென்கொலோ.


To me who was sleeping, thinking of my Lord without ceasing, the bridegroom who is in the great Maṟaikkatu of eternal fame, telling me that he was the chief of Vaimūr, went away saying "you come there",  what is the reason for that?

Arunachala Siva.

1768
Tiru Vaymur:

Verse  1:


எங்கே யென்னை யிருந்திடந் தேடிக்கொண்
டங்கே வந்தடை யாள மருளினார்
தெங்கே தோன்றுந் திருவாய்மூர்ச் செல்வனார்
அங்கே வாவென்று போனா ரதென்கொலோ.

Siva in Tiruvāymūr where coconut trees are conspicuously visible from a distance,
searching for the place, where I was, inquiring where it was and finding it. He told me about his marks of distinction out of grace, coming there.  He went ordering me you come there what is the reason for that?

Arunachala Siva.


1769
Verse  11:

இராவ ணஞ்செய மாமதி பற்றவை
இராவ ணம்முடை யான்றனை யுள்குமின்
இராவ ணன்றனை யூன்றி யருள்செய்த
இராவ ணன்திரு வெண்கா டடைமினே.


In order to make the great mind to be detached, people of this world!
Meditate on the Lord, who has an elephant called Ayirāvaṇam.   One of the ten constituents of the world of Siva.  It is supposed to have two thousand tusks, thousand on each side. People of this world!  Go to Tirveṇkāṭu, belonging to the Lord, black in color, who pressed down Ravanan, first and then granted him boons.
The Akōra face of Siva is black in color.  Moreover as he has Uma, on his left half, he is named Ravanan. (In literature black, blue and green colors are mentioned without much difference.)

Padigam on Tiru Venkatu completed.

Arunachala Siva.

1770
Verse  10:


பாலை யாடுவர் பன்மறை யோதுவர்
சேலை யாடிய கண்ணுமை பங்கனார்
வேலை யார்விட முண்டவெண் காடர்க்கு
மாலை யாவது மாண்டவ ரங்கமே.

The Lord will bathe in milk, he will dance in the cremation ground which is like the desert tract, he will recite many Vedas. To the Lord in Veṇkāṭu, who drank the poison that rose in the ocean and who has Uma, whose eyes are like Carnatic carp,  the bones of those who have died, are the garlands.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 3128