Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 3060
1741
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


பூதத்தின் படையர் பாம்பின் பூணினர் பூண நூலர்
சீதத்திற் பொலிந்த திங்கட் கொழுந்தர்நஞ் சழுந்து கண்டர்
கீதத்திற் பொலிந்த வோசைக் கேள்வியர் வேள்வி யாளர்
வேதத்தின் பொருளர் வீழி மிழலையுள் விகிர்த னாரே.


Siva in Veezhimizhalai, who is different from the world.  He has an army of Bhutas, he wears cobras as ornaments, he wears a sacred thread, he wears a crescent moon, which is flourishing by its coolness, he has poison in his neck which has become fixed firmly in (it the poison neither comes out, not goes into the stomach.)  So it is said to be firm in the neck, he is the meaning of the Vedas of the Brahmins, who have learnt Vedas by listening to chanting them, which has sound which is flourishing by its music, and who performs sacrifices. 

Arunachala Siva.

1742
Verse  10:

இரக்கமொன் றியாது மில்லாக் காலனைக் கடிந்த வெம்மான்
உரத்தினால் வரையை யூக்க வொருவிர னுதியி னாலே
அரக்கனை நெரித்த வண்ணா மலையுளா யமர ரேறே
சிரத்தினால் வணங்கி யேத்தித் திருவடி மறப்பி லேனே.


Our Lord who destroyed the god of death who did not have even a little of pity.
God who is in Aṇṇāmalai and who crushed the demon by the tip of a single toe when he lifted the mountain with his strength by making an effort. The eminent one among the celestial beings!  I shall never forget your holy feet by bowing down my head and praising them.

Padigam on Tiru Annamalai concluded.

Arunachala Siva.

1743
Verse  9:


பாலுநெய் முதலா மிக்க பசுவிலைந் தாடு வானே
மாலுநான் முகனுங் கூடிக் காண்கிலா வகையு ணின்றாய்
ஆலுநீர் கொண்டல் பூக மணியணா மலையு ளானே
வாலுடை விடையா யுன்றன் மலரடி மறப்பி லேனே.


God who bathes in the five products of the cow abundantly beginning with milk and ghee! You remained in a manner which both Vishnu and Brahma, of four faces were not able to see.  God who is in beautiful Anṇāmalai which has sounding water, clouds and areca-palms.  He who has a white bull, white color. I never forget your lotus-red feet.

Arunachala Siva.

1744
Verse  8:

பார்த்தனுக் கன்று நல்கிப் பாசுப தத்தை யீந்தாய்
நீர்த்ததும் புலாவு கங்கை நெடுமுடி நிலாவ வைத்தாய்
ஆர்த்துவந் தீண்டு கொண்ட லணியணா மலையு ளானே
தீர்த்தனே நின்றன் பாதத் திறமலாற் றிறமி லேனே.


Showing deep love to Arjuna, you gave him Pāsupatam, a weapon. You placed Ganga, which over flows and is moving to and fro to stay on your tall head.  God who is in beautiful  Aṇnāmalai, which has clouds which collect together coming with thunders.
Holy god! I do not know any other ways except the way chalked out by you.

Arunachala Siva.

1745
Verse  7:


இரவியு மதியும் விண்ணு மிருநிலம் புனலுங் காற்றும்
உரகமார் பவன மெட்டுந் திசையொளி யுருவ மானாய்
அரவுமிழ் மணிகொள்சோதி யணியணா மலையுளானே
பரவுநின் பாதமல்லாற் பரமநான் பற்றிலேனே.


The sun, moon and the sky in which they shine, the wide world, the water and the air.
the eight worlds that are supported by Adiseshan, you are the form of the eight direction and the fire.  He who is in Aṇnāmalai, which is lit by the light of the jewel that is spat by cobras.  The supreme god!  I have no other support except your feet praised by all.

Arunachala Siva.

1746
Verse  6:

புரிசடை முடியின் மேலோர் பொருபுனற் கங்கை வைத்துக்
கரியுரி போர்வை யாகக் கருதிய கால காலா
அரிகுல மலிந்தவண்ணா மலையுளா யலரின்மிக்க
வரிமிகு வண்டுபண்செய் பாதநான் மறப்பிலேனே.


Placing the river Ganga, which is in the form of water dashing on the twisted matted locks, coiled into a crown!  The Lord who dealt death to the god of death and who wished as the covering for the body the skin of an elephant!  He who is in Aṇṇamalai where there is a large number of herds of lions!  I shall not forget the feet which are superior to the lotus flower on which the bees with many lines hum like music.

Arunachala Siva.

1747
Verse 5:


பிறையணி முடியி னானே பிஞ்ஞகா பெண்ணோர் பாகா
மறைவலா விறைவா வண்டார் கொன்றையாய் வாம தேவா
அறைகழ லமர ரேத்து மணியணா மலையு ளானே
இறைவனே யுன்னை யல்லால் யாதுநா னினைவி லேனே.


Siva who wears a crescent moon on the head!  Who adorns his head on it a peacock's feather!  Destroyer of all things! He who has a lady on one half.  He who revealed the Vedas! He who is well versed in the Vedas!  He who wears Koṉṟai flowers on which the bees hum loudly.  He who has the name of Vamadevan!  The god in Aṇṇāmalai who is praised by the immortals, wearing sounding anklets. The master!  I have no other thing in my thoughts except you.

Arunachala Siva.

1748
Verse  4:


பைம்பொனே பவளக் குன்றே பரமனே பால்வெண் ணீறா
செம்பொனே மலர்செய் பாதா சீர்தரு மணியே மிக்க
அம்பொனே கொழித்து வீழு மணியணா மலையு ளானே
என்பொனே யுன்னை யல்லா லேதுநா னினைவி லேனே.

Fine gold!  A hill created by coral!  The supreme being!  The one who smears with sacred ash which is as white as milk.  Superior gold.  The one who has lotus-red feet!
Heavy gem! The one who is Aṇṇāmalai, where the beautiful gold falls being sifted.
My gold!  I have no other thing in my thoughts except you.

Arunachala Siva.


1749
Verse  3:

உருவமு முயிரு மாகி யோதிய வுலகுக் கெல்லாம்
பெருவினை பிறப்பு வீடாய் நின்றவெம் பெருமான் மிக்க
அருவிபொன் சொரியு மண்ணா மலையுளா யண்டர் கோவே
மருவிநின் பாத மல்லான் மற்றொரு மாடி லேனே.

Being the bodies and the life within them, for all the beings mentioned in works about this world, our Lord who remained as the original acts, birth and salvation, who is in Aṇṇāmalai where the many streams pour out gold!  The ruler of the celestial beings!
I have no other wealth except approaching your feet.

Arunachala Siva.1750
Verse  2:


பண்டனை வென்ற வின்சொற் பாவையோர் பங்க நீல
கண்டனே கார்கொள் கொன்றைக் கடவுளே கமல பாதா
அண்டனே யமரர் கோவே யணியணா மலை யுளானே
தொண்டனே னுன்னை யல்லாற் சொல்லுமா சொல்லி லேனே.

Siva who has a beautiful lady whose words are sweeter than melody-types!
He who has a blue neck!  The god who wears Koṉṟai flowers which blossom in rainy season, who has lotus-red feet! Lord of the universe! The King of the immortals!
(see 1st verse.)  I who am your devotee.  I find no other word except speaking about your greatness.

Arunachala Siva.

1751
Tiru Annamalai:

Verse  1:

ஓதிமா மலர்கள் தூவி யுமையவள் பங்கா மிக்க
சோதியே துளங்கு மெண்டோட் சுடர்மழுப் படையி னானே
ஆதியே யமரர் கோவே யணியணா மலையு ளானே
நீதியா னின்னை யல்லா னினையுமா நினைவி லேனே.


Sivaṉ who has Uma, on one half, very bright diving light!  He who has eight shoulders and a battle-axe of luminous brightness!  The cause of all things! The Lord of the immortals! Who is in Aṇṇamalai!  I have no other thought except thinking of you by right conduct uttering your names and scattering big flowers.

Arunachala Siva.

1752
Verse  10:

பொடிக்கொடு பூசிப் பொல்லாக் குரம்பையிற் புந்தி யொன்றிப்
பிடித்துநின் றாள்க ளென்றும் பிதற்றிநா னிருக்க மாட்டேன்
எடுப்பனென் றிலங்கைக் கோன்வந் தெடுத்தலு மிருபது தோள்
அடர்த்தனே யால வாயி லப்பனே யருள்செ யாயே.


As soon as the King of Lanka, lifted the mountain saying, "I shall lift the mountain", Siva who pressed down the twenty shoulders!  My father in Alavāy!  Concentrating the mind living in the evil body which is like a hut, smearing my body with sacred ash,
catching hold of your feet,  I will not be idle without prating your names. Grant me your grace to prate your names.

Padigam on Tiru Alavay (Madurai) completed.

Arunachala Siva.


1753
Verse  9:

நலந்திகழ் வாயி னூலாற் சருகிலைப் பந்தர் செய்த
சிலந்தியை யரச தாள வருளினா யென்று திண்ணம்
கலந்துடன் வந்து நின்றாள் கருதிநான் காண்ப தாக
அலந்தன னால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.


Thinking that you granted your grace to be born in the Chozha family and rule over Tamizh Country, to the spider which built a cobweb like a beautiful Pandal, with the fiber from its mouth so that dried leaves might not fall on the Siva Lingam, I suffered to have a vision of your feet, my mind being united with me with certainty and thinking always about them and approaching you.  My father in Alavāy, grant me your grace!

Arunachala Siva.


1754
Verse  8:

நறுமலர் நீருங் கொண்டு நாடொறு மேத்தி வாழ்த்திச்
செறிவன சித்தம் வைத்துத் திருவடி சேரும் வண்ணம்
மறிகடல் வண்ணன் பாகா மாமறை யங்க மாறும்
அறிவனே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.

Siva who has on one half Vishnu, who has the color of the ocean where the waves roll up and down!  Siva who knows the great Vedas and six Aṅgams!  The father in Alavāy!  Singing songs of benediction and praising you daily with fragrant flowers and water, placing my mind with practices of self-restraint, to be always thinking of your holy feet.  Grant me your grace. 

Arunachala Siva.


1755
Verse 7:


வழுவிலா துன்னை வாழ்த்தி வழிபடுந் தொண்ட னேனுன்
செழுமலர்ப் பாதங் காணத் தெண்டிரை நஞ்ச முண்ட
குழகனே கோல வில்லீ கூத்தனே மாத்தா யுள்ள
அழகனே யால வாயில் அப்பனே யருள்செ யாயே.

The youth who consumed the poison that rose in the ocean of clear waves! God who holds a beautiful bow of Mēru!  The dancer!  The beautiful god who is the embodiment of greatness!  The father in Alavāy!  Myself who is your servant who worships and praises you without any blemish.  Grant me your grace to have a vision of your feet which are like fertile flowers.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 3060