Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 2976
1741
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:27:26 PM »
Verse  6:


நீறுதிரு மேனிமிசை யாடிநிறை வார்கழல் சிலம்பொலிசெய
ஏறுவிளை யாடவிசை கொண்டிடு பலிக்குவரு மீசனிடமாம்
ஆறுசம யங்களும்வி ரும்பியடி பேணியர னாகமமிகக்
கூறுமனம் வேறிரதி வந்தடியர் கம்பம்வரு கோகரணமே.

Bathing in sacred ash his holy body the foot ornaments which is tied tightly with a leather strap, an anklet to make a sound that fills the whole place, the place of Siva who comes to receive the alms that are given, driving the bull very speedily as if it is a play, is Kōkaraṇam where people belonging to the six Saiva religious systems cherish his feet with love and talk about the Agamas revealed by Haran, and where the devotees quake with joy as they derive a different sweetness.

Arunachala Siva.

1742
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:24:10 PM »
Verse  5:

தொடைத்தலை மலைத்திதழி துன்னிய வெருக்கலரி வன்னிமுடியின்
சடைத்தலை மிலைச்சியத போதனனெ மாதிபயில் கின்றபதியாம்
படைத்தலை பிடித்துமற வாளரொடு வேடர்கள் பயின்றுகுழுமிக்
குடைத்தலை நதிப்படிய நின்றுபழி தீரநல்கு கோகரணமே.


Wearing a garland of skulls, the city where our god who is the cause of all things, who has penance as his wealth and who wears on the matted locks on the head, leaves of Indian mesquit, oleander flowers, Yarcum flowers which are dense, and Koṉṟai,
is Kōkaraṇam, where the hunters are friendly with warriors who hold the end of the weapons and join together, bathe in the river with waves, plunging into the which grants grace to remove the reproaches.

Arunachala Siva.

1743
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:20:40 PM »
Verse  4:


இலைத்தலை மிகுத்தபடை யெண்கரம் விளங்கவெரி வீசிமுடிமேல்
அலைத்தலை தொகுத்தபுனல் செஞ்சடையில் வைத்தவழ கன்றனிடமாம்
மலைத்தலை வகுத்தமுழை தோறுமுழை வாளரிகள் கேழல்களிறு
கொலைத்தலை மடப்பிடிகள் கூடிவிளை யாடிநிகழ் கோகரணமே.

The weapon of a trident which has blades like leaves and other weapons to be conspicuous in the eight hands;  Swimming the fire, the place of the beautiful god who placed on his red matted locks, water which has a collection of waves, is Kōkaraṇam where the bright lions with manes living in every cave formed in the mountain,
wild boar, male elephants, and young female elephants which can cause death join together and play together forgetting their natural enmities.

Arunachala Siva.

1744
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:16:33 PM »
Verse 3:

முறைத்திறமு றப்பொருடெரிந்துமுனி வர்க்கருளி யாலநிழல்வாய்
மறைத்திற மறத்தொகுதி கண்டுசம யங்களைவ குத்தவனிடம்
துறைத்துறை மிகுத்தருவி தூமலர் சுமந்துவரை யுந்திமதகைக்
குறைத்தறை யிடக்கரி புரிந்திடறு சாரன்மலி கோகரணமே.

Under the shade of the banyan tree, granting the meaning of the Vedas investigating in accordance with the rules of initiation to the sages, the place of Siva who founded and created the religions codifying the sum total of righteous conduct in the different Vedas. Eroding the head-sluices the streams which are numerous in every ghat carrying pure flowers and pushing bamboos, causing the elephant to roar,
is Kōkaraṇam in which there are many slopes which are dashed by the streams.

Arunachala Siva.

1745
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 01:11:58 PM »
Verse  2:


பேதைமட மங்கையொரு பங்கிட மிகுத்திடப மேறியமரர்
வாதைபட வண்கடலெ ழுந்தவிட முண்டசிவன் வாழுமிடமாம்
மாதரொடு மாடவர்கள் வந்தடி யிறைஞ்சிநிறை மாமலர்கடூய்க்
கோதைவரி வண்டிசைகொள் கீதமுரல் கின்றவளர் கோகரணமே.

Rejoicing in having been united with an artless, beautiful lady on the left half,
riding on a bull, the place where Siva who consumed the poison that rose in the ocean having many kinds of wealth to make the celestial beings and demons feel distressed.
Gents and ladies come and prostrate at the feet of Siva and scatter big flowers to hide the feet. It is Kōkaraṇam of increasing fame where in the garlands the bees with lines hum like music compositions.

Arunachala Siva.

1746
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 11:20:31 AM »
Tiruk Kokaranam:


Verse  1:

என்றுமரி யானயல வர்க்கிய லிசைப்பொருள்க ளாகியெனதுள்
நன்றுமொளி யானொளிசி றந்தபொன் முடிக்கடவு ணண்ணுமிடமாம்
ஒன்றியம னத்தடியர் கூடியிமை யோர்பரவு நீடரவமார்
குன்றுகணெ ருங்கிவிரி தண்டலை மிடைந்துவளர் கோகரணமே.Siva is difficult to be known to others who are not his devotees. He is the big light within me being that division of Tamizh poetry or prose, conforming to the rules of Tamizh grammar and Tamizh poetry composed to suit the several melody-types and time measures.  The place which the god who has matted locks coiled into a crown glittering like superior gold, remains, is Kokaraṇam where the blossomed gardens are close to each other and hills are close to each other and the loud sound of the celestial beings who praise joining with devotees of concentrated minds, fills the whole place.

Arunachala Siva.

1747
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 11:15:43 AM »
Verse  11:


கந்தமலி தண்பொழினன் மாடமிடை காழிவளர் ஞானமுணர்சம்
பந்தன்மலி செந்தமிழின் மாலைகொடு வேதிகுடி யாதி கழலே
சிந்தைசெய வல்லவர்க ணல்லவர்க ளென்னநிகழ் வெய்தியிமையோர்
அந்தவுல கெய்தியர சாளுமது வேசரத மாணைநமதே.


Sambandhan, who realized knowledge about god and who prospers in Sirkazhi which has beautiful storeys and cool gardens with abundant fragrance are very close to each other. Those who can meditate upon the feet of Siva in Tiruvēdikudi with the help of the garlands of verses composed in chaste Tamizh and pregnant with meaning after being eminent in this world as good people it is definite that they will reach that world of the celestial beings and rule there.  The authority for that is ours.

Padigam on Tiruvedkudi completed.

Arunachala Siva.

1748
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 11:11:54 AM »
Verse  10:


வஞ்சமணர் தேரர்மதி கேடர்த மனத்தறிவி லாதவர்மொழி
தஞ்சமென வென்றுமுண ராதவடி யார்கருது சைவனிடமாம்
அஞ்சுபுலன் வென்றறு வகைப்பொரு டெரிந்தெழு விசைக்கிளவியால்
வெஞ்சின மொழித்தவர்கண் மேவிநிகழ் கின்றதிரு வேதிகுடியே.

The deceptive Jains and Teravadi Buddists are evil minded,  the place of the Saivaṉ Siva who is meditated upon by devotees who think about the words of those two people who do not have any knowledge, as their support for their uplift. Having conquered the five senses, and having made researches into the six different religious systems, people who have destroyed cruel anger by singing songs in praise of god, which have all the seven notes, is Tiruvēdikudi where they live with desire.

Arunachala Siva.

1749
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 11:06:55 AM »
Verse  9:

பூவின்மிசை யந்தணனொ டாழிபொலி யங்கையனு நேடவெரியாய்த்
தேவுமிவ ரல்லரினி யாவரென நின்றுதிகழ் கின்றவரிடம்
பாவலர்க ளோசையியல் கேள்விய தறாதகொடை யாளர்பயில்வாம்
மேவரிய செல்வநெடு மாடம்வளர் வீதிநிகழ் வேதிகுடியே.

Along with the Brahmin Brahman who sits on a lotus flower, Vishnu in whose right palm the discus is shining, to search him, having become a column of fire.
The place of Siva who shone without diminishing to make people to doubt, he is not even the celestial beings. Who is he?  Vēdikudi where people who are liberal without ceasing and who always listen to the subject contained in Iyal Tamizh works which have sweet sound and which are the productions of great poets.  It is Vēdikudi where there are streets in which tall storeys which are prosperous and where wealth, not found in other places, stays permanently.

Arunachala Siva.

1750
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 11:02:29 AM »
Verse  8:


உரக்கரநெ ருப்பெழநெ ருக்கிவரை பற்றியவொ ருத்தன்முடிதோள்
அரக்கனை யடர்த்தவனி சைக்கினிது நல்கியரு ளங்கணனிடம்
முருக்கிதழ் மடக்கொடி மடந்தையரு மாடவரு மொய்த்த கலவை
விரைக்குழன் மிகக்கமழ விண்ணிசை யுலாவுதிரு வேதிகுடியே.


Squeezing Ravanan to issue fire from the chest and hands, pressing down the heads and shoulders of Rāvanaṉ who is unequalled, and caught hold of the mountain Kailash the place of Siva who has compassion in his eyes and granted boons with pleasure hearing the music  sung by him. The sandal paste mixed with several aromatic substances and smeared thickly on the hair by males and young ladies who are tender like creepers and whose lips are like the flowers of the east Indian coral tree, issue a strong smell. It is Tiruvēdikudi where that fragrance reaches the heaven and spreads there to become famous.


Arunachala Siva.

1751
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 10:59:08 AM »
Verse  7:

உன்னியிரு போதுமடி பேணுமடி யார்தமிட ரொல்கவருளித்
துன்னியொரு நால்வருட னானிழ லிருந்ததுணை வன்றனிடமாம்
கன்னியரொ டாடவர்கண் மாமணம் விரும்பியரு மங்கலமிக
மின்னியலு நுண்ணிடைநன் மங்கைய ரியற்றுபதி வேதிகுடியே.

The place of the companion who sat under the banyan tree close to the four sages having granted his grace to make the sufferings of the devotees who cherish him with love day and night, fixing their thoughts on his feet, reduced in severity.  It is Vēdikudi, the place when young ladies who have bending waists like lightning create the eight valued auspicious functions living the great wedding of bride grooms with virgin girls desiring them.

Arunachala Siva.

1752
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 10:55:30 AM »
Verse  6:


செய்யதிரு மேனிமிசை வெண்பொடி யணிந்துகரு மானுரிவைபோர்த்
தையமிடு மென்றுமட மங்கையொ டகந்திரியு மண்ணலிடமாம்
வையம்விலை மாறிடினு மேறுபுகழ் மிக்கிழி விலாதவகையார்
வெய்யமொழி தண்புலவ ருக்குரைசெ யாதவவர் வேதிகுடியே.

Besmearing holy white ash on the red holy body, covering with the skin of an elephant. It is the place of the chief who wanders from house to house with a young lady saying give me alms, even if the prices of food stuffs increase in the world.
It is Vēdikudi, where cultured people whose superior fame is always on the increasing and does not decrease, and those who do not speak harsh words to lovable poets, live.

Arunachala Siva.

1753
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 10:52:04 AM »
Verse  5:

சொக்கர்துணை மிக்கவெயி லுக்கற முனிந்துதொழு மூவர்மகிழத்
தக்கவருள் பக்கமுற வைத்தவர னாரினிது தங்குநகர்தான்
கொக்கரவ முற்றபொழில் வெற்றிநிழல் பற்றிவரி வண்டிசைகுலாம்
மிக்கமரர் மெச்சியினி தச்சமிடர் போகநல்கு வேதிகுடியே.

Siva has great beauty.  The city where Haraṉ who placed his grace to make the three people who worshipped him and became angry with the three forts that mutually helped themselves, to become dust by being destroyed, stays with pleasure.
In the gardens where the cranes make great noise,  the bees having lines hum like music on account of the victory gained over the mango leaves by the complexion of ladies, It is Vēdikudi which grants its grace to remove sufferings and fear appreciating those ladies in an agreeable manner, to the immortals who have luminous bodies.

Arunachala Siva.

1754
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 10:09:04 AM »
Verse  4:


காடர்கரி காலர்கனல் கையரனன் மெய்யருடல் செய்யர்செவியில்
தோடர்தெரி கீளர்சரி கோவணவ ராவணவர் தொல்லைநகர்தான்
பாடலுடை யார்களடி யார்கண்மல ரோடுபுனல் கொண்டுபணிவார்
வேடமொளி யானபொடி பூசியிசை மேவுதிரு வேதிகுடியே.


Sivṉ dances in the cremation-ground.  He is death to the elephant which came to kill him. He holds fire in his hand.  He has a form which is fire itself. He has a red body on account of that wears a woman's ear-ring in one ear. He wears a well-chosen waist band. He wears a loin-cloth that slides down.  He possesses a bond by which he claims people as his slaves. The old city belonging to Siva having the foregoing attributes,
is Tiruvēdīkudi where the devotees who are capable of singing his praises, attain fame by smearing themselves with bright holy ash to distinguish them as devotees of Siva
and who worship him with flowers and bathe him with water.


Arunachala Siva.

1755
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 01, 2017, 09:50:19 AM »
Verse  3:


போழுமதி பூணரவு கொன்றைமலர் துன்றுசடை வென்றிபுகமேல்
வாழுநதி தாழுமரு ளாளரிரு ளார்மிடறர் மாதரிமையோர்
சூழுமிர வாளர்திரு மார்பில்விரி நூலர்வரி தோலருடைமேல்
வேழவுரி போர்வையினர் மேவுபதி யென்பர்திரு வேதிகுடியே.


In the matted locks, in which the segment of a full moon crescent, a winding cobra and flowers of Koṉṟai are close together, Siva who has grace enough to let down to flow the river which was in the heaven to make the efforts of Baghirata to be crowned with success, who has a neck darkened by the poison, and who is surrounded by the supplicants who are Devas, with their consorts, begging for boons. He who wears a bright sacred thread on his holy chest, has a dress made of tiger's skin. People say the city of Tiruvēdikudi where the god who covers his upper part of his body with a elephant`s skin, is his place.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 2976