Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 3043
1696
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 23, 2017, 09:04:37 AM »
Verse  4:

முளையெயிற் றிளநல் லேனம் பூண்டுமொய் சடைக டாழ
வளையெயிற் றிளைய நாகம் வலித்தரை யிசைய வீக்கிப்
புளைகயப் போர்வை போர்த்துப் புனலொடு மதியஞ் சூடி
வளைபயி லிளைய ரேத்தும் வலம்புரத் தடிக டாமே.

Wearing the tusk of a hog which is young and strong the crowded matted locks, to hang low, having securely tied fittingly in the waist seizing a young cobra of curved teeth, covering himself with the upper garment got from an elephant adorning himself with water and a crescent moon, Siva is the god in Valampuram, where ladies wearing many bangles, praise him.

Arunachala Siva.


1697
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 23, 2017, 09:01:27 AM »
Verse 3:


தேனுடை மலர்கள் கொண்டு திருந்தடி பொருந்தச் சேர்த்தி
ஆனிடை யஞ்சுங் கொண்டே யன்பினா லமர வாட்டி
வானிடை மதியஞ் சூடும் வலம்புரத் தடிக டம்மை
நானடைந் தேத்தப் பெற்று நல்வினைப் பயனுற் றேனே.


Laying the flowers with honey to reach the perfect feet, bathing the god with love to please him, with the five products of the cow, I, who am in every way low, got the fruit of my virtuous acts by reaching and praising the god in Valampuram who wears a crescent moon that shines in the sky.

Arunachala Siva.

1698
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 23, 2017, 08:57:18 AM »
Verse  2:

மடுக்களில் வாளை பாய வண்டின மிரிந்த பொய்கைப்
பிடிக்களி றென்னத் தம்மிற் பிணைபயின் றணைவ ரால்கள்
தொடுத்தநன் மாலை யேந்தித் தொண்டர்கள் பரவி யேத்த
வடித்தடங் கண்ணி பாகர் வலம்புரத் திருந்த வாறே.


As the scabbard fish leap in the deep pools, the mural fish which embrace often their females like the male and female elephants, in the natural tanks from which the swarm of bees speed for safety, the devotees holding the good garlands which they strung, praise in the second person and third person, Siva.  What a wonderful sight it is that the god who has on his half a lady of big eyes like the tender mango cut into two, dwells in Valampuram!

Arunachala Siva.


1699
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:42:45 AM »
Tiru Valampuram:

Verse 1:


தெண்டிரை தேங்கியோ தஞ் சென்றடி வீழுங் காலைத்
தொண்டிரைத் தண்டர் கோனைத் தொழுதடி வணங்கி யெங்கும்
வண்டுகண் மதுக்கண் மாந்தும் வலம்புரத் தடிக டம்மைக்
கொண்டுநற் கீதம் பாடக் குழகர்தா மிருந்த வாறே.

When the clear waves become stagnant and the water in them surge and fall at the feet of the god, the devotees making a roaring noise, paying obeisance to the feet of the god, who is the master of the Devas and worshiping him with joined hands, everywhere meditating in their hearts the god in Valampuram, where the bees drink different kinds of honey.  How wonderful a sight it is that the youth was seated when they sang songs of praise.

Arunachala Siva.


1700
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:37:20 AM »
Verse 10:


அருவரை தாங்கி னானு மருமறை யாதி யானும்
இருவரு மறிய மாட்டா வீசனா ரிலங்கை வேந்தன்
கருவரை யெடுத்த ஞான்று கண்வழி குருதி சோரத்
திருவிரல் சிறிது வைத்தார் திருப்புக லூர னாரே.


Vishnu, who held the mountain as an umbrella, which is very difficult to be uprooted.
and the creator who knew the abstruse Vedas, Iswaran, who could not be known by both of them. Siva in Tīruppukalūr, gently fixed his toe on that day when the king of Lankai lifted the great mountain, Kailash, the blood to trickle down through the eyes.

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.

1701
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:33:59 AM »
Verse  9:

மெய்யுளே விளக்கை யேற்றி வேண்டள வுயரத் தூண்டி
உய்வதோ ருபாயம் பற்றி யுகக்கின்றே னுகவா வண்ணம்
ஐவரை யகத்தே வைத்தீ ரவர்களே வலியர் சாலச்
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் திருப்புக லூர னீரே.

Having lit the lamp of spiritual wisdom, and trimming it to the required height,
I try to rise high catching hold of a means of saving myself, but you placed within me the five senses, so that I could not rise high.  They themselves are very powerful.
I am incapable of doing anything that is to be done.

Arunachala Siva.1702
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:29:36 AM »
Verse 8:


நீருமாய்த் தீயு மாகி நிலனுமாய் விசும்பு மாகி
ஏருடைக் கதிர்க ளாகி யிமையவ ரிறைஞ்ச நின்றார்
ஆய்வதற் கரிய ராகி யங்கங்கே யாடு கின்ற
தேவர்க்குந் தேவ ராவர் திருப்புக லூர னாரே.

Siva being water, being fire, and also the earth and the space and the beautiful sun and moon, remaining to be worshiped by the celestial beings who do not wink.
Being very difficult to investigate Siva in Tiruppukalūr, is above the deities that do his bidding in their spheres of activities.

Arunachala Siva.

1703
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:24:57 AM »
Verse  7:


காத்திலே னிரண்டு மூன்றுங் கல்வியே லில்லை யென்பால்
வாய்த்திலே னடிமை தன்னுள் வாய்மையாற் றூயே னல்லேன்
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த பரமனே பரவு வார்கள்
தீர்த்தமே திகழும் பொய்கைத் திருப்புக லூர னீரே.

Supreme god who granted many boons to Arjuna!  The Lord in Tiruppukalūr, which has devotees who praise god, and has natural tanks eminent by their holy water.
I have not kept under control the five senses.  If it is education, I do not possess it.
I did not have the good fortune to become one of your slaves.  I am not pure in my speech.

Arunachala Siva.


1704
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:20:45 AM »
Verse 6:

இலவினார் மாதர் பாலே இசைந்துநா னிருந்து பின்னும்
நிலவுநாள் பலவென் றெண்ணி நீதனே னாதி யுன்னை
உலவிநா னுள்க மாட்டே னுன்னடி பரவு ஞானம்
செலவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(See 1st verse.)  Myself living united with only ladies, whose tongues and feet can be compared to the flower of the red-cotton tree, I who is a low person thinking that my days of existence in this earth are still many.  The origin of all things! I am incapable of thinking of you to move about in my mind. I do not go anywhere near the spiritual wisdom which helps to praise your feet. What can I do?

Arunachala Siva.

1705
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:16:54 AM »
Verse  5:

அளியினார் குழலி னார்க ளவர்களுக்கு கன்ப தாகிக்
களியினார் பாட லோவாக் கடவூர் வீ ரட்ட மென்னும்
தளியினார் பாத நாளுந் நினைவிலாத் தகவி னெஞ்சம்
தெளிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.)  Having love towards ladies who have tresses of hair on which bees swarm, I have no clear idea as I have an unworthy mind which does not think daily about the feet of Siva, who is in the temple at Kaṭavur Vīraṭṭam, where music sung out of ecstasy never ceases. What can I do?

Arunachala Siva.

1706
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:12:31 AM »
Verse  4:

பொறியிலா வழுக்கை யோம்பிப் பொய்யினை மெய்யென் றெண்ணி
நெறியலா நெறிகள் சென்றே னீதனே னீதி யேதும்
அறிவிலே னமரர் கோவே யமுதினை மனனில் வைக்கும்
செறிவிலேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.)  Protecting the body, full of dirt which has no good fortune, mistaking unreal things as real, I, who is a low person, followed faiths other than Saivism. I do not know even a little of right conduct I have no self-restraint, to place the nectar in my heart nectar. (here refers to Siva.)  What can I do!

Arunachala Siva.

1707
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:07:12 AM »
Verse  3:


முப்பது முப்பத் தாறு முப்பது மிடுகு ரம்பை
அப்பர்போ லைவர் வந்து வதுதரு கிதுவி டென்று
ஒப்பவே நலிய லுற்றா லுய்யுமா றறிய மாட்டேன்
செப்பமே திகழு மேனித் திருப்புக லூர னீரே.

Siva in Tiruppukalūr who has a shinning red body!  Just like the masters of the body in which thirty-six tattvas and sixty-tattvikaṇkal dwell. If the five sense enter into it and afflict me with equal strength commanding give this leave-this. I am utterly incapable of knowing the way to save myself.

Arunachala Siva.1708
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 22, 2017, 09:03:19 AM »
Verse  2:

மையரி மதர்த்த வொண்கண் மாதரார் வலையிற் பட்டுக்
கையெரி சூல மேந்துங் கடவுளை நினைய மாட்டேன்
ஐநெரிந் தகமி டற்றே யடைக்கும்போ தாவி யார்தாம்
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் திருப்புக லூர னீரே.


(see 1st verse.) Being caught in the net of the women who have proud and bright eyes and line in the white of the eyes coated with collyrium, I am not able to meditate upon you, the god who holds in the hands fire and a trident.  I do not know what the life in me would do when the phlegm accumulates and chokes the center of the neck.

Arunachala Siva.

1709
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 10:13:07 AM »
Tirup Pukalur:

Verse 1:

பகைத்திட்டார் புரங்கண் மூன்றும் பாறிநீ றாகி வீழப்
புகைத்திட்ட தேவர் கோவே பொறியிலே னுடலந் தன்னுள்
அகைத்திட்டங் கதனை நாளு மைவர்கொண் டாட்ட வாடித்
திகைத்திட்டேன் செய்வ தென்னே திருப்புக லூர னீரே.

Lord in Tiruppukalūr!  The king of the Devas, who burnt the three forts of the enemies to fall down as powder and be scattered!  In the body of mine who has no wisdom,
acting to the commands of the five senses which have mastery over me to make me do their bidding, daily oppressing my body, I became perplexed, what can I do?

Arunachala Siva.

1710
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 21, 2017, 10:07:28 AM »
Verse  10:


ஆயிர நதிகண் மொய்த்த வலைகட லமுதம் வாங்கி
ஆயிர மசுரர் வாழு மணிமதின் மூன்றும் வேவ
ஆயிரந் தோளு மட்டித் தாடிய வசைவு தீர
ஆயிர மடியும் வைத்த வடிகளா ரூர னாரே.

Taking out the nectar from the roaming ocean in which many rivers throng and granting it to Devas, to remove the exhaustion caused by dancing by clapping on the many shoulders.  To make the fire consume the beautiful forts of the many demons who live in them,  the deity who placed many paces is in Ārūr. 

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 3043