Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 3115
1681
Tiruk Kazhippalai:

Verse  1:


வண்ண மும்வடி வுஞ்சென்று கண்டிலள்
எண்ணி நாமங்க ளேத்தி நிறைந்திலள்
கண்ணு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
அண்ண லேயறி வானிவள் தன்மையே.

This girl has not gone and seen the lord's color and form. She has not attained peace of mind by meditating upon him and chanting his names and she is not content with the twin acts of meditation and chanting of his names. Only the exalted one in Kazhippālai, which is surrounded by spacious gardens can know this daughter's nature.

Arunachala Siva.


1682
Verse  11:


பருத்த தோளும் முடியும் பொடிபட
இருத்தி னானவ னின்னிசை கேட்டலும்
வரத்தி னான்மயி லாடு துறைதொழும்
கரத்தி னார்வினைக் கட்டறுங் காண்மினே.

Siva who pressed down the bulky shoulders and heads of Ravanan, to be broken,
the bondage of karmas of those who worship with joined hands Mayilāṭutuṟai of Siva who granted boons as soon as he heard his music.  You know this. 

Padigam on Tiru Mayilatuturai completed.


Arunachala Siva.


1683
Verse  10:

நீணி லாவர வச்சடை நேசனைப்
பேணி லாதவர் பேதுற வோட்டினோம்
வாணி லாமயி லாடு துறைதனைக்
காணி லார்க்குங் கடுந்துய ரில்லையே.


We drove away the bewilderment of those who did not desire Siva who is food of us, having in his matted locks, a cobra, and a long crescent moon, there will not be acute sufferings for anyone who has visited Mayilāṭutuṟai whose fame has spread everywhere.

Arunachala Siva.

1684
Verse  9:


பணங்கொ ளாடர வல்குற் பகீரதி
மணங்கொ ளச்சடை வைத்த மறையவன்
வணங்கு மாமயி லாடு துறையரன்
அணங்கொர் பால்கொண்ட கோல மழகிதே.

The Brahmin, who placed on his matted locks Bhagirathi, who has a waist like dancing cobra's hood, to receive the fragrance of the flowers on the matted locks, Haraṉ in Mayilāṭutuṟai, which got that name as Uma worshiped Siva in the form of a peacock. The external appearance of Haran who had a divine damsel, on one half is exceedingly beautiful.

Arunachala Siva.

1685
Verse 8:

கோலும் புல்லு மொருகையிற் கூர்ச்சமும்
தோலும் பூண்டு துயரமுற் றென்பயன்
நீல மாமயி லாடு துறையனே
நூலும் வேண்டுமோ நுண்ணுணர்ந் தோர்கட்கே.


What is the use of undergoing suffering by wearing deer's skin, and carrying the bundle of Darbhā grass, Kaus, tied into a knot, and the sacred grass,Kkaus and the staff? God who is in the great Mayilāṭutuṟai, which appears blue in color! Do people who have perceived the truth, very keenly require books which are aids to realize god?  (I have my own doubt whether this verse is the composition of Appar;
generally his decades consist of ten verses occasionally it exceeds that limit.
Moreover it is a veiled attack on Brahmins whose citadel was Mayilāṭutuṟai.)

Arunachala Siva.


1686
Verse  7:

நீற்றி னான்நிமிர் புன்சடை யான்விடை
ஏற்றி னான்நமை யாளுடை யான்புலன்
மாற்றி னான்மயிலாடு துறையென்று
போற்று வார்க்குமுண் டோபுவி வாழ்க்கையே.

Siva who smears himself with holy ash, who has  ruddy matted locks, standing
upright,  who has a bull, who owns us as his slave, who changed the course of the senses of the body, will there be birth hereafter in this world even for those who praise Mayilāṭutuṟai of the god?

Arunachala Siva.1687
Verse 6:


நிலைமை சொல்லுநெஞ் சேதவ மென்செய்தாய்
கலைகள் ஆயவல் லான்கயி லாயநன்
மலையன் மாமயி லாடு துறையன்நம்
தலையின் மேலும் மனத்துளுந் தங்கவே.


My mind which is always taking about his benign nature!  Siva who is well-versed in what are called arts who is in the mountain of Kailāsh, and who is in the great Mayilāṭutuṟai,  what is the penance you performed for that Lord to stay in our head and in the mind?

Arunachala Siva.

1688
Verse 5:

குறைவி லோங்கொடு மாநுட வாழ்க்கையால்
கறைநி லாவிய கண்டனெண் தோளினன்
மறைவ லான்மயி லாடு துறையுறை
இறைவன் நீள்கழ லேத்தி யிருக்கிலே.


Siva who has a neck in which the black color is prominent and has eight shoulders,
if we praise the feet, which do not know destruction of the Lord who dwells in Mayilāṭutuṟai and who is well-versed in the Vedas, we will not have anything wanting in the cruel human life.

Arunachala Siva.

1689
Verse 4:

வெஞ்சி னக்கடுங் காலன் விரைகிலான்
அஞ்சி றப்பும் பிறப்பும் அறுக்கலாம்
மஞ்சன் மாமயி லாடு துறையுறை
அஞ்சொ லாளுமை பங்க னருளிலே.


God of great strength, if Siva who has Uma who has the name of A?chalāḷ and who dwells in Mayilāṭutuṟai grants his grace, the dreaded Yama of cruel anger will not hasten to take our lives.  We can completely destroy death and birth which are dreadful.

Arunachala Siva.

1690
Verse  3:


அண்டர் வாழ்வும் அமர ரிருக்கையும்
கண்டு வீற்றிருக் குங்கருத் தொன்றிலோம்
வண்டு சேர்மயி லாடு துறையரன்
தொண்டர் பாதங்கள் சூடித் துதையிலே.

Haraṉ who dwells in Mayilāṭutuṟai, where bees swarm.  If I come into close contact with devotees, wearing their feet in my head, I do not have the slightest idea of sitting majestically and seeing the pleasures of the position of the celestial beings and residing in heaven.

Arunachala Siva.

1691
Verse  2:


சித்தந் தேறுஞ் செறிவளை சிக்கெனும்
பச்சை தீருமென் பைங்கொடி பால்மதி
வைத்த மாமயி லாடு துறையரன்
கொத்தி னிற்பொலி கொன்றை கொடுக்கிலே.

If Haran, who dwells in the great Mayilāṭutuṟai and who places on his head a crescent moon as white as milk, gives the Koṉṟai, shining in the bunches worn by him, my girl who is as tender as a green creeper will become clear in her mind, will wear her bangles tightly which were once tight, as her body will swell in size out of joy.  Her has sallowness will also disappear.

Arunachala Siva.


1692
Tiru Mayilatuturai:

Verse  1:

கொள்ளுங் காதன்மை பெய்துறுங் கோல்வளை
உள்ள முள்கி யுரைக்குந் திருப்பெயர்
வள்ளல் மாமயி லாடு துறையுறை
வெள்ளந் தாங்கு சடையனை வேண்டியே.

This girl who wears a collection of bangles and who has the nature of having fallen in love with Siva desiring Siva, who supports the flood in his matted locks and the person of unbounded liberality, who dwells in the great Mayilāṭutuṟai. She always utters his name thinking of him in her mind.

Arunachala Siva.


1693
Verse  8:

அரவு கையின ராதி புராணனார்
மரவு சேர்கட வூரின் மயானத்தார்
பரவு வாரிடர் தீர்ப்பர் பணிகொள்வர்
பிரமன் மாற்கும் பெருமா னடிகளே.

The divine being in Kaṭavūr Cremation Ground,  where common Kaṭampa trees are growing densely, holds a cobra in his hand, the old one  who came self-existing before the world was created, will remove the sufferings of those who praise him.  He will accept the services of Brahma and Vishnu.

Padigam on Tiruk Katavur Cremation Ground completed.

Arunachala Siva.

1694
Verse 7:

அணங்கு பாகத்தர் ஆரண நான்மறை
கணங்கள் சேர்கட வூரின் மயானத்தார்
வணங்கு வாரிடர் தீர்ப்பர் மயக்குறும்
பிணங்கொள் காடர் பெருமா னடிகளே.

Siva has a lady as his half, the divine being who is in Kaṭavur Cremation Ground, is worshiped by the four Vedas which have Araṇam as their part, and Bhuta groups will remove the sufferings of those who bow to him. He has as his place the cremation ground where there are corpses which increase one's confusion.

Arunachala Siva.

1695
Verse  6:

எரிகொள் மேனி யிளம்பிறை வைத்தவர்
கரியர் தாங்கட வூரின் மயானத்தார்
அரிய ரண்டத்து ளோரயன் மாலுக்கும்
பெரியர் காணும் பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.  Siva has a body of fire and placed a crescent moon on his head, has an elephant by name Ayirāvaṇam.  He is difficult to be seen by the Devas, Brahma and even Vishnu. He has greatness. People! You understand this.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 3115