Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 3200
1681
Verse  7:உளரொளியை உள்ளத்தி னுள்ளே நின்ற
    ஓங்காரத்துட் பொருள்தான் ஆயி னானை
விளரொளியை விடுசுடர்கள் இரண்டும் ஒன்றும்
    விண்ணொடுமண் ஆகாச மாயி னானை
வளரொளியை மரகதத்தி னுருவி னானை
    வானவர்க ளெப்பொழுதும் வாழ்த்தி யேத்துங்
கிளரொளியைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.He is the Light that stirs.
He is the inner meaning of AUM that abides in the heart.
He is the white flame.
He is sun,
moon and fire of white flame.
He is earth,
Sky and space.
He is the ever-growing light.
His hue is Emeraldine.
He is the blazing light that is ever hailed by Devas.
He is the sovereign of Keezhveloor.
He is the Deathless.
Whoever seeks Him,
becomes deathless.

Arunachala Siva.

1682
Verse  6:

சுழித்தானைக் கங்கைமலர் வன்னி கொன்றை
    தூமத்தம் வாளரவஞ் சூடி னானை
அழித்தானை அரணங்கள் மூன்றும் வேவ
    ஆலால நஞ்சதனை உண்டான் தன்னை
விழித்தானைக் காமனுடல் பொடியாய் வீழ
    மெல்லியலோர் பங்கனைமுன் வேன லானை
கிழித்தானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.
He wears on His crest Ganga whose troops are whirlpools,
Flowery Vanni,
Konrai,
Pure mattham and bright snake.
He smote the triple towns by gutting them with fire.
He ate the poison-- aalaalam.
He stared at Manmatha and reduced him to ash.
He is concorporate with Her of soft mien.
He tore with His nail the tusker.
He is the Sovereign of Keezhveloor;
He is the Deathless.
Whoever seeks Him becomes deathless.

Arunachala Siva.

1683
Verse  5:


நல்லானை நரைவிடையொன் றூர்தி யானை
    நால்வேதத் தாறங்கம் நணுக மாட்டாச்
சொல்லானைச் சுடர்மூன்று மானான் தன்னைத்
    தொண்டாகிப் பணிவார்கட் கணியான் தன்னை
வில்லானை மெல்லியலோர் பங்கன் தன்னை
    மெய்யராய் நினையாதார் வினைகள் தீர்க்க
கில்லானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.

He is the goodly One.
His mount is a white Bull.
He is the Word beyond the pale of the four Vedas and the six Angas.
He became the three lights.
He is close to them that serve and hail Him.
He is a bowman.
He is concorporate with the Damsel of soft mien.
He annuls not the karma of those who do not think on Him truthfully.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
He is the Deathless.
Whoever seeks Him becomes deathless.

Arunachala Siva.

1684
Verse  4:

தாட்பாவு கமலமலர்த் தயங்கு வானைத்
    தலையறுத்து மாவிரதந் தரித்தான் தன்னைக்
கோட்பாவு நாளெல்லா மானான் தன்னைக்
    கொடுவினையேன் கொடுநரகக் குழியில் நின்றால்
மீட்பானை வித்துருவின் கொத்தொப் பானை
    வேதியனை வேதத்தின் பொருள்கொள் வீணை
கேட்பானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.


He clipped the head of him throned on the stalked Lotus,
And assumed the habit of a Mahavrati.
He became the days connected with the orbs.
He will redeem me,
Even if I,
the one of cruel karma should fall into cruel inferno.
He is a bunch of coral.
He is of the Vedas.
He will hearken to the Vina that strums out the import of the Vedas.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
Whoever seeks Him,
the Deathless,
becomes deathless.

Arunachala Siva.

1685
Verse  3:


அளைவாயில் அரவசைத்த அழகன் தன்னை
    ஆதரிக்கும் அடியவர்கட் கன்பே யென்றும்
விளைவானை மெய்ஞ்ஞானப் பொருளா னானை
    வித்தகனை எத்தனையும் பத்தர் பத்திக்
குளைவானை அல்லாதார்க் குளையா தானை
    உலப்பிலியை உள்புக்கென் மனத்து மாசு
கிளைவானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.

He is the handsome One that causes the snake of the ant-hill to dance.
For ever He graces His servitors with love.
He is the One of Gnosis.
He is the Adept.
By the Bhakti of His servitors He melts.
With the others He is not so.
He is Deathless.
Invading my heart He weeds out the flaws of mind.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
Whoever seeks Him,
the Deathless,
becomes deathless.

Arunachala Siva.

1686
Verse  2:


சொற்பாவும் பொருள்தெரிந்து தூய்மை நோக்கித்
    தூங்காதார் மனத்திருளை வாங்கா தானை
நற்பான்மை அறியாத நாயி னேனை
    நன்னெறிக்கே செலும்வண்ணம் நல்கி னானைப்
பற்பாவும் வாயாரப் பாடி யாடிப்
    பணிந்தெழுந்து குறைந்தடைந்தார் பாவம் போக்க
கிற்பானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.He removes not the mind's murk of those who know not the meaning that pervades the Word and who are not poised in Grace.
He caused me,
a cur that knew not the way of weal,
to tread the salvific way.
He annuls the sins of those that sing sanctifying songs,
dance,
bow down,
Rise up and pray to Him for mercy.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
Whoever seeks Him,
the Deathless,
becomes deathless.

Arunachala Siva.

1687
Tiruk Keezhveloor:

Verse 1:

ஆளான அடியவர்கட் கன்பன் தன்னை
    ஆனஞ்சும் ஆடியைநான் அபயம் புக்க
தாளானைத் தன்னொப்பா ரில்லா தானைச்
    சந்தனமுங் குங்குமமுஞ் சாந்துந் தோய்ந்த
தோளானைத் தோளாத முத்தொப் பானைத்
    தூவெளுத்த கோவணத்தை அரையி லார்த்த
கீளானைக் கீழ்வேளூ ராளுங் கோவைக்
    கேடிலியை நாடுமவர் கேடி லாரே.


He is dear to the devotees that have become His servitors.
He bathes in Pancha-kavya.
His are the feet in which I sought refuge.
He is peerless.
His shoulders are daubed with sandal-paste,
saffron and musk.
He is like the un-pierced pearl.
He wears a codpiece attached to keell,
on His waist.
He is the Sovereign of Keezhveloor.
They that seek Him,
the Deathless,
become deathless.

Arunachala Siva.

1688
Verse  10:


சீர்த்தானை யுலகேழுஞ் சிறந்து போற்றச்
    சிறந்தானை நிறைந்தோங்கு செல்வன் தன்னைப்
பார்த்தானை மதனவேள் பொடியாய் வீழப்
    பனிமதியஞ் சடையானைப் புநிதன் தன்னை
ஆர்த்தோடி மலையெடுத்த அரக்கன் அஞ்ச
    அருவிரலால் அடர்த்தானை அடைந்தோர் பாவந்
தீர்த்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the glorious One,
hailed gloriously by the seven worlds He stands supreme.
He is the opulent One,
perfect and lofty.
He stared Manmatha into ash.
His matted crest sports the moist crescent moon.
He is the holy One.
when the demon rushed uproariously and lifted the mountain,
with His lovely toe He crushed him and caused him to quake in fear.
He annuls the sins of those that seek Him.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not tread not the way of salvific righteousness.


Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.

1689
Verse  9:


அளியானை அண்ணிக்கும் ஆன்பால் தன்னை
    வான்பயிரை அப்பயிரின் வாட்டந் தீர்க்குந்
துளியானை அயன்மாலுந் தேடிக் காணாச்
    சுடரானைத் துரிசறத் தொண்டு பட்டார்க்
கெளியானை யாவர்க்கும் அரியான் தன்னை
    இன்கரும்பின் தன்னுள்ளா லிருந்த தேறல்
தெளியானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the merciful One.
He is sweet like the cow's milk.
He is the great crop.
He is the raindrop that annuls the wilting of that crop.
He is the Light unbeholdable By Brahma and Vishnu who went in search of it.
He is the easily accessible one to His servitors.
He is inaccessible to all others.
He is the lucid juice of sweetcane.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that tread not the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.

1690
Verse  8:


எய்தானைப் புரமூன்றும் இமைக்கும் போதில்
    இருவிசும்பில் வரும்புனலைத் திருவார் சென்னிப்
பெய்தானைப் பிறப்பிலியை அறத்தில் நில்லாப்
    பிரமன்தன் சிரமொன்றைக் கரமொன் றினால்
கொய்தானைக் கூத்தாட வல்லான் தன்னைக்
    குறியிலாக் கொடியேனை அடியே னாகச்
செய்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.

Before eyes could wink,
He shot the triple towns.
He received on His divine crest the flood that came down from the vast sky.
He is birth-less.
He clipped with His fingers one of the heads of Brahma who was not poised in dharma.
He is the valiant Dancer;
He made me-- the goalless fool--,
His servitor.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not do not tread the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.


1691
Verse  7:


மறையானை மால்விடையொன் றூர்தி யானை
    மால்கடல்நஞ் சுண்டானை வானோர் தங்கள்
இறையானை யென்பிறவித் துயர்தீர்ப் பானை
    இன்னமுதை மன்னியசீர் ஏகம் பத்தில்
உறைவானை ஒருவருமீங் கறியா வண்ணம்
    என்னுள்ளத் துள்ளே யொளித்து வைத்த
சிறையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is of the Vedas.
His mount is a huge Bull.
He ate the poison of the vast sea.
He is the God of Devas.
He is the annuller of misery which is my embodied life.
He is the sweet Nectar.
He abides at the glorious and aeviternal Ekampam.
I keep Him incarcerated in my heart,
Hidden from every one's knowledge,
He abides at Tirunaakeccharam.
They that do not seek Him,
tread not the righteous way.Arunachala Siva.

1692
Verse  6:


துறந்தானை அறம்புரியாத் துரிசர் தம்மைத்
    தோத்திரங்கள் பலசொல்லி வானோ ரேத்த
நிறைந்தானை நீர்நிலந்தீ வெளிகாற் றாகி
    நிற்பனவும் நடப்பனவு மாயி னானை
மறந்தானைத் தன்னினையா வஞ்சர் தம்மை
    அஞ்செழுத்தும் வாய்நவில வல்லோர்க் கென்றுஞ்
சிறந்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He forsakes the flawed ones that adhere not to dharma.
When hailed with many hymns by Devas,
he stands as the perfect One.
He is water,
earth,
fire,
sky,
air as well as the moving and the stationary.
He ignores the deceitful ones that think not on Him.
He is the glorious One unto those that are valiant to chant the mystic pentad.
He abides at Tirunnkeccharam.
They that seek Him not tread not the righteous way.

Arunnachala Siva.

1693
Verse  5:


மெய்யானைத் தன்பக்கல் விரும்பு வார்க்கு
    விரும்பாத வரும்பாவி யவர்கட் கென்றும்
பொய்யானைப் புறங்காட்டி லாட லானைப்
    பொன்பொலிந்த சடையானைப் பொடிகொள் பூதிப்
பையானைப் பையரவ மசைத்தான் தன்னைப்
    பரந்தானைப் பவளமால் வரைபோல் மேனிச்
செய்யானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the truthful One to the loving ones.
He never reveals Himself to those that are inseparable from sins.
He is the Dancer of the crematory.
His matted hair is golden.
He holds a pouch of ash.
He causes the hooded snake to dance.
He is the omnipresent.
He is the ruddy One who is like unto a huge,
coral mountain.
He abides at Tirnaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.

1694
Verse  4:


தலையானை எவ்வுலகுந் தானா னானைத்
    தன்னுருவம் யாவர்க்கும் அறிய வொண்ணா
நிலையானை நேசர்க்கு நேசன் தன்னை
    நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
மலையானை வரியரவு நாணாக் கோத்து
    வல்லசுரர் புரமூன்றும் மடிய எய்த
சிலையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the Chief.
He became all the worlds.
He is such that none can know of His form.
He is dear to the loving ones.
He is the Mountain that upholds the vault of extensive heaven.
He had the striped snake for His Bow's string and shot the three towns of the cruel Asuras to destruction.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the way of salvific righteousness.

Arunachala Siva.

1695
Verse  3:


காரானை உரிபோர்த்த கடவுள் தன்னைக்
    காதலித்து நினையாத கயவர் நெஞ்சில்
வாரானை மதிப்பவர்தம் மனத்து ளானை
    மற்றொருவர் தன்னொப்பா ரொப்பி லாத
ஏரானை இமையவர்தம் பெருமான் தன்னை
    இயல்பாகி உலகெலாம் நிறைந்து மிக்க
சீரானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
    சேராதார் நன்னெறிக்கண் சேரா தாரே.


He is the God mantled in the hide of the dark tusker.
He visits not the hearts of the deceitful ones who do not think of Him in love.
He ever abides in the minds of those who hail Him.
He is the lofty One beyond compare.
He is the God of Devas.
He is the glorious One who naturally fills the world with His presence.
He abides at Tirunaakeccharam.
They that seek Him not are those that have not attained the righteous way.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 3200