Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 3114
1666
Verse 5:

குறைவி லோங்கொடு மாநுட வாழ்க்கையால்
கறைநி லாவிய கண்டனெண் தோளினன்
மறைவ லான்மயி லாடு துறையுறை
இறைவன் நீள்கழ லேத்தி யிருக்கிலே.


Siva who has a neck in which the black color is prominent and has eight shoulders,
if we praise the feet, which do not know destruction of the Lord who dwells in Mayilāṭutuṟai and who is well-versed in the Vedas, we will not have anything wanting in the cruel human life.

Arunachala Siva.

1667
Verse 4:

வெஞ்சி னக்கடுங் காலன் விரைகிலான்
அஞ்சி றப்பும் பிறப்பும் அறுக்கலாம்
மஞ்சன் மாமயி லாடு துறையுறை
அஞ்சொ லாளுமை பங்க னருளிலே.


God of great strength, if Siva who has Uma who has the name of A?chalāḷ and who dwells in Mayilāṭutuṟai grants his grace, the dreaded Yama of cruel anger will not hasten to take our lives.  We can completely destroy death and birth which are dreadful.

Arunachala Siva.

1668
Verse  3:


அண்டர் வாழ்வும் அமர ரிருக்கையும்
கண்டு வீற்றிருக் குங்கருத் தொன்றிலோம்
வண்டு சேர்மயி லாடு துறையரன்
தொண்டர் பாதங்கள் சூடித் துதையிலே.

Haraṉ who dwells in Mayilāṭutuṟai, where bees swarm.  If I come into close contact with devotees, wearing their feet in my head, I do not have the slightest idea of sitting majestically and seeing the pleasures of the position of the celestial beings and residing in heaven.

Arunachala Siva.

1669
Verse  2:


சித்தந் தேறுஞ் செறிவளை சிக்கெனும்
பச்சை தீருமென் பைங்கொடி பால்மதி
வைத்த மாமயி லாடு துறையரன்
கொத்தி னிற்பொலி கொன்றை கொடுக்கிலே.

If Haran, who dwells in the great Mayilāṭutuṟai and who places on his head a crescent moon as white as milk, gives the Koṉṟai, shining in the bunches worn by him, my girl who is as tender as a green creeper will become clear in her mind, will wear her bangles tightly which were once tight, as her body will swell in size out of joy.  Her has sallowness will also disappear.

Arunachala Siva.


1670
Tiru Mayilatuturai:

Verse  1:

கொள்ளுங் காதன்மை பெய்துறுங் கோல்வளை
உள்ள முள்கி யுரைக்குந் திருப்பெயர்
வள்ளல் மாமயி லாடு துறையுறை
வெள்ளந் தாங்கு சடையனை வேண்டியே.

This girl who wears a collection of bangles and who has the nature of having fallen in love with Siva desiring Siva, who supports the flood in his matted locks and the person of unbounded liberality, who dwells in the great Mayilāṭutuṟai. She always utters his name thinking of him in her mind.

Arunachala Siva.


1671
Verse  8:

அரவு கையின ராதி புராணனார்
மரவு சேர்கட வூரின் மயானத்தார்
பரவு வாரிடர் தீர்ப்பர் பணிகொள்வர்
பிரமன் மாற்கும் பெருமா னடிகளே.

The divine being in Kaṭavūr Cremation Ground,  where common Kaṭampa trees are growing densely, holds a cobra in his hand, the old one  who came self-existing before the world was created, will remove the sufferings of those who praise him.  He will accept the services of Brahma and Vishnu.

Padigam on Tiruk Katavur Cremation Ground completed.

Arunachala Siva.

1672
Verse 7:

அணங்கு பாகத்தர் ஆரண நான்மறை
கணங்கள் சேர்கட வூரின் மயானத்தார்
வணங்கு வாரிடர் தீர்ப்பர் மயக்குறும்
பிணங்கொள் காடர் பெருமா னடிகளே.

Siva has a lady as his half, the divine being who is in Kaṭavur Cremation Ground, is worshiped by the four Vedas which have Araṇam as their part, and Bhuta groups will remove the sufferings of those who bow to him. He has as his place the cremation ground where there are corpses which increase one's confusion.

Arunachala Siva.

1673
Verse  6:

எரிகொள் மேனி யிளம்பிறை வைத்தவர்
கரியர் தாங்கட வூரின் மயானத்தார்
அரிய ரண்டத்து ளோரயன் மாலுக்கும்
பெரியர் காணும் பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.  Siva has a body of fire and placed a crescent moon on his head, has an elephant by name Ayirāvaṇam.  He is difficult to be seen by the Devas, Brahma and even Vishnu. He has greatness. People! You understand this.

Arunachala Siva.


1674
Verse 5:

கத்து காளி கதந்தணி வித்தவர்
மத்தர் தாங்கட வூரின் மயானத்தார்
ஒத்தொவ் வாதன செய்துழல் வாரொரு
பித்தர் காணும் பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.  He had the anger of roaring Kāḷi, reduced, by his dance.  He wears Datura flowers.  He is like a mad man, who does acts conforming to morals and non-conforming to them. 

Arunachala Siva.
 

1675
Verse  4:


இறைவ னாரிமை யோர்தொழு பைங்கழல்
மறவ னார்கட வூரின் மயானத்தார்
அறவ னாரடி யாரடி யார்தங்கள்
பிறவி தீர்ப்பர் பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.  He is the Lord, whose feet, the celestial beings worship.  He assumed the form of a hunter, to grant a weapon to Arjuna.  He is the embodiment of all virtues to his devotees. He will remove rebirth to his devotees.


Arunachala Siva.

1676
Verse 3:

சூல மேந்துவர் தோலுடை ஆடையர்
ஆல முண்டமு தேமிகத் தேக்குவர்
கால காலர் கடவூர் மயானத்தார்
மாலை மார்பர் பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.  He holds a trident, has a dress and upper garment of skin. He will consume the poison himself and give sumptuously nectar to others. He gives out the smell of nectar when belching. He is himself the god of death to Yama, god of death. He wears a garland of Koṉṟai on his chest.

Arunachala Siva.


1677
Verse  2:

உன்னி வானவ ரோதிய சிந்தையில்
கன்னல் தேன்கடவூரின் மயானத்தார்
தன்னை நோக்கித் தொழுதெழு வார்க்கெலாம்
பின்னை யென்னார் பெருமா னடிகளே.

See 1st verse.  When the celestial beings utter his names, he is as sweet as the juice of the sugar cane and honey, in their minds.  He will not say "we shall grant our grace sometime later", but grants it at once to those who think of him and worship him with joined hands.

Arunachala Siva.

1678
Tiruk Katavur - Burning Ghat:

Verse  1:

குழைகொள் காதினர் கோவண ஆடையர்
உழையர் தாங்கட வூரின் மயானத்தார்
பழைய தம்மடி யார்செய்த பாவமும்
பிழையுந் தீர்ப்பர் பெருமா னடிகளே.

The divine being who dwells in Kaṭavūr Burning Ghat,  wears a men's ear-ring in the right ear.  He dresses in a loin-cloth, holds a deer in his hand. He is near at hand to devotees will remove the sins and wrongs committed by his hereditary devotees.

Arunachala Siva.

1679
Verse  11:

அடுத்து வந்த இலங்கையர் மன்னனை
எடுத்த தோள்க ளிறநெரித் தானையார்
கடுத்த காலனைக் காய்ந்ததொ ரானையார்
கடுக்கை யானைகண் டீர்கட வூரரே.

The elephant that pressed to crush the shoulders of the King of Lanka, who approached Kailash and lifted it.  He is the elephant who grew angry, with Yama god of death who came with fury on Mārkaṇdēyaṉ. Siva in Kaṭavūr adorns himself with Koṉṟai flowers.

Padigam on Tiruk Katavur completed.

Arunachala Siva.


1680
Verse  10:

நீண்ட மாலொடு நான்முகன் தானுமாய்க்
காண்டு மென்றுபுக் கார்க ளிருவரும்
மாண்ட வாரழ லாகிய வானையார்
காண்ட லானைகண் டீர்கட வூரரே.

Vishnu, who grew tall and Brahma of four faces proceeded, we shall find out the head and feet.  He is the elephant who was the unbearable fire which was the cause for putting out the pride of those two people.  Siva in Kaṭavūr is the elephant that can be seen by all people.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 3114