Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 3146
1651
Verse  5:

மலையே வந்து விழினும் மனிதர்காள்
நிலையில் நின்று கலங்கப் பெறுதிரேல்
தலைவ னாகிய ஈசன் தமர்களைக்
கொலைசெய் யானைதான் கொன்றிடு கிற்குமே.

Men! Do not get perplexed even if the mountain comes down rolling and falls on you, from your steadfastness of devotion. Is the elephant which is capable of killing, kill the devotees of Siva, who is the master. (This verse is born out of his personal experience when he was about to be trampled under the feet of an elephant.)

Arunachala Siva.
1652
Verse 4:

புழுவுக் குங்குணம் நான்கெனக் கும்மதே
புழுவுக் கிங்கெனக் குள்ளபொல் லாங்கில்லை
புழுவி னுங்கடை யேன்புனி தன்தமர்
குழுவுக் கெவ்விடத் தேன்சென்று கூடவே.

The worm has four qualities.  I also have those four qualities, the worm has not the evils that I have. I am lower than even the worm, where am I to mix with approaching the group of devotees of Siva who is pure?

Arunachala Siva.

1653
Verse  3:

ஞானத் தால்தொழு வார்சில ஞானிகள்
ஞானத் தால்தொழு வேனுனை நானலேன்
ஞானத் தால்தொழு வார்கள் தொழக்கண்டு
ஞானத் தாயுனை நானுந் தொழுவனே.

Some people endowed with divine knowledge will worship Siva following the path of spiritual wisdom.  I have not the capability to worship you following the path of spiritual knowledge. Siva who is the embodiment of divine knowledge!  Seeing your being worshiped by people who follow the path of divine knowledge, I too worship you.

Arunachala Siva.1654
Verse  2:

முன்னை ஞான முதல்தனி வித்தினைப்
பின்னை ஞானப் பிறங்கு சடையனை
என்னை ஞானத் திருளறுத் தாண்டவன்
தன்னை ஞானத் தளையிட்டு வைப்பனே.


The unequaled seed, who is the cause for the wisdom to come into existence, before all other things. He who has  brilliant matted locks, who is the embodiment of wisdom, after.  He admitted me as his protege, by completely dispelling the darkness of ignorance which hides the wisdom.  I shall place him in my heart by binding him with the rope of wisdom.

Arunachala Siva.

1655
General topics / Sri Bhagavan's 68th Aradhana - 13.05.2018
« on: May 13, 2018, 10:34:30 AM »
Today is Bhagavan's 68th Aradhana.  In 1950, He shed His body and the Brahma
Jnani merged with Brahman, Arunachala.

Today there will be many functions in the Asramam.  In the morning, there will be
Nadaswaram playing, followed by the singing Bhagavan's and Muruganar's songs.
There will also be dance programs depicting Bhagavan's life.

In the morning there will be special abhishekam, alankaram and arti for Sri
Ramaneswara Mahalingam. 

In the lunch there will be provided sweets and payasam.

In the afternoon, there will be singing of Tevaram and Tiruvachakam songs by
special groups invited from outside. they are called Odhuvarars. 

In the evening there will be concerts, by special groups from outside.

The whole day will be a joyous day in the Asramam.   

**

I feel like singing this song from Tiruvachakam:
 
தந்ததுன் றன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
    சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
    யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்டஎம் பெருமான்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
    யான்இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே.

It is Yourself, You gave to me and received from me,
mine O Sankara !
Who is the cleverer one?
From You I received unending Ananda.
What did You receive from me at all?
My God,
who made my mind, Your temple !
O Siva abiding at sacred Perunturai !
O my Father !
O Lord-God !
You abide in my body.
How can I requite You for this?

Arunachala Siva.

1656
General Padigam (3):

Verse  1:


ஏயி லானையெ னிச்சை யகம்படிக்
கோயி லானைக் குணப்பெருங் குன்றினை
வாயி லானை மனோன்மனி யைப்பெற்ற
தாயி லானைத் தழுவுமென் ஆவியே.

My soul!  Siva who has no superior master to him, who dwells in the temple of my heart which is filled with love, who is like a mountain having all good qualities, god having noble character, who has as his house the mouths of those who are praising him, will mix with Siva who has no mother and be got Maṉōṉmaṇi Uma.

Arunachala Siva.


1657
Verse  10:


விறகிற் றீயினன் பாலிற் படுநெய்போல்
மறைய நின்றுளன் மாமணிச் சோதியான்
உறவு கோல்நட் டுணர்வு கயிற்றினால்
முறுக வாங்கிக் கடையமுன் நிற்குமே.


Siva is hiding in our mind like the fire in the firewood, like the ghee which is got from good milk and the brilliance in the big gem.  He will appear before us to grant his vision, if we churn with increasing force with the churning rope of love fixing the stick of clear discernment churning it with the rope wound round the churning rod will apply to the former two.  (In olden days fire was produced by rubbing one stick on another for producing fire. Among the two sticks one will be placed horizontally and one vertically, these two will be churned to produce fire by friction. This verse is very often quoted by Saivites in their lectures.)

Padigam General (2) completed.

Arunachala Siva.


1658
Verse  9:


நெக்கு நெக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே
புக்கு நிற்கும் பொன்னார்சடைப் புண்ணியன்
பொக்க மிக்கவர் பூவுநீ ருங்கண்டு
நக்கு நிற்பர் அவர்தம்மை நாணியே.

Siva who is the embodiment of all virtuous acts and whose matted locks is golden in color, and who enters into the minds of those who meditate on him, their hearts melting without ceasing, and remains there, will be laughing internally feeling ashamed for their acts, seeing the flowers and water used in worship with deceit in a large measure.

Arunachala Siva.

1659
Verse  8:

எழுது பாவைநல் லார்திறம் விட்டுநான்
தொழுது போற்றிநின் றேனையுஞ் சூழ்ந்துகொண்
டுழுத சால்வழி யேயுழு வான்பொருட்
டிழுதை நெஞ்சமி தென்படு கின்றதே.

Leaving being associated with ladies who are as beautiful as portraits drawn on a canvas surrounding me, who worshiped and praised Siva, in order to plough in the same furrow again and again, to be interested in efforts to earn money again and again, ploughing once again in the furrow is not a fruitful effort what a suffering does this ignorant mind have to undergo?

Arunachala Siva.


1660
Verse  7:

வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மடநெஞ்சும்
தாழ்த்தச் சென்னியுந் தந்த தலைவனைச்
சூழ்த்த மாமலர் தூவித் துதியாதே
வீழ்த்த வாவினை யேன்நெடுங் காலமே.


Without praising, scattering selected flower at the feet of the master, who endowed us with mouth to praise, the ignorant mind to meditate on him and the head to bow down before him, what a pity I who am a sinner, wasted a long time?

Arunachala Siva.

1661
Verse  6:

குறிக ளும்மடை யாளமுங் கோயிலும்
நெறிக ளும்மவர் நின்றதோர் நேர்மையும்
அறிய ஆயிரம் ஆரணம் ஓதிலும்
பொறியீ லீர்மன மென்கொல் புகாததே.

People who do not possess wisdom!  For all people to know the forms of Siva, the emblems like the flag, bull etc., temples, the systems of religions showing the right path, God's impartiality in showing these as saving features of human beings.
Even if they are instructed in the teachings of the many Vedas, what is the reason for those teachings, not entering into your minds?

Arunachala Siva.

1662
Verse  5:

பூக்கைக் கொண்டரன் பொன்னடி போற்றிலார்
நாக்கைக் கொண்டரன் நாமம் நவில்கிலார்
ஆக்கைக் கேயிரை தேடி யலமந்து
காக்கைக் கேயிரை யாகிக் கழிவரே.

Those who do not worship the golden feet of Haraṉ, holding flowers in the hands,
and those who do not recite the names of Haraṉ without ceasing, with the help of their tongues, being confused in mind by searching for food for the body only,
will pass away from the world leaving their bodies to become prey for crows after death.

Arunachala Siva.1663
Verse  4:

நடலை வாழ்வுகொண் டென்செய்திர் நாணிலீர்
சுடலை சேர்வது சொற்பிர மாணமே
கடலின் நஞ்சமு துண்டவர் கைவிட்டால்
உடலி னார்கிடந் தூர்முனி பண்டமே.


People who have no sense of shame!  What good act did you do to yourself, with this life full of sufferings!  Reaching the cremation-ground is not only verbal authority but also personal experience.  If Siva, who consumed the poison that rose in the ocean as nectar, forsakes you, the body will by lying detested by all the people of the place.

Arunachala Siva.

1664
Verse  3:

ஆளா காரா ளானாரை யடைந் துய்யார்
மீளா ஆட்செய்து மெய்ம்மையுள் நிற்கிலார்
தோளா தசுரை யோதொழும் பர்செவி
வாளா மாய்ந்துமண் ணாகிக் கழிவரே.


Some people will not save themselves by approaching persons who have been admitted as protege, who in their turn became slaves to god.  They have not the strength of mind to stand steadfast in the nature of the god, who is the reality.
Are their ears cavities which are not bored through by good words.  Base persons, who serve other people.  They will disappear from this world and become one with dust, dying without any benefit.

Arunachala Siva.

1665
Verse  2:

நமச்சி வாயவே ஞானமுங் கல்வியும்
நமச்சி வாயவே நானறி விச்சையும்
நமச்சி வாயவே நாநவின் றேத்துமே
நமச்சி வாயவே நன்னெறி காட்டுமே.

The spiritual wisdom and education useful for the mundane world are Namasivaya  only.  The mantram, that I know is Namasivaya only. My tongue will praise Siva, by chanting Namasivaya only without ceasing.  Namasivaya only will show the path to salvation.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 3146