Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 3200
1651
Verse  7:

வீழி மிழலைவெண் காடு வேங்கூர்
    வேதிகுடி விசய மங்கை வியலூர்
ஆழி யகத்தியான் பள்ளி யண்ணா
    மலையாலங் காடும் அரதைப் பெரும்
பாழி பழனம்பனந் தாள்பா தாளம்
    பராய்த்துறை பைஞ்ஞீலி பனங்காட் டூர்தண்
காழி கடல்நாகைக் காரோ ணத்துங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.


Even He,
the Lord of Kailash can be beheld at Vizhimizhalai,
Vennkaadu,
Vengkoor,
Vedikudi,
Vijayamangkai,
Viyaloor,
Akatthiyaanpalli upon the sea,
Annaamalai,
Aalangkaadu,
Arathaipperumpaazhi,
Pazhanam,
Pananthaal,
Paathaalecchuram,
Paraaitthurai,
Paigngneeli,
Panangkaattoor,
cool Kaazhi and Kaaronam of Naakai girt with sea.

Arunachala Siva.

1652
Verse 6:


மண்ணிப் படிக்கரை வாழ்கொளி புத்தூர்
    வக்கரை மந்தாரம் வார ணாசி
வெண்ணி விளத்தொட்டி வேள்விக் குடி
    விளமர் விராடபுரம் வேட்க ளத்தும்
பெண்ணை யருட்டுறைதண் பெண்ணா கடம்
    பிரம்பில் பெரும்புலியூர் பெருவே ளூருங்
கண்ணை களர்காறை கழிப்பா லையுங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.

Even He,
the lord of Kailash can be beheld at Mannippatikkarai,
Vaazhkolipputthoor,
Vakkarai,
Mantaaram,
Vaaranaasi,
Venni,
Vilatthotti,
Velvikkudi,
Vilamar,
Viraatapuram,
Vetkalam,
Arul Thurai at Pennai,
Cool Pennakatam,
Pirampil,
Perumpuliyoor,
Peruveloor,
Kannai,
Kalar,
Kaarai and Kazhippaalai.

Arunachala Siva.

1653
Verse  5:

கொடுங்கோளூர் அஞ்சைக் களஞ்செங் குன்றூர்
    கொங்கணங் குன்றியூர் குரக்குக் காவும்
நெடுங்களம் நன்னிலம் நெல்லிக் காவு
    நின்றியூர் நீடூர் நியம நல்லூர்
இடும்பா வனமெழுமூர் ஏழூர் தோழூர்
    எறும்பியூர் ஏராரு மேம கூடங்
கடம்பை யிளங்கோயில் தன்னி னுள்ளுங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.


Even He,
the Lord Kailash can be beheld at Kodungkoloor,
Anjaikkalam,
Sengkunroor,
Kongkanam,
Kunriyoor,
Kurakkukkaa,
Nedungakalam,
Nannilam,
Nellikkaa,
Ninriyoor,
Nidoor,
Niyamanalloor,
Yitumpaavanam,
Yezhumoor,
Yezhoor,
Thozhoor,
Yerumpiyoor,
beauteous Yemakootam and also the shrine in Katampai Yilangkoyil.

Arunachala Siva.


1654
Verse 4:

எச்சி லிளமர் ஏம நல்லூர்
    இலம்பையங் கோட்டூர் இறையான் சேரி
அச்சிறு பாக்க மளப்பூர் அம்பர்
    ஆவடு தண்டுறை யழுந்தூர் ஆறை
கைச்சினங் கற்குடி கச்சூர் ஆலக்
    கோயில் கரவீரங் காட்டுப் பள்ளி
கச்சிப் பலதளியும் ஏகம் பத்துங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.


Even He,
the Lord of Kailash can be beheld at Yecchililamar,
Yemanallor,
Yilampayangkottoor,
Yiraiyaanceri,
Acchirupaakkam,
Alappoor,
Ambar,
Aavaduthannthurai,
Azhunthoor,
Aarai,
Kaicchinam,
Karkudi,
Kacchoor Aalakkoyil,
Kaattuppalli and the many shrines at Kacchi inclusive of Yekampam.

Arunachala Siva.

1655
Verse 3:

இடைமரு தீங்கோ யிராமேச் சரம்
    இன்னம்பர் ஏரிடவை ஏமப் பேறூர்
சடைமுடி சாலைக் குடிதக்களூர்
    தலையாலங் காடு தலைச்சங் காடு
கொடுமுடி குற்றாலங் கொள்ளம் பூதூர்
    கோத்திட்டை கோட்டாறு கோட்டுக் காடு
கடைமுடி கானூர் கடம்பந் துறை
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.

Even He,
the Lord of Kailash can be beheld at Idaimarutu,
Yeengkoi,
Rameswaram,
Innambar,
beauteous Yitavai,
Yemapperoor,
Sataimudi,
Saalaikkudi,
Takkaloor,
Talaiyaalangkaadu,
Talaicchangkaadu,
Kodumudi,
Kutraalam,
Kollampoothoor,
Kotthittai,
Kottaaru,
Kottukkaadu,
Kadaimudi,
Kaanoor,
and Katampanthurai.

Arunachala Siva.

1656
Verse  2:


ஆரூர்மூ லட்டானம் ஆனைக் காவும்
    ஆக்கூரில் தான்தோன்றி மாடம் ஆவூர்
பேரூர் பிரமபுரம் பேரா வூரும்
    பெருந்துறை காம்பீலி பிடவூர் பேணுங்
கூரார் குறுக்கைவீ ரட்டா னம்முங்
    கோட்டூர் குடமூக்குக் கோழம் பமுங்
காரார் கழுக்குன்றுங் கானப் பேருங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.


Even He,
the Lord of Kailash can be beheld at Aaroor Moolattaanam,
Aanaikkaa,
Taantondrimaatam of Aakkoor,
Aavoor,
Peroor,
Brahmapuram,
Peravoor,
Perunturai,
Kaambili,
Pitavoor,
Kurukkai Virattaanam abounding In adoring servitors,
Kottoor,
Kudamookku,
Kozhampam,
cloud-capped Kazhukkunram and Kaanapper.

Arunachala Siva.

1657
Padigam General:

Verse 1:


தில்லைச்சிற் றம்பலமுஞ் செம்பொன் பள்ளி
    தேவன் குடிசிராப் பள்ளி தெங்கூர்
கொல்லிக் குளிரறைப் பள்ளி கோவல்
    வீரட்டங் கோகரணங் கோடி காவும்
முல்லைப் புறவம் முருகன் பூண்டி
    முழையூர் பழையாறை சத்தி முற்றங்
கல்லில் திகழ்சீரார் காளத்தியுங்
    கயிலாய நாதனையே காண லாமே.Even,
He,
the Lord of Kailash can be beheld at Chitrambalam In Tillai,
Chemponpalli,
Devankudi,
Chiraappalli,
Tengkoor,
cool Kolliaraippalli,
Koval Virattam,
Gokaranam,
Kodikaa,
sylvan Muruganpoondi abounding in Mullai creepers,
Muzhaiyoor,
Pazhayaarai,
Saktimutram and glorious Kaalatthi upon rocky mountain.

Arunachala Siva.

1658
Verse  10:


தடுத்தானைத் தான்முனிந்து தன்தோள் கொட்டித்
    தடவரையை இருபதுதோள் தலையி னாலும்
எடுத்தானைத் தாள்விரலால் மாள வூன்றி
    எழுநரம்பின் இசைபாடல் இனிது கேட்டுக்
கொடுத்தானைப் பேரோடுங் கூர்வாள் தன்னைக்
    குரைகழலாற் கூற்றுவனை மாள அன்று
படுத்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.

The demon grew wroth with Him who checked him.
Stroking his shoulders,
he lifted up the huge mountain with his twenty arms and (ten) heads.
The Lord so pressed Him with His toe that he almost died.
Then the Lord,
In grace,
heard him sing,
strumming his plucked-out nerves,
and granted him a name and a sharp sword.
He,
of yore,
kicked Death to death.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Padigam on Tirup Pallnyinmukkodal completed.

Arunachala Siva.

1659
Verse  9:


ஊனவனை உடலவனை உயிரா னானை
    உலகேழு மானானை உம்பர் கோவை
வானவனை மதிசூடும் வளவி யானை
    மலைமகள்முன் வராகத்தின் பின்பே சென்ற
கானவனைக் கயிலாய மலையு ளானைக்
    கலந்துருகி நைவார்தம் நெஞ்சி னுள்ளே
பானவனைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.He is flesh.
He is body.
He is life;
He became the seven worlds.
He is the Lord of Devas.
He is of the empyrean.
He,
the Wearer of the crescent moon abides at Valavi.
In the presence of the Daughter of the Mountain,
He,
the forester,
went after a hog.
He resides at Mount Kailash.
He is the syrup quaffed by them who enshrine Him in their hearts,
and melt in love.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.

1660
Verse  8:


நற்றவனை நான்மறைக ளாயி னானை
    நல்லானை நணுகாதார் புரங்கள் மூன்றுஞ்
செற்றவனைச் செஞ்சடைமேல் திங்கள் சூடுந்
    திருவாரூர்த் திருமூலட் டானம் மேய
கொற்றவனைக் கூரரவம் பூண்டான் தன்னைக்
    குறைந்தடைந்து தன்திறமே கொண்டார்க் கென்றும்
பற்றவனைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.
   

He is a great tapaswi.
He became the four Vedas.
He is the godly One.
He smote the triple towns of those who sought Him not.
He is the King that abides at Tiruvaaroor Tirumoolattaanam and wears on His ruddy matted crown The crescent moon.
He is adorned with many snakes.
He is the prop of those who seek His mercy well aware of His Godhead.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.

1661
Verse  7:

நதியாருஞ் சடையானை நல்லூ ரானை
    நள்ளாற்றின் மேயானை நல்லத் தானை
மதுவாரும் பொழில்புடைசூழ் வாய்மூ ரானை
    மறைக்காடு மேயானை ஆக்கூ ரானை
நிதியாளன் தோழனை நீடூ ரானை
    நெய்த்தான மேயானை ஆரூ ரென்னும்
பதியானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.


His matted crest sports a river.
He is of Nalloor.
He abides at Nallaaru and Nallam.
He is of Vaaimoor girt with melliferous gardens.
He presides over Maraikkaadu.
He is of Aakkoor.
He is the friend of the Lord of Riches.
He is of Nidoor.
He dwells at Neitthaanam.
Aaroor is His town.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.

1662
Verse 6:

கரந்தானைச் செஞ்சடைமேல் கங்கை வெள்ளங்
    கனலாடு திருமேனிக் கமலத் தோன்தன்
சிரந்தாங்கு கையானைத் தேவ தேவைத்
    திகழொளியைத் தன்னடியே சிந்தை செய்வார்
வருந்தாமைக் காப்பானை மண்ணாய் விண்ணாய்
    மறிகடலாய் மால்விசும்பாய் மற்று மாகிப்
பரந்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.

He concealed the flood of Ganga in His ruddy matted hair.
He of the divine body dances in the fire.
He holds in His hand the head of him whose seat is the Lotus.
He is the God of gods.
He is a blazing light.
From distress He saves them that contemplate His feet.
He pervades as earth,
ether,
billowy sea,
vast firmament and all else.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility!

Arunachala Siva.

1663
Verse 5:


அடைந்தார்தம் பாவங்கள் அல்லல் நோய்கள்
    அருவினைகள் நல்குரவு செல்லா வண்ணங்
கடிந்தானைக் கார்முகில்போற் கண்டத் தானைக்
    கடுஞ்சினத்தோன் தன்னுடலை நேமி யாலே
தடிந்தானைத் தன்னொப் பாரில்லா தானைத்
    தத்துவனை உத்தமனை நினைவார் நெஞ்சில்
படிந்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.He will render nugatory the sins,
troubles,
maladies,
Evil karma and indigence of those that have reached Him.
His throat is dark like nimbus.
He sliced away with a disc the body of him of vile wrath.
He is beyond compare.
He is the Tattvan.
He is the noble One.
He abides in the hearts of those that think on Him.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
alas,
alas,
I but exercised myself in sheer futility.


Arunachala Siva.

1664
Verse  4:


போர்த்தானை ஆனையின் தோல் புரங்கள் மூன்றும்
    பொடியாக எய்தானைப் புனிதன் தன்னை
வார்த்தாங்கு வனமுலையாள் பாகன் தன்னை
    மறிகடலுள் நஞ்சுண்டு வானோ ரச்சந்
தீர்த்தானைத் தென்றிசைக்கே காமன் செல்லச்
    சிறிதளவில் அவனுடலம் பொடியா வாங்கே
பார்த்தானைப் பள்ளியின்முக் கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.


He mantled Himself in the hide of a tusker.
He smote the three towns to ashes.
He is the holy One.
He is the Consort of Her whose beauteous breasts are covered by a band.
He ate the venom of the billowy sea and did away with the dread of Devas.
He so stared at Manmatha that in a trice,
his body crumbled into ashes and his life journeyed away to the south.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility.

Arunachala Siva.

1665
Verse  3:

பூதியனைப் பொன்வரையே போல்வான் தன்னைப்
    புரிசடைமேல் புனல்கரந்த புனிதன் தன்னை
வேதியனை வெண்காடு மேயான் தன்னை
    வெள்ளேற்றின் மேலானை விண்ணோர்க் கெல்லாம்
ஆதியனை ஆதிரைநன் னாளான் தன்னை
    அம்மானை மைம்மேவு கண்ணி யாளோர்
பாதியனைப் பள்ளியின் முக்கூட லானைப்
    பயிலாதே பாழேநான் உழன்ற வாறே.


He is adored with ash.
He is like a golden mountain.
He,
the holy One,
conceals the flood in His strands of matted hair.
He is a Brahmin.
At Vennkaadu He abides.
His mount is the white Bull.
He is the Ancient of Devas.
Aadirai is His goodly asterism.
He is the Lord.
She whose eyes are touched with collyrium,
is His half.
Without cultivating Him of Palliyinmukkoodal,
Alas,
alas,
I but exercised myself in utter futility.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 3200